Förfarande : 2010/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0365/2010

Ingivna texter :

B7-0365/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 13
CRE 16/06/2010 - 13

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.12

Antagna texter :

P7_TA(2010)0236

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 147kWORD 85k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0360/2010
14.6.2010
PE441.947v01-00
 
B7-0365/2010

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0303/2010 och B7‑0304/2010

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om handel med varor som kan användas till tortyr


Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om handel med varor som kan användas till tortyr  
B7‑0365/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av att det råder ett absolut förbud mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och av att detta förbud gäller under alla omständigheter och i alla stater, som en av folkrättens tvingande rättsregler,

 

–   med beaktande av att detta förbud uttrycks i ett antal internationella och regionala instrument och dokument om mänskliga rättigheter, inbegripet den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna(1), den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter(2), FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrkonvention), den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna(3) samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(4),

 

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2001, där kommissionen uppmanades att agera snabbt för att få fram ett lämpligt gemenskapsinstrument som förbjöd marknadsföring och export av samt handel med polis- och säkerhetsutrustning som är avsedd för grym, omänsklig eller förnedrande behandling(5),

 

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som trädde i kraft den 30 juli 2006(6),

 

–   med beaktande av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, som antogs 2001 och sågs över 2008(7),

 

–   med beaktande av 2008 års rapport från rådets generalsekretariat om genomförande av EU:s riktlinjer om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning(8),

 

–   med beaktande av aktivitet i andra länder efter utarbetandet av rådets förordning (EG) nr 1236/2005, särskilt de ändringar av den amerikanska exportkontrollagen som lades fram av det amerikanska organet för industri och säkerhet (Bureau of Industry and Security) i augusti 2009, vilka avspeglar och i vissa fall går längre än vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 1236/2005(9),

 

–   med beaktande av samförståndsavtalet mellan Europarådet och Europeiska unionen, där Europarådets kommitté för förebyggande av tortyr uppmanas att intensifiera sitt samarbete med relevanta EU-institutioner, och med beaktande av den 17:e allmänna rapporten om verksamheten i kommittén för förebyggande av tortyr, där Europarådet uppmanas beakta den roll som kommittén skulle kunna spela i genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1236/2005,

 

–   med beaktande av rapporterna från Amnesty International och Omega Research Foundation 2007 och 2010, där man lyfter fram särskilda svagheter i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 och uttrycker oro över att vissa av EU:s medlemsstater inte har genomfört förordningen på ett tillfredsställande sätt(10),

 

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Konventionen mot tortyr förpliktigar länder att förebygga tortyr och annan misshandel, undersöka förekomsten av sådan behandling, ställa förövare inför rätta och säkra kompensation för offren(11).

B.  Endast sju medlemsstater har tagit fram offentliga, årliga verksamhetsrapporter i enlighet med artikel 13 i förordningen(12).

C. Trots dessa skyldigheter förekommer fortfarande tortyr och annan misshandel i hela världen, och ett stort urval av polis- och säkerhetsutrustning har använts för sådana metoder.

D. FN:s särskilde rapportör om tortyr hävdar att det är varje stats skyldighet enligt FN:s konvention mot tortyr(13) att kontrollera handeln med sådan utrustning.

E.  Enligt riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning ska EU uppmana tredjeländer att förhindra användning av, framställning av och handel med utrustning som är avsedd att användas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och förhindra missbruk av annan utrustning i dessa syften(14).

F.  I 2008 års rapport från rådets generalsekretariat om EU:s arbete med att bekämpa tortyr och annan misshandel i tredje länder står följande: ”Antagandet av förordningen om tortyrinstrument är det första exemplet på en EU-förordning antagen i enlighet med riktlinjerna för mänskliga rättigheter. FN:s särskilde rapportör har välkomnat detta steg och uttryckt sin uppfattning att den skulle kunna fungera som modell för en global förordning på samma tema. Detta innebär för EU att det är nödvändigt att utvärdera genomförandet av förordningen.”

G. Företag i Europa har, enligt rapporter från Amnesty International, Omega Research Foundation och Inter-Press Service, till vissa medlemsstater importerat kroppsburna anordningar avsedda att begränsa rörelsefriheten genom elchocker, i allt väsentligt med liknande användningsområde som elchocksbälten som inte får importeras till Europeiska unionen enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005.

H. Vissa av EU:s medlemsstater har, efter att rådets förordning (EG) nr 1236/2005 trätt i kraft, gett exporttillstånd för sådana varor som regleras genom förordningen, som fotbojor, irriterande kemikalier och elektriska bedövningsvapen, till länder där situationen för de mänskliga rättigheterna är dålig.

I.   Endast tolv medlemsstater hade den 29 augusti 2006 infört straffrättsliga sanktioner i enlighet med artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005.

J.   Endast sju medlemsstater har sammanställt en eller fler av de offentliga, årliga verksamhetsrapporter med information om deras beslut i fråga om tillståndsgivande enligt artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005, och vissa av de rapporter som har offentliggjorts har inte varit tillräckligt utförliga för en meningsfull tillsyn av dessa beslut.

K. Förteckningen över varor och utrustning med vilka handel är förbjuden enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 inbegriper inte viss polis- och säkerhetsutrustning som för närvarande köps och säljs internationellt, och som inte har någon annan praktisk användning än tortyr och annan misshandel, däribland spikbatonger, vissa anordningar för fasthållande vid vägg eller golv, vissa ben-, finger- och tumfängsel, tumskruvar samt kroppsburna anordningar som begränsar rörelsefriheten genom elchocker, utom elchocksbälten.

L.  Förteckningen över varor och utrustning vars handel regleras av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 omfattar inte viss polis- och säkerhetsutrustning som för närvarande köps och säljs internationellt och som kan användas i legitima syften vid brottsbekämpning eller inom kriminalvården, där användningen regleras i enlighet med internationella människorättsförpliktelser och normer för bästa praxis i fråga om brottsbekämpning, men som i stor omfattning missbrukas för tortyr eller annan misshandel, inbegripet handfängsel, batonger och andra handhållna anordningar för att utdela slag, högspänningsvapen för elchocker på under 10 000 volt, samt särskilt utformade komponenter och tillbehör för kontrollerad och förbjuden utrustning.

M. Kommittén för gemensamma exportregler ska enligt planerna sammanträda igen den 29 juni 2010.

1.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att omedelbart informera kommissionen om de sanktioner som de infört mot överträdelser av rådets förordning (EG) nr 1236/2005, vilket de är skyldiga att göra enligt artikel 17 i förordningen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och kommittén för gemensamma exportregler att bistå och hjälpa medlemsstaterna att skärpa dessa sanktioner ifall de är otillräckliga eller inte har införts.

3.  Europaparlamentet påpekar att alla medlemsstater, enligt artikel 13.3 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005, i god tid ska sammanställa offentliga, årliga verksamhetsrapporter och uppmanar kommissionen att skriftligen uppmana de medlemsstater som inte har skickat in några sådana rapporter till kommissionen att uppfylla sina skyldigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de årliga verksamhetsrapporterna innehåller tillräcklig information för en meningsfull offentlig tillsyn. Rapporterna bör minst innehålla uppgifter om antalet ansökningar som mottagits, de berörda varorna och bestämmelseländerna för varje ansökan, de beslut som fattats för var och en av dessa ansökningar samt, i tillämpliga fall, rapporter om ”obefintlig aktivitet”.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en mall för medlemsstaternas årliga verksamhetsrapporter, så att man gör det lättare för alla medlemsstater att sammanställa dessa rapporter och ser till att de är konsekventa.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med stöd av kommittén för gemensamma exportregler (som bemyndigas genom artiklarna 15 och 16 i förordningen), genomföra en formell översyn av medlemsstaternas genomförande och tillståndsverksamhet enligt förordningen, inklusive en granskning av samtliga medlemsstaters årliga verksamhetsrapporter. Kommissionen uppmanas också att offentliggöra denna översyn tillsammans med de årliga verksamhetsrapporter som årligen inkommit från samtliga medlemsstater sedan förordningen trädde i kraft.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att förfarandena i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen när det gäller beslut om tillstånd och genomförandeåtgärder genomförs på rätt sätt, antingen genom den mekanism för anmälan om avslag som redan inrättats för avslag i samband med militär export inom arbetsgruppen för export av konventionella vapen (COARM), eller genom andra effektiva förfaranden.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om den verksamhet som hittills bedrivits i syfte att göra det lättare för medlemsstaterna att tillämpa artikel 13.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förse parlamentet med den information som den årligen sedan förordningen trädde i kraft har mottagit från varje medlemsstat och att offentliggöra denna information. Framför allt ska denna information omfatta anmälningar om avslag på ansökningar om tillstånd enligt artikel 11 i förordningen, utförliga uppgifter om de sanktioner som varje medlemsstat har infört för överträdelser av förordningen samt hela innehållet i medlemsstaternas verksamhetsrapporter.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att kommittén för gemensamma exportregler sammanträder med jämna mellanrum, tar fram en tydlig tidsplan för en formell översyn av förordningen och fastställer ett förfarande som gör det möjligt att i god tid utreda eventuella överträdelser av förordningen.

11. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att – för att bidra till arbetet med att förebygga tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning – övervaka det tekniska biståndet till tredjeländerna, så att det inte missbrukas för att tillverka varor som är avsedda att användas vid verkställande av dödsstraff eller till tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

12. Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla försök från medlemsstaternas eller de EU‑baserade företagens sida att importera elchocksbälten som belagts med importförbud enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005, eller andra kroppsburna anordningar avsedda att begränsa rörelsefriheten genom elchocker som i allt väsentligt har samma verkan. Kommissionen uppmanas att så snart som möjligt genomföra en utredning för att ta reda på om och när elchocksbälten och därmed sammanhängande delar, andra kroppsburna anordningar avsedda att begränsa rörelsefriheten genom elchocker, tekniskt bistånd eller utbildning har överförts till någon medlemsstat före eller efter förordningens ikraftträdande. Det är viktigt att man slår fast om sådana anordningar har använts av brottsbekämpande myndigheter eller kriminalvårdsmyndigheter i dessa länder och att parlamentet underrättas om resultaten.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över och aktualisera den förteckning över varor som är förbjudna enligt bilaga II i rådets förordning (EG) nr 1236/2005, så att den även omfattar spikbatonger, anordningar för fasthållande vid vägg eller golv, benfängsel, kedjor och fotbojor, tumfängsel, fingerfängsel och tumskruvar, hand- och fotbojor som begränsar rörelsefriheten genom elchocker samt andra kroppsburna anordningar som begränsar rörelsefriheten genom elchocker.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över och aktualisera den förteckning över varor som omfattas av bilaga III i rådets förordning (EG) nr 1236/2005, så att den även omfattar handbojor, batonger och andra handhållna anordningar avsedda för slag samt bärbara elchocksanordningar med spänningar under 10 000 volt.

15. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att fastställa ett särskilt förfarande för att regelbundet se över förteckningarna över varor som omfattas av bilaga II och bilaga III, såsom föreskrivs i skäl 23 i rådets förordning (EG) nr 1236/2005.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att så snart som möjligt införa en klausul i förordningen om ”slutanvändning i tortyrsyfte”, vilken, utifrån tidigare upplysningar, skulle ge medlemsstaterna möjlighet att licensbelägga och därmed vägra export av alla artiklar som löper en betydande risk att användas för dödsstraff, tortyr eller annan misshandel av dess avsedda slutanvändare.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett förslag om att införa ett förbud i förordningen mot att någon fysisk eller juridisk person i Europeiska unionen från någon plats förmedlar transaktioner som inbegriper internationella överföringar, inklusive försäljning och export av varor som inte har någon annan praktisk användning än för dödsstraff, tortyr eller annan misshandel och som ingår i bilaga II i förordningen. Parlamentet kräver att medlemsstaterna ska införa effektiva mekanismer för att kontrollera förmedling av transaktioner i vilka det förekommer överföring av varor som förtecknas i bilaga III i förordningen.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att så snart som möjligt införa ett krav i förordningen om att importörer ska anskaffa importtillstånd för import till Europeiska unionen av varor som förtecknas i bilaga III i förordningen, och om att medlemsstaterna ska vägra sådana importtillstånd om det finns rimliga skäl att anta att sådan utrustning skulle kunna användas för tortyr eller misshandel, antingen inom Europeiska unionen eller när den sålts vidare utanför Europeiska unionen.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga metoder att slopa undantaget från kravet på import- eller exporttillstånd för varor som förtecknas i bilaga III och transiteras genom Europeiska unionen.

20. Europaparlamentet påminner om uppdateringen 2008 av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning och uppmanar rådet och kommissionen att i enlighet med dessa riktlinjer lyfta fram rådets förordning (EG) nr 1236/2005 som ett exempel på bästa praxis vid möten med tredjeländer. Parlamentet uppmuntrar tredjeländer som exporterar sådan utrustning som är belagd med importförbud enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 att göra handlare i dessa länder medvetna om förbuden i förordningen.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på internationell nivå arbeta för kontroll av internationell handel med utrustning som kan användas för dödsstraff, tortyr och annan misshandel, och att särskilt verka för att bredda FN:s generalförsamlings årliga uppmaning att förhindra och förbjuda framställning, handel, export och användning av utrustning som specifikt utformats för att utöva tortyr, så att alla stater också uppmanas att reglera framställning, handel, export och användning av utrustning som inte är specifikt utformad för, men som i stor utsträckning missbrukas för att utöva tortyr eller annan misshandel.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaterna.

(1)

Artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen av FN:s generalförsamling och offentliggjord i resolution 217 A (III) av den 10 december 1948.

(2)

Artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som antogs och öppnades för undertecknande, ratificering och anslutning genom FN:s generalförsamlings resolution 2200A (XXI) av den 16 december 1966 och trädde i kraft den 23 mars 1976.

(3)

Artikel 3 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som antogs av Europarådet den 4 november 1950 och trädde i kraft den 3 september 1953.

(4)

Artikel 3 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som antogs av Europarådet den 4 november 1950 och trädde i kraft den 3 september 1953.

(5)

EGT C 87 E, 11.4.2002.

(6)

Förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning L 200, 30.7.2005 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:200:0001:0019:SV:PDF).

(7)

Europeiska unionens råd, Riktlinjer för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning – en uppdatering av riktlinjerna (PESC 450, COHOM 41, 18.4.2008) (http://www.consilium.europa.eu/applications/HumanRights/docs.asp?cmsid=943&lang=EN&command=show_subdocs&id=108).

(8)

Europeiska rådets generalsekretariat, Genomförande av EU:s riktlinjer om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning – lägesbedömning och nya genomförandeåtgärder, 8407/1/08 REV 1, 18.4.2008 (www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news129.pdf).

(9)

De föreslagna amerikanska ändringarna omfattar införandet av kontroll av ”utrustning som är avsedd för avrättning av människor”, och en klassificering av ”spikbatonger” och ”shock sleeves” som redskap som är särskilt ”utformade för tortyr” och som därmed förutsätts omfattas av exportförbud. USA:s näringsdepartement (Bureau of Industry and Security), Revisions to the Commerce Control List to Update and Clarify Crime Control License Requirements (ändringar av handelskontrollförteckningen för att uppdatera och förtydliga licenskraven för brottsbekämpning), offentliggjord i US Federal Register, Vol.74, nr 0153, 11.8.2009 (http://www.gpo.gov/bis/fedreg/ear_fedreg.html#74fr40117, listad 20.1.2010).

(10)

Amnesty International, European Union: Stopping the Trade in Tools of Torture (Stoppa handeln med tortyrredskap) (Index: POL 34/001/2007), Amnesty International och Omega Research Foundation, From Words to Deeds: making the EU ban on the trade in ‘tools of torture’ a reality (Från ord till handling: ett sätt att förverkliga EU:s förbud mot handel med tortyrredskap) (Index: EUR 01/004/2010).

(11)

Artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(12)

Artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(13)

Ibid. punkterna 14 och 37.

(14)

Europeiska unionens råd, Riktlinjer för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning – en uppdatering av riktlinjerna (PESC 450, COHOM 41, 18.4.2008) (http://www.consilium.europa.eu/applications/HumanRights/docs.asp?cmsid=943&lang=EN&command=show_subdocs&id=108).

Senaste uppdatering: 16 juni 2010Rättsligt meddelande