Procedūra : 2010/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0368/2010

Pateikti tekstai :

B7-0368/2010

Debatai :

PV 16/06/2010 - 13
CRE 16/06/2010 - 13

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.12

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0236

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 155kWORD 106k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0360/2010
14.6.2010
PE441.950v01-00
 
B7-0368/2010

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7‑0303/2010 ir B7‑0304/2010

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį


dėl prekybos prekėmis, naudojamomis kankinimui


Robert Sturdy, Charles Tannock ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl prekybos kankinimams skirtomis prekėmis  
B7‑0368/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į visišką kankinimų ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir bausmių draudimą, kuris bet kokiomis sąlygomis taikomas visoms valstybėms kaip imperatyvi tarptautinės teisės norma,

–   atsižvelgdamas į tai, kad šis draudimas įtvirtintas daugelyje tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių priemonių ir dokumentų, įskaitant Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją(1), Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą(2), JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (Konvencija prieš kankinimą), Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją(3) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją(4),

–   atsižvelgdama į Europos Parlamento 2001 m. spalio 3 d. priimtą rezoliuciją, kurioje Europos Komisija raginama skubiai parengti tinkamą Bendrijos dokumentą, uždraudžiantį policijos ir saugumo įrangos, kurios naudojimas savaime yra žiaurus, nežmoniškas arba žeminantis, reklamavimą, prekybą ja bei jos eksportą(5),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, kuris įsigaliojo 2006 m. liepos 30 d.(6)

–   atsižvelgdamas į ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gaires, kurios patvirtintos 2001 m. ir persvarstytos 2008 m.(7),

–   atsižvelgdamas į Tarybos generalinio sekretoriato 2008 m. ES gairių dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo įgyvendinimo ataskaitą(8),

–   atsižvelgdamas į veiklą kitose šalyse po Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 parengimo, ypač į JAV eksporto kontrolės įstatymo pakeitimus, kuriuos 2009 m. rugpjūčio mėn. parengė JAV pramonės ir saugumo biuras ir kurie atkartoja Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 nuostatas ir kai kuriais atvejais yra net griežtesni(9),

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos ir Europos Sąjungos susitarimo memorandumą, kuriame Europos Tarybos kankinimo prevencijos komitetas raginamas stiprinti bendradarbiavimą su atitinkamomis Sąjungos institucijomis; ir atsižvelgdamas į Kankinimo prevencijos komiteto 17–ą bendrąją ataskaitą, kurioje Europos Taryba raginama svarstyti Kankinimo prevencijos komiteto vaidmenį, kurį šis galėtų atlikti įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005,

–   atsižvelgdamas į organizacijų „Amnesty International“ ir „Omega Research Foundation“ 2007 ir 2010 m. paskelbtas ataskaitas, kuriose pabrėžiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 konkretūs trūkumai ir išreiškiamas susirūpinimas dėl netinkamo šio reglamento įgyvendinimo kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse(10),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagal Konvenciją prieš kankinimą nustatomi tam tikri valstybių įsipareigojimai užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam netinkamam elgesiui, ištirti kankinimo atvejus ir patraukti šių pažeidimų vykdytojus atsakomybėn bei atlyginti nuostolius aukoms(11),

B.  kadangi tik septynios valstybės narės parengė viešas metines veiklos ataskaitas, kaip reikalaujama reglamento 13.3 straipsnyje(12),

C. kadangi nepaisant minėtų įsipareigojimų kankinimai ir netinkamas elgesys vis dar paplitę visame pasaulyje ir šiuo tikslu naudojama įvairių rūšių policijos ir saugumo įranga,

D. kadangi JT specialusis pranešėjas kankinimo klausimais tvirtino, kad prekybos tokia įranga kontrolė – tai kiekvienos valstybės prievolė pagal JT konvenciją prieš kankinimą(13),

E.  kadangi ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gairėse numatoma, kad ES ragins trečiąsias šalis neleisti naudoti, gaminti ir prekiauti įranga, sukurta kankinti ar kitaip žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis arba bausti, ir užkirsti kelią minėtais tikslais piktnaudžiauti kitokia įranga(14),

F.  kadangi Tarybos generalinio sekretoriato 2008 m. tolesnių įsipareigojimų kovoje su kankinimu ir kitokiu žiauriu elgesiu trečiose šalyse ataskaitoje nurodoma, kad „reglamento dėl kankinimo priemonių priėmimas yra pirmasis ES reglamento priėmimo, laikantis gairių dėl žmogaus teisių, pavyzdys. JT specialusis įgaliotinis palankiai įvertino šį žingsnį ir pareiškė nuomonę, kad šis reglamentas galėtų būti pasaulinio reglamento šiuo klausimu pavyzdys. Todėl reikia, kad ES įvertintų šio reglamento įgyvendinimą“.

G. kadangi Vokietijos parlamento pasiūlyme Drucksache 16/4446 nurodoma, kad Vokietijos muitinės darbuotojai nekartą 2007 m. patvirtino, jog jie atskleidė neteisėtus smūginius elektrošoko įtaisų krovinius, keliaujančius iš Vokietijos į Gruziją, Bangladešą, Rumuniją ir Iraną,

H. kadangi organizacijų „Amnesty International“, „Omega Research Foundation“ ir „Inter-Press Service“ ataskaitose pranešama, jog Europoje įsikūrusios įmonės į Ispaniją ir Ruminiją importavo dėvimą varžomąjį elektrošoko įtaisą, iš esmės panašų į smūginį elektrošoko diržą, kurio importas į Europos Sąjungą draudžiamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1236/2005,

I.   kadangi Europos Tarybos kankinimo prevencijos komitetas 2005 m. pranešė, kad iki 2005 m. pabaigos visuose Vengrijos kalėjimuose ir policijos įstaigose planuojama pradėti naudoti 50 000 V smūginius elektrošoko diržus, nepaisant to, kad Tarybos reglamente (EB) Nr. 1236/2005 jie klasifikuojami kaip įranga, kuri „praktiškai naudojama tik mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui“ ir kadangi Vengrijos vyriausybė viešai nepateikė tolesnės informacijos, kuri arba patvirtintų, arba paneigtų tokios įrangos naudojimą,

J.   kadangi kai kurios Europos Sąjungos valstybės narės, įsigaliojus Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1236/2005, suteikė leidimus eksportuoti tokius įtaisus, kaip kojų pančius, cheminius dirgiklius ir elektrošoko prietaisus, kurie kontroliuojami pagal minėtąjį reglamentą, į šalis, kuriose nepaisoma žmogaus teisių,

K. kadangi tik dvylika valstybių narių iki 2006 m. rugpjūčio 29 d. pradėjo taikyti teisės aktus dėl baudų, kaip reikalaujama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 17 straipsnyje,

L.  kadangi tik septynios valstybės narės parengė bent vieną viešą metinę veiklos ataskaitą, kurioje būtų nurodyti duomenys apie jų sprendimus dėl leidimų, kaip reikalaujama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 13 straipsnyje, ir kadangi kai kuriose iš paskelbtų ataskaitų nepateikta pakankamai informacijos siekiant prasmingai įvertinti šiuos sprendimus dėl leidimų,

M. kadangi į Tarybos reglamente (EB) Nr. 1236/2005 pateiktą draudžiamų prekių ir įrangos sąrašą neįtraukta kai kuri policijos ir saugumo įranga, kuria šiuo metu prekiaujama tarptautiniu mastu ir kuri nenaudojama kitaip negu siekiant kankinti ir kitaip netinkamai elgtis, t. y. spygliuotos lazdos, kai kurie varžomieji sienos arba grindų įtaisai, kojų pančiai, priemonės pirštams arba nykščiams surakinti arba suveržti ir dėvimi smūginiai varžomieji elektrošoko įtaisai, bet ne elektrošoko diržai,

N. kadangi į prekių ir įrangos, kurių prekyba kontroliuojama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005, sąrašą neįtraukta kai kuri policijos ir saugumo įranga, kuria šiuo metu prekiaujama tarptautiniu mastu ir kuri gali būti teisėtai naudojama teisėsaugos ir baudžiamaisiais tikslais, kai jos naudojimas reguliuojamas laikantis žmogaus teisių įsipareigojimų ir teisėsaugos geriausios praktikos standartų, tačiau kuri plačiu mastu netinkamai naudojama kankinimo ir kito žiauraus elgesio tikslais, t. y. antrankiai, lazdos ir kiti rankiniai poveikio prietaisai, aukštos įtampos smūginiai varžomieji elektrošoko ginklai, veikiantys esant mažesnei negu 10 000 voltų įtampai, taip pat specialiai kontroliuojamai ir draudžiamai įrangai sukurtos sudedamosios dalys ir priedai,

O. kadangi produktų eksporto bendrų taisyklių komitetas planuoja vėl susirinkti į posėdį 2010 m. birželio 29 d.,

1.  ragina valstybes nares nedelsiant informuoti Europos Komisiją apie atitinkamas bausmes, kurias jos pradėjo taikyti už Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 pažeidimus, laikantis šio reglamento 17 straipsnio;

2.  ragina Europos Komisiją ir produktų eksporto bendrų taisyklių komitetą vadovauti ir padėti valstybėms narėms griežtinti tokių baudų taikymą, jeigu šios baudos nepakankamos arba dar netaikomos;

3.  primena valstybių narių įsipareigojimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 13 straipsnio 3 dalį laiku parengti viešas metines veiklos ataskaitas ir ragina Komisiją raštu pareikalauti valstybių narių, kurios nepateikė minėtųjų ataskaitų Komisijai, laikytis savo įsipareigojimų;

4.  norint, kad metinėse veiklos ataskaitose būtų pateikta pakankamai informacijos siekiant jas prasmingai viešai peržiūrėti, ragina valstybes nares į šias ataskaitas įtraukti bent jau šiuos duomenis: gautų pareiškimų skaičių, susijusias prekes ir kiekvienos priemonės paskirties šalį, taip pat sprendimus, priimtus dėl kiekvienos šios priemonės, ir, jeigu taikytina, veiklos nebuvimo ataskaitas;

5.  ragina Europos Komisiją parengti valstybėms narėms metinės veiklos ataskaitos pavyzdį, siekiant visoms valstybėms narėms palengvinti šių ataskaitų parengimo darbą ir užtikrinti jų nuoseklumą;

6.  ragina Europos Komisiją pradėti oficialią peržiūrą, kurią atlikti jai padėtų produktų eksporto bendrų taisyklių komitetas (kaip numatyta reglamento 15 ir 16 straipsniuose), kurios metu ji svarstytų valstybių narių įgyvendinimo ir leidimų suteikimo veiklą pagal minėtąjį reglamentą, įskaitant visų valstybių narių metinių veiklos ataskaitų analizę; taip pat ragina paskelbti šiuos peržiūros išvadas kartu su kiekvienos valstybės narės pateiktomis metinėmis veiklos ataskaitomis kiekvienais metais nuo reglamento įsigaliojimo;

7.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 13 straipsnyje numatytos procedūros siekiant, kad valstybės narės ir Komisija keistųsi informacija apie sprendimus dėl leidimų ir įgyvendinimo priemonių, būtų tinkamai įgyvendinamos taikant atsisakymo išduoti leidimą mechanizmą, jau naudojamą nesuteikiant leidimo karinio pobūdžio eksportui pagal COARM, arba kitas veiksmingas procedūras;

8.  ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie veiklą, kurią ji vykdė iki šios dienos siekdama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms įgyvendinti 13 straipsnio nuostatas;

9.  prašo Komisijos Parlamentui pateikti ir paskelbti informaciją, kurią kasmet nuo reglamento įsigaliojimo jai pateikė kiekviena valstybė narė: ypač pranešimus apie atmestas paraiškas leidimui gauti, kaip nurodyta reglamento 11 straipsnyje; taip pat duomenis apie kiekvienos valstybės narės už reglamento pažeidimus taikomas atitinkamas bausmes; ir visą valstybių narių metinių veiklos ataskaitų turinį;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad produktų eksporto bendrų taisyklių komitetas reguliariai rengtų susitikimus, sudarytų aiškų oficialaus reglamento persvarstymo tvarkaraštį ir nustatytų procedūrą, kurią taikant būtų galima laiku išnagrinėti galimus reglamento pažeidimus;

11. griežtai smerkia valstybių narių arba Europos Sąjungoje įsikūrusių įmonių bandymus importuoti smūginius elektrošoko diržus, kurių importas draudžiamas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005, arba kitus panašaus poveikio dėvimus smūginius elektrošoko įtaisus, ir ragina Komisiją pradėti skubų tyrimą siekiant nustatyti, ar smūginiai elektrošoko diržai arba susijusios kitų dėvimų varžomųjų elektrošoko įtaisų dalys, taip pat techninė pagalba ir mokymai buvo perduoti Vengrijai arba Rumunijai ir kada, prieš įsigaliojant minėtajam reglamentui ir po jo įsigaliojimo; ragina nustatyti, ar šiose šalyse minėtuosius prietaisus naudojo teisėsaugos arba įkalinimo įstaigos ir pranešti apie tai Parlamentui;

12. ragina visas valstybes nares prisidėti prie kankinimų ir kito žiauraus elgesio ar bausmių prevencijos bei kontroliuoti techninę pagalbą trečiosioms šalims siekiant išvengti, kad ši techninė pagalba nebūtų netinkamai panaudojama gaminant prekes, skirtas mirties bausmei vykdyti, kankinimams ar kitam žiauriam ir nežmoniškam elgesiui bei bausmėms;

13. ragina Komisiją peržiūrėti ir atnaujinti prekių, kontroliuojamų pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 II priedą, sąrašą ir į jį įtraukti antrankius, lazdas ir kitus rankinius poveikio prietaisus bei nešiojamus elektrošoko prietaisus, veikiančius esant mažesnei negu 10.000 voltų įtampai;

14. taip pat ragina Komisiją nustatyti konkrečią tvarką, pagal kurią būtų reguliariai peržiūrimi prekių, nurodytų II ir III prieduose, sąrašai, kaip įgaliojama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 23 dalyje;

15. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kad į reglamentą kaip galima greičiau būtų įtraukta išlyga dėl vadinamojo galutinio kankinimo prietaiso naudojimo, kuri leistų valstybėms narėms, remiantis ankstesne informacija, apriboti ir tokiu būdu atsisakyti eksporto visų prekių, kurioms kyla didelis pavojus, kad jų galutiniai vartotojai jas gali panaudoti mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitam netinkamam elgesiui;

16. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo siekiama kaip įmanoma greičiau įtraukti į reglamentą draudimą bet kokiam Europos sąjungos fiziniam ar juridiniam asmeniui iš bet kurios vietos vykdyti tarptautinius pervedimus, skirtus finansuoti kankinimui skirtų prekių pramonę, įskaitant pardavimus ir eksportą prekių, kurios konkrečiai nenaudojamos jokiam kitam tikslui, o tik mirties bausmei, kankinimui ar kitam žiauriam elgesiui, kaip nurodyta reglamento II priede; taip pat ragina valstybes nares taikyti veiksmingas priemones siekiant kontroliuoti tarpininkavimą sudarant sandorius, susijusius su prekių, nurodytų reglamento III priede, perdavimu;

17. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo siekiama kuo greičiau į reglamentą įtraukti importuotojams skirtą reikalavimą gauti importo leidimą į Europos Sąjungą importuojamoms prekėms, nurodytoms reglamento III priede, ir valstybėms narėms taikyti reikalavimą nesuteikti tokių leidimų importuoti, kai yra rimtas pagrindas manyti, kad tokia įranga gali būti panaudota kankinimui ar kitokiam netinkamam elgesiui Europos Sąjungoje arba už jos ribų, po įrangos pardavimo;

18. ragina produktų eksporto bendrų taisyklių komitetą apsvarstyti dabar taikomų išlygų sustiprintą kontrolę, įskaitant atleidimą nuo importo ir eksporto leidimų reikalavimo taikymo III priede išvardintoms prekėms tranzitu gabenamoms Europos Sąjungoje;

19. primena, kad 2008 m. buvo atnaujintos ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gairės, ir ragina Tarybą ir Komisiją, remiantis minėtomis gairėmis, skatinti teikti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 kaip geriausios praktikos pavyzdį susitikimuose su trečiosiomis šalimis; taip pat ragina trečiąsias šalis, eksportuojančias įrangą, kurios importas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 draudžiamas, pranešti šių šalių prekiautojams apie reglamento draudimus;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti tarptautinės prekybos kontrolę įrangai, kuri galėtų būti naudojama tarptautiniu mastu vykdant mirties bausmę, kankinant ar kitaip nežmoniškai elgiantis, ir ypač dėti pastangų siekiant skleisti JT Generalinės Asamblėjos kasmetinį raginimą užkirsti kelią ir uždrausti įrangos, specialiai sukurtos kankinimui, gamybą, prekybą ja, jos eksportą bei naudojimą, taip pat raginti visas valstybes reguliuoti gamybą, eksportą ir naudojimą įrangos, kuri nėra specialiai skirta kankinimui ar kitokiam netinkamam elgesiui, tačiau, kuri šiuo tikslu yra plačiai naudojama, ir prekybą ja;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.

(1)

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, priimtos ir paskelbtos Generalinės Asamblėjos 1948 m. gruodžio 10 d. rezoliucijoje Nr. 217 A (III), 5 straipsnis.

(2)

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsnis. Priimtas Generalinės Asamblėjos 1966 m. gruodžio 16 d. rezoliucijoje Nr. 2200A (XXI) suteikiant galimybę jį pasirašyti, ratifikuoti ir prie jo prisijungti ir įsigaliojęs 1976 m. kovo 23 d.

(3)

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis. Priimta 1950 m. lapkričio 4 d. Europos Taryboje ir įsigaliojusi 1953 m. rugsėjo 3 d.

(4)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kurią 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime Nicoje pasirašė Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkai, 4 straipsnis.

(5)

OL C 87 E, 2002 4 11.

(6)

2005 m. birželio 27 d. EB reglamentas Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, L200/1, 2005 7 30.(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:200:0001:0019:EN:PDF).

(7)

Europos Sąjungos Taryba, ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gairės – Atnaujintos gairės (PESC 450, COHOM 41, 2008 m. balandžio 18 d.) (http://www.consilium.europa.eu/applications/HumanRights/docs.asp?cmsid=943&lang=EN&command=show_subdocs&id=108).

(8)

Kaip nurodo Tarybos generalinis sekretoriatas „ES gairių dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo įgyvendinimas. Apžvalga ir naujos įgyvendinimo priemonės“, 8407/1/08 REV 1, 2008 m. balandžio 18 d., (www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news129.pdf).

(9)

JAV pakeitimuose, be kita ko, siūloma pradėti taikyti kontrolę „įrangai, kuri sukurta žmonėms bausti mirties bausme“, apibrėžti „spygliuotas lazdas“ ir „šoko rankoves“ kaip išskirtinai kankinimui skirtas priemones, taigi prekes, kurioms turėtų būti taikoma atsisakymo išduoti leidimą prezumpcija. JAV prekybos departamentas (Pramonės ir saugumo skyrius), prekybos kontrolės sąrašo peržiūra siekiant atnaujinti ir paaiškinti nusikaltimų kontrolės licencijų reikalavimus, paskelbta JAV federaliniame registre, 74 tome.

(10)

„Amnesty International“, Europos Sąjunga: Prekybos kankinimo priemonėmis sustabdymas (Indeksas: POL 34/001/2007); „Amnesty International“ ir „Omega Research Foundation“, „Nuo žodžių prie darbų: kad ES draudimas prekiauti kankinimo priemonėmis būtų realybė (Indeksas: EUR 01/004/2010) .

(11)

Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kurią 1984 m. gruodžio 10 d. patvirtino Generalinė asamblėja savo rezoliucija Nr.39/46 ir kuri įsigaliojo 1987 m. birželio 26 d.

(12)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnis.

(13)

JT specialaus pranešėjo kankinimo klausimais Theo Van Boven (JT žmogaus teisių komisija) 2004 m. gruodžio 15 d. pranešimas Nr. E/CN.4/2005/62 (14 dalis).

(14)

Europos Sąjungos Taryba, ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gairės – Atnaujintos gairės (PESC 450, COHOM 41, 2008 m. balandžio 18 d.) (http://www.consilium.europa.eu/applications/HumanRights/docs.asp?cmsid=943&lang=EN&command=show_subdocs&id=108).

Atnaujinta: 2010 m. birželio 16 d.Teisinis pranešimas