Förfarande : 2010/2735(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0379/2010

Ingivna texter :

B7-0379/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Antagna texter :

P7_TA(2010)0235

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 124kWORD 71k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0345/2010
14.6.2010
PE441.961v01-00
 
B7-0379/2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om om Israels militära operation mot den humanitära konvojen och blockad av Gaza


Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor, Michail Tremopoulos för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om om Israels militära operation mot den humanitära konvojen och blockad av Gaza  
B7‑0379/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Gaza, i synnerhet resolutionerna av den 15 januari 2009 om situationen på Gazaremsan och av den 18 februari 2009 om humanitärt bistånd till Gazaremsan,

 

–   med beaktande av resolution 1860 från FN:s säkerhetsråd som antogs den 8 januari 2009,

–   med beaktande av uttalandet av den 31 maj 2010 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton på EU:s vägnar om Israels militära operation mot Gazakonvojen,

–   med beaktande av uttalandet från FN:s säkerhetsråd (S/9940) av den 31 maj 2010,

–   med beaktande av den resolution som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 2 juni 2010 om den israeliska militärens allvarliga attack mot den humanitära konvojen,

–   med beaktande av kommentarerna från Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy den 1 juni 2010 vid toppmötet mellan EU och Ryssland om Israels militära operation mot konvojen,

–   med beaktande av den resolution som antogs av Världshälsoorganisationens generalförsamling den 18 maj 2010,

–   med beaktande av rapporten från Världslivsmedelsprogrammet och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) som offentliggjordes i november 2009 om situationen i Gaza,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Israels militära operation på internationellt vatten mot en konvoj med humanitärt bistånd till Gaza den 31 maj 2010 resulterade i att nio civila dödades och 38 civila och sju israeliska soldater sårades.

B.  Gränsövergångarna för att ta sig in i och ut ur Gaza har varit stängda sedan januari 2007 och embargot mot rörligheten för människor och varor har ökat fattigdomen, lamslagit återuppbyggnadsarbetet och decimerat ekonomin i Gazaremsan, vilket har skapat en otyglad svartabörshandel som kontrolleras av Hamas och andra grupper. Denna blockad har inte lett till en frisläppning av Gilad Shalit, vilket de Israeliska myndigheterna förväntade sig, och vilket Europaparlamentet upprepade gånger har begärt. Blockaden har inte uppnått sitt mål att försvaga extremisterna, utan har i stället gett upphov till en tilltagande radikalisering.

C. Enligt tidigare uttalanden från FN och uttalandet från FN:s säkerhetsråd (S/9940) av den 31 maj 2010 utgör embargot mot Gazaremsan en kollektiv bestraffning som strider mot internationell humanitär rätt.

D. Åttio procent av Gazas befolkning är beroende av livsmedelshjälp, över sextio procent lider av osäker livsmedelsförsörjning, arbetslösheten ligger på omkring femtio procent och de sanitära och miljömässiga förhållandena har allvarligt försämrats.

E.  Endast 3 600 lass med livsmedel nådde Gaza under det tre första månaderna i år, jämfört med 36 000 under de tre första månaderna 2007. Endast 81 produkter får föras in i Gaza, samtidigt som FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) beräknat att man skulle behöva minst 6 000 produkter för att tillmötesgå de mest grundläggande humanitära behoven.

F.  De palestinska territorierna är den största tredjelandsmottagaren av EU-medel och detta stöd har spelat en viktig roll i försöket att lindra den humanitära katastrofen i Gaza. EU fortsätter att tillhandahålla grundläggande humanitärt stöd i Gazaremsan, bland annat genom UNRWA.

G. Tvåstatslösningen är fortfarande den viktigaste grundvalen för en bestående fred mellan israeler och palestinier och därför bör alla ensidiga åtgärder som underminerar detta perspektiv undvikas. De pågående informella samtalen skulle kunna leda till att de direkta fredsförhandlingarna återupptas i syfte att grunda en palestinsk stat som i fred och säkerhet lever sida vid sida med staten Israel.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med familjerna till offren İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cevdet Kılıçlar), Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Furkan Doğan, Fahri Yaldız, Cengiz Songür och Cengiz Akyüz.

2.  Europaparlamentet fördömer Israels militära operation mot den humanitära konvojen och beklagar djupt detta brott mot internationell lagstiftning, särskilt den fjärde Genèvekonventionen, samt fördömer användningen av oproportionerligt våld mot civila.

3.  Europaparlamentet stöder uttalandet från FN:s generalsekreterare och FN:s högkommissare för mänskliga rättigheter om att omedelbart genomföra en internationell och oberoende utredning av attacken och framhåller att principerna om tillförlitlighet och ansvarstagande måste respekteras. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och EU:s medlemsstater att agera för att se till att alla lämpliga åtgärder vidtas för att detta krav ska bli verklighet och förklarar att EU är redo att bidra aktivt i detta hänseende.

4.  Europaparlamentet uppmanar Israel att omedelbart, fullständigt och varaktigt häva belägringen av Gaza, framför allt eftersom denna är oacceptabel ur humanitär synpunkt.

5.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att garantera att gränsövergångarna in i och ut ur Gaza, även Gazas hamn, öppnas permanent, att användningen av dem ställs under adekvat internationell övervakning, att humanitära varor och handelsvaror – nödvändiga med tanke på återuppbyggnaden och för en självförsörjande ekonomi – liksom också valuta obehindrat tillåts flöda in samt att den fria rörligheten för personer garanteras.

6.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att omvärdera Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag, och eventuellt förse lägga till en marin dimension, i överensstämmelse med den aktuella politiska situationen och säkerhetsförhållandena på plats, i syfte att möjliggöra en omedelbar omplacering.

7.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att i nära samarbete med Arabförbundet inleda förhandlingar med den palestinska myndigheten om kontroll, förvaltning och det internationella gränsövervakningsuppdraget vid gränsövergångarna vid Gazaremsan, även Gazas hamn, och att också ta hänsyn till den roll som
de faktiska myndigheterna i Gazaremsan spelar. Parlamentet uppmanar EU att aktivt stödja den pågående försoningsprocessen mellan olika palestinska grupper.

8.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vid det kommande mötet i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) diskutera möjligheten att använda ett effektivt internationellt gränsövervakningsuppdrag under FN:s mandat i syfte att kontrollera gränsövergångarna in och ut ur Gazaremsan, inbegripet den marina dimensionen.

9.  Europaparlamentet framhåller att EU, obeaktat det humanitära biståndet, måste spela en politisk roll som leder till konkreta resultat som är förenliga med dess avsevärda finansiella stöd till och ekonomiska betydelse i regionen.

10. Europaparlamentet är övertygat om att EU:s Mellanösternpolitik omgående måste omvandlas i grunden så att EU kan föra en beslutsam och konsekvent politik med hjälp av effektiva diplomatiska verktyg för att främja fred och säkerhet i denna grannregion som är av stor strategisk betydelse för EU. Parlamentet anser att en sådan omvandling särskilt bör ta itu med den nuvarande EU-representationens roll i regionen mot bakgrund av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, vars målsättning är att förbättra samstämmigheten och effektiviteten i EU:s yttre åtgärder.

11. Europaparlamentet oroas över de följder som denna attack kan få för förbindelserna mellan Israel och Turkiet, och att den ska öka spänningen i regionen. Parlamentet understryker den viktiga roll som Turkiet spelat genom åren för att stödja fredsprocessen och uppmuntra det palestinska försoningsarbetet.

12. Europaparlamentet lovordar UNRWA:s arbete och uppmanar med tanke på de ekonomiska nedskärningar som väntar organet före årets slut det internationella givarsamfundet att uppfylla de löften man gett och ytterligare öka sina bidrag.

13. Europaparlamentet fördömer omröstningen i Knessets parlamentsutskott om att frånta Knessets arabiska ledamot, Hanin Zoabi, hennes privilegier till följd av att hon deltog i konvojen.

14. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att omedelbart sammankalla associeringsrådet EU-Israel för att noggrant undersöka situationen.

15. Europaparlamentet anser att ett eventuellt övervägande av en fördjupning av de politiska relationerna mellan EU och Israel måste gå hand i hand med en hävning av blockaden mot Gaza och fullständig respekt för internationella skyldigheter på det humanitära området och människorättsområdet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang till en frysning av samtyckesförfarandet för avtalet mellan EU och Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter för den fria rörligheten av varor och tekniska standarder.

16. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som är medlemmar av OECD att omedelbart sammankalla ett möte med Israel för att ta upp den bristande efterlevnaden av de principer som fastställts i färdplanen för anslutning till OECD, i synnerhet i frågor som rör internationella skyldigheter på humanitära området och människorättsområdet, och att beakta resultatet av detta möte inför undertecknandet av avtalet om Israels anslutning till OECD.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, företrädaren för kvartetten, ordföranden för den palestinska myndigheten, det palestinska lagstiftande rådet, Knesset och Israels regering samt Arabförbundets generalsekreterare.

 

Senaste uppdatering: 16 juni 2010Rättsligt meddelande