Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0385/2010

Ingivna texter :

B7-0385/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 113kWORD 63k
14.6.2010
PE441.967v01-00
 
B7-0385/2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om Israels militära operation mot den humanitära konvojen och blockad av Gaza


Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà för EFD-gruppen

Europaparlamentets resolution om Israels militära operation mot den humanitära konvojen och blockad av Gaza  
B7‑0385/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern, särskilt resolutionen av den 10 mars 2010,

–   med beaktande av Mellanösternkvartettens tidigare uttalanden, särskilt uttalandet den 19 mars 2010 som åter bekräftade de grundläggande principer som fastställdes i Trieste den 26 juni 2009 och uttalandet den 11 maj 2010 om återupptagandet av de informella samtalen mellan israeler och palestinier,

–   med beaktande av uttalandet den 31 maj 2010 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton på EU:s vägnar om Israels militära operation mot konvojen,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 8 december 2009 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 31 maj 2010 hejdade den israeliska försvarsmakten sex fartyg lastade med humanitärt bistånd som försökte bryta sjöblockaden av Gazaremsan.

B.  Israeliska trupper gick ombord på fartyget Mavi Marmara, och efter intensiva skärmytslingar med ett antal aktivister dödades nio civila och sju israeliska soldater skadades.

C. Israel och Egypten har upprätthållit en blockad mot Gaza sedan den islamistiska militanta gruppen Hamas övertog styret av territorierna 2007. Hamas har utfört krigsförbrytelser mot Israel, t.ex. har man avfyrat åtminstone 10 000 raketer för insats mot truppmål mot civila.

D. Kvällen före konvojkrisen gjorde Hamasledaren Ismail Haniyeh följande uttalande inför sina anhängare: “Om fartygen når Gaza är detta en seger för Gaza. Om fartygen stoppas och terroriseras av sionisterna kommer också detta att vara en seger för Gaza, och nya fartyg kommer att försöka bryta belägringen av Gaza.”

E.  Enligt de regler som gäller vid väpnade konflikter har en stat som är part i en väpnad konflikt rätt att inrätta en sjöblockad vid fiendens kust av säkerhets skäl, särskilt för att förhindra vapensmuggling.

F.  Det amerikanska utrikesdepartementet har uttryckt sin oro för den verksamhet som bedrivs av IHH på grund av organisationens kopplingar till högt uppsatta medlemmar inom Hamas, som finns med på EU:s förteckning över terroristorganisationer.

 

G. EU är palestiniernas största biståndsgivare. Medlemsstaterna och kommissionen bidrar årligen med varor till ett värde av cirka 600 miljoner euro.

H. Under samman vecka som räden mot konvojen genomfördes transporterade Israel 12 413 ton humanitärt bistånd via gränsövergångar till Gaza. Sändningarna omfattade 994 000 liter bränsle till kraftverket i Gaza, 748 ton gas för matlagning och åtta långtradarlaster med läkemedel och medicinsk utrustning. Humanitärt bistånd som samma vecka transporterades ombord på det irländska fartyget Rachel Corrie, och som lossades i hamnen i Ashdod, togs inte emot av Hamas med motiveringen att lasten inte hade nått Gaza sjövägen.

1.  Europaparlamentet beklagar de tragiska följderna av den israeliska försvarsmaktens operation och begär att de israeliska myndigheterna genomför en omedelbar, fullständig och opartisk utredning av händelserna och omständigheterna kring dem, i enlighet med uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Parlamentet framför sitt deltagande med anhöriga till offren. Parlamentet välkomnar Israels beslut att låta europeiska och amerikanska experter delta i utredningarna.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin oro för den ofta förekommande sammanblandningen av politiska och humanitära syften och missbruket av humanitära insatser, såsom i fallet med den turkiskflaggade konvojen.

3.  Europaparlamentet noterar Israels avsikt att underlätta varuflödet över gränsen till Gaza och stöder inrättandet av EU-inspektionsgrupper vid kontrollstationer i Gaza, vilka ska övervaka leveranserna av humanitärt bistånd.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU att förnya sitt åtagande att se till att de informella samtalen mellan israeler och palestinier återupptas i enlighet med det beslut som fattades av kvartetten, dvs. Förenta staterna, FN, EU och Ryssland, i mars 2010.

5.  Europaparlamentet kräver att den israeliska sergeanten Gilad Shalit, som kidnappades av Hamas på israeliskt territorium den 25 juni 2006 och som sedan dess har hållits fången i Gaza utan möjlighet till kontakt med omvärlden, omedelbart friges.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, medlemsstaterna, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Israels regering, Egyptens regering, kvartetten och den palestinska myndigheten.

 

Senaste uppdatering: 16 juni 2010Rättsligt meddelande