Procedūra : 2010/2611(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0408/2010

Pateikti tekstai :

B7-0408/2010

Debatai :

PV 07/07/2010 - 13
CRE 07/07/2010 - 13

Balsavimas :

PV 08/07/2010 - 6.4
CRE 08/07/2010 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0282

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 157kWORD 113k
28.6.2010
PE441.998v01-00
 
B7-0408/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Albanijos


Nikolaos Chountis Užsienio reikalų komiteto vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Albanijos  
B7‑0408/2010

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į Europos Sąjungą perspektyvos,

 

–    atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „2009–2010 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ "(COM(2009)0533) ir pridedamą 2009 m. spalio 14 d. 2009 m. Albanijos pažangos ataskaitą (SEC(2009)1337),

 

–    atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/210/EB dėl principų, prioritetų ir sąlygų, įvardytų Europos partnerystėje su Albanija, panaikinantis sprendimą 2006/54/EB(1),

 

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 3–4 d. įvykusį pirmąjį ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto posėdį,

–    atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 18 d. Albanijos ir ES stabilizacijos ir asociacijos tarybos susitikimo išvadas,

 

–    atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimą 2007/821/EB dėl Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo(2),

 

–    atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 19–20 d. 16-ojo ES ir Albanijos tarpparlamentinio susitikimo rekomendacijas,

 

–    atsižvelgdamas į savo sprendimą dažniau rengti politines diskusijas su Albanija parlamentiniu lygmeniu įsigaliojus Stabilizavimo ir asociacijos susitarimui,

 

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos rezoliuciją Nr. 1709(2010) dėl demokratinių institucijų veikimo Albanijoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2006 m. gruodžio 14–15 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose patvirtintame atnaujintame konsensuse dėl plėtros dar kartą patvirtinama, kad Vakarų Balkanų ateitis yra susijusi su ES,

 

B.  kadangi ES integracijos perspektyvoje skatinama vykdyti keletą reformų Vakarų Balkanų regione ir ši perspektyva turėtų atlikti konstruktyvų vaidmenį skatinant taiką, stabilumą ir konfliktų prevenciją šiame regione, stiprinant gerus kaimynystės santykius ir tenkinant ekonominius bei socialinius poreikius užtikrinant tvarų vystymąsi, kadangi norint, kad narystės perspektyva būtų reali, neužtenka atlikti administracinę ar techninę procedūrą, taip pat reikia atitinkamų sprendimų priėmėjų valstybėse narėse nepaviršutiniško politinio įsipareigojimo,

C.  kadangi 2009 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Albanija; kadangi 2009 m. balandžio 28 d. šalis pateikė paraišką dėl narystės ES ir 2010 m. balandžio 14 d. pateikė savo atsakymus į Komisijos parengtą pasirengimo narystei klausimyną; kadangi Komisija rengia savo nuomonę šiuo klausimu,

D.  kadangi kiekvienos šalies pažanga siekiant narystės ES priklauso nuo tos šalies pastangų laikytis Kopenhagos kriterijų bei Stabilizacijos ir asociacijos proceso sąlygų,

1.  remdamasis 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Saloniukuose išvadomis, 2006 m. kovo 11 d. Zalcburgo deklaracija ir vėlesnėmis atitinkamomis Tarybos išvadomis, dar kartą išreiškia savo pritarimą Albanijos paraiškai dėl narystės ES (ir visų kitų Vakarų Balkanų šalių būsimai narystei ES), kai ji pasieks tam tikro politikos stabilumo ir patikimumo lygio bei visiškai įgyvendins Kopenhagos kriterijus;

2.  pripažįsta, kad Albanija padarė pažangą vykdydama reformas, tačiau pabrėžia, jog reikia toliau dėti dideles pastangas, kurios būtinos siekiant stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę bei užtikrinti šios šalies tvarų vystymąsi;

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Albanija 2010 m. balandžio 14 d. pateikė atsakymus į Komisijos klausimyną, reikalingą nuomonei apie šalies paraišką dėl narystės ES parengti, ir kartu pabrėžia, kad šalies kandidatės pažanga siekiant narystės ES priklauso nuo jos gebėjimo atitikti Kopenhagos kriterijus, įskaitant demokratiją užtikrinančių institucijų stabilumą;

4.  apgailestauja dėl po 2009 m. birželio mėn. įvykusių parlamento rinkimų įsivyravusios politinės krizės ir pabrėžia, kad visapusiškai veikiančios atstovaujamosios institucijos (ypač parlamentas) – tai bendros demokratinės sistemos pagrindas ir, kaip pagrindinis Europos partnerystės prioritetas, svarbus ES integracijos politinis kriterijus; palankiai vertina opozicijos sprendimą aktyviai dalyvauti Albanijos parlamento darbe, bet apgailestauja, kad, nepaisant neseniai įvykusių pokalbių, prie kurių prisidėjo ES, vis dar nepasiektas sutarimas dėl 2009 m. rinkimų; primygtinai ragina visas politines šalis prisiimti savo pareigas ir dalyvauti konstruktyviame politiniame dialoge, įskaitant diskusijas dėl naujo rinkimų įstatymo, kuriame būtų užtikrintas visapusiškai skaidrus rinkimų procesas būsimiems rinkimams; pabrėžia, kad šią krizę galima išspręsti tik visapusiškai laikantis konstitucijos ir skaidrumo principų;

5.  ragina vyriausybę ir opoziciją, jei nebus rastas sprendimas be išorės pagalbos, susitarti dėl tarpininkavimo, pvz., kartu pakviesti Europos Tarybos ir (arba) Europos Parlamento atstovus;

6.  mano, kad dėl nuolatinio, po rinkimų prasidėjusio opozicijos nedalyvavimo parlamento darbe vilkinamas įstatymų, kuriems priimti reikalinga 3/5 balsų dauguma, priėmimas; atkreipia dėmesį, kad tokia dauguma reikalinga daugeliui baudžiamųjų įstatymų priimti, taip pat ilgai lauktam administracinių teismų įstatymui priimti; todėl prašo opozicijos nuodugniai apsvarstyti savo politinius veiksmus;

7.  teigiamai vertina tai, kad buvo patobulinta rinkimų proceso teisinė ir administracinė sistema, ir pažymi, kad Bendrojoje nuomonėje dėl Albanijos Respublikos rinkimų kodekso Venecijos komitetas pateikė teigiamą bendrą įvertinimą; be to, pažymi, kad pagal ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių tarnybos (ESBO DIŽTT) įvertinimą 2009 m. birželio mėn. įvykę parlamento rinkimai atitiko daugelį tarptautinių normų, tačiau nepasiektas pasitikėjimo rinkimų procesu sustiprinimo tikslas; atkreipia dėmesį, kad reikia visapusiškai įgyvendinti ESBO DIŽTT galutinėje ataskaitoje išvardytas rekomendacijas dėl 2009 m. parlamento rinkimų, ir ragina Albanijos parlamento daugumos ir opozicijos atstovus nedelsiant pradėti bendradarbiauti siekiant visapusiškai įgyvendinti šias rekomendacijas;

8.  apgailestauja, kad parlamentinio Teisės komiteto posėdžiuose, įvykusiuose prieš Albanijos parlamento 2010 m. kovo 18 d. plenarinį posėdį, dauguma ir opozicija nesutarė pasiūlymų dėl 2009 m. rinkimų tyrimo komisijos klausimais;

9.  pabrėžia, jog skubiai reikia pasiekti visų partijų konsensusą dėl ekonominių, politinių ir socialinių reformų, kad būtų padidinta Albanijos piliečių gerovė ir sudarytos sąlygos šaliai daryti pažangą siekiant narystės ES;

10. palankiai vertina Komisijos 2010 m. gegužės 27 d. priimtą pasiūlymą dėl teisės akto dėl vizų režimo liberalizavimo ir ragina Komisiją patikrinti, ar visi likusieji reikalavimai įgyvendinti per artimiausius mėnesius, kadangi siekiama Tarybai ir Parlamentui suteikti galimybę patvirtinti vizų netaikymo režimą Albanijos piliečiams iki 2010 m. pabaigos;

11. pabrėžia, kad svarbu gerbti ir ginti žmogaus teises ir mažumų teises, nes tai yra pagrindinis prioritetas;

12. primena, kad visada reikėtų užtikrinti asmens duomenų apsaugą, jos negalima savavališkai nepaisyti, ir ragina valdžios institucijas leisti įstatymus ir veikti vadovaujantis šiuo principu;

13. džiaugiasi pažanga, padaryta teisminės sistemos srityje, tačiau pabrėžia, kad kol kas vyksta tik ankstyvasis reformų įgyvendinimo etapas; mano, kad teismų reforma, įskaitant teismų sprendimų vykdymo užtikrinimą, yra pagrindinė išankstinė Albanijos paraiškos dėl narystės ES tenkinimo proceso sąlyga, ir pabrėžia, kad demokratinėje visuomenėje svarbu atskirti valdžias; pabrėžia, kad skaidri, nešališka ir veiksminga teismų valdžia, nepriklausanti nuo jokio politinio ar kitokio spaudimo ar kontrolės, yra itin svarbi užtikrinant teisės viršenybės principą, ir ragina skubiai patvirtinti išsamią ilgalaikę šios srities strategiją, įskaitant reikalingų teisės aktų ir įgyvendinimo priemonių priėmimo gaires; ragina opoziciją prisidėti prie reformos rengimo ir visapusiškai remti teisinės sistemos reformą; be to, pabrėžia, kad teismų valdžiai reikia suteikti pakankamą finansavimą, kad ji galėtų veiksmingai veikti visoje šalyje; taigi laukia naujų pagalbos iniciatyvų iš Komisijos ir šiuo klausimu palankiai vertina neseniai įvykusį iškilmingą Sunkių nusikaltimų teismo Tiranoje atidarymą;

14. teigiamai vertina tai, kad Konstitucinis teismas sustabdė liustracijos įstatymo įgyvendinimą, ir kad šiuo metu šis įstatymas yra persvarstomas; prašo, kad rengiant įstatymo projektą būtų plačiai konsultuojamasi ir siekiama konsensuso, ypač su Venecijos komisija, ir pabrėžia, jog svarbu užtikrinti konstitucinių institucijų nepriklausomumą;

15. teigiamai vertina tai, kad buvo imtasi kovos su korupcija priemonių, ir ypač tai, kad priimtas bendras 2010 m. Kovos su korupcija veiksmų planas; pažymi, kad kova su korupcija išlieka pagrindiniu politiniu iššūkiu, kad įstatymų įgyvendinimo užtikrinimas ir baudžiamasis persekiojimas tebėra silpni ir kad reikia imtis kitų kategoriškų priemonių siekiant ištaisyti padėtį, kai korupcinę veiklą vykdę asmenys lieka nebausti; pabrėžia, kad reikia įsteigti informacijos apie tyrimus ir teistumą registrą, net ir aukšto rango pareigūnų korupcijos atvejais, ir toliau įgyvendinti naujausias GRECO grupės rekomendacijas, visų pirma rekomendaciją dėl imunitetą įgyjančių pareigūnų sąrašo sutrumpinimo; palankiai vertina strateginių dokumentų paskelbimą, kad būtų galima stebėti, kaip jie įgyvendinami; be to, ragina priimti visiško politinių partijų finansavimo skaidrumo užtikrinimo teisinę bazę;

16. palankiai vertina planus įsteigti Viešojo administravimo institutą ir ragina imtis tolesnių veiksmų įgyvendinant viešojo administravimo reformos strategiją ir užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi Valstybės tarnybos įstatymo bei taikoma tinkama žmoniškųjų išteklių valdymo sistema; atkreipia dėmesį į viešojo administravimo politizavimo vykdant neskaidrias įdarbinimo procedūras pavojų ir į laikinų darbuotojų priėmimo nesilaikant įstatymo praktiką bei ragina valdžios institucijas nutraukti šią veiklą ir taikyti privalumais grindžiamą depolitizuotos valstybės tarnybos sistemą, kuri taip pat padėtų didinti piliečių pasitikėjimą viešuoju administravimu;

17. pabrėžia ypatingą profesionalių, nepriklausomų ir pliuralistinių valstybinių ir privačių žiniasklaidos priemonių, kurios yra demokratijos kertinis akmuo, svarbą; sunerimęs, kad padaryta nedaug pažangos baigiant kurti teisinę žiniasklaidos sistemą; ragina valdžios institucijas imtis visų priemonių siekiant priimti ir įgyvendinti ES standartus atitinkančią teisinę sistemą ir užtikrinti žiniasklaidos priemonių laisvę nuo politinės, įskaitant vykdomąją, valdžios ir kitokio kišimosi; susirūpinęs dėl Nacionalinei radijo ir televizijos tarybai daromo politinio spaudimo ir ragina atitinkamas valdžios institucijas užtikrinti jos nepriklausomybę; ragina imtis veiksmų siekiant užtikrinti žiniasklaidos nuosavybės ir finansavimo skaidrumą; apgailestauja, kad nėra nustatytos žurnalistų darbo teisės ir tokiu būdu jiems sudaroma mažiau galimybių dirbti objektyviai ir nepriklausomai, ir primygtinai ragina valdžios institucijas imtis atitinkamų veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį; ypač ragina priimti teisės aktų, kuriais būtų sprendžiamas elektroninio transliavimo klausimas, ir keisti civilinį kodeksą, kad šmeižtas ir garbės ir orumo įžeidimas būtų dekriminalizuoti; palankiai vertina tai, kad vyriausybė neriboja prieigos prie interneto, ir ragina vyriausybę sudaryti daugiau galimybių visiems piliečiams naudotis internetu;

18. palankiai vertina teisinės sistemos, kurią taikant būtų sprendžiamos organizuoto nusikalstamumo keliamos problemos ir užkertamas joms kelias, įskaitant pinigų plovimą, prekybą narkotikais ir žmonėmis, nustatymą; atkreipia dėmesį į pastangas kovoti su organizuotu nusikalstamumu, tačiau pažymi, jog reikia imtis tolesnių įgyvendinimo veiksmų ir jog būtina sutelkti visus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų; pabrėžia veiksmingo tyrimo, nusikaltėlių persekiojimo ir baudimo svarbą; teigiamai vertina sprendimą įsteigti tarpinstitucinį kovos su organizuotu nusikalstamumu ir nelegalia prekyba priemonių komitetą, kuriam vadovauja ministras pirmininkas; pabrėžia, kad dėl regione išplitusio organizuoto nusikalstamumo reikia dėti daugiau pastangų siekiant gerinti policijos ir teismų bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis, įskaitant bendrą patruliavimą pasienyje;

19. pabrėžia, jog Parlamentas labai svarbiomis laiko pilietinės visuomenės organizacijas, ir pripažįsta nedidelę vyriausybės pažangą siekiant konsultuotis su jomis įstatymų projektų ir vykdomų reformų klausimais; ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant įforminti ir padidinti pilietinės visuomenės dalyvavimą formuojant politiką ir stebint jos įgyvendinimą ir veiksmingumą visais lygmenimis, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijų ir jų finansavimo skaidrumą;

20. pabrėžia mobilumo programų, ypač skirtų jaunimui, mokytojams ir tyrėjams, svarbą ir mano, kad tokiose programose turėtų dalyvauti daugiau dalyvių; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina iniciatyvas sudaryti Albanijos studentams galimybes studijuoti ES šalyse;

21. patvirtina, kad, nors Konstitucijoje yra pripažįstamos pagrindinės profesinių sąjungų teisės, profesinių sąjungų veiklai dažnai trukdoma ir valstybės tarnybos ir komunalinių paslaugų įmonių darbuotojų teisė streikuoti pernelyg ribojama palyginus su tarptautiniais standartais; apgailestauja, kad pastaruoju metu Albanijos vyriausybė perėmė profesinių sąjungų turtą; palankiai vertina Konstitucinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą paskelbti šį įstatymą prieštaraujančiu konstitucijai ir ragina vyriausybę nedelsiant grąžinti šį turtą; prašo vyriausybę visiškai užtikrinti profesinių sąjungų teises ir imtis visų būtinų teisinių priemonių siekiant užtikrinti, kad dalyvavimas profesinių sąjungų veikloje būtų visų darbuotojų, dirbančių ir valstybiniame, ir privačiame sektoriuje, teisė;

22. teigiamai vertina priemones, kurių imtasi siekiant padidinti moterų dalyvavimą politinėje veikloje; vis dėlto mano, kad Valstybinis lygių galimybių komitetas tebėra silpnas, o Lyčių lygybės įstatymas didžia dalimi neįgyvendintas; todėl mano, kad reikia imtis tolesnių veiksmų siekiant sudaryti geresnes sąlygas moterims įtraukti į darbo rinką ir joms dalyvauti sprendimų priėmimo procese;

23. teigiamai vertina pastaraisiais metais vykdomas teisines reformas siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir prekybos žmonėmis aukas; vis dėlto pripažįsta, kad jų nepakanka ir kad reikėtų imtis tolesnių veiksmų, ir išlieka labai susirūpinęs plačiai paplitusiu smurtu šeimoje ir prekyba moterimis bei vaikais lytinio išnaudojimo ir prievartinio darbo tikslais; reiškia susirūpinimą dėl to, kad žymiai padaugėjus pranešimų apie incidentus šioje srityje, policija ne visuomet atlieka tinkamą tyrimą ar ne visuomet teismai išduoda apsaugos orderius; ragina visiškai įgyvendinti galiojančius moterų ir vaikų apsaugos nuo visų rūšių smurto įstatymus ir patvirtinti bei įgyvendinti visapusišką jų apsaugos ir reabilitacijos sistemą, įskaitant privalomą ir veiksmingą visų vaikų ir naujagimių registraciją, nemokamos teisinės, socialinės ir psichologinės pagalbos aukoms teikimą, visuomenės informuotumo didinimo kampanijas, tinkamus teisėsaugos tarnybų apmokymus ir prieglaudų tinklo sukūrimą (šių prieglaudų skaičius ir kokybė turėtų būti pakankami, kad būtų galima patenkinti skirtingus smurto šeimoje ir prekybos žmonėmis aukų poreikius); ragina Komisiją teikti didesnę paramą Albanijos valdžios institucijoms šiuo klausimu;

24. pripažįsta, kad padaryta pažanga mažumų apsaugos srityje ir kad beveik parengta tinkama institucinė ir teisinė mažumų apsaugos sistema; vis dėlto pažymi, kad diskriminacija, ypač pažeidžiamų grupių atžvilgiu ir pagarbos lytiniam identitetui ir seksualinei orientacijai požiūriu, tebelieka problema Albanijoje ir kad reikia dėti daugiau pastangų kovojant su ja, įskaitant informuotumo didinimą; atsižvelgdamas į tai, su susirūpinimu atkreipia dėmesį į neseniai įvykusią prieš gėjus nukreiptą demonstraciją Albanijoje; pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų įgyvendinant Europos partnerystės prioritetus mažumų atžvilgiu, ypač kieka tai susiję su mažumų kalbų vartojimu ir mažumų kalbų mokymu bei nediskriminuojamu elgesiu su visų mažumų atstovais;

25. palankiai vertina Baudžiamojo kodekso pakeitimus, kuriais siekiama kovoti su rasistiniais nusikaltimais; teigiamai vertina tai, kad buvo priimtas bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės organizacijomis parengtas kovos su diskriminacija įstatymas, ir ragina skubiai ir veiksmingai jį įgyvendinti; ypač teigiamai vertina tai, kad buvo paskirtas nepriklausomas apsaugos nuo diskriminacijos įgaliotinis, kuris atsakingas už šio įstatymo įgyvendinimo stebėseną ir skundų nagrinėjimą; be to, pabrėžia, jog skubiai reikia tikslių ir patikimų statistinių duomenų, kurie būtini siekiant veiksmingai įgyvendinti kovos su diskriminacija priemones, ir šiuo klausimu atkreipia dėmesį į 2011 m. planuojamo surengti nacionalinio gyventojų surašymo laikantis tarptautiniu lygiu pripažintų standartų, visapusiškai užtikrinant laisvo tapatybės pasirinkimo principą, svarbą;

26. ragina toliau dėti pastangas siekiant pagerinti romų padėtį, nes jie ir toliau gyvena sunkiomis sąlygomis ir yra diskriminuojami švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, užimtumo ir aprūpinimo tinkamu būstu srityse; teigiamai vertina vyriausybės parengtą Romų įtraukties dešimtmečio veiksmų planą, tačiau pažymi, kad vietos valdžios institucijoms ir bendruomenėms turėtų tekti pagrindinis vaidmuo įgyvendinant šį veiksmų planą ir kad jiems šiuo tikslu turėtų būti teikiamas tinkamas finansavimas; skatina atitinkamas valdžios institucijas įgyvendinti veiksmų planą ir skelbti reguliarias pažangos ataskaitas;

27. pripažįsta, kad dėl didelio realiojo BVP augimo pastaraisiais metais žymiai sumažėjo skurdas; tačiau pažymi, kad nepaisant ekonomikos pažangos, didelė gyventojų dalis vis dar tebegyvena skurde, ir todėl reikia nepaliaujamų pastangų, kad skurdas būtų toliau mažinamas, ypač kaimo ir kalnų vietovėse;

28. teigiamai vertina pažangą, pasiektą užkertant kelią kankinimams ir netinkamam elgesiui, taip pat ir kalėjimų sistemoje; ragina gerinti gyvenimo sąlygas kalėjimuose siekiant priartinti jas prie žmogaus orumą atitinkančių standartų ir kovoti su aukšto rango kalėjimų administracijos pareigūnų korupcija; pabrėžia, kad Europos komitetui prieš kankinimą ir kitokį žiaurų ar žeminantį elgesį ir baudimą (angl. CPT) pateikus tokias rekomendacijas 2008 m., reikia, jog būtų gerinamos sulaikymo įstaigų sąlygos, ir primena ombudsmeno išvadas, kad kalinių sulaikymo sąlygos neatitinka nacionalinių ir tarptautinių žmogaus teisių standartų ir ragina kovoti su aukšto rango kalėjimų administracijos pareigūnų korupcija;

29. pabrėžia, kad dauguma teismų neatlieka teisminio nagrinėjimo ex officio, jei asmuo serga psichine liga, ir taip neleidžiama, kad teisėjas pamatytų tuos priverstinai hospitalizuotus pacientus; primena Europos žmogaus teisių teismo sprendimą byloje Dybeku prieš Albaniją ir prašo užtikinti, kad psichinėmis ligomis sergantys kaliniai nebūtų talpinami tose pačiose patalpose kaip ir tokiomis ligomis nesergantys kaliniai;

30. reiškia susirūpinimą dėl nebūtino vaikų patalpinimo našlaičių namuose dėl skurdo ir dėl ilgalaikių pasekmių ir nevienodo požiūrio į suaugusius našlaičius kalbant apie lygias galimybes naudotis socialinėmis priemonėmis, pvz., būstu;

31. pripažįsta, kad geri Albanijos santykiai su savo kaimynais padeda puoselėti stabilumą regione ir teigiamai vertina neseniai įvykusį teigiamą poslinkį Albanijos ir Serbijos santykiuose bei aktyvų šalies dalyvavimą regioninėse iniciatyvose, pvz., Pietryčių Europos šalių bendradarbiavimo procese, Regioninio bendradarbiavimo taryboje, Energetikos bendrijoje, Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarime (angl. CEFTA), Pietryčių Europos transporto observatorijoje (angl. SEETO) ir derybose dėl Transporto bendrijos sutarties sudarymo; pabrėžia, kad sprendžiant tokias problemas kaip prekyba žmonėmis labai svarbus regioninis tarptautinis bendradarbiavimas;

32. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Albanijos iniciatyvas panaikinti vizų reikalavimus kaimyninėms šalims ir laiko jį teigiamu žingsniu, kuriuo žmonėms sudaromos galimybės palaikyti santykius ir regione skatinamas susitaikymas; mano, kad tokios iniciatyvos turėtų būti įgyvendinamos lygiagrečiai su vizų liberalizavimo procesu, kurį vykdo Šengeno ir Vakarų Balkanų regiono šalys;

33. sveikina Albaniją, kad jos ekonomika auga net ir pasaulinio ekonominio nuosmukio metu; tačiau atkreipia dėmesį į paplitusią šešėlinę ekonomiką, aukštą nedarbo lygį ir nereguliuojamą darbo rinką, dėl kurių neužtikrinamos darbo vietos ir labai pažeidžiamos darbuotojų teisės; atkreipia dėmesį į didėjančias fiskalinę ir valstybės skolas;

34. tikisi, kad Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP) padės pagerinti Albanijos ekonomikos padėtį; vis dėlto pažymi, kad kartu su PNPP finansavimo programomis turi būti taikoma veiksminga vertinimo sistema;

35. mano, kad Albanija turi tęsti reikiamų ekonominių strategijų, kuriomis būtų užtikrintas tvarus ekonomikos augimas, aplinkos apsauga ir darbo vietų kūrimas, įgyvendinimo darbus; pabrėžia, kad svarbu palaikyti makroekonomikos stabilumą;

36. pažymi, kad mažai pasistūmėta nuosavybės teisių įtvirtinimo srityje, o tai kliudo plėtoti veikiančią žemės rinką; pažymi, kad nuosavybės registracijos, valstybės žemės inventorizacijos ir galimo kompensavimo procesui vis dar trūksta skaidrumo ir kad jį dar reikia užbaigti sąžiningai, nediskriminuojant mažumoms priklausančių asmenų; ragina dėti tolesnes pastangas nekilnojamojo turto registracijos, nuosavybės grąžinimo, neteisėtų statybų įteisinimo ir kompensavimo srityse;

37. palankiai vertina Albanijos valdžios institucijų pastangas gerinti verslo sąlygas supaprastinant įmonių registravimo ir licencijų bei leidimų gavimo tvarką; tačiau pabrėžia, kad reikia jas ir toliau gerinti, nes vis dar laikoma, kad verslo sąlygos Albanijoje yra vienos blogiausių Vakarų Balkanų regione; ragina valdžios institucijas šalinti gausius trūkumus, pvz., susijusius su žemės nuosavybės teisių dokumentų įsigijimo tvarka, sutarčių vykdymu, silpnu viešuoju administravimu ir aukštu korupcijos lygiu;

38. turėdamas mintyje tai, kad didelė Albanijos ekonomikos dalis remiasi kaimyninėse šalyse gyvenančių emigrantų siunčiamomis lėšomis, pabrėžia, kad reikia toliau dirbti įgyvendinant viešąsias strategijas ir pritraukiant investicijas, kad būtų atnaujinta infrastruktūra tose srityse, kurios yra itin svarbios tvariam ekonomikos vystymuisi ir socialinei sanglaudai, įskaitant švietimą, sveikatą, teisingumą, transportą ir žemės ūkį;

39. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas energijos tiekimo užtikrinimui ir energijos šaltinių įvairovei, tuo pat metu didinant energijos vartojimo efektyvumą, ir dar kartą pabrėžia, kad reikia tolesnės pažangos įgyvendinant 2005 m. energijos vartojimo efektyvumo įstatymą; atkreipia ypatingą dėmesį į dideles Albanijos galimybes, susijusias su atsinaujinančios energijos šaltiniais, ir ragina dėti daugiau pastangų jas plėtojant, turint omenyje tai, kad didžioji šalies energijos tiekimo sistemos dalis dar tik kuriama; šiuo požiūriu palankiai vertina naujus hidroenergijos sektoriaus projektus ir ragina dėti daugiau pastangų ir plėtoti saulės ir vėjo energijos projektus; nurodo, kad investicijos į energiją iš atsinaujinančių šaltinių atveria augimo ir užimtumo galimybes vietos ir regiono lygmenimis;

40. atsižvelgdamas į 2007 m. paskelbtą atominės elektrinės statybos Albanijoje projektą, pabrėžia nepaprastą branduolinės ir radiacinės saugos svarbą; šiuo atžvilgiu pažymi, kad Albanija dar nepasirašė Konvencijos dėl branduolinės saugos ar Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos;

41. primygtinai ragina Albanijos vyriausybę vystyti atsinaujinančius energijos šaltinius, gerinti atliekų tvarkymo politikos įgyvendinimą ir toliau plėtoti aplinkai nekenkiantį turizmą, siekiant apsaugoti gražų gamtos ir architektūros paveldą;

42. reiškia susirūpinimą dėl prastos viešojo transporto, ypač geležinkelių, būklės; ragina Albanijos vyriausybę iki galo išnaudoti PNPP fondus geležinkelių tinklui plėtoti, tobulinti ir modernizuoti bei gerinti susisiekimą tiek keleiviniu, tiek krovininiu transportu su kaimyninėmis šalimis;

43. ragina toliau siekti pažangos užtikrinant aplinkos apsaugą ir miestuose, ir kaimo vietovėse, iki galo įgyvendinti aplinkosaugos teisės aktus ir stiprinti regioninį bendradarbiavimą siekiant skatinti aplinkos tausojimą; šiuo klausimu teigiamai vertina susitarimą dėl Prespos parko apsaugos ir tvaraus vystymosi, kurį pasirašė Albanija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Graikija ir Komisija;

44. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Albanijos vyriausybei ir parlamentui.

 

(1)

OL L 80, 2008 3 19, p. 1.

(2)

OL L 334, 2007 12 19, p. 84.

Atnaujinta: 2010 m. liepos 2 d.Teisinis pranešimas