Процедура : 2010/2772(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0413/2010

Внесени текстове :

B7-0413/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.7

Приети текстове :

P7_TA(2010)0285

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 75k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0413/2010
5.7.2010
PE442.011v01-00
 
B7-0413/2010

за приключване на разискванията по изявление на заместник- председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС


Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС  
B7‑0413/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ), приета от 107 държави по време на дипломатическата конференция в Дъблин от 19 до 30 май 2008 г.,

–   като взе предвид посланието на генералния секретар на Организацията на обединените нации (ООН) от 30 май 2008 г., в което той насърчава „държавите да подпишат и ратифицират това важно споразумение без отлагане“ и заявява, че очаква „бързото му влизане в сила“,

–   като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2008 г. относно Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (P6_TA(2008)0565),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност и на Общата политика за сигурност и отбрана (P7_TA(2010)0061),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че КЗКБ е отворена за подписване от 3 декември 2008 г. в Осло, а след това в квартирата на ООН в Ню Йорк и ще влезе в сила на първия ден от шестия месец след извършването на тридесетата ратификация, т.е. на 1 август 2010 г.,

Б.  като има предвид, че КЗКБ ще забранява използването, производството, складирането и преноса на касетъчни боеприпаси като цяла категория оръжия,

В.  като има предвид, че КЗКБ ще изисква страните по нея да унищожат запасите си от такива боеприпаси,

Г.  като има предвид, че КЗКБ ще установи нов хуманитарен стандарт за подпомагане на жертвите и ще изисква от държавите да разчистят неексплодиралите касетъчни боеприпаси, останали след края на конфликти,

Д. като има предвид, че до момента 20 държави-членки на ЕС са подписали КЗКБ, 11 са я ратифицирали, а седем не са направили нито едно от двете,

Е.  като има предвид, че след влизането в сила на КЗКБ на 1 август 2010 г. процесът на присъединяване към конвенцията ще стане по-ангажиращ, защото държавите ще трябва да се присъединяват към конвенцията чрез едностепенен процес,

Ж. като има предвид, че подкрепата от страна на повечето държави-членки на ЕС и огромен брой организации на гражданското общество изигра решаваща роля за успешното приключване на „Процеса от Осло“ чрез КЗКБ;

З.  като има предвид, че подписването и ратифицирането от страна на всичките 27 държави-членки на ЕС преди влизането в сила на КЗКБ на 1 август 2010 г. би било силен политически сигнал в подкрепа на свят без касетъчни боеприпаси и на целите на ЕС по отношение на борбата срещу разпространението на оръжия, които убиват неизбирателно,

1.  настоятелно призовава всички държави-членки на ЕС спешно да подпишат и ратифицират Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) преди 1 август 2010 г., включително Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Полша, Румъния и Словакия, които не са страни по конвенцията, както и държавите, които са я подписали, но все още не са я ратифицирали, като например България, Кипър, Чешката република, Унгария, Литва, Нидерландия, Португалия и Швеция; обръща внимание на факта, че КЗКБ влиза в сила на 1 август 2010 г. и след тази дата държавите ще трябва да се присъединяват към конвенцията чрез едностепенен процес;

2.  настоятелно призовава държавите-членки на ЕС, които са подписали Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси, да използват всяка възможност да насърчават държавите, които не са страни по КЗКБ, да подпишат и ратифицират или да се присъединят към конвенцията възможно най-скоро, включително посредством двустранни срещи, диалог между представители на армията и многостранни форуми, както са задължени съгласно член 21 от Конвенцията;

3.  призовава държавите-членки на ЕС да не предприемат действия, които биха могли да заобиколят или да изложат на риск КЗКБ и нейните разпоредби; по-специално призовава всички държави-членки на ЕС да не приемат, подкрепят или одобряват впоследствие да бъдат обвързани с евентуален протокол към Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО), разрешаващ използването на касетъчни боеприпаси, което не би било съвместимо със забраната на такива боеприпаси съгласно членове 1 и 2 от КЗБК; призовава Съвета и държавите-членки на ЕС да действат съобразно с това на следващата среща, посветена на КЗКБ, която ще се проведе в Женева в периода между 30 август и 3 септември 2010 г.;

4.  призовава държавите-членки на ЕС, които все още не са страна по тази конвенция, да предприемат временни мерки до присъединяването си към нея, в т.ч. да приемат мораториум за използването, производството и преноса на касетъчни боеприпаси и да започнат да унищожават запасите си от тях, като въпрос с неотложен характер;

5.  настоятелно призовава всички държави да участват в предстоящата първа среща на държавите страни по конвенцията, която ще се проведе в периода 8-12 ноември 2010 г. във Виентян, Лаос, държавата с най-много изоставени касетъчни боеприпаси на територията й в света;

6.  настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да предприемат стъпки за започване на прилагането на конвенцията, включително чрез унищожаване на запасите, извършване на разчистване и предоставяне на помощ на жертвите, както и да дадат своя принос за финансирането на различни форми на помощ за други държави, които да започнат да прилагат конвенцията;

7.  настоятелно призовава държавите-членки на ЕС, които са подписали конвенцията, да приемат законодателство за нейното прилагане на национално равнище;

8.  призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да положи всички усилия , за да се осъществи присъединяването на Съюза към КЗКБ, което е възможно след влизането в сила на Договора от Лисабон;

9.  призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да положи всички усилия, за да се разработи стратегия за първата конференция за преразглеждане под формата на решение на Съвета относно обща позиция;

10. призовава Съвета и Комисията да включат забраната на касетъчните боеприпаси като стандартна клауза в споразуменията с трети страни, в допълнение към стандартната клауза относно неразпространението на оръжия за масово унищожение;

11. призовава Съвета и Комисията да включат борбата срещу касетъчните боеприпаси в програмите на Общността за предоставяне на помощ, за да се подпомагат трети държави, що се отнася до унищожаването на запасите и осигуряването на хуманитарна помощ;

12. настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да се стремят към прозрачност по отношение на полаганите от тях усилия в съответствие с настоящата резолюция и да предоставят публично информация относно своите дейности;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки на ЕС, генералния секретар на ООН и Коалицията срещу касетъчните боеприпаси.

 

Последно осъвременяване: 7 юли 2010 г.Правна информация