Procedūra : 2010/2772(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0413/2010

Pateikti tekstai :

B7-0413/2010

Debatai :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Balsavimas :

PV 08/07/2010 - 6.7

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0285

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 121kWORD 73k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0413/2010
5.7.2010
PE442.011v01-00
 
B7-0413/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ) įsigaliojimo ir ES vaidmens


Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ) įsigaliojimo ir ES vaidmens  
B7‑0413/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ), kurią 2008 m. gegužės 19–30 d. diplomatinėje konferencijoje Dubline priėmė 107 šalys,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus 2008 m. gegužės 30 d. pranešimą, kuriame valstybės raginamos nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti šį svarbų susitarimą ir kuriame jis išreiškė viltį, kad susitarimas greitai įsigalios,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (P6_TA(2008)0565),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo strategijos ir bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (P6_TA-PROV(2010)0061),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nuo 2008 m. gruodžio 3 d. Konvencija dėl kasetinių šaudmenų buvo pateikta pasirašyti Osle, po to Jungtinėse Tautose Niujorke ir įsigalios pirmą dieną praėjus šešiems mėnesiams po to, kai 30 valstybių ratifikuos šią konvenciją, o tai bus 2010 m. rugpjūčio 1 d.,

B.  kadangi pagal Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų bus uždrausta naudoti, gaminti, kaupti ir perduoti kasetinius šaudmenis, kaip tokios kategorijos ginklus;

C. kadangi Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų pasirašiusios šalys turės sunaikinti sukauptas tokių šaudmenų atsargas;

D. kadangi remiantis Konvencija dėl kasetinių šaudmenų bus sukurtas naujas pagalbos nukentėjusiesiems humanitarinis standartas, o pasirašiusios šalys privalės išvalyti teritorijas, kuriose po konfliktų dar yra nesprogusių kasetinių šaudmenų liekanų;

E.  kadangi iki šiol dvidešimt ES valstybių narių pasirašė Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, vienuolika ją ratifikavo, o septynios valstybės narės jos nei pasirašė, nei ratifikavo,

F.  kadangi po 2010 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigalios Konvencija dėl kasetinių šaudmenų, prisijungimo prie jos procesas bus reiklesnis, kadangi šalys prie Konvencijos turės prisijungti vienu etapu,

G. kadangi daugumos ES valstybių narių ir didelio skaičiaus pilietinės visuomenės organizacijų parama buvo labai svarbi, kad sėkmingai būtų baigtas Oslo procesas ir parengta Konvencija dėl kasetinių šaudmenų,

H. kadangi, jei Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų pasirašytų ir ratifikuotų visos 27 ES valstybės narės iki jos įsigaliojimo 2010 m. rugpjūčio 1 d., tai būtų stiprus politinis ženklas, jog reikia kurti pasaulį, kuriame nebūtų kasetinių šaudmenų, ir atspindėtų ES tikslus kovoti su ginklų, kuriuos naudojant žudoma be atrankos, platinimu,

1.  ragina visas ES valstybes nares, įskaitant konvencijos nepasirašiusias šalis – Estiją, Graikiją, Latviją, Lenkiją, Rumuniją, Slovakiją, Suomiją – ir konvenciją pasirašiusias, bet jos neratifikavusias šalis – Bulgariją, Čekijos Respubliką, Italiją, Lietuvą, Kiprą, Nyderlandus, Portugaliją, Švediją ir Vengriją – skubos tvarka iki 2010 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyti ir ratifikuoti Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, atsižvelgiant į tai, kad KKŠ įsigalios 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir po šios dienos šalims reikės prisijungti prie konvencijos vienu etapu;

2.  ragina visas ES valstybes nares, kurios pasirašė Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, naudotis kiekviena proga ir paraginti KKŠ nepasirašiusias šalis ją pasirašyti ir ratifikuoti arba prisijungti prie konvencijos kaip galima greičiau ir tai daryti ir organizuojant dvišalius susitikimus, abiejų šalių kariškių dialogus, ir daugiašalius forumus, kaip privaloma pagal KKŠ 21 straipsnį;

3.  ragina ES valstybes nares nesiimti jokių veiksmų, dėl kurių būtų sutrukdytas Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų ir jos nuostatų įgyvendinimas ar kiltų pavojus, kad jos nebus įgyvendintos; ypač ragina visas ES valstybes nares nepriimti galimo Konvencijos dėl įprastinių ginklų (angl. CCW) protokolo, nepritarti jam ir nesutikti susisaistyti pagal jį, nes pagal šį protokolą būtų leidžiama naudoti kasetinius šaudmenis, o tai prieštarautų tokių šaudmenų uždraudimui, kaip nurodyta Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų 1 ir 2 straipsniuose; ragina Tarybą ir ES valstybes nares atitinkamai veikti kitame posėdyje Konvencijos dėl įprastinių ginklų klausimais, kuris vyks nuo 2010 m. rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 3 d. Ženevoje;

4.  ragina ES valstybes nares, kurios dar nėra pasirašiusios konvencijos, imtis preliminarių veiksmų, kol jos prisijungs prie konvencijos, ir, be kita ko, priimti kasetinių šaudmenų naudojimo, gamybos ir perdavimo moratoriumą, taip pat skubos tvarka pradėti naikinti kasetinius šaudmenis;

5.  ragina visas šalis dalyvauti pirmajame konvenciją pasirašiusių šalių susitikime, kuris vyks 2010 m. lapkričio 8–12 d. Vientiane, Laose, šalyje, kurioje naudojama daugiausia kasetinių šaudmenų visame pasaulyje;

6.  ragina ES valstybes nares imtis veiksmų ir pradėti įgyvendinti konvenciją bei naikinti šaudmenų atsargas, valyti teritorijas ir teikti pagalbą nukentėjusiesiems, taip pat prisidėti prie kitoms šalims teikiamos paramos finansavimo siekiant įgyvendinti konvenciją;

7.  ragina konvenciją pasirašiusias ES valstybes nares priimti nacionalinius teisės aktus dėl jos įgyvendinimo;

8.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę bendrai užsienio ir saugumo politikai dėti visas pastangas, kad ES prisijungtų prie Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų, nes tai galima padaryti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai;

9.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę bendrai užsienio ir saugumo politikai dėti visas pastangas, kad būtų parengta pirmosios peržiūros konferencijai skirta strategija, pateikta kaip Tarybos sprendimas ar bendroji pozicija;

10. ragina Tarybą ir Komisiją be standartinės masinio naikinimo ginklų neplatinimo išlygos kasetinių šaudmenų draudimą įtraukti kaip standartinę išlygą į susitarimus su trečiosiomis šalimis;

11. ragina Tarybą ir Komisiją į Bendrijos paramos programas įtraukti kovą su kasetinių šaudmenų naudojimu siekiant padėti trečiosioms šalims naikinti atsargas ir teikti humanitarinę pagalbą;

12. ragina ES valstybes nares dėti skaidrias pastangas įgyvendinant šią rezoliuciją ir viešai pranešti apie savo veiklą;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui ir Kasetinių šaudmenų koalicijai.

 

 

 

Atnaujinta: 2010 m. liepos 7 d.Teisinis pranešimas