Förfarande : 2010/2772(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0413/2010

Ingivna texter :

B7-0413/2010

Debatter :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 6.7

Antagna texter :

P7_TA(2010)0285

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 113kWORD 65k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0413/2010
5.7.2010
PE442.011v01-00
 
B7-0413/2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll


Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll  
B7‑0413/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av konventionen mot klustervapen som antogs av 107 länder vid den diplomatiska konferensen i Dublin den 19–30 maj 2008,

–   med beaktande av att FN:s generalsekreterare i ett meddelande av den 30 maj 2008 uppmuntrade ”staterna att så snart som möjligt underteckna och ratificera detta viktiga avtal” och uppgav att han ser fram emot ”att det kommer att träda i kraft inom kort”,

–   med beaktande av sin resolution av den 20 november 2008 om konventionen om multipelbomber (P6_TA(2008)0565),

–   med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (P7_TA(2010)0061),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Konventionen mot klustervapen har stått öppen för undertecknande i Oslo sedan den 3 december 2008 och därefter vid FN:s högkvarter i New York, och den kommer att träda i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter att den har ratificerats av 30 stater, det vill säga den 1 augusti 2010.

B.  Konventionen mot klustervapen förbjuder användning, tillverkning, lagring och överföring av klustervapen, och avser hela vapenkategorin.

C. Enligt konventionen mot klustervapen måste de undertecknande staterna förstöra de klustervapen som de har i lager.

D. Genom konventionen mot klustervapen fastställs nya humanitära normer för stöd till offer, och staterna åläggs att röja alla rester av obriserade klusterbomber som blivit kvar efter konflikter.

E.  Hittills har tjugo EU-medlemsstater undertecknat konventionen mot klustervapen och elva har ratificerat den, medan sju varken har undertecknat eller ratificerat den.

F.  När konventionen mot klustervapen träder i kraft den 1 augusti 2010 kommer det att bli en större utmaning för staterna att ansluta sig till konventionen, eftersom detta då måste ske i ett steg.

G. Det stöd som de flesta EU-medlemsstater och ett stort antal medborgarorganisationer visat har varit avgörande för att Osloprocessen framgångsrikt kunde avslutas och bana väg för konventionen mot klustervapen.

H. Om alla 27 EU-medlemsstater undertecknar och ratificerar konventionen mot klustervapen innan den träder i kraft den 1 augusti 2010 skulle detta innebära en stark politisk signal för en värld utan klustervapen och för EU:s mål i kampen mot spridning av vapen som dödar urskillningslöst.

1.  Europaparlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater att underteckna och ratificera konventionen mot klustervapen snarast möjligt, men före den 1 augusti 2010. Vissa medlemsstater har inte undertecknat konventionen (Estland, Finland, Grekland, Lettland, Polen, Rumänien och Slovakien) och andra har undertecknat konventionen men ännu inte ratificerat den (Bulgarien, Cypern, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Sverige, Tjeckien och Ungern). Parlamentet erinrar om att konventionen träder i kraft den 1 augusti 2010, varefter staterna måste ansluta sig till konventionen i ett steg.

2.  Europaparlamentet uppmanar alla de EU-medlemsstater som har undertecknat konventionen mot klustervapen att utnyttja varje tillfälle att uppmuntra de stater som inte har skrivit under konventionen att underteckna, ratificera eller ansluta sig till den så snart som möjligt – bland annat genom bilaterala överläggningar, dialog mellan militära myndigheter på båda sidor och multilaterala forum – vilket de är skyldiga till enligt artikel 21 i konventionen.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att inte ta sig för något som kan leda till att konventionen mot klustervapen och dess bestämmelser kringgås eller äventyras. EU:s alla medlemsstater uppmanas i synnerhet att inte anta, stödja eller i ett senare skede gå med på att bindas av ett eventuellt protokoll till konventionen om konventionella vapen som tillåter användning av klustervapen, vilket inte skulle vara förenligt med det förbud mot klustervapen som föreskrivs i artiklarna 1 och 2 i konventionen mot klustervapen. Parlamentet uppmanar rådet och EU:s medlemsstater att var för sig delta aktivt i nästa möte om konventionen om konventionella vapen den 30 augusti–3 september 2010 i Genève.

4.  Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som ännu inte är parter i konventionen att i väntan på anslutning vidta ett antal åtgärder, däribland att anta ett moratorium för användning, tillverkning och överföring av klustervapen samt att omgående börja förstöra sådana vapenlager.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla stater att delta i det första partsmötet med signatärstaterna som hålls 8–12 november 2010 i Vientiane, Laos, landet med den största koncentrationen obriserade klusterbomber i världen.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att vidta åtgärder för att börja tillämpa konventionen, bland annat genom att förstöra lager, utföra röjningsarbeten och tillhandahålla stöd till offer, och att bidra till finansieringen eller med annat stöd till andra stater i syfte att genomföra konventionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som undertecknat konventionen att införa lagstiftning för att genomföra konventionen på nationell nivå.

8.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att göra sitt yttersta för att EU ska ansluta sig till konventionen mot klustervapen, vilket blivit möjligt efter Lissabonfördragets ikraftträdande.

9.  Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att göra allt vad hon kan för att ta fram en strategi för den första översynskonferensen i form av ett rådsbeslut om en gemensam ståndpunkt.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att införa förbudet mot klustervapen som en standardklausul i avtal med tredjeländer utöver standardklausulen om icke-spridning av massförstörelsevapen.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta med kampen mot klustervapen i gemenskapens biståndsprogram, så att tredjeländer får hjälp med att förstöra lagren och ges humanitärt bistånd.

12. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att öppet ange vad man gör med anledning av denna resolution och offentligt redogöra för sin verksamhet.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare samt klustervapenkoalitionen.

Senaste uppdatering: 7 juli 2010Rättsligt meddelande