Postup : 2010/2771(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0426/2010

Predkladané texty :

B7-0426/2010

Rozpravy :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0284

NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 92k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0412/2010
5.7.2010
PE442.024v01-00
 
B7-0426/2010

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o prístupe k riešeniu problému HIV/AIDS založenom na právach zo strany EÚ


Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o prístupe k riešeniu problému HIV/AIDS založenom na právach zo strany EÚ  
B7‑0426/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na blížiacu sa 18. medzinárodnú konferenciu o AIDS: Práva tu, práve teraz (Rights Here, Right Now), ktorá sa uskutoční 18. až 23. júla 2010 vo Viedni,

–   so zreteľom na deklaráciu o záväzku OSN v oblasti HIV/AIDS pod názvom Celosvetová kríza – celosvetová reakcia, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 27. júna 2001 na svojom 26. mimoriadnom zasadnutí,

–   so zreteľom na mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (UNGASS) na vysokej úrovni o HIV/AIDS z 2. júna 2006 a na politické vyhlásenie, ktoré na ňom bolo prijaté,

–   so zreteľom na deklaráciu o HIV/AIDS, tuberkulóze a iných súvisiacich infekčných chorobách, ktorá bola prijatá 27. apríla 2001 v Abuji, na spoločnú pozíciu afrických krajín pre zasadnutie UNGASS na vysokej úrovni v roku 2006 a na výzvu na urýchlenie opatrení zameraných na zabezpečenie všeobecného prístupu k službám pri ochorení na HIV a AIDS, tuberkulózu a maláriu v Afrike, ktorú podpísala Africká únia 4. mája 2006 v Abuji,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 s názvom HIV/AIDS: čas konať; z 24. apríla 2007 s názvom Boj proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách, 2006 – 2009; z 20. novembra 2008 s názvom HIV/AIDS: včasná diagnostika a včasná starostlivosť,

–   so zreteľom na závery Rady o pokroku vo vykonávaní európskeho akčného programu boja proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostredníctvom vonkajšej činnosti (2007 – 2011) z novembra 2009,

–   so zreteľom na správu UNAIDS z roku 2009 o celosvetovej epidémii AIDS,

–   so zreteľom na rámec výsledkov UNAIDS za roky 2009 – 2011,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Boj proti HIV/AIDS v Európskej únii a susedných krajinách a na stratégiu boja proti HIV/AIDS v Európskej únii a susedných krajinách na roky 2009 – 2013,

–   so zreteľom na správu OSN o rozvojových cieľoch tisícročia z roku 2010,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 o pokroku pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia: priebežné hodnotenie v rámci prípravy zasadnutia OSN na vysokej úrovni v septembri 2010,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže počet ľudí žijúcich s HIV stále narastá, pričom sa ich počet vo svete odhaduje na 33,4 milióna, a obzvlášť znepokojujúce je, že v roku 2008 pribudlo 2,7 miliónov infikovaných ľudí,

B.  keďže subsaharská Afrika s 22,4 milióna osôb žijúcich s HIV a 71 % všetkých nových prípadov infikovania HIV v roku 2008 zostáva najťažšie postihnutou oblasťou,

C. keďže v roku 2008 stratilo podľa odhadov 17,5 milióna detí jedného alebo oboch rodičov v dôsledku ochorenia AIDS – pričom prevažná väčšina týchto detí žije v subsaharskej Afrike – a tieto deti často trpia v dôsledku stigmatizácie a diskriminácie, môže im byť odmietnutý prístup k základným službám, ako je vzdelávanie a bývanie, a zároveň sa zvyšuje ich náchylnosť na infekciu HIV,

D. keďže ženy a dievčatá sú naďalej neúmerne postihované HIV/AIDS, pretože na ženy pripadá približne 60 % prípadov infekcií HIV/AIDS v subsaharskej Afrike a toto ochorenie je stále hlavnou príčinou úmrtia a ochorenia žien v reprodukčnom veku,

E.  keďže pohlavný styk s osobou rovnakého pohlavia sa stále značne stigmatizuje, predovšetkým v subsaharskej Afrike, kde sa v 31 krajinách považuje pohlavný styk plnoletých osôb s osobou rovnakého pohlavia za trestný čin, v štyroch krajinách sa trestá smrťou, v ďalších viac než 10 rokmi väzenia a takáto stigmatizácia sťažuje preventívnu prácu v súvislosti s HIV/AIDS,

F.  keďže súvislosti medzi HIV/AIDS a zdravotným postihnutím sa nevenuje náležitá pozornosť, hoci osoby so zdravotným postihnutím sú vo všetkých kľúčových populáciách vystavených zvýšenému riziku HIV/AIDS,

G. keďže AIDS ostáva jednou z hlavných príčin úmrtí na celom svete, pričom v roku 2008 na túto chorobu zomreli 2 milióny ľudí a predpokladá sa, že v nadchádzajúcich desaťročiach bude aj naďalej významnou celosvetovou príčinou predčasných úmrtí,

H. keďže do konca roku 2009 sa antiretrovírusovej liečbe podrobilo podľa odhadov 5 miliónov ľudí z krajín s nízkymi a strednými príjmami, čo je desaťnásobný nárast za päť rokov a bezprecedentné zvýšenie v histórii verejného zdravotníctva,

I.   keďže počet nových infekcií naďalej predstihuje šírenie liečby a v roku 2009 sa stále neliečili dve tretiny ľudí spomedzi tých, ktorí liečbu potrebovali, čo znamená, že 10 miliónov chorých ľudí nemalo prístup k potrebnej účinnej liečbe,

J.   keďže existujú presvedčivé dôkazy o tom, že prevencia HIV je účinný prostriedok na znižovanie počtu novo nakazených osôb a odsudzujúc skutočnosť, že existuje výrazná programová medzera v zapájaní ľudí s HIV do úsilia v oblasti prevencie,

K.  keďže existuje čoraz viac dôkazov o zvýšenej miere nákazy a rizika medzi kľúčovými populáciami(1) vrátane osôb, ktoré poskytujú sexuálne služby, mužov, ktorí majú pohlavný styk s mužmi, väzňov, intravenóznych užívateľov drog, migrantov a mobilných pracovníkov takmer vo všetkých regiónoch, ako aj v krajinách s rozšírenou epidémiou, a vo všeobecnosti sa nepovažujú za prioritu a nefinancujú preventívne programy súvisiace s ochorením HIV pre tieto populácie a nesústreďuje sa pozornosť na rodové hľadisko,

L.  keďže v dôsledku stigmy spojenej s HIV/AIDS približne 30 % osôb nakazených HIV nevie, že sú HIV pozitívne, a štúdie naznačujú, že nediagnostikovaná nákaza uľahčuje ďalší prenos tohto vírusu a zvyšuje náchylnosť na skorú úmrtnosť osôb žijúcich s HIV,

M. keďže kriminalizácia nelegálnych užívateľov drog im v mnohých krajinách bráni v prístupe k prevencii, liečbe, zdravotnej starostlivosti a podpore a podnecuje prenos HIV prostredníctvom intravenózneho užívania drog,

N. keďže 106 krajín má ešte stále zákony a politiky, ktoré predstavujú výrazné prekážky účinného riešenia problému HIV,

O. keďže prístup k zdravotnej starostlivosti je základným právom zakotveným v vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN,

P.  keďže vyhlásenie z Dauhy, ktoré postavilo ochranu verejného zdravia nad ochranu súkromných obchodných záujmov, a potvrdilo právo rozvojových krajín využívať záruky dohody TRIPS, ako je nahradenie patentov povinnými licenciami, ako je to nutné v záujme ochrany verejného zdravia a podpory prístupu všetkých ľudí k liekom,

Q. keďže súčasný cenový systém založený na tom, že spoločnosti dobrovoľne poskytujú zľavy na lieky pre rozvojové krajiny, nezaručuje dostupnosť liekov, pretože niektoré lieky, ktoré sa dajú získať len z jedného zdroja, sú aj so zľavou príliš drahé, niektoré zľavy nemožno využiť, pretože výrobcovia svoje lieky v určitých krajinách nezaregistrovali alebo ich neuviedli na trh, a niektoré spoločnosti neponúkajú žiadne zľavy v krajinách so strednými príjmami,

1.  opätovne potvrdzuje, že prístup k zdravotnej starostlivosti je súčasťou Všeobecnej deklarácie ľudských práv a že vlády musia splniť svoju povinnosť tým, že budú poskytovať služby verejného zdravotníctva pre všetkých;

2.  zároveň sa domnieva, že EÚ musí klásť prvoradý dôraz na ochranu a podporu obhajcov ľudských práv vrátane tých, ktorí svoju činnosť zameriavajú najmä na vzdelávanie komunít o HIV/AIDS; v tejto súvislosti vyzýva vysokú predstaviteľku / podpredsedníčku Komisie, aby zabezpečila, že všetky konkrétne činnosti a opatrenia stanovené v usmerneniach EÚ o obhajcoch ľudských práv sa budú riadne vykonávať v prospech zástupcov občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti HIV/AIDS;

3.  vyzýva Komisiu a Radu, aby dodržali svoje záväzky a zintenzívnili úsilie v riešení otázky AIDS ako svetovej priority v oblasti verejného zdravia, pričom v centre pozornosti pri prevencii, liečbe, opatere a podpore v súvislosti s HIV sú ľudské práva a práva žien;

4.  vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali najmä potrebami žien, pokiaľ ide o prevenciu HIV/AIDS, a to rozšírením prístupu k programom starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktoré úplne zahrnú služby testovania na HIV/AIDS, poradenstva a prevencie, a zvrátením socioekonomických faktorov, ktoré prispievajú k riziku HIV/AIDS u žien, ako sú rodová nerovnosť, chudoba, nedostatok ekonomických a vzdelávacích príležitostí, chýbajúca právna ochrana a ochrana v oblasti ľudských práv;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali účasť osôb so zdravotným postihnutím na riešení problému HIV/AIDS a začleňovanie ich ľudských práv do národných strategických plánov a politík v oblasti HIV/AIDS s cieľom zabezpečiť im prístup k službám týkajúcim sa HIV/AIDS, ktoré sú prispôsobené ich potrebám a podobné službám dostupným iným komunitám;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali programy na zmierňovanie poškodenia zdravia pre väzňov a intravenóznych užívateľov drog;

7.  vyzýva všetky členské štáty a Komisiu, aby zmenili znepokojujúce znižovanie finančných prostriedkov určených na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v rozvojových krajinách a aby podporovali politiky v oblasti liečenia pohlavne prenosných infekcií a poskytovania dodávok v oblasti reprodukčného zdravia v podobe životne dôležitých liekov a antikoncepčných prostriedkov vrátane kondómov;

8.  víta, že pracovná skupina Rady pre ľudské práva prijala súbor nástrojov na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb, a vyzýva Radu a Komisiu, aby implementovali jeho odporúčania;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že výdavky na zdravotníctvo v rozvojových krajinách dosiahnu úroveň zodpovedajúcu prijatým politickým záväzkom, a to tak v súvislosti s rozvojovými cieľmi tisícročia vo všeobecnosti, ako aj konkrétne v oblasti boja proti HIV/AIDS;

10. kritizuje bilaterálne a regionálne dohody o voľnom obchode, ktoré obsahujú ustanovenia presahujúce rámec dohody TRIPS organizácie WTO („TRIPS-plus“), ktoré účinne oslabujú, ak nie de facto obmedzujú záruky ustanovené vo vyhlásení z Dauhy a zamerané na to, aby sa zabezpečilo uprednostňovanie zdravia pred obchodnými záujmami; poukazuje na zodpovednosť krajín, ktoré vyvíjajú nátlak na rozvojové krajiny, aby takéto dohody o voľnom obchode podpisovali;

11. zdôrazňuje, že udeľovaním nútených licencií a zavedením rozdielnych cien sa tento problém úplne nevyriešil, a vyzýva Komisiu, aby navrhla nové riešenia na zabezpečenie skutočného prístupu k liečbe HIV/AIDS za prijateľné ceny;

12. vyzýva rozvojové krajiny, aby ako prioritu stanovili výdavky na zdravotníctvo vo všeobecnosti a konkrétne boj proti HIV/AIDS, a vyzýva Komisiu, aby partnerským krajinám poskytla stimuly s cieľom podporovať v rámci dokumentov o stratégii krajiny uprednostňovanie zdravotníctva ako kľúčového sektora;

13. vyzýva Komisiu a Radu, aby podporovali riešenia problému HIV/AIDS založené na právach a aby prehodnotili právne predpisy, ktoré bránia účinným programom a službám v oblasti HIV/AIDS založeným na dôkazoch;

14. vyzýva Komisiu, aby v rámci politického dialógu s rozvojovými krajinami podporovala účasť ľudí s ochorením HIV/AIDS na navrhovaní, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení programov predchádzania, liečby, starostlivosti a podpory v súvislosti s HIV, ako aj pri boji proti stigmatizácii a diskriminácii žien a mužov nakazených HIV/AIDS a pri ochrane ich práv na bezpečnosť a ochranu pred zneužívaním a násilím;

15. je presvedčený, že prevencia je dôležitým aspektom v boji proti HIV/AIDS, a v tejto súvislosti podporuje účasť obyvateľstva pri dodržiavaní troch zásad (súhlas na základe informovanosti, dôvernosť a poradenstvo) pri testovaní na HIV a iných službách týkajúcich sa HIV;

16. vyzýva Komisiu, aby sa pri tvorbe programov v oblasti HIV zamerala na osoby nakazené HIV a na iné kľúčové skupiny obyvateľstva, ako aj na podporu jednotlivcov a komunít, aby riešili problém HIV/AIDS, na zníženie rizika a náchylnosti na nákazu HIV a zmiernenie negatívneho vplyvu HIV/AIDS;

17. žiada Komisiu, aby podporovala národné vlády a zapojila občiansku spoločnosť do riešenia nízkeho počtu programov na znižovanie stigmatizácie a diskriminácie a na zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v reakcii štátov na AIDS;

18. vyzýva Komisiu a Radu, aby spolupracovali s UNAIDS a ďalšími partnermi v záujme zlepšenia ukazovateľov merania pokroku na svetovej, národnej a programovej úrovni pri znižovaní stigmatizácie a diskriminácie súvisiacej s AIDS vrátane ukazovateľov špecifických pre kľúčové populácie a zohľadňujúcich rodové hľadisko;

19. vyzýva Komisiu a Radu, aby podporovali činnosť nedávno založenej svetovej komisie pre HIV a právne predpisy, ktoré zabezpečia účinnú rekciu legislatívy na HIV;

20. vyzýva Komisiu a Radu, aby zapojili Agentúru Európskej únie pre základné práva do získavania ďalších dôkazov o situácii osôb nakazených HIV a iných kľúčových populácií Európy v oblasti ľudských práv s ohľadom na rodové hľadisko, pričom sa vezme do úvahy predovšetkým ich ohrozenie viacnásobnou a mnohostrannou diskrimináciou;

21. vyzýva EÚ, aby pokračovala v práci s využitím rôznych finančných nástrojov na svetovej a štátnej úrovni ako doplnenia k podpore z rozpočtu, ako aj prostredníctvom relevantných organizácií a mechanizmov, ktoré dosiahli úspechy v riešení otázky ľudských práv v spojitosti s AIDS, najmä organizácií občianskej spoločnosti a komunitných organizácií;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Spoločnému programu OSN pre HIV/AIDS, Svetovej zdravotníckej organizácii a organizátorom 18. medzinárodnej konferencie o AIDS.

(1)

„Kľúčové populácie“ sú skupiny so zvýšeným rizikom nákazy alebo dôsledkov spojených s HIV, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri šírení HIV a ktorých zapojenie má veľký význam pre účinné a trvalé riešenie problému HIV. Kľúčové populácie sa líšia podľa miestnych podmienok, ale zahrnujú zraniteľné a marginalizované skupiny, ako sú osoby s HIV, ich partneri a rodiny, osoby, ktoré poskytujú sexuálne služby alebo si ich kupujú, muži, ktorí majú pohlavný styk s mužmi, užívatelia drog, siroty a iné zraniteľné deti, migranti, vysídlené osoby a väzni.

Posledná úprava: 7. júla 2010Právne oznámenie