Процедура : 2010/2771(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0428/2010

Внесени текстове :

B7-0428/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Приети текстове :

P7_TA(2010)0284

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 148kWORD 101k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0412/2010
5.7.2010
PE442.026v01-00
 
B7-0428/2010

за приключване на разискванията по изявлението на заместник председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС


Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún, Marisa Matias от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС  
B7‑0428/2010

Европейският парламент,

 като взе предвид предстоящата XVIII международна конференция по въпросите на СПИН: „Именно тук, именно сега“, която ще се проведе във Виена на 18–23 юли 2010 г.,

 

 като взе предвид декларацията на ООН за ангажимент по въпросите на ХИВ/СПИН, „Глобална криза – глобално действие“, приета на 27 юни 2001 г. на 26-та извънредна сесия на Общото събрание на ООН,

 

 като взе предвид срещата на високо равнище на извънредната сесия на Общото събрание на ООН по въпросите на ХИВ/СПИН, състояла се на 2 юни 2006 г. и политическата декларация, приета на тази среща,

 

 като взе предвид Декларацията от Абуджа от 27 април 2001 г. относно ХИВ/СПИН, туберкулоза и други свързани инфекциозни заболявания, общата позиция на Африка, изразена на срещата на високо равнище на Специалната сесия на Общото събрание на ООН (UNGASS), състояла се през 2006 г., и призива за предприемане на засилени мерки за осигуряване на всеобщ достъп до отделенията по ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария в Африка, подписан в Абуджа на 4 май 2006 г. от Африканския съюз,

 

 като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно ХИВ/СПИН: време за действие, резолюцията си от 24 април 2007 г. относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на ЕС и в съседните страни, 2006–2009 г.; и резолюцията си от 20 ноември 2008 г. относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение,

 

 като взе предвид заключенията на Съвета от ноември 2009 г. относно напредъка по отношение на изпълнението на Европейската програма за действие за борба с ХИВ/СПИН, маларията и туберкулозата чрез външни дейности (2007–2011 г.),

 

 като взе предвид доклада за 2009 г. на Общата програма на ООН за борба срещу ХИВ/СПИН (UNAIDS) относно глобалната епидемия от СПИН,

 

 като взе предвид рамката за резултатите през 2009–2011 г. на UNAIDS,

 

 като взе предвид доклада на ООН за 2010 г. относно Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР),

 

 като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно осъществения напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г.,

 

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че броят на хората, заразени с ХИВ/СПИН, продължава да нараства, като се счита, че те са около 33,4 млн. души в целия свят, и особено тревожно е, че през 2008 г. са били заразени нови 2,7 млн. души,

 

Б.        като има предвид, че ХИВ/СПИН продължава да бъде една от главните причини за смърт в световен мащаб, довела до 2 млн. смъртни случая през 2008 г., и за която се предвижда, че ще продължи да бъде съществена причина за преждевременна смъртност по цял свят в близките десетилетия,

 

В.   като има предвид, че към края на 2009 г. около 5 млн. души от държави с ниски и средни доходи са получавали антиретровирусно лечение, което представлява десетократно увеличение за пет години и е безпрецедентно в историята на общественото здравеопазване,

 

Г.   като има предвид, че броят на новите случаи продължава да надхвърля възможностите на лечението и че две трети от нуждаещите се през 2009 г. не са получавали лечение, което означава, че 10 млн. нуждаещи се не са имали достъп до необходимото ефективно лечение,

 

Д.  като има предвид, че Африка на юг от Сахара продължава да бъде най-силно засегнатият регион с 22,4 млн. души заразени от ХИВ/СПИН и 71% от всички нови случаи през 2008 г.,

 

Е.   като има предвид, че съществуват сериозни доказателства, че профилактиката на ХИВ/СПИН е ефективно средство за намаляване на нови заразявания,

 

Ж.  като има предвид, че е налице значителен пропуск в програмите за ангажиране на заразени с ХИВ/СПИН лица в усилията за профилактика,

 

З.   като има предвид, че жените и момичетата продължават да бъдат непропорционално повече засегнати от ХИВ/СПИН, като на жените се падат приблизително 60% от ХИВ/СПИН заразяванията в Африка на юг от Сахара, а ХИВ/СПИН все още е водещата причина за смърт и заболявания сред жените в репродуктивна възраст,

 

И.  като има предвид, че съществуват все повече доказателства за повишена степен на заразяване и опасност сред лицата с рисковано сексуално поведение в почти всички региони и също така в страните с разпространени епидемии, и че също така се наблюдава общ неуспех да се даде приоритет и финансиране за програмите за профилактика на ХИВ/СПИН за тези групи от населението,

 

Й.  като има предвид, че поради свързаното с ХИВ/СПИН заклеймяване, около 30% от заразените лица не знаят, че са ХИВ/СПИН-позитивни, и че според проучванията недиагностицираните случаи улесняват предаването на ХИВ/СПИН и увеличават податливостта на преждевременна смъртност сред заразените с ХИВ/СПИН,

 

К.  като има предвид, че половите контакти между лица от един и същи пол все още са обект на силно заклеймяване, особено в Африка на юг от Сахара, където в 31 страни доброволните полови контакти между пълнолетни от един и същи пол се считат за престъпление, като 4 от тях наказват такова поведение със смъртно наказание, а други предвиждат наказателни санкции, надвишаващи 10 години затвор, като подобно заклеймяване възпрепятства работата по профилактиката на ХИВ/СПИН,

 

Л.  като има предвид, че криминализирането на незаконния прием на наркотици в много страни възпрепятства достъпа на наркотично зависимите до профилактика и лечение на ХИВ/СПИН и грижи и подкрепа, и подхранва заразяването с ХИВ/СПИН, свързано с венозен прием на наркотици,

 

М.  като има предвид, че в 106 страни все още съществуват закони и политики, чувствително възпрепятстващи ефективното противодействие на ХИВ/СПИН,

 

Н.  като има предвид, че според преценките през 2008 г. около 17,5 млн. деца са загубили единия или двамата си родители вследствие на ХИВ/СПИН – като мнозинството от тези деца живеят в Африка на юг от Сахара – и че те често пъти са подложени на заклеймяване и дискриминация и понякога им се отказва достъп до основни услуги като образование и подслон, като това също така засилва уязвимостта им по отношение на ХИВ/СПИН,

 

О.  като има предвид, че връзката между ХИВ/СПИН и уврежданията още не е получила полагащото ѝ се внимание, въпреки че сред всички ключови групи от населението, изложени на по-висок риск от ХИВ/СПИН, се срещат лица с увреждания,

 

П.  като има предвид, че един основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН е от решаващо значение за спиране на епидемията,

 

1.  изисква Комисията и Съвета да изпълнят ангажиментите си и да увеличат усилията за противодействие на ХИВ/СПИН като глобален приоритет за общественото здраве, като в основата на профилактиката, лечението, грижите и подкрепата, включително и в сътрудничеството на ЕС за развитие, се поставят правата на човека;

 

2.  призовава Комисията и Съвета в сътрудничеството на ЕС за развитие да насърчават усилията за премахване на криминализирането на предаването и излагането на ХИВ/СПИН(1), включително чрез насърчаване на признаването на ХИВ/СПИН за увреждане за целите на настоящото и бъдещото законодателство за недопускане на дискриминация;

 

3.  призовава Комисията и Съвета да насърчават най-добрите политики и практики в политическия диалог на глобално и национално равнище по отношение на основаващото се на правата противодействие на ХИВ/СПИН:

 

–  като се гарантира насърчаването, защитата и спазването на правата на човека на лицата, заразени от ХИВ/СПИН, и други ключови групи от населението,

 

 като се оказва подкрепа за преразглеждането и изменението на онези закони, които представляват пречка за ефективни и основаващи се на факти програми и услуги, свързани с ХИВ/СПИН, особено за ключовите групи от населението,

 

 като правата на човека се съсредоточат в сърцевината на решенията за финансиране на средства с цел противодействие на ХИВ/СПИН в рамките на Европейския съюз и извън него;

 

 като свързаното с ХИВ/СПИН планиране се насочва към заразени лица и други ключови групи от населението и цели укрепване правата на отделните лица и общности с цел противодействие на ХИВ/СПИН, намаляване на риска и податливостта на заразяване с ХИВ/СПИН и смекчаване на отрицателното въздействие на ХИВ/СПИН,

 

 като се улеснява и насърчава пълноценното участие на ключови групи от населението в проектирането, изпълнението, мониторинга и оценката на свързаните с ХИВ/СПИН профилактика, лечение, грижи и поддържащи програми,

 

 като се улеснява всеобщ достъп до здравеопазване, независимо дали по отношение на свързани с ХИВ/СПИН профилактика, лечение, грижи и подкрепа, или оказване на друга лекарска помощ, свързана с ХИВ/СПИН,

 

 като се улеснява достъпа до образование и заетост за заразените с ХИВ/СПИН и за други ключови групи от населението,

 

 като се гарантира, че бъдещият мониторинг на напредъка в борбата срещу ХИВ/СПИН включва показатели, които пряко разглеждат и оценяват свързаните с правата на човека въпроси в областта на ХИВ/СПИН,

 

 като се зачита принципът на трите С (информирано съгласие, секретност и съветване) при тестването за ХИВ/СПИН и при други свързани с ХИВ/СПИН услуги,

 

 като се води борба със заклеймяването и дискриминацията на заразените с ХИВ/СПИН лица и други ключови групи от населението и се защитава тяхното право на безопасност и закрила от тормоз и насилие,

 

 като се насърчава и улеснява по-активното участие на лицата, заразени с ХИВ/СПИН, и други ключови групи от населението в противодействието на ХИВ/СПИН,

 

 като се предоставя обективна и неосъждаща информация за болестта,

 

 като на хората се предоставят способността, уменията, познанията и средствата за предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН;

 

4.  призовава Европейската комисия и държавите-членки да обърнат внимание на потребностите на жените от свързани с ХИВ/СПИН профилактика, лечение и грижи като основно средство за ограничаване на епидемията, по-специално чрез разширяване достъпа до програми за сексуално и репродуктивно здравеопазване, като в тях изцяло се включат изследвания за ХИВ/СПИН, консултации и услуги за предпазване, и чрез промяна на социално-икономическите фактори, лежащи в основата и които допринасят за риска от ХИВ/СПИН за жените, като например неравенството между половете, бедността, липсата на икономически и образователни възможности, липсата на правна защита и защита на правата на човека;

 

5.  изисква от Комисията и държавите-членки да подкрепят участието на хора с увреждания в противодействието на ХИВ/СПИН и включването на техните права в националните стратегически планове и политики, свързани с ХИВ/СПИН, както и да гарантират, че те имат достъп до услуги, свързани с ХИВ/СПИН, които са едновременно пригодени към потребностите им и са равностойни на услугите, предоставяни на другите общности;

 

6.  призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят програмите за намаляване на пострадалите сред затворниците и наркоманите, приемащи наркотици венозно;

 

7.  изисква от Комисията да подкрепя националните правителства и да ангажира участието на гражданското общество за разрешаване на проблема с недостатъчния обхват на програмите за намаляване на заклеймяването и дискриминацията и за разширяване на достъпа до правосъдие в противодействието на ХИВ/СПИН в национален мащаб;

 

8.  призовава Комисията и Съвета да работят съвместно с UNAIDS и други партньори за подобряване на показателите за измерване на напредъка на световно и национално равнище и на ниво програми в областта на намаляването на свързаните с ХИВ/СПИН заклеймяване и дискриминация, включително показателите, специфични за ключови групи от населението;

 

9.  изисква от Комисията и Съвета да подкрепят дейността на наскоро създадения Глобален комитет по въпросите на ХИВ и правото, за да гарантират, че законодателството работи в посока към ефективно противодействие на ХИВ/СПИН;

 

10.  призовава Комисията и Съвета да включат Агенцията на Европейския съюз за основните права в събирането на допълнителни доказателства за положението с правата на човека на заразените от ХИВ/СПИН и другите ключови групи от населението в Европа, при специално отчитане на тяхната уязвимост спрямо множествена и разностранна дискриминация;

 

11.  призовава всички държави-членки и Комисията да отделят поне 20% от всички разходи за развитие за основно здравеопазване и образование, да увеличат вноските си за Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, както и тяхното финансиране за други програми, насочени към укрепване на системите на здравеопазване и общностите;

 

12.  призовава всички държави-членки и Комисията да преобърнат тревожния спад във финансирането за сексуалното и репродуктивно здраве и права в развиващите се страни и да подкрепят политики за лечение на предавани по полов път заболявания и осигуряването на доставки за репродуктивното здраве, които се състоят от животоспасяващи лекарства и противозачатъчни средства, включително презервативи;

 

13.  призовава ЕС да продължи да работи чрез съчетание от финансови инструменти на световно и национално равнище в допълнение към бюджетната подкрепа, както и чрез съответните, доказали своята ефективност механизми и организации за разглеждане на измерението на ХИВ/СПИН, свързано с правата на човека, по-специално чрез организациите на гражданското общество и местните организации;

 

14.  настойчиво препоръчва приемането на Наръчника за насърчаване и защита на всички права на човека на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица, изготвен от работната група по правата на човека към Съвета, и призовава Съвета и Комисията да прилагат съдържащите се в него препоръки;

 

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, на съвместната програма на ООН за ХИВ/СПИН, Световната здравна организация и организаторите на XVIII международна конференция по въпросите на СПИН.

 

(1)

Според доклада в областта на политиката на UNAIDS относно наказателната отговорност за предаването на ХИВ, правителствата следва да сведат търсенето на наказателна отговорност до случаите на умишлено предаване, т.е. когато едно лице знае, че е ХИВ-позитивно, действа с намерение да предаде ХИВ и действително го предава.

Последно осъвременяване: 7 Юли 2010 г.Правна информация