Procedura : 2010/2772(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0432/2010

Teksty złożone :

B7-0432/2010

Debaty :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Głosowanie :

PV 08/07/2010 - 6.7

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0285

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 124kWORD 69k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0413/2010
5.7.2010
PE442.030v01-00
 
B7-0432/2010

zamykającej debatę na temat oświadczenia Wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE


Sabine Lösing, Willy Meyer, Jim Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Ilda Figueiredo w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE  
B7‑0432/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Konwencję o broni kasetowej (CCM) przyjętą przez 107 krajów na konferencji dyplomatycznej, która odbyła się w Dublinie w dniach 19–30 maja 2008 r.,

–   uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ z dnia 30 maja 2008 r., w którym zachęcił państwa do niezwłocznego podpisania i ratyfikacji tej ważnej umowy oraz stwierdził, że oczekuje na jej rychłe wejście w życie,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie konwencji o broni kasetowej (P6_TA(2008)0565),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wdrażania europejskiej strategii bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (P7_TA(2010)0061),

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 regulaminu,

A. mając na uwadze, że CCM jest otwarta do podpisu od dnia 3 grudnia 2008 r. w Oslo, a następnie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, i że wejdzie w życie pierwszego dnia po upływie sześciu miesięcy od ratyfikowania jej przez trzydzieste państwo, czyli 1 sierpnia 2010 r.,

B.  mając na uwadze, że CCM zakaże stosowania, produkcji, składowania i przekazywania broni kasetowej jako całościowej kategorii broni, a także przypominając, że dużej ilości amunicji kasetowej użyły siły koalicyjne w czasie wojny w Afganistanie i w Iraku, a także oddziały izraelskie w Libanie,

C. mając na uwadze, że CCM zobowiąże państwa-strony konwencji do zniszczenia składów takiej broni,

D. mając na uwadze, że CCM ustanowi nowe humanitarne standardy pomocy ofiarom oraz zobowiąże państwa do usunięcia niewybuchów broni kasetowej, które pozostały po konfliktach,

E.  mając na uwadze, że do tej pory dwadzieścia państw członkowskich UE podpisało CCM, jedenaście ratyfikowało tę konwencję, a siedem ani jej nie podpisało, ani nie ratyfikowało,

F.  mając na uwadze, że po wejściu CCM w życie w dniu 1 sierpnia 2010 r. proces przystąpienia do tej konwencji stanie się bardziej wymagający, ponieważ państwa będą musiały przystąpić do konwencji stosując jednostopniową procedurę,

G. mając na uwadze, że poparcie większości państw członkowskich UE oraz ogromnej liczby organizacji społeczeństwa obywatelskiego miało decydujące znaczenie dla udanego zakończenia „procesu z Oslo” w postaci CCM,

H. mając na uwadze, że podpisanie i ratyfikacja CCW przez wszystkie 27 państw członkowskich UE przed jej wejściem w życie w dniu 1 sierpnia 2010 r. dałoby silny sygnał polityczny w kierunku stworzenia świata wolnego od broni kasetowej oraz realizacji celów UE w odniesieniu do walki z rozprzestrzenianiem broni, która zabija na oślep,

1.  wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do pilnego podpisania i ratyfikacji konwencji o broni kasetowej (CCM) przed 1 sierpnia 2010 r., w tym państwa niebędące sygnatariuszami tej konwencji: Estonię, Finlandię, Grecję, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację oraz państwa, które podpisały konwencję, lecz jej nie ratyfikowały, czyli Bułgarię, Cypr, Czechy, Węgry, Włochy, Litwę, Holandię, Portugalię i Szwecję; mając na uwadze, że CCM wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. i po tej dacie państwa będą musiały przystąpić do konwencji korzystając z jednostopniowej procedury;

2.  wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, które podpisały konwencję o broni kasetowej, do wykorzystania każdej okazji – m.in. spotkań dwustronnych, dialogu wojskowego i forów wielostronnych – aby zachęcić państwa niebędące stronami CCM do jak najszybszego podpisania i ratyfikacji tej konwencji lub przystąpienia do niej, do czego zobowiązuje je art. 21 konwencji;

3.  wzywa państwa członkowskie UE, żeby nie podejmowały żadnych działań, które mogą prowadzić do omijania lub naruszania CCM i jej postanowień; w szczególności wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, żeby nie przyjmowały, nie zatwierdzały ani następnie nie ratyfikowały ewentualnego protokołu do konwencji o broni konwencjonalnej (CCW), który zezwoli na zastosowanie broni kasetowej, co pozostanie w sprzeczności z zakazem takiej broni przewidzianym w art. 1 i 2 CCM; wzywa Radę i państwa członkowskie UE do podjęcia stosownych działań na kolejnym spotkaniu w sprawie CCW w dniach 30 sierpnia – 3 września 2010 r. w Genewie;

4.  apeluje do państw członkowskich UE, które jeszcze nie są stroną tej konwencji, aby do momentu przystąpienia do konwencji podjęły przejściowe kroki, obejmujące wprowadzenie moratorium na stosowanie, produkcję i przekazywanie broni kasetowej oraz rozpoczęcie likwidacji składów broni kasetowej w trybie pilnym;

5.  wzywa wszystkie państwa do wzięcia udziału w nadchodzącym pierwszym spotkaniu państw-stron konwencji, które odbędzie się w dniach 8-12 listopada 2010 r. w Wientianie w Laosie, najbardziej zanieczyszczonym bronią kasetową kraju na świecie;

6.  wzywa państwa członkowskie UE do podjęcia kroków w celu rozpoczęcia wprowadzania w życie tej konwencji poprzez m.in. niszczenie składów broni kasetowej, oczyszczanie terenów i świadczenie pomocy ofiarom, a także do wniesienia wkładu w finansowanie lub inne formy pomocy dla innych krajów, aby wprowadzić w życie tę konwencję;

7.  wzywa państwa członkowskie UE, które podpisały tę konwencję, do przyjęcia przepisów wdrażających ją na szczeblu krajowym;

8.  wzywa Radę i Komisję, żeby dołożyły wszelkich możliwych starań na rzecz opracowania strategii na pierwszą konferencję przeglądową w postaci decyzji Rady lub wspólnego stanowiska;

9.  apeluje do Rady i Komisji, aby włączyły zakaz broni kasetowej jako klauzulę standardową do porozumień z krajami trzecimi obok standardowej klauzuli dotyczącej nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia;

10. wzywa Radę i Komisję do wprowadzenia walki z bronią kasetową do programów wsparcia wspólnotowego, aby wesprzeć kraje trzecie w niszczeniu składów tej broni i dostarczaniu pomocy humanitarnej;

11. wzywa państwa członkowskie UE do przejrzystości w działaniach podejmowanych na mocy niniejszej rezolucji i do publicznego składania sprawozdań z działalności w tym zakresie;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich UE, Sekretarzowi Generalnemu ONZ i Koalicji przeciwko Broni Kasetowej.

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2010Informacja prawna