EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTA GROZĪJUMU PRIEKŠLIKUMS
PDF 149kWORD 184k
14.7.2010
PE446.555v01-00
 
B7-0482/2010

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 212. pantu


Reglamenta XVII pielikuma (Komisijas apstiprināšanas pamatnostādnes) 1. punkta grozījumi


Andrew Duff

Reglamenta XVII pielikuma (Komisijas apstiprināšanas pamatnostādnes) grozījumi  
B7-0482/2010

Grozījums Nr.  1

Eiropas Parlamenta Reglaments

XVII pielikums – 1.a punkts – 3. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

Parlaments var pieprasīt jebkādu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanai par izvirzīto kandidātu piemērotību komisāra amatam. Parlaments sagaida, ka komisāra amata kandidāti tam pilnībā atklās informāciju par viņu finansiālajām interesēm.

Parlaments var pieprasīt jebkādu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanai par izvirzīto kandidātu piemērotību komisāra amatam.

Parlaments sagaida, ka komisāra amata kandidāti tam pilnībā atklās informāciju par viņu finansiālajām interesēm. Komisāra amata kandidātu interešu deklarācijas nosūta Juridiskajai komitejai rūpīgai izskatīšanai.

Or. en

 

Grozījums Nr.  2

Eiropas Parlamenta Reglaments

XVII pielikums – 1.b punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

Uzklausīšanas kopīgi organizē Priekšsēdētāju konference un Komiteju priekšsēdētāju konference. Jauktu atbildības jomu gadījumā veic atbilstīgus pasākumus, lai sasauktu kopā visas attiecīgās komitejas. Ir iespējami trīs varianti:

Uzklausīšanas kopīgi organizē Priekšsēdētāju konference un Komiteju priekšsēdētāju konference. Par organizatoriskajiem pasākumiem ir atbildīgi visu attiecīgo komiteju priekšsēdētāji un koordinatori. Var iecelt referentus.

 

Jauktu atbildības jomu gadījumā, attiecīgi piemērojot Reglamenta 50. un 51. pantu, veic atbilstīgus pasākumus, lai sasauktu kopā visas attiecīgās komitejas. Ir iespējami trīs varianti:

i) ja komisāra amata kandidāta atbildības joma atbilst tikai vienas komitejas kompetencei, šo kandidātu uzklausa tikai attiecīgā komiteja,

i) ja komisāra amata kandidāta atbildības joma atbilst tikai vienas komitejas kompetencei, šo kandidātu uzklausa tikai šī viena komiteja (atbildīgā komiteja),

ii) ja komisāra amata kandidāta atbildības joma lielākā vai mazākā mērā vienādi atbilst vairāku komiteju kompetencei, attiecīgās komitejas šo kandidātu uzklausa kopīgi, un

ii) ja komisāra amata kandidāta atbildības joma lielākā vai mazākā mērā vienādi atbilst vairāku komiteju kompetencei, šīs komitejas (iesaistītās komitejas) kandidātu uzklausa kopīgi, un

iii) ja komisāra amata kandidāta atbildības joma atbilst galvenokārt vienas komitejas kompetencei un tikai nelielā mērā vismaz vienas citas komitejas kompetencei, šo kandidātu uzklausa galvenā atbildīgā komiteja, uzklausīšanā uzaicinot piedalīties otru vai pārējās iesaistītās komitejas.

iii) ja komisāra amata kandidāta atbildības joma atbilst galvenokārt vienas komitejas kompetencei un tikai nelielā mērā vismaz vienas citas komitejas kompetencei, šo kandidātu uzklausa galvenā atbildīgā komiteja, uzklausīšanā piedaloties šai citai komitejai vai citām komitejām (līdzdalīgās komitejas).

Or. en

 

Grozījums Nr.  3

Eiropas Parlamenta Reglaments

XVII pielikums – 1.b punkts – 4. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

Pirms uzklausīšanas komitejas izvirzītajiem komisāra amata kandidātiem savlaicīgi iesniedz rakstiskus jautājumus. Katra atbildīgā komiteja iesniedz ne vairāk kā piecus rakstiskus jautājumus pēc būtības.

Pirms uzklausīšanas komitejas izvirzītajiem komisāra amata kandidātiem savlaicīgi iesniedz rakstiskus jautājumus. Vienam komisāra amata kandidātam iesniedz ne vairāk kā piecus rakstiskus jautājumus pēc būtības. Divi jautājumi ir kopēji jautājumi, no kuriem pirmais attiecas uz vispārējo kompetenci, Eiropas Savienības saistībām un personisko neatkarību, un otrais attiecas uz komisāra portfeļa pārvaldīšanu un sadarbību ar Parlamentu. Pārējos trīs jautājumus sagatavo attiecīgās komitejas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  4

Eiropas Parlamenta Reglaments

XVII pielikums – 1.b punkts – 5. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

Uzklausīšanas notiek tādos apstākļos un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, lai visiem komisāra amata kandidātiem būtu vienādas un taisnīgas iespējas pastāstīt par sevi un izklāstīt savus uzskatus.

Katrai uzklausīšanai paredz trīs stundas. Uzklausīšanas notiek tādos apstākļos un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, lai visiem komisāra amata kandidātiem būtu vienādas un taisnīgas iespējas pastāstīt par sevi un izklāstīt savus uzskatus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  5

Eiropas Parlamenta Reglaments

XVII pielikums – 1.b punkts – 6. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

Komisāra amata kandidātus aicina uzklausīšanas sākumā uzstāties ar ne vairāk kā divdesmit minūtes ilgu runu. Uzklausīšanas gaitā jāveido plurālistisks komisāra amata kandidātu un Parlamenta deputātu politiskais dialogs. Pirms uzklausīšanas beigām komisāra amata kandidātiem nodrošina iespēju teikt īsu noslēguma runu.

Komisāra amata kandidātus aicina uzklausīšanas sākumā uzstāties ar ne vairāk kā desmit minūtes ilgu runu. Ja iespējams, jautājumus sagrupē pēc temata. Uzstāšanās laika lielāko daļu politiskajām grupām piešķir, attiecīgi piemērojot Reglamenta 149. pantu.

Uzklausīšanas gaitā jāveido plurālistisks komisāra amata kandidātu un Parlamenta deputātu politiskais dialogs. Pirms uzklausīšanas beigām komisāra amata kandidātiem nodrošina iespēju teikt īsu noslēguma runu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  6

Eiropas Parlamenta Reglaments

XVII pielikums – 1.c punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

XVII pielikums – 1.c punkts – 1. daļa

 

Divdesmit četru stundu laikā dara publiski pieejamus indeksētus uzklausīšanu videoierakstus.

 

XVII pielikums – 1.b punkts – 7. daļa

 

Divdesmit četru stundu laikā dara publiski pieejamus indeksētus uzklausīšanu videoierakstus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  7

Eiropas Parlamenta Reglaments

XVII pielikums – 1.c punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

Pēc uzklausīšanas komitejas nekavējoties satiekas, lai novērtētu katru komisāra amata kandidātu. Šīs sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm. Komitejas tiek aicinātas paziņot, vai saskaņā ar to viedokli attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi kvalificēti, lai ieņemtu komisāra amatu un pildītu īpašos komisāra pienākumus, kas viņiem tiek uzticēti. Ja attiecīgā komiteja nespēj panākt vienošanos par abiem minētajiem punktiem, tās priekšsēdētājs abus lēmumus nodod aizklātai balsošanai. Komiteju novērtējuma paziņojumus dara zināmus atklātībai un izklāsta Priekšsēdētāju konferences un Komiteju priekšsēdētāju konferences apvienotajā sanāksmē, kas notiek aiz slēgtām durvīm. Ja sanāksmē nenolemj pieprasīt papildu informāciju, pēc viedokļu apmaiņas Priekšsēdētāju konference un Komiteju priekšsēdētāju konference pasludina uzklausīšanas par pabeigtām.

Pēc uzklausīšanas koordinatori nekavējoties satiekas, lai novērtētu katru komisāra amata kandidātu. Šīs sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm. Koordinatori tiek aicināti paziņot, vai saskaņā ar to viedokli attiecīgie kandidāti ir atbilstīgi kvalificēti, lai ieņemtu komisāra amatu un pildītu īpašos komisāra pienākumus, kas viņiem tiek uzticēti.

Par katru komisāra amata kandidātu sagatavo atsevišķu novērtēšanas ziņojumu, kurā iekļauj visu uzklausīšanā iesaistīto komiteju atzinumus. Novērtēšanas atvieglošanai Komiteju priekšsēdētāju konference var izstrādāt standartveidlapu.

Ja komitejām novērtējuma pabeigšanai nepieciešama papildu informācija, Parlamenta priekšsēdētājs to vārdā rakstiski vēršas pie izvēlētā Komisijas priekšsēdētāja. Koordinatori ņem vērā viņa atbildi.

Ja koordinatori vienošanos par novērtējumu panākt nespēj, priekšsēdētājs sasauc komitejas pilnsapulci. Ja vienošanās netiek panākta arī pilnsapulcē, priekšsēdētājs abus lēmumus nodod aizklātai balsošanai.

Komiteju novērtējuma paziņojumus dara zināmus atklātībai 24 stundu laikā un izklāsta Priekšsēdētāju konferences un Komiteju priekšsēdētāju konferences apvienotajā sanāksmē, kas notiek aiz slēgtām durvīm. Ja sanāksmē nenolemj pieprasīt papildu informāciju, pēc viedokļu apmaiņas Priekšsēdētāju konference un Komiteju priekšsēdētāju konference pasludina uzklausīšanas par pabeigtām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  8

Eiropas Parlamenta Reglaments

XVII pielikums – 1.c punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

Izvēlētais Komisijas priekšsēdētājs Parlamenta sēdē, kurā uzaicina piedalīties visu Padomi, iepazīstina ar visu komisāra amata kandidātu kolēģiju un viņu programmu. Pēc šīs iepazīstināšanas seko debates. Lai noslēgtu debates, jebkura politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu. Piemēro Reglamenta 110. panta 3., 4. un 5. punktu. Pēc balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu Parlaments balso par to, vai dot piekrišanu izvēlētā Komisijas priekšsēdētāja un komisāra amata kandidātu kā vienotas kolēģijas iecelšanai amatā. Parlaments pieņem lēmumu ar balsu vairākumu, balsojot pēc saraksta. Tas var atlikt balsošanu līdz nākamajai sēdei.

Izvēlētais Komisijas priekšsēdētājs Parlamenta sēdē, kurā uzaicina piedalīties Eiropadomes priekšsēdētāju un Eiropas Savienības Padomi, iepazīstina ar visu komisāra amata kandidātu kolēģiju un viņu programmu. Pēc šīs iepazīstināšanas seko debates. Lai noslēgtu debates, jebkura politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu. Piemēro Reglamenta 110. panta 3., 4. un 5. punktu.

Pēc balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu Parlaments balso par to, vai dot piekrišanu izvēlētā Komisijas priekšsēdētāja un komisāra amata kandidātu kā vienotas kolēģijas iecelšanai amatā. Parlaments pieņem lēmumu ar balsu vairākumu, balsojot pēc saraksta. Tas var atlikt balsošanu līdz nākamajai sēdei.

Or. en

 

 

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 21. oktobraJuridisks paziņojums