Διαδικασία : 2010/2775(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0486/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0486/2010

Συζήτηση :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 107kWORD 70k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0484/2010
1.9.2010
PE446.566v01-00
 
B7-0426/2010

εν συνεχεία της προφορικής ερώτησης B7‑0452/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ειδική αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη


Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Cristian Dan Preda εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ειδική αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη  
B7‑0426/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη τη συνθήκη ειρήνης του 1994 ανάμεσα στο κράτος του Ισραήλ και το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο της 13ης Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της ad hoc επιτροπής ενέργειας, περιβάλλοντος και ύδατος της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της 14ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την κατάσταση στην Κοιλάδα του Ιορδάνη,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιορδάνης και ιδίως η περιοχή του Κάτω Ιορδάνη συνιστά τοπίο με οικουμενική πολιτιστική αξία και μεγάλη ιστορική, συμβολική, θρησκευτική, περιβαλλοντική, γεωργική και οικονομική σημασία για τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιορδάνης καταστρέφεται από την υπερεκμετάλλευση, τη μόλυνση και την έλλειψη περιφερειακής διαχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το Ισραήλ, η Ιορδανία και η Συρία έχουν αλλάξει την πορεία του 98% των πηγών γλυκού νερού του ποταμού, γεγονός που έχει οδηγήσει σε απώλεια της βιοποικιλότητας κατά 50%,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάσταση νέων κέντρων επεξεργασίας λυμάτων που έχει ως στόχο την απομάκρυνση των σοβαρών ρύπων θα είναι μεγάλο κατόρθωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν δεν κατανεμηθούν οι πηγές γλυκού νερού στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού, μεγάλα τμήματα του ποταμού θα έχουν αποξηρανθεί έως το τέλος του 2011,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση του Ιορδάνη και ιδίως της περιοχής του Κάτω Ιορδάνη είναι ύψιστης σημασίας για τις ισραηλινές, ιορδανικές και παλαιστινιακές τοπικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις σχετικά με τα ύδατα και προσφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων και των τοπικών κοινοτήτων θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική συμβολή στις περιφερειακές προσπάθειες για ειρήνη,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ έχει συμβάλλει στην ανακούφιση από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη,

1.  ζητεί την εστίαση της προσοχής στην καταστροφή του Ιορδάνη και ιδίως του κατώτερου τμήματός του και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με αυτήν την καταστροφή·

2.  ζητεί από τις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών να συνεργαστούν και να αποκαταστήσουν τον Ιορδάνη αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πολιτικές που εστιάζονται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην οικιακή και γεωργική ζήτηση ύδατος, την διατήρηση των υδάτινων πόρων και τη διαχείριση των αποχετευτικών, γεωργικών και βιομηχανικών απορροών, καθώς και προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι επαρκής ποσότητα γλυκού νερού ρέει στον Κάτω Ιορδάνη·

3.  χαιρετίζει τη συνεργασία ανάμεσα στις ισραηλινές, ιορδανικές και παλαιστινιακές κοινότητες οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με τις ίδιες προκλήσεις όσον αφορά τα ύδατα στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη· ζητεί από το Ισραήλ και την Ιορδανία να τιμήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην ειρηνευτική συμφωνία τους, όσον αφορά την αποκατάσταση του ποταμού Ιορδάνη·

4.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ισραηλινού Υπουργείου Περιβάλλοντος για εκπόνηση ρυθμιστικού σχεδίου για τη χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής του Κάτω Ιορδάνη· παροτρύνει την ιορδανική κυβέρνηση και την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες με στόχο την έγκριση ρυθμιστικών σχεδίων για την αποκατάσταση των τμημάτων του Ιορδάνη που διέρχονται από την επικράτειά τους· παρατηρεί ότι παρόμοια ρυθμιστικά σχέδια θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για ένα συνολικό περιφερειακό σχέδιο για την αποκατάσταση και την προστασία της περιοχής του Κάτω Ιορδάνη·

5.  χαιρετίζει την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη και ιδίως στο Ισραήλ, και ενθαρρύνει τη μεταφορά αυτών των μεθόδων και τεχνολογιών σε όλες τις χώρες της περιοχής· καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εντείνει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην παροχή περαιτέρω χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης σε έργα σε αυτόν τον τομέα·

6.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν ένα συνολικό σχέδιο για να αποκαταστήσουν την καταστροφή που έχει υποστεί ο Ιορδάνης και να συνεχίσουν την παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης για την αποκατάσταση του ποταμού και ιδίως του Κάτω Ιορδάνη, εκτός των άλλων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον απεσταλμένο της Τετράδας στη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την ισραηλινή κυβέρνηση, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ιορδανίας, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Λιβάνου, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, καθώς και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Συρίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 3 Σεπτέμβριος 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου