Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0571/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0571/2010

Debates :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Balsojumi :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 133kWORD 78k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0571/2010
18.10.2010
PE450.387v01-00
 
B7-0571/2010

iesniegts, noslēdzot debates par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par stāvokli Ukrainā


Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā  
B7‑0571/2010

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

- ņemot vērā Austrumu partnerību, kura tika uzsākta Prāgā 2009. gada maijā,

 

- ņemot vērā secinājumus, kas pieņemti ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmē 2009. gada 4. decembrī Kijevā, un gatavošanos gaidāmajai ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmei 2010. gada 22. novembrī Briselē,

 

- ņemot vērā paziņojumu un ieteikumus, kas pieņemti ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejas sanāksmē, kura notika 2010. gada martā,

 

- ņemot vērā Eiropas Savienības un Ukrainas Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), kas stājās spēkā 1998. gada 1. martā, un pašreizējās sarunas par Asociācijas nolīgumu (AN), ar ko paredzēts aizstāt Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN),

 

- ņemot vērā ES un Ukrainas Asociācijas programmu un tās prioritātes 2010. gadam,

 

- ņemot vērā Eiropas Kopienas un Ukrainas nolīgumu par vīzu režīma atvieglojumiem, ko parakstīja 2007. gada 18. jūnijā un kas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī,

 

–   ņemot vērā jauno likumu par pašvaldību vēlēšanām, ko Verkhovna Rada pieņēma 2010. gada jūlijā,

 

- ņemot vērā Ukrainas Konstitucionālās tiesas 2010. gada 1. oktobra nolēmumu, ar ko tiek atceltas 2004. gada konstitucionālās reformas un atjaunotas prezidenta pilnvaras,

 

- ņemot vērā gaidāmās pašvaldību vēlēšanas Ukrainā 2010. gada 31. oktobrī,

 

- ņemot vērā Reglamenta 110. pantu,

 

 

A. tā kā Eiropas Parlaments joprojām ir pilnībā apņēmies turpināt Eiropas Savienības un Ukrainas attiecību paplašināšanu un pilnveidošanu, pamatojoties uz Austrumu partnerību, kas nenoraida perspektīvu nākotnē pilnīgi pievienoties ES saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. panta noteikumiem;

 

B. tā kā 2010. gada 17. janvārī un 7. februārī notikušās prezidenta vēlēšanas visumā noritēja atbilstoši starptautiskajiem standartiem un gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām 2010. gada 31. oktobrī būtu vēl vairāk jānostiprina Ukrainas demokrātiskā leģitimitāte;

 

C. tā kā Eiropas Savienība atbalsta Ukrainas centienus praksē īstenot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas principus; tā kā Ukrainas varas iestādēm būtu jāparāda nelokāma apņemšanās ievērot šos principus, lai valstī panāktu lielāku politisko stabilitāti;

 

D. tā kā sarunas par padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) izveidi sniedz iespēju paplašināt ES un Ukrainas ekonomisko attiecību potenciālu;

 

E. tā kā Ukrainas pievienošanās Enerģētikas kopienas līgumam ir ļoti nozīmīga visām pusēm;

 

F. tā kā ar Ukrainas Konstitucionālās tiesas 2010. gada 1. oktobra nolēmumu ir atjaunota prezidentāla vadības sistēma; tā kā demokrātiskas, efektīvas un ilgtspējīgas kontroles un līdzsvara sistēmas izveidei arī turpmāk vajadzētu būt prioritātei un tā kā procesam šā mērķa sasniegšanai vajadzētu būt atvērtam, visaptverošam un pieejamam visām politiskajām partijām un dalībniekiem Ukrainā;

 

G. tā kā Ukrainas iekšējā politiskā stabilitāte un pievēršanās iekšējām reformām ir priekšnosacījums turpmākai ES un Ukrainas attiecību attīstībai; tā kā Austrumu partnerība gūs labumu no Ukrainas varas iestāžu apņemšanās strādāt, lai īstenotu četru tematisko platformu ietvaros noteiktos mērķus;

 

H. tā kā ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumam vajadzētu būt reformu procesa instrumentam un piešķirt lielāku nozīmi pilsoniskajai sabiedrībai,

 

1.  apstiprina, ka Ukrainai kā Eiropas valstij ir kopīga vēsture un kopīgas vērtības ar Eiropas Savienības valstīm, un atzīst Ukrainas centienus tuvināties Eiropai; atbalsta ES un Ukrainas attiecību turpmāku stiprināšanu un sagaida, ka Ukrainā tiks gūti lielāki panākumi saistībā ar reformu plānu, lai tādējādi tuvinātu Ukrainu Eiropas Savienībai;

 

2.  atzinīgi vērtē ES un Ukrainas pastāvīgo sadarbību daudzās jomās; atzīst to, cik svarīga ir ar Starptautisko Valūtas fondu panāktā rezerves vienošanās, kuru ES papildina un atbalsta, izmantojot makrofinansiālo atbalstu, un sagaida šīs vienošanās pilnīgu īstenošanu ekonomiskās stabilitātes nolūkos;

 

3.  atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts likums par gāzes tirgus darbību, kā arī Ukrainas veiktos pasākumus, lai pabeigtu procesu saistībā ar pievienošanos Enerģētikas kopienai un Ukrainas enerģētikas nozares modernizācija nepieciešamo reformu īstenošanu; sagaida, ka Komisija sniegs papildu atbalstu Ukrainas enerģētikas nozares pilnīgai modernizācijai;

 

4.  uzsver politiskās un ekonomiskās stabilizācijas nepieciešamību, jo īpaši īstenojot visaptverošu konstitucionālās reformas procesu, stiprinot tiesiskumu, kā arī atjaunojot centienus korupcijas apkarošanai un uzņēmējdarbības un ieguldījumu klimata uzlabošanai;

 

5.  atbalsta ES un Ukrainas Asociācijas programmas prioritātes 2010. gadam un sagaida, ka korupcijas apkarošanas, tiesu sistēmas neatkarības un plašāka politiskā dialoga jomā tiks gūti patiesi panākumi;

 

6.  ņem vērā Ukrainas Konstitucionālās tiesas nolēmumu un pauž nožēlu, ka nepieciešamā konstitucionālā reforma tika īstenota, neveicot visaptverošu politisko procesu un neņemot vērā visu pušu, tostarp opozīcijas, viedokļus;

 

7.  pauž nožēlu par to, ka vēlēšanu noteikumi joprojām ir diskusiju temats, un norāda, ka spēkā esošo vēlēšanu likumu, kas tika grozīts 2009. gada augustā, EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību birojs uzskata par soli atpakaļ salīdzinājumā ar iepriekšējo likumu, jo tas ir radījis neskaidru un nepilnīgu tiesisko regulējumu; tādēļ mudina Ukrainas varas iestādes pārskatīt un papildināt vēlēšanu tiesību aktus tādā procesā, kura tiktu iesaistīta opozīcija;

 

8.  uzsver, ka 2010. gada 31. oktobra vēlēšanas ir nozīmīgas Ukrainai un to norisei vajadzētu liecināt par to, ka Ukraina turpina gūt panākumus vēlēšanu organizēšanā atbilstoši starptautiskiem standartiem; uzsver, ka šo vēlēšanu norise būs pārbaudījums pašreizējai valdībai;

9.  pauž bažas par ziņojumiem, kuros norādīts, ka Pašvaldību vēlēšanu likums ierobežo iespējas vairākām nesen izveidotām partijām tikt ievēlētām, tajā pašā laikā radot priekšrocības pie varas esošām partijām;

 

10.  uzsver neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu nozīmīgumu un aicina veikt pilnīgu un neatkarīgu izmeklēšanu un novērtējumu, lai noskaidrotu ziņojumus par varas iestāžu un plašsaziņas līdzekļu ciešajām attiecībām, pētnieciskās žurnālistikas ierobežošanu no plašsaziņas līdzekļu vadības puses un fiziskajiem draudiem, kas izteikti neatkarīgiem žurnālistiem;

 

11.  aicina Komisiju un Padomi turpināt sagatavošanās darbu saistībā ar padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA), ņemot vērā nepieciešamību paplašināt ekonomiskās attiecības; uzsver, ka DCTFA pabeigšana pirms ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmes 2010. gada novembrī nav mērķis pats par sevi un tādēļ ir jāņem vērā attīstība Ukrainā un Ukrainas apņemšanās nodrošināt demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu;

 

12.  aicina Komisiju un Padomi vēlreiz apstiprināt ES vēlēšanos palīdzēt Ukrainai īstenot tās saistības, izmantojot Austrumu partnerības piedāvātos instrumentus un ES un Ukrainas Asociācijas programmu;

 

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, kā arī Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam.

 

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 21. oktobraJuridisks paziņojums