Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0574/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0574/2010

Keskustelut :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Äänestykset :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 110kWORD 66k
18.10.2010
PE450.391v01-00
 
B7-0574/2010

unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainasta


Jaromír Kohlíček, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainasta  
B7‑0574/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Ukrainasta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Ukrainan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998, ja meneillään olevat neuvottelut assosiaatiosopimuksesta, jolla on tarkoitus korvata kumppanuus- ja yhteistyösopimus,

–   ottaa huomioon Ukrainan ja EU:n yhdessä hyväksymän vuoden 2010 ensisijaisten toimien luettelon,

–   ottaa huomioon helmikuussa 2010 Ukrainassa pidettyjen presidentinvaalien toisen kierroksen tulokset,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston 5. lokakuuta 2010 hyväksymän päätöslauselman 1755 (2010) demokraattisten instituutioiden toiminnasta Ukrainassa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Ukraina on kokonsa, maantieteellisen sijaintinsa sekä Keski- ja Länsi-Eurooppaan suuntautuvien historiallisten, kulttuuristen, taloudellisten ja muiden yhteyksiensä vuoksi tärkeä kumppani EU:lle ja merkittävä alueellinen toimija,

B.  ottaa huomioon, että maa on kärsinyt useiden vuosien ajan epävakaudesta, korruptiosta, harvainvaltaisiin talousrakenteisiin johtaneesta yksityistämisestä, ongelmista Eurooppaan suuntautuvissa energiatoimituksissa ja energiansiirrossa johtuen aikaisempien hallitusten Venäjän vastaisesta politiikasta, sosiaalisista ongelmista sekä Ukrainan kansalaisten tyytymättömyydestä poliittisiin johtajiinsa,

C. ottaa huomioon, että globaali talouskriisi iski rajusti Ukrainaan johtuen maan voimakkaasta metalliteollisuusriippuvuudesta ja sen pankki- ja energiasektorin suuresta haavoittuvuudesta; ottaa huomioon, että Ukrainasta tuli erittäin riippuvainen Kansainvälisen valuuttarahaston lainasta sen pyrkiessä välttämään konkurssin keskellä lamaa sekä säilyttämään Venäjän kaasun siirtomaksut Eurooppaan; ottaa huomioon, että talouskriisi ja Kansainvälisen valuuttarahaston asettamat ehdot johtivat reaalipalkkojen laskuun ja kasvavaan työttömyyteen, kaasunhinnan nousuun oman maan kuluttajille ja muihin vakaviin sosiaalisiin ongelmiin,

D. ottaa huomioon, että Ukraina on ilmaissut selvästi kaksi ulkopoliittista tavoitettaan: pyrkiminen tiiviimpiin suhteisiin EU:n kanssa sekä suhteiden parantaminen Venäjän kanssa,

E.  ottaa huomioon, että Ukrainan uuden hallituksen toteuttamat toimet suhteiden parantamiseksi Venäjän kanssa sekä maiden tekemät uudet sopimukset yhteistyön eri aloilla (energia, ilmailu, kulttuuri, koulutus jne.) auttoivat osaltaan selviytymään vaikeasta taloustilanteesta,

F.  ottaa huomioon, että Ukrainan yhteiskunnassa vallitsee yksimielisyys siitä, että on tarpeen syventää suhteita EU:n kanssa; ottaa huomioon, ettei Ukrainan ja EU:n välillä käynnissä olevilla assosiaatiosopimus- ja viisumivapausneuvotteluilla ole mitään mahdollisuuksia onnistua lyhyellä aikavälillä ja tuoda molempien osapuolten kansoille todellista hyötyä,

G. ottaa huomioon, että äskettäin hyväksytty vaalilaki, perustuslakiin tehdyt muutokset, kansalaisjärjestöjä koskeva uusi lainsäädäntö sekä toimittajien lisääntyvät valitukset päätoimittajien ja/tai tiedotusvälineiden omistajien asettamista rajoituksista ilmaisunvapaudelle ovat herättäneet kansainvälistä huolta demokratian kehityksestä Ukrainassa,

1.  panee merkille Ukrainan kansan Eurooppa-pyrkimykset ja toistaa olevansa valmis pitkän aikavälin kumppanuuden luomiseen, mukaan lukien Ukrainan lähentyminen Eurooppaan;

2.  korostaa, että Ukrainan Eurooppa-pyrkimykset eivät ole ristiriidassa molempia osapuolia hyödyttävien Venäjän-suhteiden jatkumisen kanssa; painottaa, että koko maanosan vakaus ja yhteistyö hyötyisi Ukrainan ja Venäjän vankoista suhteista;

3.  vetoaa EU:hun ja kaikkiin naapurimaihin, jotta ne kunnioittaisivat täysimääräisesti ukrainalaisten demokraattista valintaa ja pidättyisivät painostamasta maata taloudellisesti tai muilla tavoin muuttaakseen demokraattisesti tehtyjä päätöksiä maan poliittisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta kehittämisestä;

4.  katsoo, että yhteistä naapurustoa koskevan kilpailun lopettaminen EU:n ja Venäjän välillä ja kestävän ja laajan kumppanuuden luominen Euroopan unionin kanssa auttaisi ratkaisemaan monia ongelmia ja konflikteja alueella ja antaisi itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehtävälle yhteistyölle tarvittavan sysäyksen;

5.  katsoo, että poliittinen vakaus on tärkeä ennakkoedellytys Ukrainan demokratian lujittamiselle; pitää myönteisenä tähänastista kehitystä, mutta korostaa, että poliittinen vakaus voidaan kestävästi varmistaa vain muuttamalla perustuslakia siten, että määritellään selvä toimivaltajako, sekä ottamalla käyttöön toimeenpano-, lainsäädäntö- ja tuomiovallan välinen ja niiden sisäinen asianmukainen valvontajärjestelmä;

6.  pitää valitettavana, että EU:n ja Ukrainan väliset neuvottelut eivät ole toistaiseksi johtaneet todelliseen hyötyyn näiden kahden osapuolen kansalaisille; katsoo, että sellaiset seikat, kuten viisumien myöntämisen helpottaminen ja erityisesti viisumimaksujen poistaminen sekä lyhyen aikavälin infrastruktuuri-, terveydenhuolto-, energiatehokkuus-, koulutus- ja ympäristöhankkeet voisivat tarvittavalla tavalla vauhdittaa kumppanuutta; korostaa, että on tärkeätä parantaa EU:n ja Ukrainan välisiä liikenneyhteyksiä sekä alan turvallisuusnormeja; suosittelee teknisten normien yhdenmukaistamisen tehostamista;

7.  korostaa kansalaisyhteiskunnan merkitystä Ukrainan demokratiakehitykselle ja kehottaa tästä syystä viranomaisia vauhdittamaan kansalaisjärjestöjä koskevan uuden lain hyväksymistä, jotta korjataan hallituksista riippumattomia järjestöjä koskevan nykyisen lainsäädäntökehyksen puutteet;

8.  kehottaa Ukrainan hallitusta varmistamaan, että tulevat paikallisvaalit pidetään kansainvälisten normien mukaisesti, ja muistuttaa, että vaaleja edeltävissä kampanjoissa on tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet kaikille poliittisille tahoille;

9.  pitää ilahduttavana uuden presidentin antamaa ensisijaista asemaa korruption torjunnalle; on pahoillaan Ukrainan parlamentin (Verkhovna Rada) päätöksestä lykätä Euroopan neuvoston avustuksella kehitetyn korruptiontorjuntaa koskevan lakipaketin voimaantuloa vuoteen 2011 sekä edellisen presidentin käyttämästä veto-oikeudesta rahanpesulain yhteydessä; kehottaa presidenttiä ja parlamenttia varmistamaan, että korruptiontorjuntalakipaketti hyväksytään viipymättä ja että lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) ensimmäisen ja toisen kierroksen arviointiraportissa esitetyt suositukset on nyt pantu asianmukaisesti täytäntöön;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Ukrainan hallitukselle ja parlamentille sekä Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille.

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 21. lokakuuta 2010Oikeudellinen huomautus