Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0575/2010

Předložené texty :

B7-0575/2010

Rozpravy :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Hlasování :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 124kWORD 76k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0571/2010
18. 10. 2010
PE450.392v01-00
 
B7-0575/2010

předložené na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci na Ukrajině


Rebecca Harms, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině  
B7-0575/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině a zejména s ohledem na usnesení ze dne 25. února 2010,

–   s ohledem na prohlášení a doporučení 14. schůze Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina, jež se konala ve dnech 22.–23. března 2010 v Bruselu,

–  s ohledem na společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce Východního partnerství, která se konala v Praze dne 7. května 2009,

–   s ohledem na program přidružení EU-Ukrajina, který nahradil akční plán EU-Ukrajina a byl přijat na zasedání Rady pro spolupráci EU-Ukrajina v červnu 2009,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (ENPI),

–   s ohledem na národní orientační program pro Ukrajinu na období 2011–2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že evropské ambice Ukrajiny se plně odráží v programu přidružení, který má usnadnit provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, jež se nyní projednává; vzhledem k tomu, že tato nová dohoda vytvoří rámec pro hlubší a užší vztahy a otevře cestu k další integraci Ukrajiny do společných politik EU a k posílení politické spolupráce,

B.  vzhledem k tomu, že ve vztazích mezi EU a Ukrajinou bylo v posledních několika letech obecně dosaženo podstatného pokroku, obzvláště v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a v obchodních, finančních a ekonomických otázkách; vzhledem k tomu, že další pokrok je třeba učinit na poli energetiky a životního prostředí,

C.  vzhledem k tomu, že aby bylo Východní partnerství úspěšné a přispívalo k mírovému rozvoji, ke stabilitě a prosperitě všech východních sousedů, musí se zakládat na prakticky zaměřených a důvěryhodných projektech; vzhledem k tomu, že Ukrajina sehrává v této souvislosti zásadní a strategickou roli,

D.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí ukrajinského ústavního soudu ze dne 1. října 2010 zrušilo ústavní pozměňovací návrhy schválené v roce 2004, které omezily pravomoc prezidenta ve prospěch parlamentu a vlády; vzhledem k tomu, že demokratické reformy musí být sjednoceny a musí se stát nezvratnými pomocí účinného systému kontrol a vyvážených pravomocí;

E.  vzhledem k tomu, že po prezidentských volbách došlo k nárůstu znepokojivých signálů o erozi demokracie a pluralismu, a to zejména s ohledem na zacházení s některými nevládními organizacemi a jednotlivé stížnosti novinářů na nátlak jejich vydavatelů nebo majitelů sdělovacích prostředků, v nichž pracují, ohledně toho, zda informovat či neinformovat o určité události, jakož i s ohledem na zvýšenou a politicky motivovanou činnost ukrajinské bezpečnostní služby a politické zneužití administrativních zdrojů a soudního systému;

F.  vzhledem k tomu, že Ukrajina podepsala s Ruskou federací novou dohodu o Černomořské flotile, která prodlužuje ruský pronájem námořní základny v Sevastopolu o dalších 25 let s možností prodloužení o dalších pět let oplátkou za nižší ceny plynu, a novou dohodu o vytyčení pozemních hranic oplátkou za vytyčení hranic na moři, podle níž získává Ruská federace plnou (a ne dvoustrannou) kontrolu nad Kerčsko-jenikalským plavebním kanálem;

G. vzhledem k tomu, že volební proces vedoucí ke komunálním volbám dne 31. října 2010 je citlivý a důležitý krok, v němž si může země otestovat sílu a stabilitu svých demokratických institucí;

1.  zdůrazňuje význam posílení evropské perspektivy Ukrajiny a očekává, že ukrajinské orgány prokáží nezbytnou rozhodnost a potvrdí evropskou volbu a budou pokračovat v reformách v souladu s aspiracemi země;

2. vítá v této souvislosti pokračování politického dialogu mezi Ukrajinou a EU na nejvyšší úrovni a aktivní spolupráci ve všech odvětvích;

3. zdůrazňuje, že spolupráce s Evropskou komisí pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise) je zásadní pro zajištění toho, aby legislativní reforma, o níž se v současnosti diskutuje, byla plně v souladu s evropskými normami a hodnotami; vyzývá ukrajinské orgány, aby požádaly Benátskou komisi o stanovisko ke konečnému znění navržených právních předpisů;

4. vyslovuje politování nad tím, že volební pravidla zůstávají kontroverzní a poukazuje na to, že ve srovnání s předcházejícími právními předpisy považuje OBSE/ODIHR stávající volební zákon ve znění schváleném v srpnu 2009 za krok zpět, jelikož představuje nejasný a neúplný právní rámec; vybízí v této souvislosti ukrajinské orgány, aby přezkoumaly a doplnily právní předpisy týkající se voleb a aby vynaložily veškeré úsilí na zapojení všech politických sil do tohoto procesu;

5.  doufá, že výsledky těchto voleb povedou k většímu odhodlání politiků posílit politický dialog a uskutečnit na Ukrajině zjevně potřebné ústavní a politické reformy, které by zajistily stabilní a fungující správu země; především upozorňuje na nutnost přijmout zákony, jejichž účelem bude zlepšit transparentnost politického systému, zejména pokud jde o vazby mezi podnikatelským a politickým prostředím, a řešit problém střetu zájmů;

6. vítá přijetí zákona o fungování trhu s plynem i kroky Ukrajiny zaměřené na dokončení procesu přistoupení k Energetickému společenství a provedení reforem, které jsou nezbytné pro modernizaci ukrajinského odvětví energetiky; očekává, že Komise poskytne další podporu plné modernizaci odvětví energetiky na Ukrajině; vyzdvihuje zásadní úlohu, kterou hraje Ukrajina v dodávkách energie do EU;

7. je znepokojen případy násilí a zastrašování novinářů, jako např. zbitím Arťoma Formanjuka a zmizením reportéra novin Novyj Styl Vasyla Klymenťjeva dne 11. srpna 2010; vyzývá ukrajinské orgány, aby přijaly veškerá nezbytná opatření na ochranu svobody sdělovacích prostředků a pluralismu na Ukrajině a aby se zdržely jakýchkoli pokusů o přímou či nepřímou kontrolu obsahu zpravodajství ve státních sdělovacích prostředcích a učinily vše, co je v jejich silách, pro objasnění případu Vasyla Klymenťjeva; vyzývá ukrajinskou vládu, aby uvedla právní předpisy o svobodě sdělovacích prostředků do souladu s normami OBSE;

8. vyjadřuje své obavy ze stupňující se atmosféry zastrašování a porušování práv občanské společnosti, zejména z pokusů kontrolovat západní nevládní organizace a zahraniční nadace, stejně jako ukrajinské studenty, vědce a podnikatele ukrajinskou bezpečnostní službou;

9. vyjadřuje své znepokojení nad násilným rozehnáním pokojných demonstrací proti údajně nezákonné výstavbě cesty přes Gorkého park v Charkově v rámci příprav na mistrovství Evropy ve fotbalu v roce 2012, jež se konaly v květnu a červnu letošního roku, které bylo doprovázeno zastrašováním a zatýkáním aktivistů bezpečnostními složkami a dalšími donucovacími orgány;

10. s potěšením konstatuje, že Ukrajina aktivně podporuje Východní partnerství a parlamentní shromáždění Euronest a že se zavázala zvýšit úsilí o lepší zajištění demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod, jakož i snahy o zaručení tržní ekonomiky, udržitelného rozvoje a dobré správy věcí veřejných, které s těmito otázkami souvisí;

11. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby dostály slibům EU a reagovaly na očekávání obyvatel Ukrajiny, kteří se stále více obracejí k EU a doufají v konkrétní možnosti hlubšího politického, ekonomického a sociálního začlenění do evropských struktur a politik, a vybízí proto Komisi, aby i nadále a rychlejším tempem jednala o nové dohodě o přidružení, jež by na základě společné odpovědnosti a přispění obou stran usnadnila postupné sbližování Ukrajiny s EU;

12. zdůrazňuje význam pokračujícího strukturovaného dialogu o vízové problematice mezi EU a Ukrajinou s cílem dosáhnout bezvízového styku a vyzývá v této souvislosti k vymezení pracovního plánu ohledně bezvízového cestování pro Ukrajinu, jak je požadováno ve sdělení o východním partnerství;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Ukrajiny.

 

Poslední aktualizace: 21. října 2010Právní upozornění