Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0576/2010

Teksty złożone :

B7-0576/2010

Debaty :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Głosowanie :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 138kWORD 90k
18.10.2010
PE450.393v01-00
 
B7-0576/2010

zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej/Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie Ukrainy


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy politycznej S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Ukrainy  
B7‑0576/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy, w szczególności rezolucję z dnia 25 lutego 2010 r.,

–   uwzględniając wspólną deklarację w sprawie partnerstwa wschodniego ogłoszoną w Pradze dnia 7 maja 2009 r.,

–   uwzględniając oświadczenie i zalecenia Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina, która odbyła posiedzenie w dniach 26-27 października 2009 r.,

–   uwzględniając członkostwo Ukrainy w Światowej Organizacji Handlu od marca 2008 r.,

–   uwzględniając przystąpienie Ukrainy do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną, zatwierdzone przez Radę Ministerialną Wspólnoty Energetycznej na posiedzeniu w Zagrzebiu w grudniu 2009 r.,

–   uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Ukrainą, która weszła w życie z dniem 1 marca 1998 r., a także toczące się negocjacje w sprawie układu o stowarzyszeniu, który ma zastąpić tę umowę,

–   uwzględniając program stowarzyszeniowy UE-Ukraina zastępujący plan działań UE-Ukraina i zatwierdzony przez Radę Współpracy UE-Ukraina w czerwcu 2009 r.,

–  uwzględniając porozumienie między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie ułatwień wizowych, podpisane w dniu 18 czerwca 2007 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., oraz dialog UE-Ukraina w sprawie wiz, zapoczątkowany w październiku 2008 r.,

 

–   uwzględniając protokół ustaleń w sprawie rozpoczęcia dialogu na temat polityki regionalnej i rozwoju współpracy regionalnej między ukraińskim ministerstwem rozwoju regionalnego i budownictwa a Komisją Europejską podpisany w dniu 22 lipca 2009 r.,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI)(1),

–   uwzględniając protokół ustaleń w sprawie współpracy w dziedzinie energii między Unią Europejską a Ukrainą podpisany dnia 1 grudnia 2005 r.,

–   uwzględniając dokonane w ostatniej chwili zmiany w ukraińskiej ordynacji wyborczej, przyjęte przez Radę Najwyższą Ukrainy w czerwcu 2010 r. tuż przed wyborami samorządowymi,

–   uwzględniając krajowy program orientacyjny dla Ukrainy na lata 2011-2013,

–   uwzględniając rezultaty ostatnich szczytów UE-Ukraina, w tym uznanie Ukrainy podczas szczytu UE-Ukraina w Paryżu w 2008 r. za kraj europejski, który dzieli wspólną historię i wspólne wartości z krajami Unii Europejskiej, a także wnioski ze szczytu UE-Ukraina, który odbył się w dniu 4 grudnia 2009 r. w Kijowie,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Ukraina jest dla UE sąsiadem o strategicznym znaczeniu; mając na uwadze, że jej wielkość, zasoby naturalne, ludność oraz położenie geograficzne nadają Ukrainie wyróżniającą pozycję w Europie oraz określają jej kluczową rolę w regionie,

B.  mając na uwadze, że Ukraina, będąc państwem europejskim, może ubiegać się na mocy art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej o członkostwo w UE jak wszystkie państwa europejskie kierujące się zasadami wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i praw podstawowych, a także zasadami państwa prawa,

C. mając na uwadze, że w dniu 31 października 2010 r. odbędą się na Ukrainie wybory do władz lokalnych i regionalnych; mając na uwadze uwagi krytyczne w stosunku do pewnych aspektów organizacji tych wyborów,

D. mając na uwadze, że wybory prezydenckie, które odbyły się w dniach 17 stycznia i 7 lutego 2010 r., przeprowadzono sprawnie i z poszanowaniem praw obywatelskich i politycznych, w tym wolności zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi, co pokazuje, że Ukraina jest w stanie przeprowadzić wolne i uczciwe wybory,

E.  mając na uwadze, że UE sprzyja stabilnej i demokratycznej Ukrainie, która przestrzega zasad społecznej gospodarki rynkowej, praworządności, praw człowieka i ochrony mniejszości oraz gwarantuje prawa podstawowe, mając na uwadze, że wewnętrzna stabilność polityczna Ukrainy i koncentracja na reformie wewnętrznej są niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju stosunków między UE a Ukrainą,

F.  mając na uwadze, że od czasu Pomarańczowej Rewolucji Ukraina niestety straciła ponad pięć lat, próbując należycie uporać się z poważnymi konstytucyjnymi i instytucjonalnymi brakami, zwłaszcza w kwestii rozwiązania problemu konfliktu kompetencji między prezydentem a premierem; mając na uwadze, że w konsekwencji istotne projekty reform w sektorze publicznym, gospodarczym i społecznym zostały opóźnione, niespójnie wdrożone lub w ogólne nie zostały dokończone,

G. mając na uwadze domniemane naciski w związku z wolnościami demokratycznymi takimi jak wolność zgromadzeń, wolność wypowiedzi i wolność środków masowego przekazu w ostatnich miesiącach,

H. mając na uwadze, że na skutek orzeczenia trybunału konstytucyjnego, w którym podważono legalność zmian wprowadzonych w konstytucji w 2007 r., Ukraina musi obecnie wdrożyć ogólne reformy konstytucyjne w celu stworzenia sprawnego i skutecznego systemu opartego na zasadzie kontroli i równowagi („checks and balances”), aby określić jasny podział kompetencji między prezydentem, Radą Ministrów i Radą Najwyższą Ukrainy (Verkhovna Rada),

I.   mając na uwadze, że w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w dziedzinie stosunków UE-Ukraina, a w szczególności w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, handlu oraz kwestii finansowych, gospodarczych i energetycznych;

J.   mając na uwadze, że przystąpienie Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest istotnym krokiem w przyjmowaniu przez ten kraj międzynarodowych i europejskich norm gospodarczych oraz dowodem na poprawę powiązań handlowych z UE; mając na uwadze znaczne postępy poczynione w negocjacjach w sprawie ustanowienia szeroko zakrojonej i kompleksowej strefy wolnego handlu jako integralnej części układu o stowarzyszeniu,

K. mając na uwadze, że przystąpienie Ukrainy do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną ma ogromne znaczenie dla wszystkich stron,

1.  podkreśla, że Ukrainę łączą z Unią Europejską silne więzi historyczne, kulturowe i gospodarcze oraz że Ukraina jest jednym z kluczowych partnerów UE wśród krajów sąsiadujących z nią od wschodu i wywiera znaczny wpływ na bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt całego kontynentu,

2.  z zadowoleniem przyjmuje powtarzające się oświadczenia przywódców politycznych i władz Ukrainy dotyczące jej aspiracji w zakresie integracji europejskiej i jej długofalowych dążeń do członkostwa w Unii Europejskiej; zauważa, że cel ten cieszy się stałym poparciem wszystkich podmiotów ukraińskiej sceny politycznej;

3.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki obecnej koalicji rządzącej na rzecz przywrócenia stabilności politycznej na Ukrainie, co stanowi istotny warunek umocnienia demokracji w tym kraju; odnotowuje, że trwałą stabilność polityczną można zagwarantować wyłącznie poprzez zmiany w konstytucji wprowadzające wyraźny rozdział władzy i właściwy system kontroli i równowagi pomiędzy organami władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej oraz w ramach tych organów;

4.  podkreśla, że większa stabilność umożliwia obecnemu rządowi prowadzenie polityki aktywnych i usystematyzowanych reform w wielu istotnych dziedzinach życia gospodarczego Ukrainy, polegających np. na przyjęciu nowej ordynacji podatkowej oraz nowych przepisów w zakresie przetargów finansowych, wzmocnieniu rynków finansowych i modernizacji sektora energetycznego;

5.  podkreśla, że tocząca się dyskusja na temat stosowania ordynacji wyborczej i powtarzającego się wprowadzania do niej zmian w ostatniej chwili rodzi wiele niepotrzebnych kontrowersji wokół wyborów; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje projekt ujednoliconej ordynacji wyborczej złożony w Radzie Najwyższej Ukrainy; wzywa władze do przyjęcia przepisów w sprawie finansowania partii politycznych zgodnych z normami europejskimi i do rozważenia możliwości finansowania partii politycznych z budżetu państwa, by uniknąć ich uzależnienia od interesów ekonomicznych;

6.  oczekuje, że pomimo początkowych trudności władze ukraińskie i wszystkie ugrupowania polityczne w kraju zadbają o przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów samorządowych w dniu 31 października 2010 r.; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę władz Ukrainy, by zwrócić się do obserwatorów międzynarodowych o obserwację tych wyborów i uznaje ją za sygnał pragnienia tego kraju, by zagwarantować przejrzystość i otwartość procesu wyborczego;

7.  wzywa władze i opozycję do wspólnego wdrożenia pakietu reform konstytucyjnych, który odnosi się do bieżących niedociągnięć, jak również powodów ustrojowego braku stabilności na Ukrainie; wzywa partie rządzące i opozycyjne do pełnego zaangażowania całego społeczeństwa obywatelskiego w dyskusje na temat reform konstytucyjnych oraz do przeprowadzenia ich w duchu harmonii i współpracy; wzywa strony do ścisłej współpracy z Europejską Komisją na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka);

8.  wyraża zaniepokojenie zwiększającą się liczbą domniemań dotyczących nacisków pojawiających się na przestrzeni ostatnich miesięcy w związku z wolnościami demokratycznymi takimi jak wolność zgromadzeń, wolność wypowiedzi i wolność środków masowego przekazu, w związku z tym wzywa władze do zbadania wszystkich domniemanych naruszeń praw i wolności i zadośćuczynienia im; co więcej, zaleca władzom, by dokonały przeglądu wszelkich decyzji i nominacji, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesów, w szczególności w organach ścigania i sądownictwie;

9.  wyraża zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami, które mogą negatywnie wpłynąć na wolność i pluralizm mediów; wzywa władze do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, by chronić te jakże ważne aspekty społeczeństwa demokratycznego oraz do powstrzymania się od wszelkich prób bezpośredniej lub pośredniej kontroli treści przekazywanych przez krajowe środki masowego przekazu; podkreśla palącą potrzebę reformy prawa dotyczącego środków masowego przekazu i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje niedawną propozycję dotyczącą publicznego radia i telewizji na Ukrainie; z zadowoleniem przyjmuje również publiczne zapewnienia ukraińskich władz dotyczące stworzenia ram prawnych dla publicznych środków masowego przekazu do końca tego roku;

10. podkreśla ogromne znaczenie integracji Ukrainy z Unią Europejską dla reform gospodarczych, społecznych i politycznych w tym kraju; w związku z tym wyraża nadzieję, że odbywający się dnia 22 listopada 2010 r. w Brukseli kolejny szczyt UE-Ukraina przyniesie zmiany pozwalające na szybsze podpisanie układu o stowarzyszeniu; w związku z tym wzywa Komisję i Ukrainę do wzmożonych wysiłków we wdrażaniu strategii na rzecz stowarzyszenia UE i Ukrainy;

11. podkreśla, że szeroko zakrojona i kompleksowa umowa o strefie wolnego handlu powinna zapewnić stopniową integrację Ukrainy z rynkiem wewnętrznym UE, w tym rozszerzenie czterech swobód na ten kraj; wzywa Komisję i Ukrainę do wprowadzania szybkich zmian w tej dziedzinie, w oparciu o osiągnięcia Ukrainy jako członka WTO;

12. podkreśla znaczenie dalszego wspierania współpracy pomiędzy Ukrainą a UE w zakresie energii; wzywa Ukrainę do pełnego wdrożenia i ratyfikowania Taktatu o Wspólnocie Energetycznej; wzywa Ukrainę również do wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze wspólnego oświadczenia przyjętego podczas międzynarodowej konferencji inwestycyjnej UE-Ukraina na temat modernizacji ukraińskiego systemu tranzytu gazu; wzywa do zawierania kolejnych porozumień między UE a Ukrainą w celu zabezpieczenia obu stronom dostaw energii, w tym niezawodnego i zdywersyfikowanego systemu przesyłu ropy i gazu;

13. wzywa Komisję i Radę do sporządzenia wytycznych w zakresie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy, w tym wyznaczenia celu pośredniego w postaci zniesienia obowiązujących obecnie opłat wizowych;

14. wzywa Komisję do współpracy z państwami członkowskimi i z Ukrainą w celu opracowania specjalnych środków, które mają zostać wprowadzone w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 r., tak aby wykorzystać to wydarzenie do sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania ruchu bezwizowego;

15. podkreśla znaczenie zacieśnienia współpracy w zakresie wymiany młodzieży i studentów oraz rozwoju programów stypendialnych, które umożliwią Ukraińcom poznanie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;

16. wzywa Radę i Komisję do dalszego zacieśniania współpracy z Ukrainą w odniesieniu do rozwoju wydarzeń w krajach ościennych, a w szczególności w zakresie tworzenia strategii politycznych na rzecz regionu Morza Czarnego;

17. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim, rządowi i parlamentowi Ukrainy oraz Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy i OBWE.

(1)

Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s.1

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2010Informacja prawna