Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0577/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0577/2010

Debates :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Balsojumi :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 129kWORD 77k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0571/2010
18.10.2010
PE450.394v01-00
 
B7-0577/2010

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par Ukrainu


Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Roberts Zīle ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ukrainu  
B7‑0577/2010

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

 

- ņemot vērā Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmes 2009. gada 7. maija kopīgo deklarāciju,

 

- ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas pieņemts ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksmē, kura notika 2009. gada 4. decembrī Kijevā,

 

- ņemot vērā paziņojumu un ieteikumus, kas pieņemti ES un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejas 14. sanāksmē, kura notika 2010. gada 22. un 23. martā Briselē,

- ņemot vērā Eiropas Savienības un Ukrainas partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), kas stājās spēkā 1998. gada 1. martā, un notiekošās sarunas par asociācijas nolīgumu, ar kuru paredzēts aizstāt PSN,

 

- ņemot vērā 2009. gada jūnijā ES un Ukrainas Sadarbības padomē apstiprināto ES un Ukrainas asociācijas programmu, ar kuru aizstāj rīcības plānu,

 

- ņemot vērā 2007. gada 18. jūnijā parakstīto Eiropas Kopienas un Ukrainas nolīgumu par vīzu režīma atvieglojumiem, kas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī un 2008. gada oktobrī sāktās ES un Ukrainas sarunas par vīzu režīmu,

 

- ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rezolūciju par Ukrainu, kurā ir paustas bažas par demokrātisko pamatbrīvību apspiešanu un preses brīvības ierobežošanu Ukrainā,

 

- ņemot vērā mērķus, ko ir izvirzījusi EP delegācijas ES un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejā (D-UA) darba grupa Ukrainas vīzu jautājumos,

 

- ņemot vērā paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas komisāra Štefan Füle izteikumus 2010. gada 13. oktobra runā „Ukraina no krīzes līdz izaugsmei: ekonomika, investīcijas, tirgi”,

 

–   ņemot vērā Ukrainas Valsts indikatīvo programmu 2011.–2013. gadam,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Ukrainai ir ciešas vēsturiskas saiknes un kultūras un ekonomikas sakari ar Eiropas Savienību un tā kā austrumu kaimiņvalstu vidū tā ir viena no galvenajām ES stratēģiskajām partnerēm; tā kā Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā var pozitīvi ietekmēt drošību, stabilitāti un labklājību visā Eiropā;

B.  tā kā viens no svarīgākajiem Parlamenta ārpolitiskajiem mērķiem ir padziļināt un veicināt attiecības ar Ukrainu un nostiprināt Eiropas kaimiņattiecību politiku, kuras mērķis ir veicināt kaimiņvalstu politiskos, ekonomiskos un kultūras sakarus ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm;

C. tā kā Austrumu partnerība var pavērt Ukrainai papildu ceļus integrācijai Eiropas Savienībā, taču tā būs sekmīga tikai tad, ja tās pamatā būs praktiski, reāli īstenojami projekti un tā būs pietiekami finansēta;

D. tā kā 2010. gada 1. oktobrī Ukrainas Konstitucionālā tiesa atcēla 2004. gada 8. decembrī ieviesto konstitūcijas grozījumu, tādējādi atjaunojot spēkā 1996. gada konstitūciju; tā kā tas palielina Ukrainas prezidenta atbildību ES un Ukrainas attiecību jomā,

1.  uzsver, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu Ukraina var iesniegt pieteikumu par iestāšanos Eiropas Savienībā tāpat kā ikviena Eiropas valsts, kas ievēro brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principus;

2.  ņemot vērā gaidāmās pašvaldību vēlēšanas, aicina Ukrainas iestādes, visus Ukrainas vadošos politiķus un politiskos spēkus apliecināt uzticību demokrātijas standartiem un noturēt brīvas un godīgas pašvaldību vēlēšanas;

3.  uzskata, ka, lai veicinātu sadarbību un Ukrainas sabiedrībā stiprinātu labvēlīgu nostāju pret Eiropas Savienību, Savienībai aktīvāk jāatbalsta cilvēku personīgie kontakti un pārvietošanās brīvība starp Eiropas Savienību un Ukrainu; mudina ES iestādes un dalībvalstis pieņemt noteikumus par liberalizāciju, kuru mērķis ir tālāk atvieglot vīzu režīmu un uzlabot dalībvalstu konsulāro iestāžu darbu; uzsver, ka vidējā laikposmā Eiropas Savienībai par mērķi jāizvirza bezvīzu režīms ar Ukrainu;

4.  atzinīgi vērtē juridiskos pasākumus, ko nesen veikusi Ukrainas valdība, īstenojot prioritāras darbības saistībā ar ES un Ukrainas sarunām par vīzu režīma liberalizāciju, jo īpaši to, ka Verkhovna Rada ir ratificējusi Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi un šīs konvencijas papildprotokolu;

5.  atzinīgi vērtē to, ka ir parakstīts protokols par Ukrainas pievienošanos Enerģētikas kopienas līgumam, kas tālāk paplašinās ES iekšējo enerģijas tirgu līdz Dienvidaustrumeiropas valstīm un nostiprinās vispārējo energoapgādes drošību; mudina Ukrainas parlamentu uz drīzu Enerģētikas kopienas dibināšanas līguma ratifikāciju, pēc kuras Ukraina kļūtu par šīs starptautiskās organizācijas dalībvalsti;

6.  uzsver Ukrainas nozīmi ES energoapgādes drošības atbalstīšanā; uzsver, cik svarīgi ir kāpināt Ukrainas un ES sadarbību enerģētikas jomā un aicina ES un Ukrainu vienoties arī par citiem nolīgumiem ar mērķi nodrošināt abu pušu apgādi ar energoresursiem; uzsver, cik svarīga ir gāzes piegādes un tranzīta sistēmu pārredzamība; pauž bažas par to, ka cauruļvada projekts Nord Stream vājina ES energoapgādes drošības solidaritātes principu, ka tas ir orientēts tieši uz tranzītvalstīm un tiks būvēts, apejot Ukrainas teritoriju;

7.  Uzsver, ka, lai Ukrainai būtu moderna gāzes tranzītsistēma, tai vajadzīgi pārredzami, efektīvi un kvalitatīvi tranzīta pakalpojumi, izmantojot modernizētu gāzes transporta tīklu; uzsver, cik svarīgi ir gan Ukrainas iekšzemes gāzes tirgū, gan gāzes tranzīta tirgū ieviest pienācīgas reformas; aicina Ukrainas iestādes ieviest tiesību aktus par publisko iepirkumu un neatkarīgu enerģētikas nozares regulējumu, panākot enerģētikas nozares efektivitāti un pārredzamību; aicina Komisiju nodrošināt tehnisko palīdzību, lai krasi uzlabotu Ukrainas elektrotīkla energoefektivitāti un aktivizētu sadarbību gāzes nozares reformēšanā, to saskaņojot ar ES standartiem;

8.  aicina Ukrainas iestādes atbalstīt tiesiskumu, aizsargāt cilvēktiesības un nodrošināt pamattiesības visiem valsts iedzīvotājiem;

9.  aicina Ukrainas iestādes rūpīgi izmeklēt par korupciju rakstošas Harkovas avīzes galvenā redaktora Vasyl Klymentyev pazušanu;

10. prasa, lai Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un Ukrainu sagatavotu īpašos pasākumus, kuri tiks ieviesti saistībā ar 2012. gada Eiropas futbola meistarsacīkstēm un kuru nolūks ir atvieglot ceļošanu meistarsacīkšu apmeklētājiem; uzskata, ka šo pasākumu sekmīga īstenošana veicinās Ukrainas un ES iedzīvotāju personīgos kontaktus, tādējādi tuvinot abas puses;

11. atzinīgi vērtē Ukrainas aktīvo atbalstu Austrumu partnerībai un austrumu kaimiņvalstu (EURONEST) parlamentārajai asamblejai; aicina Ukrainas parlamentu piedalīties EURONEST parlamentārajā asamblejā atbilstoši šīs asamblejas dibināšanas aktam;

12. gaida, lai Ukraina turpinātu virzienu uz integrāciju Eiropā;

13. uzskata, ka augstskolu apmaiņas programma Erasmus jāpaplašina, tajā iekļaujot studentus no sešām Austrumu partnerības valstīm, tādējādi dodot iespēju Ukrainas studentiem iepazīties ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, izmantojot stipendijas un akadēmisko augstskolu iniciatīvas, kuru mērķis ir savstarpēja sadarbība un akadēmiskā izaugsme;

14. aicina Ukrainu aktīvāk piedalīties sadarbības struktūrā „5+2” un mudināt iesaistītās puses atsākt oficiālas sarunas, lai panāktu ilgtspējīgu, vispusīgu un taisnīgu Piedņestras konflikta izšķiršanu;

15. aicina Krievijas Federāciju pilnībā respektēt Ukrainas valsts demokrātisko sistēmu;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Ukrainas valdībai un parlamentam, kā arī Eiropas Padomes, EDSO un NATO parlamentārajām asamblejām.

 

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 21. oktobraJuridisks paziņojums