Procedūra : 2010/2915(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0580/2010

Pateikti tekstai :

B7-0580/2010

Debatai :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Balsavimas :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0385

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 120kWORD 73k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0572/2010
18.10.2010
PE450.397v01-00
 
B7-0580/2010

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Moldovos Respublikoje


Tatjana Ždanoka, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Moldovos Respublikoje  
B7‑0580/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Moldovos Respublikos ir Padniestrės regiono, visų pirma į 2006 m. spalio 26 d., 2007 m. liepos 12 d. ir 2009 m. gegužės 5 d. rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į ES ir Moldovos Respublikos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto 2010 m. vasario 17 d. posėdžio galutinį pareiškimą ir rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į bendrą ES ir Moldovos bendradarbiavimo tarybos jungtinį pareiškimą, paskelbtą 2009 m. gruodžio 21 d.,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Europos Bendrijų ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimą dėl ribojančių priemonių, taikomų Padniestrės regiono vadovybei,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nuo 2004 m. Moldovos Respublika yra įtraukta į Europos kaimynystės politiką ir jos perspektyvos siekiant glaudesnių ir tampresnių santykių su ES pagerėjo 2009 m. pradėjus Rytų partnerystės projektą; kadangi įsipareigojimai, susijęs su demokratinėmis vertybėmis, pagarba žmogaus teisėms, geru valdymu ir stabilumu, yra pagrindiniai šios partnerystės elementai;

B.  kadangi asociacijos susitarimas, dėl kurio šiuo metu derasi ES ir Moldovos Respublika, turėtų labai pagerinti ES ir Moldovos Respublikos bendrą institucinę sistemą, padėti tvirtinti ryšius visose srityse ir sustiprinti politinės asociacijos galimybes ir ekonominę integraciją, apimant abipuses teises ir pareigas,

C.  kadangi 2010 m. gegužės mėn. Europos kaimynystės politikos pažangos ataskaitoje Komisija palankiai įvertino Moldovos pažangą daugumoje sričių, nurodytų 2005 m. vasario mėn. priimtame veiksmų plane,

D.  kadangi 2010 m. rugsėjo 10 d. Moldovos parlamentas ratifikavo Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

E.  kadangi nuo 2008 m. sausio 1 d. Moldova naudojasi suprastinta vizų išdavimo tvarka; kadangi 2010 m. birželio mėn. pradėtas dialogas vizų klausimais siekiant ištirti pirmines bevizio režimo taikymo į ES vykstantiems Moldovos piliečiams sąlygas;

F.  kadangi derybos „5+2“ dėl Padniestrės statuso, kuriose dalyvauja Moldova, Moldovos Padniestrės regionas, Rusija, Ukraina ir ESBO, o ES ir JAV yra stebėtojos, dar nedavė jokių konkrečių rezultatų; kadangi ES pasienio pagalbos misija Moldovoje ir Ukrainoje yra konkretus įnašas siekiant išspręsti Padniestrės konfliktą,

G.  kadangi nuo 2009 m. balandžio mėn. Moldova įstrigo politinėje aklavietėje; kadangi 2010 m. rugsėjo 5 d. referendumas dėl konstitucijos reformos siekiant numatyti tiesioginius prezidento rinkimus nebuvo sėkmingas, nors ir būtinas dalyvių skaičius buvo sumažintas iki vieno trečdalio rinkėjų; kadangi nauji pirmalaikiai parlamento rinkimai numatyti 2010 m. lapkričio 28 d.,

1.  išreiškia susirūpinimą, kad Moldovos politinėms jėgoms nepavyko pasiekti susitarimo dėl konstitucijos reformos, kuri padėtų šaliai rasti išeitį iš esamos politinės aklavietės;

2.  todėl apgailestauja, kad rugsėjo 5 d. referendumas nebuvo sėkmingas, ir pabrėžia, jog būtina pradėti tikrą visų Moldovos politinių veikėjų dialogą siekiant nustatyti bendrų konstitucinių reformų rinkinį, kuris padėtų užtikrinti stabilumą, pagerinti valdymą ir paspartinti europinės integracijos procesą;

3.  palankiai vertina šioje srityje per pastaruosius metus Moldovos padarytą pažangą ir tikisi, kad rinkimai gali labiau sustiprinti demokratines institucijas ir pagarbą teisinės valstybėms principams ir žmogaus teisėms Moldovoje; pabrėžia, kad nepaisant skirtingų rinkiminių platformų nepaprastai svarbu, kad būtų pasiektas tarppartinis konsensusas dėl Moldovos ilgalaikio tikslo, susijusio su europiniu bendradarbiavimu ir europine integracija;

4.  nurodo, kad dėl 2009 m. politinės krizės atidėtas deramo atsako į pasaulinę finansų krizę programos priėmimas ir tai labai pakenkė šaliai; tikisi, kad makrofinansinė parama, kurią ES teikia du metus, ir TVF paskolų programa padės paskatinti pasitikėjimą ir stabilizuoti fiskalinę ir ekonominę padėtį; tikisi, kad būsimos vyriausybės sudarys tvaraus šalies vystymosi sąlygas ir palengvins investavimo galimybes, visų pirma kalbant apie užsienyje gyvenančių moldavų pervedamus pinigus;

5.  tikisi, kad po dialogo su ES vizų klausimais bus parengtas planas, kad Moldovos valdžios institucijos, gaudamos ES techninę paramą, galėtų imtis aiškių veiksmų siekiant bevizio režimo;

6.  pažymi, kad Moldova padarė pažangą kovos su korupcija srityje, tai nurodė ir organizacija „Transparency International“ bei kitos organizacijos; todėl pabrėžia 2009 m. spalio mėn. teisminės reformos veiksmų plano svarbą ir ragina toliau dėti pastangas ir kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu;

7.  palankiai vertina neoficialius nuo 2009 m. birželio mėn. vykstančius „5+2“ susitikimus siekiant išspręsti Padniestrės klausimą; yra įsitikinęs, kad „5+2“ susitikimai – tai tinkama aplinka siekiant rasti ilgalaikį Padniestrės konflikto sprendimą, ir ragina šalis kuo greičiau vėl pradėti oficialias derybas minėtąja sudėtimi; ragina vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams dėti visas pastangas, kad Europa labiau prisidėtų ieškant sprendimo;

8.  pabrėžia, kad labai svarbu išspręsti Padniestrės klausimą siekiant skatinti Moldovos Respublikos ir viso regiono politinį stabilumą ir ekonominę gerovę; pakartoja, kad remia Moldovos Respublikos teritorinį vientisumą; palankiai vertina pastaruosius Rusijos prezidento D. Medvedevo ir Ukrainos prezidento V. Janukovičiaus pareiškimus ir tikisi konstruktyvaus Rusijos valdžios institucijų požiūrio siekiant visapusiško sprendimo pagal tarptautinės teisės reikalavimus;

9.  pabrėžia, jog reikia stiprinti žmonių pasitikėjimą valstybinėmis ir teisminėmis institucijomis, ypač po to, kai kurie teisėsaugos institucijų pareigūnai dalyvavo 2009 m. balandžio mėn. įvykių smurtiniuose susidūrimuose, ir tikisi, kad visi asmenys, kurie bus nustatyti, jog yra atsakingi už smurtinius veiksmus, bus perduoti teisingumui;

10. atsižvelgia į Moldovos Respublikos vyriausybės sprendimą surengti pirmalaikius parlamento rinkimus 2010 m. lapkričio 28 d. ir tikisi, kad bus imamasi atitinkamų priemonių siekiant palengvinti užsienyje gyvenančių Moldovos piliečių galimybes pasinaudoti balsavimo teise; ragina atsiskyrusio Padniestrės regiono de facto valdžios institucijas leisti Moldovos piliečiams dalyvauti rinkimuose;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Moldovos vyriausybei ir parlamentui.

Atnaujinta: 2010 m. spalio 21 d.Teisinis pranešimas