Förfarande : 2010/2915(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0580/2010

Ingivna texter :

B7-0580/2010

Debatter :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Omröstningar :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Antagna texter :

P7_TA(2010)0385

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 114kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0572/2010
18.10.2010
PE450.397v01-00
 
B7-0580/2010

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Republiken Moldavien


Tatjana Ždanoka, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Republiken Moldavien  
B7‑0580/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Republiken Moldavien och om regionen Transnistrien, särskilt dem från den 26 oktober 2006, den 12 juli 2007 och den 5 maj 2009,

–   med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna från det möte som den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien höll den 17 februari 2010,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet från samarbetsrådet EU–Moldavien av den 21 december 2009,

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Moldavien och Europeiska gemenskapen, som trädde i kraft den 1 juli 1998,

–   med beaktande av rådets beslut av den 27 september 2010 om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sedan 2004 ingår Moldavien i den europeiska grannskapspolitiken, och med lanseringen 2009 av det östliga partnerskapet har landets möjligheter att förverkliga sin strävan att utveckla djupare och närmare relationer med EU förbättrats ytterligare. Grundläggande förutsättningar för ett sådant partnerskap är ett engagemang för de demokratiska värdena, respekt för de mänskliga rättigheterna, goda styrelseformer och stabilitet.

B.  Det associeringsavtal som nu är föremål för förhandlingar mellan EU och Moldavien bör avsevärt stärka den gemensamma institutionella ram som binder samman de båda parterna, underlätta för att förbindelserna på samtliga områden fördjupas och stärka de politiska banden och den ekonomiska integrationen, på grundval av ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

C. I framstegsrapporten för den europeiska grannskapspolitiken från maj 2010 välkomnar kommissionen de framsteg som Moldavien har gjort på de flesta områden i den handlingsplan som antogs i februari 2005.

D. Den 10 september 2010 undertecknade Moldaviens parlament Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen.

E.  Sedan den 1 januari 2008 omfattas Moldavien av ett system för viseringslättnader. I juni 2010 inleddes en dialog om viseringsliberalisering för att belysa förutsättningarna för att Moldaviska medborgare ska kunna resa utan viseringar till EU.

F.  Förhandlingarna om Transnistriens status enligt formatet 5+2, där Moldavien, den moldaviska regionen Transnistrien, Ryssland, Ukraina och OSSE medverkar med EU och Förenta staterna som observatörer, har ännu inte gett några konkreta resultat. EU:s gränsövervakningsuppdrag i Moldavien och Ukraina är ett konkret bidrag till arbetet med att finna en lösning på konflikten i Transnistrien.

G. Sedan april 2009 befinner sig Moldavien i ett politiskt dödläge. Den folkomröstning om en reform av konstitutionen som hölls den 5 september 2010 i avsikt att införa ett system med direkta presidentval misslyckades trots att kravet på valdeltagande för ett giltigt valresultat sänktes till en tredjedel av de röstberättigade.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den oförmåga som de politiska krafterna i Moldavien har visat när det gäller att nå en överenskommelse om en reform av konstitutionen som skulle göra det möjligt att lösa det rådande politiska dödläget.

2.  Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang att folkomröstningen den 5 september 2010 misslyckades, och understryker att för att nå enighet om ett reformpaket avseende konstitutionen som kan bidra till att skapa stabilitet i landet, förbättra dess styrelseformer och påskynda landets europeiska integration krävs en verklig dialog som inbegriper samtliga parter i Moldaviens politiska liv.

3.  Europaparlamentet välkomnar i detta hänseende de framsteg som Moldavien har gjort föregående år och hoppas att valprocessen ytterligare kan befästa de demokratiska institutionerna och respekten för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i Moldavien. Parlamentet understryker att oavsett de olika valplattformarna är det utomordentligt viktigt att de olika partierna når samförstånd om Moldaviens långsiktiga mål att delta i det europeiska samarbetet och den europeiska integrationen.

4.  Europaparlamentet påpekar att den politiska krisen 2009 innebar att arbetet med att genomföra lämpliga åtgärder för att bemöta den globala finanskrisen försenades, med svåra återverkningar för landet som följd. Parlamentet uttrycker sin förhoppning om att det makrofinansiella bistånd som EU har tillhandahållit under två år, liksom Internationella valutafondens utlåningsprogram, bidrar till att skapa förtroende och att stabilisera ekonomin och statsfinanserna. Parlamentet förväntar sig att den tillträdande regeringen kommer att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling för landet och att underlätta för investeringar, inte minst när det gäller penningförsändelser från utvandrade moldavier.

5.  Europaparlamentet förväntar sig att dialogen med EU om viseringsliberalisering resulterar i en färdplan som de moldaviska myndigheterna, med tekniskt bistånd från EU, kan följa för att uppnå viseringsfrihet.

6.  Europaparlamentet konstaterar att Moldavien har gjort framsteg i kampen mot korruption, vilket också Transparency International och andra organisationer har uppmärksammat. Parlamentet betonar i detta sammanhang betydelsen av handlingsplanen för en reform av domstolsväsendet från oktober 2009 och efterlyser ytterligare ansträngningar för att bekämpa korruption och organiserad brottslighet.

7.  Europaparlamentet välkomnar de informella möten enligt formatet 5+2 som hållits sedan juni 2009 för att nå en uppgörelse om Transnistrien. Parlamentet är övertygat om att formatet 5+2 erbjuder ett lämpligt forum för att nå en varaktig lösning på Transnistrien-konflikten, och uppmanar samtliga parter att snarast möjligt återgå till formella förhandlingar enligt detta format. Parlamentet uppmanar den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik att göra sitt yttersta för att påskynda EU:s medverkan i arbetet med att finna en lösning.

8.  Europaparlamentet understryker att en lösning av Transnistrien-konflikten är avgörande för ansträngningarna att främja politisk stabilitet och ekonomiskt välstånd i såväl Moldavien som regionen som helhet. Parlamentet upprepar sitt stöd för Moldaviens territoriella integritet. Parlamentet välkomnar de uttalanden som Rysslands president Medvedev och Ukrainas president Janukovitj nyligen har gjort, och förväntar sig att de ryska myndigheterna intar en mer konstruktiv attityd när det gäller att finna en övergripande lösning i överensstämmelse med internationell rätt.

9.  Europaparlamentet understryker behovet att stärka befolkningens förtroende för statens institutioner och de rättsliga myndigheterna, särskilt med tanke på att ett antal tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter medverkade i de våldsamma ingripanden som gjordes under händelserna i april 2009, och förväntar sig att alla som bär ett ansvar för dessa våldshandlingar ställs inför rätta.

10. Europaparlamentet noterar den moldaviska regeringens beslut att utlysa tidiga parlamentsval den 28 november 2010 och förväntar sig att lämpliga åtgärder vidtas för att rösträtten för moldaviska medborgare bosatta utanför landet ska underlättas. Parlamentet uppmanar de facto-myndigheterna i utbrytarregionen Transnistrien att inte hindra moldaviska medborgare från att avge sin röst i detta val.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Moldaviens regering och parlament.

Senaste uppdatering: 21 oktober 2010Rättsligt meddelande