Förfarande : 2010/2915(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0581/2010

Ingivna texter :

B7-0581/2010

Debatter :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Omröstningar :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Antagna texter :

P7_TA(2010)0385

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 73k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0572/2010
18.10.2010
PE450.398v01-00
 
B7-0581/2010

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om genomförda reformer och utvecklingen i Republiken Moldavien


Adrian Severin för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om genomförda reformer och utvecklingen i Republiken Moldavien  
B7‑0581/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Republiken Moldavien, särskilt resolutionen av den 30 april 2009 om situationen i Moldavien efter parlamentsvalet den 5 april 2009,

–   med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna från det möte som hölls av kommittén för parlamentariskt samarbete mellan EU och Republiken Moldavien den 16–17 februari 2010,

–   med beaktande av de pågående förhandlingarna om det nya associeringsavtalet mellan EU och Republiken Moldavien, vilka man inledde den 12 januari 2010 i syfte att ersätta det gällande associeringsavtalet, som undertecknades den 28 november 1994 och trädde i kraft den 1 juli 1998,

–   med beaktande av Europaparlamentets antagande av beslutet att godkänna makroekonomiskt stöd på 90 miljoner euro till Republiken Moldavien,

–   med beaktande av uttalandena från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 17 maj 2010 om Republiken Moldavien/Transnistrien, av den 27 september 2010 om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien och av den 14 oktober 2010 om Republiken Moldaviens ratificering av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–   med beaktande av den handlingsplan för den europeiska grannskapspolitiken som avser förbindelserna mellan EU och Republiken Moldavien och som antogs av samarbetsrådet EU–Moldavien den 22 februari 2005 samt halvtidsutvärderingen av genomförandet av handlingsplanen i november 2006,

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet i Prag den 7 maj 2009 om det östliga partnerskapet,

–   med beaktande av Republiken Moldaviens erkännande av Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion genom undertecknande av Romstadgan, som ligger till grund för Internationella brottmålsdomstolen och som kommer att träda i kraft den 1 januari 2011,

–   med beaktande av rapporten om preliminära iakttagelser och slutsatser från den internationella valobservatörsgruppen inför nyvalet till parlamentet i Republiken Moldavien den 29 juli 2009,

–   med beaktande av rapporten av den 13–15 september 2010 från behovsbedömningsgruppen inom OSSE/ODIHR inför nyvalet till parlamentet 2010,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Inom den europeiska grannskapspolitiken erkänns Republiken Moldaviens Europainriktade strävanden och vikten av landets djupgående historiska, kulturella och ekonomiska anknytningar till EU:s medlemsstater.

B.  Syftet med EU:s handlingsplan för Republiken Moldavien är att uppmuntra till politiska och institutionella reformer i Republiken Moldavien, bland annat inom sådana områden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, domstolsväsendets oberoende och massmediernas frihet, samt goda förbindelser till grannländerna.

C. Republiken Moldavien är medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och har således förbundit sig att fullt ut främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

D.  Republiken Moldaviens regering bekräftade på nytt sin beredskap att i ytterligare utsträckning samarbeta med sina partner för att finna framkomliga vägar och hållbara lösningar i Transnistrienfrågan, även med hjälp av EU.

E.  Efter det parlamentsval i Republiken Moldavien som hölls den 29 juli 2009 har alla försök att välja en ny president misslyckats trots folkomröstningen den 5 september 2010 – om ändring av författningen – som förklarades ogiltig på grund av att valdeltagandet inte nådde upp till de 33 procent som krävs.

F.  Nyvalet till parlamentet, planerat att hållas den 28 november 2010, är resultatet av en segdragen politisk kris som orsakats av att två parlament inte lyckats välja en ny statschef.

G. Den rättsliga ramen för genomförandet av valet har reviderats ett antal gånger sedan det senaste parlamentsvalet, varvid många av ändringarna bygger på tidigare rekommendationer från OSSE/ODIHR och Europarådets Venedigkommission.

H. Samtidigt som den centrala valnämnden arbetar vidare med åtgärder för att förbättra kvaliteten på röstlängderna och förhindra flerfaldigt röstande har detta fortsatt varit en omtvistad fråga i de senaste valen, och bristen på förtroende för röstlängdernas kvalitet kvarstår.

I.   Jämfört med tidigare val har den massmediala miljön förbättrats och anses nu förse allmänheten i Republiken Moldavien med ett mångfaldigt åsikts- och informationsutbud, varvid även utbudet inom det offentliga radio- och tv-bolaget förbättrats efter att tidigare ha kritiserats för att ha varit partiskt till sin natur.

1.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av protokollet om de allmänna principerna för Republiken Moldaviens medverkan i EU:s program i september 2010, vilka parlamentet betraktar som nödvändiga, grundläggande och ytterst viktiga när det gäller att uppnå de mål som fastställts vad avser ytterligare europeisk integration. Parlamentet ser detta steg som ett gott tecken på dynamiska förbindelser mellan Republiken Moldavien och Europeiska unionen, vilka under det gångna året utvecklats i högre takt än någonsin.

2.  Eurpopaparlamentet välkomnar det officiella beslut vid det åttonde ministerrådsmötet inom energigemenskapen för sydöstra Europa den 24 september 2010 i Skopje som gör Republiken Moldavien till ordförande för energigemenskapen. Parlamentet stöder Republiken Moldaviens avsikt att prioritera en utveckling av de allmänna ramarna för främjande av investeringar i modernisering och utbyggnad av energiinfrastruktur samt energieffektivitet och fortsatta undersökningar vad gäller förekomsten av olja inom energigemenskapen.

3.  Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna i förbindelserna mellan Republiken Moldavien och Rumänien att ingå och underteckna gränsavtalet efter det kommande valet i Republiken Moldavien. Regeringarna i Ukraina och Republiken Moldavien uppmanas att finna en lösning på frågan och genomföra det statsgränsavtal från 1998 som de två länderna undertecknat.

4.  Europaparlamentet välkomnar det makroekonomiska stöd på maximalt 90 miljoner euro som beviljats Republiken Moldavien i form av ett bidrag och som syftar till att bidra till en ekonomisk stabilisering i landet och minska dess betalningsbalans- och budgetbehov, som fastställs i det nuvarande IMF-programmet. Parlamentet understryker att Republiken Moldavien måste öka sina ansträngningar att effektivt genomföra olika strukturreformer, särskilt beträffande rättsstatsprincipen, kampen mot korruption och företags- och investeringsklimatet.

5.  Europaparlamentet stöder Friends of Moldovas initiativ, där flera av EU‑medlemsstaternas utrikesministrar och kommissionsledamoten med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, Štefan Füle, finns representerade. Initiativet syftar till att visa EU:s tydliga stöd för och solidaritet med Republiken Moldavien och till att sända en tydlig signal om att det finns ett starkt åtagande för att hjälpa landet att bemöta de enorma utmaningar som det står inför. Parlamentet är övertygat om att detta initiativ på ett effektivt sätt kommer att hjälpa Republiken Moldavien att genomföra inhemska reformer och föra landet närmare EU.

6.  Europaparlamentet betonar behovet av ett ökat EU-engagemang i ansträngningarna att finna en lösning på Transnistrienfrågan, även genom fortsatt stöd inom ramen för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för Republiken Moldavien och Ukraina och genom förtroendeskapande åtgärder, med full respekt för Republiken Moldaviens territoriella integritet och suveränitet, som är förutsättningar för en ökad stabilitet i landet.

7.  Europaparlamentet noterar att Litauen kommer att överta ordförandeskapet för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) år 2011. Litauen uppmuntras att föra upp Transnistrien högst upp på sin dagordning för prioriterade frågor och fortsätta att, baserat på principerna om rättvisa och insyn, stödja initiativ för en lösning på Transnistrienfrågan.

8.  Europaparlamentet stöder ambitionerna och övertygelsen i Republiken Moldaviens åtagande att uppnå målen om associering och ekonomisk integration med EU. Parlamentet ger på nytt uttryck för sin önskan att gå vidare med ytterligare konkreta åtgärder för att se till att reformerna i Republiken Moldavien kan upprätthållas, med särskilt fokus på förhandlingarna om ett framtida associeringsavtal, framsteg mot ekonomisk integration och insatser för en viseringsdialog.

9.  Europaparlamentet beklagar att den inhemska politiska instabiliteten i Republiken Moldavien ledde till att den styrande koalitionen inte fick tillräckligt med tid för att den skulle kunna genomföra sina EU-vänliga lösningar och därigenom skapa den nödvändiga utvecklingen i landet. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att gå samman och arbeta tillsammans för en inhemsk politisk stabilitet. Det kommande valet utgör en möjlighet att bidra till en EU-vänlig vision respektive en progressiv optimistisk framtid för landet.

10. Europaparlamentet uppmuntrar alla de politiska aktörerna att undvika onödiga konfrontationer och fokusera på att utveckla en bred vision för Republiken Moldavien, med stöd från vänster- och högerorienterade politiska läger och från etnisk-kulturella befolkningsgrupper, i syfte att hjälpa landet att uppnå sina europeiska mål.

11. Europaparlamentet beklagar att kampanjmiljön påverkades negativt av subtil press, hotelser, missbruk av administrativa resurser och opartiska medier, även om många av OSSE:s åtaganden fullgjordes i nyvalet till parlamentet den 29 juli 2009. Parlamentet hoppas att det kommande valet, som enligt planerna kommer att hållas den 28 november 2010, inte kommer att präglas av sådana inslag, så att medborgarna kan få en demokratiskt vald regering som borgar för stabilitet i landet.

12. Europaparlamentet konstaterar att det, baserat på rekommendationerna från OSSE/ODIHR och Europarådets Venedigkommission, har skett förbättringar sedan parlamentsvalet i juli 2009 vad avser förfarandena för hantering av valrelaterade klagomål och överklaganden, och begränsningarna av fångars rösträtt har gjorts mindre stränga till följd av tidigare rekommendationer.

13. Europaparlamentet noterar den sedan lång tid olösta frågan om röstlängder och beklagar att berörda parter och inhemska valobservatörer har gjort gällande att ofullständiga uppgifter om väljarna, fel och registrering av avlidna personer, kombinerat med användning av kompletterande röstlängder, möjliggjort valfusk under tidigare val. Parlamentet konstaterar att arbetet med att skapa en central elektronisk röstlängd inleddes 2008 och uppmanar därför den centrala valnämnden att se till att ovannämnda metoder inte förekommer i samband med det kommande valet.

14. Europaparlamentet är övertygat om att valet den 28 november kommer att präglas av konkurrens och klart avgränsade politiska alternativ för väljarna, och uppmanar alla berörda parter att verka för en lugn och demokratisk process. De tjänstemän som administrerar valprocessen uppmanas att handla opartiskt för att därigenom skapa tillit och förtroende hos alla berörda parter.

15. Europaparlamentet välkomnar att vissa partier har visat att de vill genomföra system för intern kvotering för att öka andelen kvinnor på sina listor över kandidater och uppnå en jämn könsfördelning. Samtliga partier uppmanas att anta formella mekanismer som syftar till att inkludera även företrädare för landets minoriteter på listorna över kandidater.

16. Europaparlamentet konstaterar att den massmediala mångfalden har ökat i Republiken Moldavien, och många samtalspartner vittnar om en ökad frihet för medierna och betonar att en uppsjö av olika medier – däribland det offentliga radio- och tv-bolaget – förser allmänheten med ett mångfaldigt åsikts- och informationsutbud. Alla radio- och tv‑bolag uppmanas att respektera de bestämmelser som radio- och tv-bolag omfattas av och som ålägger bolagen att erbjuda likvärdiga villkor för de konkurrerande valkandidaterna och att vara rättvisa och opartiska i sin bevakning.

17. Europaparlamentet noterar att det samordnande rådet för audiovisuell verksamhet i Moldavien (”CCA”) tagit över ansvaret för granskningen av klagomål rörande radio- och tv-bolag, vilken den centrala valnämnden tidigare ansvarade för, och beklagar i detta sammanhang att företrädare för olika politiska läger ifrågasätter det samordnande rådets förmåga att agera effektivt och opartiskt. Det samordnande rådet för audiovisuell verksamhet i Moldavien uppmanas att agera opartiskt och effektivt när det hanterar klagomål som framförts i enlighet med de bestämmelser som radio- och tv-bolag omfattas av.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, Europarådet, OSSE, Republiken Moldaviens expeditionsministär och medlemsstaternas regeringar.

 

Senaste uppdatering: 21 oktober 2010Rättsligt meddelande