Procedure : 2010/2916(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0606/2010

Indgivne tekster :

B7-0606/2010

Forhandlinger :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Afstemninger :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0402

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 104kWORD 57k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0605/2010
3.11.2010
PE450.424v01-00
 
B7-0606/2010

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0559/2010

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om krisen i EU's husdyrsektor


Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om krisen i EU's husdyrsektor  
B7‑0606/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at levedygtigheden for et stort antal dyrehold er i alvorlig fare som følge af den seneste stigning i kornpriserne i EU, der især skyldes uforudsete ekstreme vejrforhold, men også spekulation,

B.  der henviser til, at de store, nødvendige investeringer i husdyrsektoren er særlig sårbare over for kriser på markedet, især hvad angår udsvingene på kornmarkedet,

C. der henviser til, at importen fra tredjelande tegner sig for en stadig større andel af markedet i EU, hvilket lægger yderligere pres på markedspriserne på animalske produkter,

D. der henviser til, at de europæiske producenter er ringere stillet i konkurrencen med producenter fra tredjelande på grund af deres højere produktionsomkostninger, hvilket i vid udtrækning skyldes de meget høje standarder, de skal opfylde inden for dyresundhed og -velfærd, fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdsvilkår,

E.  der henviser til, at EU snarest bør indføre foranstaltninger til at standse prisudsvingene og bekæmpe spekulationen på markederne, der har været en af hovedårsagerne til de seneste stigninger i kornpriserne,

F.  der henviser til, at konkurrencedygtig husdyrproduktion er uløseligt forbundet med omkostningerne til foder; der henviser til, at beslutningstagningen i forbindelse med de øgede udsving i varepriserne er blevet yderst kompliceret for husdyropdrættere og producenter af dyrefoder,

1.  opfordrer Kommissionen til som led i den næste lovpakke på mejeriområdet, der er planlagt til udgangen af dette år, at foreslå specifikke og horisontale foranstaltninger til håndtering af spekulation og prisudsving i andre sektorer såvel som husdyrsektoren;

2.  anmoder Kommissionen om at overveje at indføre nye markedsstyringsredskaber, der er tilstrækkeligt fleksible til at muliggøre en hurtigere reaktion i kritiske situationer inden for fusionsmarkedsordningen (kapitel II, afsnit 1, hasteforanstaltninger);

3.  opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til at bekæmpe overdreven spekulation, på Fællesskabets marked såvel som på verdensmarkederne, hvilket skal ske inden for rammerne af det nye direktiv om finansieringsinstrumenter;

4.  opfordrer Kommissionen til at sikre et passende udbud af korn til dyrefoder; tager til efterretning, at Kommissionen har meddelt, at den i slutningen af november gennem en udbudsprocedure vil frigøre 2,8 mio. tons korn, der på nuværende tidspunkt er interventionsoplagret;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne.

Seneste opdatering: 5. november 2010Juridisk meddelelse