Menettely : 2010/2916(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0612/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0612/2010

Keskustelut :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Äänestykset :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0402

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0605/2010
3.11.2010
PE450.433v01-00
 
B7-0612/2010

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0559/2010 johdosta

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti


EU:n karjankasvatusalan kriisistä


George Lyon, Liam Aylward ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n karjankasvatusalan kriisistä  
B7‑0612/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen(1),

–   ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille: Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan(2),

–   ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointi(3),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että eurooppalaisten tuottajien on noudatettava maailman vaativimpia elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, ympäristöä sekä eläinten terveyttä ja turvallisuutta koskevia säännöksiä,

B.  katsoo, että karjankasvatusalan nykyinen kriisi voi johtaa lihan tuotannon huomattavaan vähenemiseen koko Euroopan unionissa, millä on vakavia vaikutuksia sekä hintoihin että EU:n elintarviketurvaan ja mikä lisää riippuvuutta tuonnista,

C. ottaa huomioon, että EU:n maatalousalan tulot ovat 50 prosenttia EU:n keskimääräistä tulotasoa alemmat ja että karjantuottajien tulot ovat maatalousalan alhaisimmat; ottaa huomioon, että nykyinen talouskriisi on pahentanut tätä tilannetta,

D. ottaa huomioon, että tuonti kolmansista maista on lisääntynyt Euroopan unionissa, mikä on lisännyt eläintuotteiden hintoihin kohdistuvia paineita,

E.  katsoo, että eurooppalaiset tuottajat ovat epäedullisessa kilpailuasemassa kolmansien maiden tuottajiin nähden, koska heidän tuotantokustannuksensa ovat korkeat, mikä johtuu pitkälti tarpeesta noudattaa erittäin tiukkoja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, elintarvikkeiden turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia normeja,

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on erittäin riippuvainen kolmansista maista tuotavista soijapavuista ja maissista ja että näiden tuotteiden tuonnin mahdollinen keskeytyminen sellaisten muuntogeenisten organismien vähäisten pitoisuuksien vuoksi, joita ei ole hyväksytty, tulee kalliiksi Euroopan rehuteollisuudelle ja karjantuottajille (esimerkiksi miljardi euroa, jos keskeytys kestää kuusi kuukautta),

G. ottaa huomioon, että naudanliha-, lampaanliha- ja maidontuotantoalalla maataloustulot ovat suuresti riippuvaisia suorista tuista,

H. ottaa huomioon, että joissakin uusissa jäsenvaltioissa hyvin harvat karjankasvattajat ovat hyötyneet suorista tuista ja että sen vuoksi heillä on ollut suuria vaikeuksia noudattaa vaativia eurooppalaisia normeja, jotka edellyttävät kalliita investointeja,

I.   ottaa huomioon, että sika- ja siipikarja-alat eivät saa minkäänlaista suoraa tukea YMP:sta, niillä ei ole turvaverkostoa, jolla lievennetään markkinavaihteluiden vaikutuksia, ja niiden on noudatettava vaativimpia ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevia EU:n säännöksiä,

J.   katsoo, että EU:n on pikaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla hillitään äärimmäisiä hintavaihteluita ja torjutaan liiallista markkinakeinottelua, joka on ollut yksi suurimmista syistä viimeaikaiseen viljan hintojen nousuun,

K. ottaa huomioon, että lihan ja muiden eläintuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä lisääntyy tulevina vuosikymmeninä, koska maailman väestön odotetaan kasvavan nopeasti ja koska ostovoima kasvaa huomattavasti, mikä johtaa kehitysmaiden ruokavalion länsimaalaistumiseen,

L.  katsoo, että EU:lta puuttuvat välineet maailmanmarkkinahintojen kehittymisen ennakoimiseksi ja että se on liian riippuvainen kolmansien maiden kuten USA:n laatimista ennusteista,

M. ottaa huomioon, että kuluttajien maksamien hintojen ja tuottajien saamien hintojen välinen kuilu on kasvanut huomattavasti,

N. ottaa huomioon, että karjankasvattajien enemmistö kärsii merkittävästä tuotantopanosten, erityisesti rehujen ja lannoitteiden, hintojen noususta,

O. ottaa huomioon, että EU:n karjankasvatusala liittyy erottamattomasti Euroopan maaseutualueiden talouteen ja että monet näistä alueista ovat epäsuotuisia eikä niillä ole muita kannattavia tuotantovaihtoehtoja,

P.  katsoo, että kilpailukykyinen viljantuotanto liittyy tiiviisti yhteen elinkykyisen karjankasvatusalan kanssa,

Q. ottaa huomioon, että naudanlihamarkkinoiden tilanne liittyy läheisesti maitoalan kehitykseen, koska 70 prosenttia EU:n punaisesta lihasta on peräisin lypsylehmistä,

R.  ottaa huomioon, että EU:n maitoalalla on ollut voimakkaita markkinaheilahteluja vuodesta 2007 lähtien, mikä on vaikuttanut haitallisesti maidontuottajien tuloihin ja mahdollisuuksiin tuottaa kestävästi laadukkaita elintarvikkeita Euroopan kuluttajille,

S.  ottaa huomioon, että Euroopan komission kokoamat tiedot elintarvikeketjun toiminnasta osoittavat, että tarvitaan lisää avoimuutta ja tietoa tuotannosta ja markkinoiden kehityksestä,

T.  ottaa huomioon, että lannoiteteollisuudessa on huomattava määrä yritysten yhteenliittymiä ja keskittymiä, joista suurin osa on melko harvojen toimijoiden hallussa,

1.  kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että YMP saa vuoden 2013 jälkeen riittävästi rahoitusta, jotta varmistetaan EU:n kaikkien viljelijöiden toimintakyky, karjankasvattajat mukaan luettuina; korostaa tässä yhteydessä, että eri jäsenvaltioiden maanviljelijöiden välinen oikeudenmukainen kilpailu on turvattava;

2.  kehottaa Euroopan komissiota toteuttamaan tarvittaessa tehokkaita ja joustavia toimia, joilla rajoitetaan äärimmäisten hintavaihteluiden vaikutuksia;

3.  pyytää komissiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin liiallisen keinottelun torjumiseksi hyödykemarkkinoilla; korostaa, että toimenpiteet voitaisiin toteuttaa osana ponnisteluita, joilla säännellään rahoitusmarkkinoita maailmanlaajuisella tasolla ja EU:n tasolla;

4.  kehottaa Euroopan komissiota vapauttamaan viljan interventiovarastoja harkitusti markkinoille, jotta autetaan karjankasvattajia, jotka ovat kärsineet huomattavasti viljan ja rehujen hintojen nopeasta noususta;

5.  panee merkille, että viljan hinnat ovat nousseet kaikkien aikojen pohjalukemista, minkä vuoksi Euroopan komissiolla ei ole juurikaan tarvetta markkinainterventioon tänä vuonna, mikä johtaa budjettisäästöihin;

6.  katsoo, että suunnitelman mukaisesti EU:n olisi asteittain luovuttava vientituista vuoteen 2013 mennessä;

7.  kannattaa, että laaditaan pikaisesti Euroopan unionin valkuaisainesuunnitelma, jolla edistettäisiin proteiinipitoisten kasvien ja palkokasvien viljelyä, millä olisi myös merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä;

8.  kehottaa komissiota takaamaan kolmansien maiden soijan ja maissin tuonnin oikeusvarmuuden ottamalla käyttöön käytännöllinen kynnysarvo satunnaisesti esiintyville geneettisesti muunnelluille organismeille, joita ei ole vielä hyväksytty Euroopan unionissa, mutta joita koskeva tieteellinen tutkimus on käynnissä;

9.  pyytää Euroopan komissiota tarkastelemaan uudelleen muille kuin märehtijöille tarkoitetun lihaluujauhon nykyistä käyttökieltoa ja arvioimaan mahdollisuutta poistaa rajoitukset olosuhteissa, joissa varmistettaisiin elintarviketurvan korkea taso;

10. ilmaisee vakavan huolestuneisuutensa viimeaikaisesta lannoitemarkkinoiden keskittymisestä, mikä on johtanut monilla kansallisilla markkinoilla sellaiseen tilanteeseen, että jäljellä on käytännössä vain yksi toimittaja eikä lainkaan kilpailua; kehottaa komissiota siksi pyytämään kilpailuviranomaisia tutkimaan tilannetta ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin hintakartellien ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön estämiseksi;

11. pyytää komissiota varmistamaan markkinoiden lisääntyvän keskittymisen yhteydessä vapaiden markkinoiden toiminnan tuotantotarviketeollisuudessa, lannoitteet mukaan luettuina, ottaen huomioon, että energia ja lannoitteet ovat olennaisia hyödykkeitä, joiden avulla tuotetaan tuotteita, joilla edistetään huomattavasti elintarvikkeiden tarjontaa;

12. katsoo, että alkutuottajat ovat joutuneet "puristuksiin" korkeiden tuotantopanosten hintojen ja alhaisten kuluttajahintojen väliin, mikä johtuu jalostajien, jälleenmyyjien ja tuotantotarvikeyritysten vahvasta asemasta elintarvikeketjussa, ja siksi he eivät pysty täysimääräisesti hyötymään kasvaneista tuottajahinnoista;

13. kehottaa komissiota ehdottamaan kaikkien karjankasvatusalan tuottajajärjestöjen vahvistamista, jotta niiden on mahdollista neuvotella tuotteilleen entistä parempia hintoja ja ottaa tuotantokustannukset samalla huomioon;

14. pyytää Euroopan komissiota ottamaan YMP:n seuraavan uudistuksen yhteydessä huomioon tiettyjen karjankasvatusalojen, etenkin laiduntamiseen perustuvan naudanlihantuotannon, erityisen haavoittuvuuden;

15. pyytää Euroopan komissiota harkitsemaan YMP:n seuraavan uudistuksen yhteydessä erityistoimenpiteitä, joilla estetään kestävän karjankasvatuksen huomattavat EU:n tuen menetykset;

16. kehottaa Euroopan komissiota lujittamaan toimia karjankasvatusalan tukemiseksi epäsuotuisilla alueilla;

17. kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon eläinsuojelulainsäädännön noudattamisesta korkeat kustannukset, varsinkin kun nämä kustannukset eivät näy myyntihinnoissa; kehottaa sen vuoksi komissiota varmistamaan epäoikeudenmukaisen kilpailun välttämiseksi, että kolmansista maista peräisin olevassa tuonnissa noudatetaan EU:n eläinsuojelunormeja; korostaa, että sianliha- ja siipikarjanliha-alojen on tulevina vuosina noudatettava vielä tiukempia vaatimuksia ilman Euroopan unionin myöntämää taloudellista tukea;

18. kehottaa komissiota arvioimaan uusien eläinten hyvinvointia koskevien säätöjen käyttöönotosta aiheutuvat taloudelliset vaikutukset ja lykkäämään kaikkia uusia hankkeita, kunnes nykyinen lainsäädäntö on pantu kattavasti täytäntöön;

19. pyytää komissiota varmistamaan, että sen toteuttamat kauppaa ja maataloutta koskevat toimet eivät ole ristiriidassa keskenään, ja myöntämään, että tarvitaan tasapainoisia tavoitteita, joilla varmistetaan kaupankäynnin edistyminen ja samalla turvataan Euroopan karjankasvatusalan kestävä tulevaisuus;

20. kehottaa komissiota turvaamaan täydellisesti eurooppalaisten tuottajien edut kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa Mercosur-maiden ja muiden kolmansien maiden kanssa välttämällä myönnytyksiä, jotka saattavat vaarantaa EU:n karjankasvatuksen;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit ko. päivältä, P7_TA-PROV(2010)0286.

(2)

Hyväksytyt tekstit ko. päivältä, P7_TA-PROV(2010)0302.

(3)

Hyväksytyt tekstit ko. päivältä, P7_TA-PROV(2010)0130.

Päivitetty viimeksi: 5. marraskuuta 2010Oikeudellinen huomautus