A TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
PDF 120kWORD 73k
10.11.2010
PE450.439v01-00
 
B7-0615/10

az eljárási szabályzat 121. cikkének (1) bekezdése alapján


az EU és Líbia közötti keretmegállapodás megkötésére irányuló, jelenleg zajló tárgyalásokról


Ana Gomes az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament ajánlása a Tanács számára az EU és Líbia közötti keretmegállapodás megkötésére irányuló, jelenleg zajló tárgyalásokról  
B7‑0615/2010

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának az EU és Líbia közötti keretmegállapodás megkötésével kapcsolatos tárgyalások elkezdésére vonatkozó 2007. október 15-i következtetéseire, valamint az Európai Tanács migrációról szóló 2009. június 18–19-i és október 29–30-i következtetéseire,

–   tekintettel az EU–Líbia keretmegállapodás megkötésére irányuló jelenleg zajló tárgyalásokra, a nemrég aláírt Migrációs Együttműködési Stratégiára és a HIV/AIDS-szel és a migrációval kapcsolatban az EU és Líbia között jelenleg folyó együttműködésre,

 

–   tekintettel az 1948. december 10-i Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

 

–   tekintettel a menekültek jogállásával kapcsolatos 1951. július 28-i Genfi Egyezményre, valamint az 1967. január 31-i jegyzőkönyvre,

 

–   tekintettel az Afrikai Unió az afrikai menekültprobléma sajátos szempontjainak szabályozásáról szóló 1969. szeptemberi egyezményére,

 

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–   tekintettel a líbiai kivégzésekről szóló, 2010. június 17-i állásfoglalására,

–   tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkének (1) bekezdésére,

A. mivel a továbbra is fennálló diktatórikus kormányzás ellenére Líbiának kiterjedt kereskedelmi és politikai kapcsolatai vannak az EU tagállamaival és számos kérdésben, mint például migráció, fejlesztés, éghajlatváltozás, biztonság és stabilitás, beleértve a szélsőséges eszmék terjedése elleni küzdelmet, valamint energiabiztonság, partnere az EU-nak a mediterrán térségben és Afrikában,

B.  mivel a jelenleg tárgyalt keretmegállapodás a politikai párbeszéd megerősítésétől a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésén át a különböző ágazatokon belüli együttműködés javításáig a területek széles skáláját öleli fel,

C. mivel az emberi jogok tisztelete, a demokrácia és a jogállamiság, csakúgy mint a halálbüntetés ellenzése alapvető uniós elvek; mivel az Európai Parlament szilárdan elkötelezett a halbüntetés eltörlése mellet,

D. mivel Líbia nem írta alá az ENSZ menekültekről szóló 1951-es egyezményét, de ratifikálta az Afrikai Unió az afrikai menekültprobléma sajátos szempontjainak szabályozásáról szóló egyezményét, amely 8. cikkében kiemeli, hogy „ez az egyezmény az ENSZ menekültekről szóló 1951-es egyezményének hatályos afrikai megfelelője” valamint, hogy „a tagállamok együttműködnek az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosságával”,

E.  mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája 19. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy senki „sem toloncolható ki vagy utasítható ki olyan államba, vagy adható ki olyan államnak, ahol komolyan fenyegeti az a veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, vagy más embertelen bánásmódnak vagy büntetésnek vetik alá”,

F.  mivel más nemzetközi emberi jogi okmányok mellett Líbia aláírta a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányát (1970), a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (1970), a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt (1968), a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményt (1989), a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményt (1989), a Gyermek Jogairól szóló egyezményt (1993) és a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményt (1990),

G. mivel az emberi jogok folyamatos és súlyos megsértése ellenére Líbiát nemrég beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába,

H. mivel a fent említett két pont következményeként Líbiának egyértelműen megállapított kötelezettségei vannak az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében,

1.  a keretmegállapodás megkötésére irányuló jelenlegi tárgyalások figyelembevételével a következő ajánlásokat címezi a Tanácsnak:

      a. sürgeti a Tanácsot, hogy az EUMSz. 218. cikkének (10) bekezdésével összhangban, amelynek értelmében a Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell a folyamat minden állomásáról, a Parlamentnek is adjon a Bizottságéhoz hasonló felhatalmazást az EU–Líbia keretmegállapodás megkötésére irányuló tárgyalások megkezdéséhez;

      b. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy Líbia ratifikálja az 1951-es genfi Menekültügyi Egyezményt, és javasolja, hogy ajánljanak fel segítséget Líbiának az egyezmény kísérő intézkedéseinek végrehajtásához;

      c. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy kérje a líbiai hatóságokat, hogy biztosítsák az országban az UNHCR jogszerű jelenlétet olyan felhatalmazással, amely lehetővé teszi a szervezet számára teljes körű védelmi tevékenységeinek ellátását;

      d. sürgeti a Tanácsot, hogy ne folyatassa tovább a tárgyalásokat Líbiával a visszafogadási egyezményről, mert embereket olyan országba visszaküldeni, ahol igazoltan rendszeresen megsértik az emberi jogokat és érvényben van a halálbüntetés az EU emberi jogok védelmére vonatkozó kötelezettségeinek megszegése lenne; felkéri továbbá a Tanácsot, hogy nyújtson a líbiai menekülteknek egy az európai uniós tagállamokban történő letelepedésre vonatkozó programot és javasoljon olyan intézkedéseket, amelyekkel kezelhető a régióban az embercsempészet problémája, különös figyelemmel a nők és gyerekek védelmére;

      e. sürgeti a Tanácsot, hogy mozdítsa elő a líbiai halbüntetés moratóriumáról szóló megállapodás létrejöttét, amely elvezethet a halálbüntetés eltörléséhez, és szólítsa fel a líbiai hatóságokat, hogy szolgáltassanak információt és statisztikát arra nézve, hogy 2008 óta hány embert végeztek ki az országban;

      f.  felkéri a Tanácsot, hogy erősítse meg a regionális együttműködést a fenntartható fejlődés és az olyan környezetvédelmi kérdéseket illetően, mint például a klímaváltozás, a vízkészletek szűkössége és az elsivatagosodás;

      g. véleménye szerint a líbiai modernizációs törekvések támogatására, a demokratikus reformok ösztönzésére és a politikai tér szélesebbre nyitásához a keretmegállapodásnak tartalmaznia kellene a civil társadalom megerősítését szolgáló intézményi kapacitásbővítésre vonatkozó segítségnyújtást;

      h. javasolja EU delegáció felállítását Tripoliban;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Bizottságnak, valamint az uniós tagállamok kormányainak.

Utolsó frissítés: 2010. november 11.Jogi nyilatkozat