Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0617/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0617/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2010 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 165kWORD 157k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0617/2010
16.11.2010
PE450.447v01-00
 
B7-0617/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA)


Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab‑Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philip Albrecht, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Christian Engström, Margrete Auken εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA)  
B7‑0617/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ενοποιημένο κείμενο της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης της 15ης Νοεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη Στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ACTA,

–   έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωσή του 0012/2010 σχετικά με την έλλειψη διαφανούς διαδικασίας που αφορά την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA),

–   έχοντας υπόψη τη συζήτηση της Ολομέλειας της 20ής Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την καταγγελία 90/2009/(JD)OV σχετικά με την άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα της ACTA,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του σουηδού Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με την ACTA της 21ης Οκτωβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Ελεγκτή Προστασίας των Δεδομένων σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) και την επιστολή της Ομάδας Εργασίας για την Προστασία των Δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2000/31/EΚ, την οδηγία για την κοινωνία της πληροφορίας 2001/29/EΚ και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών και Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αναθεώρηση των δημιουργικών δικαιωμάτων για την εποχή του Διαδικτύου (έγγραφο 12101, 7 Ιανουαρίου 2010),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής (2003/C 321/01),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, που εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 από τον ΠΟΕ,

–   έχοντας υπόψη την υπόθεση αντιδικίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ DS409, Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα κράτος μέλος - κατάσχεση διαμετακομιζόμενων φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας,

–   έχοντας υπόψη την υπόθεση αντιδικίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ DS362, Κίνα - μέτρα που επηρεάζουν την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

–   έχοντας υπόψη τις παρεμβάσεις μελών του ΠΟΕ σχετικά με την ACTA στο πλαίσιο του Συμβουλίου των TRIPS του ΠΟΕ στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου του ΠΟΕ που εξετάσθηκε στο Συμβούλιο των TRIPS της 8ης και 9ης Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών που υπεγράφη στη Βιέννη στις 23 Μαΐου 1969,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματευτές της ACTA τόνισαν ότι η ουσιαστική επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει κρίσιμη σημασία για τη διατήρηση της οικονομική ανάπτυξης σε όλους του τομείς της βιομηχανίας και σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματευτές της ACTA δημοσιοποίησαν το σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο κείμενο στις 6 Οκτωβρίου και στη συνέχεια η Επιτροπή ενημέρωσε το Κοινοβούλιο και την αρμόδια επιτροπή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος του γύρου του Τόκιο τα υπόλοιπα μέρη αποδέχθηκαν ένα συνολικό συμβιβασμό με τον οποίο παραμερίστηκαν οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν μετά το Τόκιο στο κείμενο της ACTA και ότι στη συνέχεια το κείμενο δημοσιεύτηκε στις 15 Νοεμβρίου 2010,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη σημασία της επιβολής της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων (GI)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη συμφώνησαν να προβλέπεται στην ACTA η επιβολή των γεωγραφικών ενδείξεων στα τμήματα γενικού περιεχομένου, καθώς και στα τμήματα που αφορούν αστικά, τελωνειακά και ψηφιακά ζητήματα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναφέρθηκε σε απόφαση του Διαμεσολαβητή να δικαιολογήσει το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση για την ACTA έγινε στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας και όχι στο πλαίσιο συνθήκης επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εκτίμηση του Διαμεσολαβητή "η σύναψη της ACTA ενδέχεται βεβαίως να καταστήσει αναγκαίο για την ΕΕ να προτείνει και να θεσπίζει νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση η ACTA θα αποτελέσει τον μοναδικό ή τον σημαντικότερο προβληματισμό επί του οποίου θα στηριχθεί η συγκεκριμένη νομοθεσία και οι πολίτες θα έχουν σαφές συμφέρον να ενημερωθούν σχετικά με την ACTA"· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κυβερνήσεις φρονούν ότι η ACTA θα απαιτήσει τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία, με τις οποίες θα ενισχυθεί η αρμοδιότητα της αστυνομίας να δρα αυτοβούλως για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικοί διακανονισμοί στην ACTA εκχωρούν στην Επιτροπή της ACTA εξουσία που αφορά, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή και λειτουργία της Συμφωνίας, την τροποποίησή της, τη συμμετοχή μη κυβερνητικών φορέων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες αυτής της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΕΕ καθοδηγεί την Ένωση να επιδιώξει την προώθηση της δημοκρατίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σύμβαση της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών κατοχυρώνεται η σημασία των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον σκοπό της ερμηνείας των συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επιτροπή σχετικά με στοιχεία της ACTA και ειδικότερα σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τις τρεις κλιμακούμενες προειδοποιήσεις, έρχονται σε αντίφαση με τα λίγα προπαρασκευαστικά κείμενα που είναι διαθέσιμα στο κοινό,

ΣΤ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε στην ανακοίνωσή της της 19ης Οκτωβρίου 2010 ότι η δράσεις της Ένωσης δεν πρέπει να επιδέχονται μομφή όταν πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα και ότι η Ένωση πρέπει να είναι υποδειγματική εν προκειμένω· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε στην Ολομέλεια στις 20 Οκτωβρίου 2010 ότι η ACTA δεν έχει ακόμη μονογραφηθεί και ότι είναι προνόμιο της Επιτροπής, ως διαπραγματεύτριας, να ορίσει πότε οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί από τεχνική άποψη και πότε μπορεί να μονογραφηθεί η συμφωνία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ έχει στόχο να παράσχει ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο σχετικά με το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 5 της οδηγίας παρατίθεται εξαντλητική απαρίθμηση πιθανών εξαιρέσεων και περιορισμών και περιορίζεται η ικανότητα των κρατών μελών να προβλέπουν νέες εξαιρέσεις και περιορισμούς, προσέγγιση που το Συμβούλιο της Ευρώπης περιέγραψε ως "αποτυχημένη"· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ACTA δεν εξετάζεται η δυνατότητα επέκτασης των υφιστάμενων εξαιρέσεων και περιορισμών και ενδεχομένως περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια των εθνικών δικαστηρίων να ερμηνεύουν με ευελιξία τις υφιστάμενες εξαιρέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι φορείς δημιουργίας, παραγωγής και εκμετάλλευσης δημιουργικών έργων έχουν πολλαπλασιαστεί και διαφοροποιηθεί και ότι η δίκαιη ισορροπία συμφερόντων μεταξύ δικαιούχων και χρηστών απαιτεί νέες προσεγγίσεις όσον αφορά τη διασφάλιση πιο ευέλικτης πρόσβασης σε αυτά τα έργα μέσω ψηφιακών τεχνολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προετοιμάζει νέα νομοθετική πρόταση για τα "ορφανά" έργα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ψηφιοποίηση και η διάδοση των πολιτιστικών έργων στην Ευρώπη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της ACTA συμφώνησαν ότι η κάλυψη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο τμήμα σχετικά με την επιβολή μέτρων αστικού δικαίου θα είναι προαιρετική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματευτές της ACTA επιβεβαίωσαν ότι η ACTA δεν θα παρεμποδίσει τη διασυνοριακή διαμετακόμιση νόμιμων φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του και στη γραπτή δήλωσή του, δήλωσε ότι κανένα μέτρο που αποσκοπεί στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων για τη διασυνοριακή επιθεώρηση και κατάσχεση αγαθών δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την πρόσβαση σε νόμιμα, οικονομικά προσιτά και ασφαλή φάρμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κανονισμό 1383/2003 του Συμβουλίου, οι διατάξεις του οποίου συζητούνται σε μια υπόθεση αντιδικίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ, προβλέπονται διασυνοριακά μέτρα επιβολής για τα διαμετακομιζόμενα αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις, οι παραγωγοί φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας και οι υπερασπιστές της παγκόσμιας υγείας έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την ενσωμάτωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην ACTA και προειδοποιήσει για τις δυνητικές επιβλαβείς επιπτώσεις στην τεχνολογική καινοτομία, στην πρόσβαση σε φάρμακα και στον ανταγωνισμό στον τομέα των φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην γραπτή δήλωσή του, το Κοινοβούλιο διατυπώνει την άποψη ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν θα έπρεπε να φέρουν ευθύνη για τα δεδομένα που μεταδίδουν ή φιλοξενούν στις υπηρεσίες τους, στο βαθμό που τούτο απαιτεί επιτήρηση εκ των προτέρων ή διύλιση των δεδομένων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Ελεγκτή Προστασίας των Δεδομένων περιλαμβάνεται η προειδοποίηση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου ενδέχεται να ενσωματώνουν στις συμβάσεις των πελατών τους ρήτρες που επιτρέπουν την παρακολούθηση των δεδομένων τους και την περικοπή των συνδρομών τους,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου, το Κοινοβούλιο εξέφρασε βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων της ACTA δεν θεσπίστηκε νομική βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα της ACTA σχετικά με την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου αφορά διατάξεις σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες, την ποινική ευθύνη, τα ποινικά αδικήματα και την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου και κυρώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Προεδρία του Συμβουλίου έχει διαπραγματευτεί τις διατάξεις για την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου που περιλαμβάνονται στην ACTA· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της "εμπορικής κλίμακας" στα ποινικά μέτρα της ACTA είναι ευρύτερος από την ερμηνεία του ΠΟΕ στην υπόθεση επιβολής στην Κίνα,

ΙΑ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της ACTA έχουν δεσμευτεί να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Συμφωνίας TRIPS και να συνεισφέρουν στην προαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν τη διαλειτουργικότητα βασίζονται σε διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου που υποστηρίζουν την αντίστροφη έρευνα,

ΙΒ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι στις τελευταίες εκδόσεις της ACTA έχουν ενσωματωθεί ορισμένες σημαντικές διασφαλίσεις τόσο στο προοίμιο όσο και στις ουσιαστικές διατάξεις του κειμένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενδεχομένως, οι διατάξεις της ACTA συνεχίζουν να περιορίζουν τη χρήση των νομικών εξαιρέσεων που προβλέπονται στις εθνικές νομοθεσίες, να απαιτούν μετατροπές της νομοθεσίας, ούτως ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τα αυστηρότερα πρότυπα για τις ζημίες και άλλες ποινές ή να αποκλείουν τη δημιουργία προσεγγίσεων όσον αφορά τους κανόνες περί ευθύνης που αποσκοπούν στον περιορισμό των μέσων έννομης προστασίας για τις παραβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 1.2 της συμφωνίας ορίζεται ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι ελεύθερο να επιλέγει τη μέθοδο που κρίνει κατάλληλη για την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας στο πλαίσιο της εσωτερικής του έννομης τάξης και πρακτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν γενικές διατάξεις που να επιτρέπουν σε ένα συμβαλλόμενο μέρος να αγνοεί τις ειδικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ACTA,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των διαπραγματευόμενων μερών είναι η επέκταση της ACTA στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες με τις οποίες διατηρούν εμπορικές σχέσεις· λαμβάνοντας ότι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι επιβεβαίωσαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου των TRIPS του ΠΟΕ ότι, ενδεχομένως, η ACTA είναι ασύμβατη με τη Συμφωνία TRIPS και άλλες συμφωνίες του ΠΟΕ, θέτει σε κίνδυνο τη νομοθεσία και τις διαδικασίες του ΠΟΕ, δεδομένου ότι λειτουργεί εκτός του νομικού πλαισίου του ΠΟΕ, υπονομεύει την ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευελιξιών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο ποικίλων συμφωνιών του ΠΟΕ, προκαλεί στρεβλώσεις στο εμπόριο ή δημιουργεί εμπορικούς φραγμούς και υπονομεύει τις ρυθμίσεις ευελιξίας που ενσωματώθηκαν στη Συμφωνία TRIPS και στη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με την TRIPS και τη δημόσια υγεία, όπως αυτές που αφορούν τη δημόσια υγεία και τα φάρμακα κοινόχρηστης ονομασίας·

1.  επαινεί την Επιτροπή για τις προσπάθειές της να βελτιώσει τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων της ACTA και για τη δέσμευσή της για προστασία της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η προσεκτική εξισορρόπηση των συμφερόντων των δικαιούχων και της κοινωνίας γενικότερα είναι ουσιαστική προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στην οικονομία της γνώσης· εκφράζει επιδοκιμασία για την εποικοδομητική συνεργασία της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στο πνεύμα μιας αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου·

2.  υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή του κοινοτικού κεκτημένου σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις, αποδοκιμάζοντας όμως την απουσία σημαντικών βελτιώσεων όσον αφορά την επιβολή των γεωγραφικών ενδείξεων· παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει ενεργές προσπάθειες για να διασφαλίσει την ευημερία των ευρωπαϊκών προϊόντων στην παγκόσμια οικονομία, μέσω της ουσιαστικής επιβολής των γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο της ACTA και της ισότιμης μεταχείρισής τους σε σχέση με άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Διαμεσολαβητή και φρονεί ότι είναι αναμφίβολα προς το συμφέρον των πολιτών να ενημερώνονται και να ελέγχουν κατά πόσο εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, ιδίως εάν είναι αναγκαία η θέσπιση νομοθεσίας για την ACTA· αναγνωρίζει τις επικρίσεις εκ μέρους του κοινού για τη μυστικότητα που επικρατεί στις διαπραγματεύσεις ως σαφή ένδειξη της πολιτικής μη βιωσιμότητας της εγκριθείσας διαπραγματευτικής διαδικασίας· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της που απορρέει από το άρθρο 15 ΣΛΕΕ να προωθήσει "τη χρηστή διακυβέρνηση" και να διασφαλίσει "τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών" και να διεξάγει τις εργασίες της "όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά"· αναθέτει στην Επιτροπή να προβλέψει μία δυνατότητα που θα της επιτρέψει να λάβει και να συνεκτιμήσει δεόντως τις απόψεις πολιτών της ΕΕ σχετικά με το κείμενο της συμφωνίας πριν από τη μονογράφησή του·

4.  φρονεί ότι η Επιτροπή της ACTA θα πρέπει να λειτουργεί με ανοικτό και διαφανή τρόπο χωρίς αποκλεισμούς· αναθέτει στην Επιτροπή, πριν από τη μονογράφηση της Συμφωνίας να παράσχει συστάσεις για τη δημοκρατική διακυβέρνηση της Επιτροπής της ACTA, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και να χαρτογραφήσει τις ειδικές εφαρμοστέες διαδικασίες για την τροποποίηση της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών οι οποίες εξασφαλίζουν διαφάνεια, επιτρέπουν τη συμβολή του κοινού, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ που απορρέουν από το άρθρο 15 ΣΛΕΕ, και προσδιορίζουν το ρόλο του Κοινοβουλίου·

5.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη τεκμηριωμένης πολιτικής απόφασης εκ μέρους του Κοινοβουλίου σχετικά με το νόημα των κειμένων της Συμφωνίας·

6.  επιμένει να μη μονογραφήσει η Επιτροπή την ACTA προτού ολοκληρώσει και δημοσιοποιήσει αξιολόγηση σχετικά με τον αντίκτυπο της ACTA στα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της της 19ης Οκτωβρίου 2010·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει εγγράφως αποδεικτικά στοιχεία στις αρμόδιες Επιτροπές, εγκαίρως πριν από τη μονογράφηση της Συμφωνίας, που να αποδεικνύουν ότι η ACTA δεν θα περιορίζει την εναρμόνιση των εξαιρέσεων και των περιορισμών για τα δικαιώματα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα στην ΕΕ· δεν θα περιορίζει τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των εξαιρέσεων και περιορισμών πέρα από αυτά που απαριθμούνται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ· δεν θα αποκλείει μελλοντικές επιλογές πολιτικής και δικαστικές δράσεις με στόχο την επέκταση της πρόσβασης σε δημιουργικά έργα με δεδομένα τα επιτεύγματα τεχνολογικής προόδου μέσω της χρήσης εξαιρέσεων· δεν θα περιορίζει τις νομοθετικές επιλογές που εξετάζονται επί του παρόντος από την Επιτροπή όσον αφορά τα "ορφανά" έργα ούτε θα εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις για την επέκταση της πρόσβασης σε ορφανά έργα τα οποία καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα περιορίζουν τα μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση προσβολής αυτών των έργων·

8.  παρατηρεί ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εξακολουθούν αναμφίβολα να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής πολλών τμημάτων της ACTA· σημειώνει ότι η εφαρμογή των μέτρων επιβολής αποφάσεων αστικού δικαίου της ACTA στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα μπορούσε να παρεμποδίσει σημαντικά την πρόσβαση σε νόμιμα, οικονομικά προσιτά και σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή φάρμακα και να προκαλέσει καθυστέρηση της διάθεσης στην αγορά φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας και στρέβλωση του ανταγωνισμού· επιβεβαιώνει ότι η σημαντική αύξηση των ζημιών και των σοβαρών κυρώσεων για πιθανές παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας θα επιφέρει αύξηση της νομικής αβεβαιότητας και θα επιδράσει αποτρεπτικά στους παραγωγούς και στα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην παραγωγή, την πώληση ή τη διανομή φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας, όπως οι παραγωγοί ενεργών φαρμακευτικών συστατικών, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι χρηματοδότες προγραμμάτων υγείας και οι ρυθμιστικές αρχές για τα ναρκωτικά, ιδίως εάν οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στα διαμετακομιζόμενα αγαθά·

9.  σημειώνει ότι οι προκλήσεις όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι συχνά εμπορικές αντιδικίες και εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η εφαρμογή των διατάξεων της ACTA σχετικά με την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ενδέχεται να επιφέρει αύξηση του επενδυτικού κινδύνου και της αβεβαιότητας της αγοράς και να απειλήσει την τεχνολογική καινοτομία, ιδίως σε τομείς, στους οποίους είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η παράβαση, να επιβραδύνει τη διάδοση της πράσινης τεχνολογίας που έχει ουσιαστική σημασία για τις παγκόσμιες προσπάθειες καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, να απειλήσει την ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων, την ανάπτυξη της οικονομίας των κοινοτήτων και τη ζωτικότητα του δημόσιου τομέα και να προκαλέσει μετατόπιση της ισορροπίας σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά την επιβολή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα έμβια όντα, τα εγχώρια προϊόντα και τα παραδοσιακά φάρμακα· ζητεί από την Επιτροπή να ασχοληθεί, πριν από τη μονογράφηση της Συμφωνίας, με τους ευρείας κλίμακας προβληματισμούς που απαριθμούνται στο παρόν ψήφισμα όσον αφορά την επιλογή της εφαρμογής των αστικών διατάξεων στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στη συνέχεια να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

10. αναθέτει στην Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, πριν από τη μονογράφηση της Συμφωνίας, νομική ανάλυση του νοήματος, της νομιμότητας και της δυνατότητας επιβολής των επιθυμητών πολιτικών της ACTA σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και δικαιούχων, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι προσπάθειες συνεργασίας στους κόλπους της επιχειρηματικής κοινότητας δεν θα περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, βάσει της Διοργανικής Συμφωνίας του 2003, δεν δικαιούται να υποστηρίζει μηχανισμούς αυτορρύθμισης και από κοινού ρύθμισης όταν διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει προπαντός εάν η ACTA ενδέχεται να αλλάξει την ισορροπία που υπάρχει σήμερα στη νομοθεσία της ΕΕ μεταξύ των νομικών υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου αφενός για προστασία των προσωπικών δεδομένων των τελικών χρηστών και αφετέρου για αποκάλυψη αυτών των δεδομένων στους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή στις διοικητικές και δικαστικές αρχές·

11. επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία που εξέφρασε στις 10 Μαρτίου για την έλλειψη κατοχυρωμένης νομικής βάσης· ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής όσον αφορά το τμήμα της ACTA σχετικά με την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου, μεταξύ άλλων και σε συνάρτηση με τη μονογράφησή της· επιμένει ότι πρέπει να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η νομική βάση για τη διαπραγμάτευση της ACTA είναι πλήρως συμβατή με τη Συνθήκη της Λισαβόνας πριν από τη μονογράφηση της Συμφωνίας· αναθέτει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν πριν από τη μονογράφηση της συμφωνίας για τη διενέργεια νομικής αξιολόγησης για να εξακριβωθεί εάν ο ορισμός της "εμπορικής κλίμακας" που περιέχει η ACTA είναι συμβατός με την απόφαση του ΠΟΕ για την Κίνα, είναι απόλυτα σύμφωνος με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας της ΕΕ και δεν πρόκειται να περιορίσει τη χρήση εθνικών εξαιρέσεων εκ μέρους των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα επιβολής αποφάσεων ποινικού δικαίου·

12. ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ρητά, εγκαίρως πριν από τη μονογράφηση της Συμφωνίας, ότι οι διατάξεις της ACTA δεν θα επηρεάζουν ούτε τις διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου, όπως αυτές που περιέχει η οδηγία για τα λογισμικά 91/250/ΕΟΚ και η οδηγία για την κοινωνία της πληροφορίας 2001/29/ΕΚ ούτε τις σχετικές εκτελεστικές διατάξεις των κρατών μελών που επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις την αντιμεταγλώττιση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και την παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων προστασίας, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα και να προαχθούν με αυτόν τον τρόπο ο ανταγωνισμός και η καινοτομία·

13. εκφράζει επιδοκιμασία για τις βελτιώσεις στο σχέδιο κειμένου της ACTA, που παρέχουν περισσότερες διασφαλίσεις για την ιδιωτική ζωή, τη δημόσια υγεία και ορισμένες από τις ρήτρες προστασίας που περιλαμβάνει η Συμφωνία TRIPS· αναθέτει στην Επιτροπή να αξιολογήσει εάν οι διατάξεις περί διασφαλίσεων της ACTA είναι εξίσου εκτελεστές με τις διατάξεις περί επιβολής· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ACTA δεν πρόκειται να εμποδίσει τα κράτη μέλη ή την Ένωση να επωφεληθούν από τις ευελιξίες που προβλέπονται στη Συμφωνία TRIPS για να διασφαλιστεί ένα πλήρες φάσμα μελλοντικών πολιτικών επιλογών· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει νομική αξιολόγηση, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η ACTA θα είναι πραγματικά δεσμευτική συμφωνία και εάν το άρθρο της 1.2 εξασφαλίζει γενική ευελιξία για κάθε στοιχείο της εθνικής νομοθεσίας που ενδέχεται να είναι ασύμβατο με την ACTA· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στα συμβαλλόμενα μέρη να έχουν την ευελιξία να θεσπίζουν νόμιμες εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Συμφωνία, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στο κείμενο της Συμφωνίας ή στις διαδικασίες της Επιτροπής της ACTA·

14. φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει την άποψη ότι οι διαδικασίες και οι όροι προσχώρησης στην ACTA πρέπει να χαρακτηρίζονται από επαρκή ευελιξία και ότι στο πλαίσιό τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα ανάπτυξης, οι ανάγκες και οι στόχοι των χωρών που προσχωρούν, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το δυνητικό αντίκτυπο της ACTA στην εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της στον ΠΟΕ και στην Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας και στις διατάξεις TRIPS plus της ACTA·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του της 10ης Μαρτίου προς την Επιτροπή για διενέργεια αξιολόγησης των επιπτώσεων της εφαρμογής της ACTA στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην προστασία των δεδομένων, στις προσπάθειες που καταβάλλει σήμερα η ΕΕ για εναρμόνιση των μέτρων επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, πριν από τη μονογράφηση της συμφωνίας· ζητεί, επιπλέον, να διενεργηθεί εκτίμηση του δυνητικού κόστους της διοχέτευσης των πόρων εκτέλεσης σε πράξεις αστικών παραβάσεων μέσω του διεθνούς πλαισίου της ACTA, υπό το φως του πρωταρχικού στόχου της συμφωνίας που είναι η καταπολέμηση της διάδοσης της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας·

16. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου για την ACTA θα εξαρτηθεί από την πλήρη και ισότιμη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την πλήρη υλοποίηση του παρόντος ψηφίσματος, ιδίως όσον αφορά τη μονογράφηση της Συμφωνίας καθώς και από τη δέουσα συνεκτίμηση των απόψεων του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ανάληψης ενεργειών·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις της ACTA.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου