Διαδικασία : 2010/2968(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0624/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0624/2010

Συζήτηση :

OJ 23/11/2010 - 169

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0439

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 135kWORD 86k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0624/2010
22.11.2010
PE450.459v01-00
 
B7-0624/2010

εν συνεχεία των δηλώσεων της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη 10η επέτειο από την έγκριση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια


Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva, Ελένη Θεοχάρους εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 10η επέτειο από την έγκριση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια  
B7‑0624/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1888 (2009) για τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, που τονίζει την ευθύνη όλων των κρατών να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία και να διώκουν τους υπαίτιους εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας εγκλημάτων πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη σεξουαλική και άλλης μορφής βία κατά γυναικών και κοριτσιών,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας που θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων συνεκτιμάται σε όλο το έργο της ΕΕ με εταίρους χώρες σε όλα τα επίπεδα,

–   έχοντας υπόψη τον ορισμό, τον Μάρτιο 2010, Ειδικής Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου για μια συνεκτική προσέγγιση κατά την εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 και 1820 και το επιχειρησιακό έγγραφο για την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 όπως έχει ενισχυθεί από το ψήφισμα 1820 στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, που αμφότερα εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2008, και το έγγραφο του Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2006 για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΠΑΑ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του στις 7 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις ανεπάρκειες όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–   έχοντας υπόψη τη νέα Μονάδα των ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων (Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την έγκριση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 που αποτελεί το πρώτο ψήφισμα που εξετάζει το δυσανάλογο και μοναδικό αντίκτυπο των ένοπλων συρράξεων στις γυναίκες και συνδέει τις εμπειρίες των γυναικών σε καταστάσεις συρράξεων με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, καλύπτοντας τους διασυνδεμένους θεματικούς τομείς συμμετοχής, προστασίας, πρόληψης, αρωγής και αποκατάστασης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας εναντίον των Γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820, 1888 και 1889 ενισχύουν και συμπληρώνουν το ψήφισμα 1325, και ότι και τα τέσσερα ψηφίσματα πρέπει να θεωρούνται ως σύνολο δεσμεύσεων για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων αποτελεί κοινό πρόβλημα και κοινή ευθύνη κάθε κράτους μέλους του ΟΗΕ, είτε θίγεται από συρράξεις, είτε έχει την ιδιότητα χορηγού ή άλλη ιδιότητα· τονίζοντας στο πλαίσιο αυτό την έγκριση, τον Δεκέμβριο 2008, των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος τους που αντιπροσωπεύουν ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι συνιστούν προτεραιότητες για την Ένωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ελέγχει την εφαρμογή της ευρείας προσέγγισης και του μελλοντικού σχεδίου δράσης για την ισότητα μεταξύ των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ καθώς και την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διευκολύνει τη συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη των συρράξεων, στη διαχείριση των κρίσεων, στις ειρηνευτικές συνομιλίες και σε στάδια μετά τις συρράξεις, όπως είναι ο μεταπολεμικός σχεδιασμός της ανασυγκρότησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος ευρείας και συστηματικής πρακτικής, ο βιασμός και η σεξουαλική δουλεία αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός αναγνωρίζεται επίσης προς το παρόν ως στοιχείο του εγκλήματος της γενοκτονίας όταν διαπράττεται με την πρόθεση να καταστραφεί, είτε συνολικά είτε εν μέρει, μια ομάδα στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίζει προσπάθειες με στόχο να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία δραστών σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και παιδιών·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) πρέπει να συμβάλλει στην περαιτέρω εφαρμογή των ψηφισμάτων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά τόσο την εξωτερική της διάρθρωση όσο και τις εξωτερικές δράσεις και πολιτικές της·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει σειρά σημαντικών εγγράφων για τον τρόπο εφαρμογής των ψηφισμάτων 1820 και 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 είναι επίσης το έτος της επανεξέτασης των ΑΣΧ μετά από 10 χρόνια·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο από μειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ έχει καταρτιστεί εθνικό σχέδιο δράσης με στόχο την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

1.  τονίζει ότι η 10η επέτειος από την έγκριση του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να σηματοδοτεί την έναρξη ενός ενισχυμένου προγράμματος εργασίας για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 που δεν είναι δυνατό να προωθηθεί χωρίς τις ενέργειες πολιτικής ηγεσίας στα ανώτατα επίπεδα και αυξημένους πόρους· συνιστά ένθερμα να αντιμετωπιστεί δεόντως το ζήτημα αυτό στην προσεχή αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου κατά την περίοδο χάραξης μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος τους·

2.  ζητεί να διατεθούν ειδικοί χρηματοπιστωτικοί, ανθρώπινοι και οργανωτικοί πόροι για τη συμμετοχή των γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας· ζητεί να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες σε αστυνομικές, στρατιωτικές αποστολές καθώς και στις αποστολές για το κράτος δικαίου και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προωθούν ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις τους με κράτη και οργανισμούς εκτός της ΕΕ·

3.  θεωρεί τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820 και 1325·

4.  προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπεριλαμβάνουν μνεία στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820 και 1325 σε κάθε απόφαση του Συμβουλίου και εντολή αποστολής στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ και να διασφαλίζουν πάντοτε ότι κάθε αποστολή της ΕΠΑΑ διαθέτει τουλάχιστον ένα σύμβουλο για τη διάσταση του φύλου και ένα σχέδιο δράσης για τον τρόπο εφαρμογής ζητημάτων που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους επικεφαλής αποστολών να θεωρούν τη συνεργασία και τη διαβούλευση με τοπικές οργανώσεις γυναικών μόνιμο στοιχείο κάθε αποστολής·

5.  ζητεί την καθιέρωση κατάλληλων διαδικασιών δημόσιων καταγγελιών που θα συνέβαλλαν ειδικότερα στην κοινοποίηση περιπτώσεων σεξουαλικής βίας και άσκησης βίας λόγω φύλου· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να συμπεριλάβει λεπτομερείς πληροφορίες για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στην εξάμηνη αξιολόγηση των αποστολών ΕΠΑΑ·

6.  υπενθυμίζει τους μαζικούς βιασμούς από συμμορίες, από τις 20 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου, στην περιοχή των ορυχείων του Ανατολικού Κονγκό, ότι τουλάχιστον 8.300 βιασμοί δηλώθηκαν το προηγούμενο έτος στο Ανατολικό Κονγκό και ότι τουλάχιστον 1.244 γυναίκες κατήγγειλαν ότι είχαν βιαστεί στο πρώτο εξάμηνο του 2010, που συνιστά μέσο όρο 14 βιασμών την ημέρα· προτρέπει αμφότερες τις αποστολές της ΕΕ στη ΛΔ του Κονγκό, την EUPOL ΛΔ Κονγκό και την EUSEC ΛΔ Κονγκό, να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και στη συμμετοχή των γυναικών στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αναμόρφωση του τομέα ασφάλειας του Κονγκό·

7.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διορίζει η ΕΕ σε ευρύτερη κλίμακα γυναικείες αστυνομικές δυνάμεις και γυναίκες στρατιώτες σε αποστολές της ΕΠΑΑ· στο πλαίσιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα η ποσόστωση γυναικών αστυνομικών στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στη Λιβερία·

8.  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί κώδικας συμπεριφοράς για το προσωπικό της ΕΕ που υπηρετεί σε στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές που να χαρακτηρίζει τη σεξουαλική εκμετάλλευση ως αδικαιολόγητη και εγκληματική συμπεριφορά·

9.  ζητεί την εφαρμογή των ψηφισμάτων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στα εθνικά στρατηγικά έγγραφα της ΕΕ και την κινητοποίηση μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής στήριξης για τη συμμετοχή γυναικών από χώρες που πλήττονται από συρράξεις σε ευρωπαϊκές διαδικασίες· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τους Επιτρόπους για την ανάπτυξη, τη διεύρυνση και την ανθρωπιστική βοήθεια να συμπεριλάβουν τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια ως αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των εξωτερικών χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), το ICI, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (IPA), και ιδίως ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI ) και το Μέσο Σταθερότητας·

10. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση μικρών ΜΚΟ σε επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR)· υπενθυμίζει ότι πολλές μικρές οργανώσεις γυναικών δεν μπορούν επί του παρόντος να αντιμετωπίσουν το γραφειοκρατικό εμπόδιο εφαρμογής·

11. ζητεί από τον Επίτροπο για θέματα ανάπτυξης να στηρίξει το έργο γυναικείων οργανώσεων σε περιοχές που πλήττονται από συρράξεις· προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική και Πολιτική Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τη μακροπρόθεσμη δυνατότητα του Μέσου Σταθερότητας για τη χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων που θα στηρίξουν τη συμμετοχή γυναικών σε διαδικασίες που σχετίζονται με την ειρήνη, την ασφάλεια και η συμφιλίωση, και να προβλέψει κονδύλια για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Μέσου Σταθερότητας·

12. υποστηρίζει την άποψη ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ πρέπει να ενημερώνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι οι τοπικές οργανώσεις γυναικών, σχετικά με τη δέσμευσή τους σε εμπόλεμες περιοχές και να παρέχουν συμβουλές σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής·

13. ζητεί να αυξηθεί πάραυτα η συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην εξεύρεση λύσεων σε συρράξεις, μεταξύ άλλων, στα στάδια μεσολάβησης, διαπραγμάτευσης και στην εφαρμογή μέτρων διευθέτησης των συρράξεων·

14. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να ορίσει μια εβδομάδα σε ετήσια βάση στην οποία θα ζητείται η γνώμη γυναικών σε ηγετικές θέσεις, και η εβδομάδα αυτή θα μπορούσε να συμπληρώσει την Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ ενημέρωσης του κοινού σχετικά με ζητήματα για τις γυναίκες και την ειρήνη που θα τεκμηριώνεται με εκθέσεις αντιπροσωπειών της ΕΕ και με διαδικασίες παρακολούθησης των εργασιών·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ειδική Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις και στη νεοδιορισθείσα Επικεφαλής της Μονάδας του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων (Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες).

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου