Διαδικασία : 2010/2968(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0625/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0625/2010

Συζήτηση :

OJ 23/11/2010 - 169

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0439

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 154kWORD 99k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0624/2010
22.11.2010
PE450.461v01-00
 
B7-0625/2010

εν συνεχεία των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη 10η επέτειο από την έγκριση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια


Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Μαρία-Ελένη Κοππά, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău, Rovana Plumb εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 10η επέτειο από την έγκριση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας αριθ. 1325 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια  
B7‑0625/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 54/134 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 7ης Φεβρουαρίου 2000, το οποίο ανακηρύσσει την 25η Νοεμβρίου ως την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών·

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1888 (2009) για τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, που τονίζει την ευθύνη όλων των κρατών να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία και να διώκουν τους υπαίτιους εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας εγκλημάτων πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη σεξουαλική και άλλης μορφής βία κατά γυναικών και κοριτσιών,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας που θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων συνεκτιμάται σε όλο το έργο της ΕΕ με εταίρους χώρες σε όλα τα επίπεδα,

–    έχοντας υπόψη τον ορισμό, τον Μάρτιο 2010, Ειδικής Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου για μια συνεκτική προσέγγιση κατά την εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 και 1820 και το επιχειρησιακό έγγραφο για την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 όπως έχει ενισχυθεί από το ψήφισμα 1820 στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, που αμφότερα εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2008, και το έγγραφο του Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2006 για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΠΑΑ,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη βία και τις διακρίσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης/των εθνών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και το ρόλο τους στην ανασυγκρότηση και τον εκδημοκρατισμό στις χώρες που βρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2006 για τις γυναίκες στην πολιτική,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της υποεπιτροπής SEDE του ΕΚ, του 2007, για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του στις 7 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις ανεπάρκειες όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–   έχοντας υπόψη τη νέα Μονάδα των ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων (Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών σε ζώνες συρράξεων συνιστά συχνά επέκταση των διακρίσεων λόγω φύλου που ήδη υπάρχουν σε καιρό ειρήνης, και ότι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών συμπίπτει φέτος με τη 10η επέτειο της έγκρισης του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 που αποτελεί το πρώτο ψήφισμα που εξετάζει το δυσανάλογο και μοναδικό αντίκτυπο των ένοπλων συρράξεων στις γυναίκες και συνδέει τις εμπειρίες των γυναικών σε καταστάσεις συρράξεων με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, καλύπτοντας τους διασυνδεμένους θεματικούς τομείς συμμετοχής, προστασίας, πρόληψης, αρωγής και αποκατάστασης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας εναντίον των Γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820, 1888 και 1889 ενισχύουν και συμπληρώνουν το ψήφισμα 1325, και ότι και τα τέσσερα ψηφίσματα πρέπει να θεωρούνται ως σύνολο δεσμεύσεων για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων αποτελεί κοινό πρόβλημα και κοινή ευθύνη κάθε κράτους μέλους του ΟΗΕ, είτε θίγεται από συρράξεις, είτε έχει την ιδιότητα χορηγού ή άλλη ιδιότητα· τονίζοντας στο πλαίσιο αυτό την έγκριση, τον Δεκέμβριο 2008, των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος τους που αντιπροσωπεύουν ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι συνιστούν προτεραιότητες για την Ένωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή των ψηφισμάτων 1820 και 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την επαρκή στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που προσφέρουν έργο στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων και σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από συρράξεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ελέγχει την εφαρμογή της ευρείας προσέγγισης και του μελλοντικού σχεδίου δράσης για την ισότητα μεταξύ των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ καθώς και την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου σε μια πολιτική ή στρατιωτική αποστολή αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή ικανότητα, δεδομένου ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες δυνατότητες να συγκεντρώνουν πληροφορίες από το γυναικείο πληθυσμό τοπικών κοινοτήτων, και ότι η ΕΕ θα μπορούσε να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία ως θετικός παράγοντας αντιμετωπίζοντας ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες σε ένοπλες συρράξεις·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συνιστά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους, και ότι η αυθαίρετη άσκηση σεξουαλικής βίας και ο βιασμός αποτελούν τις πλέον αποτρόπαιες τακτικές σε εμπόλεμες καταστάσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διευκολύνει την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη των συρράξεων, στη διαχείριση των κρίσεων, στις ειρηνευτικές συνομιλίες και σε στάδια μετά τις συρράξεις, όπως είναι ο μεταπολεμικός σχεδιασμός της ανασυγκρότησης·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος ευρείας και συστηματικής πρακτικής, ο βιασμός και η σεξουαλική δουλεία αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός αναγνωρίζεται επίσης προς το παρόν ως στοιχείο του εγκλήματος της γενοκτονίας όταν διαπράττεται με την πρόθεση να καταστραφεί, είτε συνολικά είτε εν μέρει, μια ομάδα στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίζει προσπάθειες με στόχο να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία δραστών σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και παιδιών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) πρέπει να συμβάλλει στην περαιτέρω εφαρμογή των ψηφισμάτων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά τόσο την εξωτερική της διάρθρωση όσο και τις εξωτερικές δράσεις και πολιτικές της·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει σειρά σημαντικών εγγράφων για τον τρόπο εφαρμογής των ψηφισμάτων 1820 και 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για την έμπρακτη εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών με συστηματικό και συνεκτικό τρόπο·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 είναι επίσης το έτος της επανεξέτασης των ΑΣΧ μετά από 10 χρόνια·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο από μειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ έχει καταρτιστεί εθνικό σχέδιο δράσης με στόχο την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325· και ότι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν θεσπίσει εθνικά σχέδια δράσης·

1.  τονίζει ότι η 10η επέτειος από την έγκριση του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να σηματοδοτεί την έναρξη ενός ενισχυμένου προγράμματος εργασίας για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 που δεν είναι δυνατό να προωθηθεί χωρίς τις ενέργειες πολιτικής ηγεσίας στα ανώτατα επίπεδα και αυξημένους πόρους· συνιστά ένθερμα να αντιμετωπιστεί δεόντως το ζήτημα αυτό στην προσεχή αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου κατά την περίοδο χάραξης μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος τους·

2.  ζητεί να διατεθούν ειδικοί και σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί, ανθρώπινοι και οργανωτικοί πόροι για τη συμμετοχή των γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας· ζητεί να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες σε αστυνομικές, στρατιωτικές αποστολές καθώς και στις αποστολές για το κράτος δικαίου και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις καθώς και σε διπλωματικές αποστολές και στις προσπάθειες εκδημοκρατισμού· καλεί τα κράτη μέλη να προωθούν ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις τους με κράτη και οργανισμούς εκτός της ΕΕ·

3.  Προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ashton να διασφαλίσει ότι η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή έχουν στελεχωθεί επαρκώς με εμπειρογνώμονες σε θέματα φύλου με στόχο το συντονισμό και τη συνοχή των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ, την παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών·

4.  ενθαρρύνει ένθερμα την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να ενισχύσει επίσης την Task Force της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που θα πρέπει να αξιολογεί μέσω ομότιμων κριτών τη θέσπιση και εφαρμογή εθνικών σχεδίων δράσης σχετικά με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 και 1820, να διεξαγάγει συστηματικές αναλύσεις για τη διάσταση του φύλου των αποστολών της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και να ελέγχει και να παρέχει συμβουλές σε αντιπροσωπείες της ΕΕ σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

5.  θεωρεί τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820 και 1325·

6.  Προτρέπει συνεπώς την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, πέραν της πρακτικής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης, να επιβάλει ουσιαστικές και απόλυτα ορατές δεσμεύσεις όσον αφορά το προσωπικό, τους χρηματοδοτικούς πόρους και την οργανωτική ιεραρχία· προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να ορίσει τουλάχιστον πέντε γυναίκες στις δέκα υψηλότερες θέσεις της ΕΥΕΔ και να τηρήσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων (περίπου 50-50%) στο προσωπικό της ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων θέσεων· προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να διαμορφώσει οργανωτική μονάδα στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ που θα είναι αρμόδια για ζητήματα φύλου στο θεματικό τμήμα και να διασφαλίσει ότι σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα και σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ θα διατίθεται τουλάχιστον μία θέση πλήρους απασχόλησης για θέματα φύλου, με αρμοδιότητες και για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και ότι τα άτομα αυτά θα μετέχουν ή θα συνδέονται στενά με την Task Force της ΕΕ·

7.  επιδοκιμάζει τη σειρά εκδηλώσεων, όπως ημέρες ελεύθερης προσέλευσης του κοινού, δεξιώσεις και άλλες μορφές δημόσιων εκδηλώσεων που διοργανώνονται τουλάχιστον από τις τρεις αποστολές της ΚΠΑΑ, EUPM, EULEX και EUMM, προκειμένου να εορτασθεί η 10η επέτειος από την έγκριση του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· επιδοκιμάζει την ώθηση που έχει δοθεί στο πλαίσιο αυτό από τη μη στρατιωτική μονάδα σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων της ΕΕ (CPCC), και υπενθυμίζει ότι οι αποστολές της ΚΠΑΑ είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της ΕΕ που αποδεικνύουν τη δέσμευσή της στους στόχους των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820 και 1325 σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από την κρίση·

8.  προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπεριλαμβάνουν πάντοτε μνεία στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820 και 1325 σε κάθε απόφαση του Συμβουλίου και εντολή αποστολής στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ και διασφαλίζουν πάντοτε ότι κάθε αποστολή της ΕΠΑΑ διαθέτει τουλάχιστον έναν σύμβουλο για τη διάσταση του φύλου και ένα σχέδιο δράσης για τον τρόπο εφαρμογής ζητημάτων που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους επικεφαλής αποστολών να θεωρούν τη συνεργασία και τη διαβούλευση με τοπικές οργανώσεις γυναικών μόνιμο στοιχείο κάθε αποστολής·

9.  ζητεί την καθιέρωση κατάλληλων διαδικασιών καταγγελιών που θα συνέβαλλαν ειδικότερα στην κοινοποίηση περιπτώσεων σεξουαλικής βίας και άσκησης βίας λόγω φύλου· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να συμπεριλάβει λεπτομερείς πληροφορίες για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στην εξάμηνη αξιολόγηση των αποστολών ΕΠΑΑ·

10. υπενθυμίζει τους μαζικούς βιασμούς από συμμορίες, από τις 20 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου, στην περιοχή των ορυχείων του Ανατολικού Κονγκό, ότι τουλάχιστον 8.300 βιασμοί δηλώθηκαν το προηγούμενο έτος στο Ανατολικό Κονγκό και ότι τουλάχιστον 1.244 γυναίκες κατήγγειλαν ότι είχαν βιαστεί στο πρώτο εξάμηνο του 2010, που συνιστά μέσο όρο 14 βιασμών την ημέρα· προτρέπει αμφότερες τις αποστολές της ΕΕ στη ΛΔ του Κονγκό, την EUPOL ΛΔ Κονγκό και την EUSEC ΛΔ Κονγκό, να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και στη συμμετοχή των γυναικών στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αναμόρφωση του τομέα ασφάλειας του Κονγκό·

11. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διορίζει η ΕΕ σε ευρύτερη κλίμακα γυναικείες αστυνομικές δυνάμεις και γυναίκες στρατιώτες σε αποστολές της ΕΠΑΑ· στο πλαίσιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα η ποσόστωση γυναικών αστυνομικών στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στη Λιβερία·

12. τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί κώδικας συμπεριφοράς και να εξασφαλιστεί κατάλληλη κατάρτιση για θέματα φύλου ούτως ώστε το προσωπικό της ΕΕ που υπηρετεί σε στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές να θεωρεί που χαρακτηρίζει τη σεξουαλική εκμετάλλευση αδικαιολόγητη και εγκληματική συμπεριφορά·

13. ζητεί την εφαρμογή των ψηφισμάτων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στα εθνικά στρατηγικά έγγραφα της ΕΕ και την κινητοποίηση μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής στήριξης για τη συμμετοχή γυναικών από χώρες που πλήττονται από συρράξεις σε ευρωπαϊκές διαδικασίες· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τους Επιτρόπους για την ανάπτυξη, τη διεύρυνση και την ανθρωπιστική βοήθεια να συμπεριλάβουν τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια ως αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των εξωτερικών χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), το ICI, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (IPA), και ιδίως ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI ) και το Μέσο Σταθερότητας·

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση μικρών ΜΚΟ σε επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR)· υπενθυμίζει ότι πολλές μικρές οργανώσεις γυναικών δεν μπορούν επί του παρόντος να αντιμετωπίσουν το γραφειοκρατικό εμπόδιο εφαρμογής·

15. ζητεί από τον Επίτροπο για θέματα ανάπτυξης να στηρίξει πρωτίστως το έργο γυναικείων οργανώσεων σε περιοχές που πλήττονται από συρράξεις· προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική και Πολιτική Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τη μακροπρόθεσμη δυνατότητα του Μέσου Σταθερότητας για τη χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων που θα στηρίξουν τη συμμετοχή γυναικών σε διαδικασίες που σχετίζονται με την ειρήνη, την ασφάλεια και η συμφιλίωση, και να προβλέψει κονδύλια για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Μέσου Σταθερότητας·

16. υποστηρίζει την άποψη ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ πρέπει να ενημερώνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι οι τοπικές οργανώσεις γυναικών, σχετικά με τη δέσμευσή τους σε εμπόλεμες περιοχές και να παρέχουν συμβουλές σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής·

17. συνιστά να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών (περίπου 50-50%) σε κάθε τομέα εξωτερικής δράσης, συμπεριλαμβανομένου του έργου συμφιλίωσης, οικοδόμησης ειρήνης, εφαρμογής της ειρηνευτικής διαδικασίας, διατήρησης της ειρήνης και πρόληψης των συρράξεων και διαχείρισης σε μεταπολεμικό στάδιο·

18. ζητεί να αυξηθεί πάραυτα η συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην εξεύρεση λύσεων σε συρράξεις, μεταξύ άλλων, στα στάδια μεσολάβησης, διαπραγμάτευσης και στην εφαρμογή μέτρων διευθέτησης των συρράξεων·

19. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να ορίσει μια εβδομάδα σε ετήσια βάση στην οποία θα ζητείται η γνώμη γυναικών σε ηγετικές θέσεις, και η εβδομάδα αυτή θα μπορούσε να συμπληρώσει την Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ ενημέρωσης του κοινού σχετικά με ζητήματα για τις γυναίκες και την ειρήνη που θα τεκμηριώνεται με εκθέσεις αντιπροσωπειών της ΕΕ και με διαδικασίες παρακολούθησης των εργασιών·

20. τονίζει την ανάγκη για εθνικά σχέδια δράσης που θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εθνικής στρατηγικής, να καθορίζουν ρεαλιστικούς στόχους, να αναπτύσσουν μηχανισμούς εποπτείας και να θεσπίζουν ποσοστώσεις για τη συμμετοχή γυναικών σε μηχανισμούς ελέγχου, αξιολόγησης και εποπτείας·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ειδική Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις και στη νεοδιορισθείσα Επικεφαλής της Μονάδας του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων (Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες).

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου