Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0628/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0628/2010

Συζήτηση :

OJ 23/11/2010 - 169

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 137kWORD 92k
22.11.2010
PE450.464v01-00
 
B7-0628/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη 10η επέτειο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια


Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún , Helmut Scholz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 10η επέτειο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια  
B7‑0628/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000) και 1820 (2008) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1888 (2009) σχετικά με τη σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, που τονίζει την ευθύνη όλων των κρατών προκειμένου να τερματιστεί η ατιμωρησία και να διωχθούν οι υπεύθυνοι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, περιλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τη σεξουαλική βία και άλλες μορφές βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών,

–   έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων στο Πλαίσιο της Αναπτυξιακής Συνεργασίας που θα έπρεπε να εξασφαλίσει ότι η ισότητα των φύλων θα καταστεί σημείο αναφοράς στο σύνολο του έργου της ΕΕ με τις χώρες εταίρους σε όλα τα επίπεδα,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη της UNIFEM (2009),

–   έχοντας υπόψη το διορισμό το Μάρτιο του 2010 ενός Ειδικού Εκπροσώπου στη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών επί θεμάτων σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συγκρούσεις,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία και τις διακρίσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις παραλείψεις σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δικαιοσύνη στη Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό,

–   έχοντας υπόψη τη νεοσυσταθείσα Μονάδα για την Ισότητα των Φύλων του ΟΗΕ (ΟΗΕ-Γυναίκες),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε τη 10η επέτειο του ομόφωνα εγκριθέντος ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 που απετέλεσε μεγάλη επιτυχία των ακτιβιστών της ειρήνης από όλον τον κόσμο και σημαντικό διεθνές νομικά δεσμευτικό διάβημα που εμπλέκει τις γυναίκες στην ειρηνευτική διαδικασία σε ισότιμη βάση και λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1325 είναι το πρώτο ψήφισμα το οποίο ασχολείται με τις δυσανάλογες και μονόπλευρες επιπτώσεις των ενόπλων συγκρούσεων για τις γυναίκες· ότι με τη συμμετοχή, την πρόληψη και την προστασία, ο ρόλος των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και την πρόληψη των συγκρούσεων θα ενισχυθεί, οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις θα προλαμβάνονται και θα παρέχεται βελτιωμένη προστασία των γυναικών και των παιδιών στις εμπόλεμες περιοχές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820, 1888 και 1889 ενισχύουν και συμπληρώνουν το 1325 και ότι τα τέσσερα αυτά ψηφίσματα πρέπει να θεωρηθούν ως μια σειρά δεσμεύσεων για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών αποτελεί κοινό μέλημα και ευθύνη κάθε κράτους μέλους του ΟΗΕ είτε αυτό εμπλέκεται σε σύγκρουση είτε είναι δωρητής ή οτιδήποτε άλλο· τονίζοντας σχετικά την έγκριση το Δεκέμβριο του 2008 των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη βία σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος τους που αποτελούν ισχυρή πολιτική ένδειξη ότι πρόκειται για προτεραιότητες της Ένωσης,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών και ως εκ τούτου το ψήφισμα του Συμβουλίου 1325 χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη νομιμοποίηση στρατιωτικών επιχειρήσεων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών αλλά και αυξάνουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σε περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις και κρίσεις υφίστανται όλο και περισσότερο τις συνέπειες της βίας, ταυτόχρονα όμως μειώνονται σταθερά οι ευκαιρίες συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις· ότι από τις 21 διερευνηθείσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από το 1992 οι γυναίκες συνυπογράφουσες κάλυπταν ποσοστό μόλις 2,4% (UΝΙFEΜ),

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο με την πρόληψη των συγκρούσεων και με την εφαρμογή ειρηνικών μέτρων σε καταστάσεις σύγκρουσης είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφίσματος 1325,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820 και 1325 θα έπρεπε να καταλάβει περίοπτη θέση στα εξωτερικά χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ για τη δέουσα στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε ένοπλες συγκρούσεις και σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις αυτές,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εποπτεύει την εφαρμογή της ευρείας προσέγγισης και το προσεχές σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ καθώς και την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών σε σχέση με τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών,

ΙΑ. ­­­λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα έπρεπε να διευκολύνει την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη των συγκρούσεων, τις ειρηνευτικές διαδικασίες και τις μεταπολεμικές φάσεις όπως το σχεδιασμό της ανασυγκρότησης μετά από μια εμπόλεμη κατάσταση,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τμήμα της διάσπαρτης και συστηματικής πρακτικής του βιασμού και της σεξουαλικής δουλείας αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου· ότι ο βιασμός αναγνωρίζεται επίσης ως στοιχείο του εγκλήματος γενοκτονίας όταν διαπράττεται με την πρόθεση να καταστραφεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μια στοχευμένη ομάδα· ότι η ΕΕ θα έπρεπε να υποστηρίξει τις προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τους δράστες σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ενέκριναν μια σειρά σημαντικών εγγράφων σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1820 και 1325, επέδειξαν όμως ελάχιστο ενδιαφέρον προκειμένου να τεθούν οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές σε εφαρμογή συστηματικά και με συνέπεια,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μειοψηφία απλώς των κρατών μελών της ΕΕ κατάρτισε εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325· ότι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υιοθετήσει εθνικά σχέδια δράσης,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 25η Νοεμβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα κατά της βίας σε βάρος γυναικών,

1.  τονίζει ότι η 10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έπρεπε να αποτελέσει την αφετηρία για μια ενισχυμένη ημερήσια διάταξη σε σχέση με την εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού που δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς πολιτική ηγεσία στα υψηλότερα επίπεδα και χωρίς αυξημένη προικοδότηση· συνιστά θερμά να θιγεί κατά τον δέοντα τρόπο το θέμα αυτό στην αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τα βία σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής σε βάρος τους·

2.  ζητεί τη διάθεση ειδικών και σημαντικών οικονομικών ανθρωπίνων και οργανωτικών πόρων σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών και την ένταξη της διάστασης του φύλου στον τομέα των πολιτικών μέτρων στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στις διμερείς και πολυμερείς τους σχέσεις με κράτη και οργανισμούς εκτός ΕΕ·

3.  ενθαρρύνει θερμά την ενίσχυση της Ομάδα Δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια πρόεδρος της οποίας θα καταστεί ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ και που θα επανεξετάσει την έγκριση και την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης σε σχέση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 και 1820, θα πραγματοποιεί συστηματική ανάλυση με βάση το φύλο των πολιτικών αποστολών για την επίλυση συγκρούσεων και θα ελέγχει καθώς και θα παρέχει συμβουλές στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

4.  ζητεί την άμεση αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την εξεύρεση λύσεων στις συγκρούσεις, ακόμη και ως μεσολαβητών, διαπραγματευτών και κατά την εφαρμογή μέτρων επίλυσης των συγκρούσεων·

5.  καλεί επειγόντως την ΕΕ να εγκαταλείψει τη χρήση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε διεθνείς συγκρούσεις και πολέμους και ζητεί να σταματήσει άμεσα η στρατιωτική συνεργασία·

6.  καλεί επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να περιλαμβάνουν πάντοτε αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 και 1820 σε κάθε απόφαση του Συμβουλίου και στις εντολές των αποστολών και να εξασφαλίσουν ότι όλες οι αποστολές θα έχουν τουλάχιστον έναν σύμβουλο επί θεμάτων ισότητας φύλων και ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των στόχων των ψηφισμάτων 1325 και 1820· καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τους αρχηγούς των αποστολών να καταστήσουν τη συνεργασία και τη διαβούλευση με τις τοπικές οργανώσεις γυναικών βασικό στοιχείο της κάθε αποστολής·

7.  καλεί επειγόντως όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εκπονήσει εθνικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325, να το πράξουν εντός ενός έτους σε συνεργασία με τις γυναικείες οργανώσεις και τις οργανώσεις για την ειρήνη, το δε σχέδιο αυτό δράσης να εφαρμόζεται και να χρηματοδοτείται καταλλήλως σε όλους τους εξωτερικούς τομείς ανάπτυξης και αμυντικής δράσης, σε εθνικό δε και ευρωπαϊκό πλαίσιο το σχέδιο δράσης θα έπρεπε να βασίζεται στα ακόλουθα σημεία:

α)  οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα σε όλα τα στάδια της επίσημης ειρηνευτικής διαδικασίας και στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις καθώς και σε όλες τις τοπικές και άτυπες διαδικασίες λήψεις αποφάσεων,

β)  θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πολιτική, οικονομική συμμετοχή και η επιρροή των γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες μετά από μια σύγκρουση και σε σχέση με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τη μεσολάβηση, αποκατάσταση και ανασυγκρότηση, όλα δε τα προγράμματα και μελέτες πρέπει να καθοδηγούνται και να εφαρμόζονται από μια αντίληψη ανεξάρτητη φύλου,

γ)  πρέπει να λαμβάνονται όλα τα πολιτικά μέτρα για την πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, ιδίως σε σχέση με τη σεξουαλική βία και τις επιθέσεις σε βάρος γυναικών και παιδιών με βάση το φύλο και με σκοπό τον τερματισμό των συγκρούσεων,

δ)  η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης θα πρέπει να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Ηνωμένα Έθνη·

8.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν ενεργά και με βιώσιμο τρόπο – τόσο από ηθικής όσο και από οικονομικής πλευράς – τη θέσπιση θεσμών και μηχανισμών ελέγχου βάσει του ψηφίσματος 1325 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίπεδο Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του ψηφίσματος σε όλα τα διεθνή επίπεδα·

9.  ζητεί τη θέσπιση καταλλήλων διαδικασιών για δημόσιες καταγγελίες που θα συμβάλλουν ιδιαίτερα στην αποκάλυψη της σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το φύλο· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν μια λεπτομερή αναφορά για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στην εξαμηνιαία αξιολόγηση των πολιτικών αποστολών·

10. υπενθυμίζει τους μαζικούς βιασμούς που πραγματοποιήθηκαν από την 30ή Ιουλίου έως την 4η Αυγούστου στην περιοχή των ορυχείων του ανατολικού Κονγκό, ότι αναφέρθηκαν 8300 τουλάχιστον βιασμοί κατά το τελευταίο έτος στο ανατολικό Κονγκό και ότι τουλάχιστον 1244 γυναίκες αναφέρθηκε ότι βιάστηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, που σημαίνει 14 κατά μέσον όρο βιασμούς ημερησίως· ζητεί την κατάργηση της αποστολής EUPOL RD Congo η οποία παράλληλα με την EUSEC RD Congo συνέβαλαν κατά κοινή αποδοχή αρνητικά στην κλιμάκωση της βίας και στην κατάσταση της χώρας εκπαιδεύοντας στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις που διέπραξαν εγκλήματα σε βάρος του ιδίου του άμαχου πληθυσμού τους και ιδιαίτερα σε βάρος γυναικών και παιδιών·

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να σταματήσουν την οποιαδήποτε υποστήριξη – μεταξύ άλλων με εξοπλισμό και εκπαιδευτική βοήθεια – ιδίως για τα καθεστώτα και τις ένοπλες δυνάμεις που στρατολογούν ανήλικους ως στρατιώτες σε ένοπλες συγκρούσεις και παραβιάζουν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ασκούν εξ συστήματος σεξουαλική βία·

12. καλεί τον Επίτροπο ανάπτυξης να δώσει προτεραιότητα στη στήριξη του έργου των γυναικείων οργανώσεων στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες που αφορούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συμφιλίωση και να χρηματοδοτεί συστηματικά τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο πλαίσιο όλων των βραχυπρόθεσμων μέτρων·

13. θεωρεί ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα έπρεπε να ενημερώσουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όπως οι τοπικές γυναικείες οργανώσεις σχετικά με τη δέσμευσή τους σε περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις και να λαμβάνουν τη γνώμη των οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας κατά τη διαδικασία του πολιτικού σχεδιασμού·

14. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καθιερώσουν μια εβδομάδα ετησίως κατά την οποία θα ζητείται η γνώμη των γυναικών ηγετών που θα μπορούσε να συμπληρώσει την παγκόσμια ανοικτή ημέρα του ΟΗΕ για τις γυναίκες και την ειρήνη συνοδευόμενη από εκθέσεις αντιπροσωπειών της ΕΕ και δράσεις παρακολούθησης·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Ειδικό Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις και στον νεοδιορισθέντα προϊστάμενο της Μονάδας για την Ισότητα των Φύλων του ΟΗΕ (ΟΗΕ-Γυναίκες).

 

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου