Procedure : 2010/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0671/2010

Indgivne tekster :

B7-0671/2010

Forhandlinger :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0444

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 131kWORD 78k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.487v01-00
 
B7-0671/2010

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om Ukraine


Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Ukraine  
B7‑0671/2010

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine, navnlig beslutning af 25. februar 2010,

- der henviser til fælleserklæringen om det østlige partnerskab, som blev lanceret den 7. maj 2009 i Prag,

- der henviser til erklæringen og henstillingerne fra mødet i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine den 3.-5. november 2010,

- der henviser til, at Ukraine har været medlem af Verdenshandelsorganisationen siden marts 2008,

- der henviser til, at ministerrådet for energifællesskabstraktaten på sit møde i december 2009 i Zagreb godkendte Ukraines tiltrædelse af traktaten,

- der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine, der trådte i kraft den 1. marts 1998, og til de igangværende forhandlinger om den associeringsaftale, som skal afløse partnerskabs- og samarbejdsaftalen,

- der henviser til associeringsagendaen EU-Ukraine, der blev godkendt af Samarbejdsrådet EU-Ukraine i juni 2009 til afløsning af handlingsplanen,

- der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lempelse af visumreglerne, der blev undertegnet den 18. juni 2007 og trådte i kraft den 1. januar 2008, og til dialogen om visumspørgsmålet mellem EU og Ukraine, der blev indledt i oktober 2008,

- der henviser til aftalememorandummet om etablering af en dialog om regionalpolitik og udvikling af regionalt samarbejde mellem det ukrainske ministerium for regional udvikling og anlægsarbejder og Europa-Kommissionen, der blev undertegnet den 22. juli 2009,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI),

- der henviser til aftalememorandummet om samarbejde på energiområdet mellem EU og Ukraine, der blev undertegnet den 1. december 2005,

- der henviser til de sidsteøjebliksændringer af den ukrainske valglov, som det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, vedtog i juni 2010, kort før afholdelsen af de lokale valg,

- der henviser til rapporten fra Europa-Parlamentets medlemmer af Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine om observation af lokal- og regionalvalgene den 31. oktober 2010,

- der henviser til det nationale vejledende program for Ukraine for 2011-2013,

- der henviser til resultaterne fra de seneste topmøder mellem EU og Ukraine, herunder anerkendelsen på topmødet i 2008 i Paris af Ukraine som et europæisk land, der deler fælles historie og fælles værdier med EU-medlemsstaterne, og til konklusionerne fra topmødet mellem EU og Ukraine den 4. december 2009 i Kiev,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der understreger, at Ukraine er en nabo af strategisk betydning for EU, og at landets størrelse, ressourcer, befolkning og geografiske beliggenhed giver Ukraine en markant position i Europa og gør landet til en regional nøgleaktør,

B. der fremhæver, at Ukraine er en europæisk stat, og at landet kan ansøge om medlemskab af EU i overensstemmelse med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union i lighed med enhver europæisk stat, der tilslutter sig principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet,

C. der henviser til, at der afholdtes lokale og regionale valg i Ukraine den 31. oktober 2010, og til, at visse aspekter af den måde, hvorpå disse valg var tilrettelagt, har givet anledning til kritik fra nationale og internationale observatørers side, navnlig hvad angår valgloven, procedurerne for vedtagelsen af loven samt visse specifikke dele af lovens indhold,

D. der betoner, at EU går ind for et stabilt og demokratisk Ukraine, som respekterer princippet om social markedsøkonomi, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og beskyttelsen af mindretal og garanterer de grundlæggende rettigheder, og som påpeger, at intern politisk stabilitet i Ukraine og fokus på interne reformer er en forudsætning for en yderligere udvikling af forbindelserne mellem EU og Ukraine,

E. der pointerer, at Ukraine i de over fem år, der er gået siden den orange revolution, beklageligvis ikke har formået at finde en tilfredsstillende løsning på landets forfatningsmæssige og institutionelle mangler, herunder navnlig kompetencestridighederne mellem præsidenten og premierministeren, og som påpeger, at vigtige reformprojekter i den offentlige, økonomiske og sociale sektor som en følge heraf enten er blevet udskudt, er blevet gennemført på inkonsekvent vis eller slet ikke er blevet fuldført,

F. der henviser til forlydender om, at demokratiske frihedsrettigheder såsom forsamlings-, ytrings- og mediefriheden er kommet under pres i de seneste måneder,

G. der finder, at Ukraine, efter at forfatningsdomstolen har erklæret forfatningsændringerne fra 2007 for ulovlige, nu må begynde at gennemføre forfatningsreformer med det formål at skabe et levedygtigt og effektivt system med indbyrdes kontrol og tilsyn, der kan sikre en klar fordeling af beføjelserne mellem præsidenten, regeringen og Verkhovna Rada,

H. der bemærker, at der i de seneste år generelt er sket store fremskridt i forbindelserne mellem EU og Ukraine, især inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik, samhandel samt finansielle, økonomiske og energirelaterede anliggender,

I. der påpeger, at Ukraines tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) udgør et vigtigt skridt i retning af Ukraines accept af de internationale og europæiske økonomiske normer og en udvidelse af handelsforbindelserne med EU, og som påpeger, at der er sket betydelige fremskridt i forhandlingerne om indførelse af et vidtgående og bredt frihandelsområde som en integreret del af associeringsaftalen,

J. der fastslår, at Ukraines tiltrædelse af energifællesskabstraktaten har stor betydning for alle parter,

1. understreger, at Ukraine har stærke historiske, kulturelle og økonomiske bånd til Den Europæiske Union, og at landet er en af EU's vigtigste strategiske partnere i det østlige naboområde, idet det udøver en væsentlig indflydelse på hele kontinentets sikkerhed, stabilitet og velstand;

2. konstaterer med tilfredshed, at Ukraines politiske og statslige ledelse gentagne gange har tilkendegivet ambitioner om at blive mere integreret i Europa og på længere sigt opnå medlemskab af Den Europæiske Union; bemærker, at dette mål fortsat har opbakning fra alle aktører på landets politiske scene;

3. hilser den nuværende regeringskoalitions indsats for at genoprette den politiske stabilitet i Ukraine velkommen, da dette er en forudsætning for konsolideringen af demokratiet i landet; bemærker, at varig politisk stabilitet kun kan sikres gennem forfatningsændringer, der etablerer en klar magtdeling og indfører et ordentligt system med indbyrdes kontrol og tilsyn mellem og inden for den udøvende, den lovgivende og den dømmende magts organer;

4. understreger, at en sådan situation med større stabilitet gør det muligt for den nuværende regering at føre en aktiv og systematisk reformpolitik inden for en række vigtige sektorer i Ukraines økonomi og i samfundslivet, som også kan yde et meget vigtigt bidrag til udviklingen hen imod Ukraines integrering i EU; påpeger, at der allerede er taget skridt til gennemførelse af betydelige reformer med vedtagelsen af ny lovgivning om henholdsvis beskatning og adgang til finansiering, styrkelse af de finansielle markeder og modernisering af energisektoren;

5. bemærker, at internationale observatører har erklæret, at valgene i det store og hele blev gennemført på en uproblematisk og veltilrettelagt måde, men at der blev konstateret flere mangler, hvoraf den mest foruroligende var, at oppositionspartierne rent faktisk ikke havde mulighed for at deltage i valgene i tre distrikter; konstaterer, at der især blev givet udtryk for bekymring over, at valgloven var blevet vedtaget kort tid inden, valgprocessen blev indledt, hvilket gjorde det umuligt at forberede denne proces på en ordentlig måde;

6. understreger, at de hyppigt forekommende sidsteøjebliksændringer af valgreglerne og de vedvarende diskussioner om anvendelsen af disse regler har skabt et klima med unødige kontroverser omkring alle valghandlinger; finder det derfor positivt, at der nu er fremlagt et forslag til en konsolideret valglov til vedtagelse i Verkhovna Rada; glæder sig i den forbindelse over, at præsident Janukovitsj har vist vilje til at drage ved lære af lokalvalgene og fremskynde vedtagelsen af denne valglov; understreger, at valgreformen bør foretages ved hjælp af en gennemsigtig og participatorisk proces og bør sikre, at de reviderede valgregler er på plads i god tid inden parlamentsvalget; opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at tage imod tilbuddene om støtte fra EU-institutionerne, Europarådet og OSCE for at nå frem til en lovgivning, der er helt i overensstemmelse med europæiske standarder; opfordrer indtrængende myndighederne til at vedtage en lov om finansiering af politiske partier, som svarer til de europæiske standarder, samt at overveje muligheden for at yde statslige tilskud til politiske partier med henblik på at mindske deres afhængighed af økonomiske interesser;

7. forventer, at oppositionspartierne og deres politiske ledere i god tro vil sikre og fremme et effektivt system med kontrol af og tilsyn med regeringens arbejde; appellerer derfor til oppositionen om at vise en konkret vilje til at sikre et grundlag for oprigtigt og konstruktivt samarbejde med regeringen om de vigtigste mål med hensyn til Ukraines udvikling, reformer og udenrigspolitik; opfordrer endvidere oppositionen til at afstå fra handlinger, som kun sigter mod at gribe forstyrrende ind i Verkhovna Radas beslutningsevne;

8. opfordrer myndighederne og oppositionen til i fællesskab at implementere en forfatningsreformpakke, der kan afhjælpe de nuværende mangler samt de underliggende årsager til den systemiske politiske ustabilitet i Ukraine; opfordrer parterne i regeringen og oppositionen til fuldt ud at inddrage alle civilsamfundets sektorer i drøftelserne om forfatningsreformerne og føre disse drøftelser i en ånd af harmoni og samarbejde; opfordrer indtrængende parterne til at samarbejde med Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen);

9. udtrykker bekymring over det stigende antal forlydender om, at demokratiske frihedsrettigheder såsom forsamlings-, ytrings- og mediefriheden er kommet under pres i de seneste måneder; opfordrer derfor myndighederne til at efterforske alle påstande om brud på rettigheder og frihedsrettigheder og skride ind over for enhver konstateret krænkelse; henstiller desuden til myndighederne, at de tager enhver afgørelse eller udnævnelse, der kan indebære en interessekonflikt, navnlig inden for retshåndhævelse og retsvæsen, op til revision;

10. er foruroliget over den seneste tids udvikling, som kan undergrave friheden og pluralismen i medierne; opfordrer myndighederne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at værne om disse væsentlige elementer i et demokratisk samfund og til at afstå fra ethvert forsøg på direkte eller indirekte at kontrollere indholdet af de nationale mediers nyhedsformidling; understreger det presserende behov for en lovgivningsmæssig reform på medieområdet og glæder sig derfor over, at der for nylig er fremsat forslag om indførelse af public service radio og tv i Ukraine; glæder sig endvidere over de ukrainske myndigheders offentlige tilsagn om, at det nødvendige lovgrundlag for oprettelse af et public service radio- og tv-selskab vil ligge klart inden årets udgang;

11. understreger den store betydning, som Ukraines europæiske integrationsproces har for gennemførelsen af økonomiske, sociale og politiske reformer i landet; håber derfor, at der vil blive gjort betydelige fremskridt på det næste topmøde mellem EU og Ukraine den 22. november i Bruxelles, således at indgåelsen af en associeringsaftale kan fremskyndes; opfordrer navnlig Kommissionen og Ukraine til at intensivere indsatsen for at implementere associeringsagendaen EU-Ukraine;

12. understreger, at aftalen om et vidtrækkende og omfattende frihandelsområde vil kunne føre til Ukraines gradvise integration i EU's indre marked, og herunder udbredelsen af de fire friheder til Ukraine; opfordrer indtrængende Kommissionen og Ukraine til at gøre hurtige fremskridt på dette område på grundlag af Ukraines resultater som medlem af WTO; opfordrer indtrængende begge parter til at gøre deres yderste for at opnå en endelig aftale i løbet af første halvår af 2011;

13. understreger betydningen af en styrkelse af samarbejdet mellem Ukraine og EU på energiområdet; opfordrer Ukraine til at ratificere sin tiltrædelse af energifællesskabstraktaten og implementere den fuldt ud; opfordrer endvidere Ukraine til at implementere sine tilsagn fra fælleserklæringen fra EU's og Ukraines internationale investeringskonference om modernisering af Ukraines gastransitsystem; opfordrer til indgåelse af yderligere aftaler mellem EU og Ukraine med det formål at sikre energiforsyningen for begge parter, herunder et pålideligt og diversificeret transitsystem for olie og gas; støtter i denne henseende Ukraines indsats for trepartsløsninger mellem EU, Ukraine og Rusland med henblik på at sikre energistrømmen fra Rusland til EU;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at udarbejde en køreplan for ophævelse af visumpligten for Ukraine, herunder med det mellemliggende mål at afskaffe de eksisterende visumgebyrer;

15. anmoder Kommissionen om at samarbejde med medlemsstaterne og Ukraine om indførelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med EM i fodbold, således at denne særlige begivenhed kan benyttes som en forsøgsperiode forud for den endelige indførelse af en visumfri ordning;

16. understreger, at det er vigtigt at intensivere samarbejdet inden for ungdoms- og studieudveksling og fremme udviklingen af stipendieprogrammer, der gør det muligt for ukrainerne at stifte bekendtskab med Den Europæiske Union og dens medlemsstater;

17. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at udbygge samarbejdet med Ukraine for så vidt angår udviklingen i naboområdet, herunder navnlig udviklingen i politikkerne for Sortehavsområdet;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Ukraines regering og parlament samt Europarådets og OSCE’s parlamentariske forsamlinger.

 

Seneste opdatering: 25. november 2010Juridisk meddelelse