Διαδικασία : 2010/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0672/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0672/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0444

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 119kWORD 76k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.488v01-00
 
B7-0672/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την Ουκρανία


Jaromír Kohlíček εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ουκρανία  
B7‑0672/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998, καθώς και τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης που προορίζεται να αντικαταστήσει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας,

–   έχοντας υπόψη τον κατάλογο των δράσεων προτεραιότητας για το 2010, που συμφώνησαν από κοινού η Ουκρανία και η ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο 2010,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1755 (2010) που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 5 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού της δημοκρατίας στην Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση το μέγεθός της, τη γεωγραφική της θέση και τους ιστορικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και άλλους δεσμούς της με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, η Ουκρανία καθίσταται πολύτιμος εταίρος της ΕΕ και καθοριστικός τοπικός παράγοντας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα υπέφερε επί πολλά χρόνια από πολιτική αστάθεια, διαφθορά, μια ιδιωτικοποίηση που είχε ως αποτέλεσμα ολιγαρχικές οικονομικές διαρθρώσεις, προβλήματα ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφοράς ενέργειας στην Ευρώπη εξαιτίας της αντιρωσικής πολιτικής των πρώην κυβερνήσεων, από κοινωνικά προβλήματα και από τη δυσαρέσκεια των ουκρανών πολιτών με τους πολιτικούς ηγέτες τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία επλήγη σοβαρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση, λόγω της μεγάλης εξάρτησης της χώρας από τη μεταλλουργική βιομηχανία της και του ιδιαίτερα ευάλωτου χαρακτήρα του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα της· εκτιμώντας ότι η Ουκρανία απέκτησε μεγάλη εξάρτηση από το δάνειο που της χορήγησε το ΔΝΤ για να αποφύγει την πτώχευση υπό συνθήκες ύφεσης και για να διατηρήσει τις πληρωμές για τη διαμετακόμιση ρωσικού αερίου στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι όροι που επέβαλε το ΔΝΤ είχαν ως αποτέλεσμα μείωση των πραγματικών μισθών και αύξηση της ανεργίας, αύξηση των τιμών αερίου για τους εγχώριους καταναλωτές και άλλα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει επισημάνει σαφώς τους δύο στόχους της εξωτερικής πολιτικής της: επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την ΕΕ και βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που έχει λάβει η νέα ουκρανική κυβέρνηση για τη βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία και οι νέες συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς συνεργασίας, όπως η ενέργεια, οι εναέριες μεταφορές, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση συνέβαλαν στην υπέρβαση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κόλπους της ουκρανικής κοινωνίας επικρατεί συναίνεση όσον αφορά την ανάγκη εμβάθυνσης των σχέσεων με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ σχετικά με τη Συμφωνία Σύνδεσης και την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων δεν έχουν καμία ελπίδα να επιτύχουν σε βραχυπρόθεσμη προοπτική και να αποφέρουν πραγματικά οφέλη στους ανθρώπους σε αμφότερες τις πλευρές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόσφατα εγκριθείς εκλογικός νόμος, οι συνταγματικές τροποποιήσεις και η νέα νομοθεσία για τις ΜΚΟ και οι αυξανόμενες διαμαρτυρίες των δημοσιογράφων σχετικά με τους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης που έχουν επιβάλει οι εκδότες και/ή οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης έχουν προκαλέσει διεθνείς ανησυχίες σχετικά με την εξέλιξη της δημοκρατίας στην Ουκρανία,

1.  σημειώνει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του ουκρανικού λαού και επιβεβαιώνει την ετοιμότητα του για δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης και της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας·

2.  τονίζει ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών και της συνέχισης των αμοιβαίως επωφελών σχέσεων με τη Ρωσία· τονίζει ότι η σταθερότητα και η συνεργασία σε ολόκληρη την ήπειρο θα ωφεληθούν από τις σταθερές σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας·

3.  απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και σε όλες τις γειτονικές χώρες να σεβαστούν πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του ουκρανικού λαού και να απόσχουν από την άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης πίεσης με σκοπό τη μεταβολή της δημοκρατικής απόφασης σχετικά με την περαιτέρω πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας·

4.  φρονεί ότι ο τερματισμός του ανταγωνισμού μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας με αντικείμενο τις κοινές γειτονικές χώρες και η εδραίωση βιώσιμης και ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης με την ΕΕ θα συνέβαλαν στην επίλυση πολλών προβλημάτων και συγκρούσεων στην περιοχή και θα έδιναν την αναγκαία ώθηση στη συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

5.  φρονεί ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την εδραίωση της δημοκρατίας στην Ουκρανία: εκφράζει επιδοκιμασία για τη μέχρι σήμερα επιτευχθείσα πρόοδο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η επίτευξη διαρκούς πολιτικής σταθερότητας μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω συνταγματικών τροποποιήσεων με τις οποίες θα καθιερωθεί σαφής διαχωρισμός εξουσιών και κατάλληλο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών μεταξύ και εντός της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας·

6.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας δεν έχουν αποφέρει ακόμη πραγματικά οφέλη στους ανθρώπους στις δύο πλευρές· φρονεί ότι ζητήματα όπως η περαιτέρω ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, και ειδικότερα η παραίτηση από την επιβολή τελών θεωρήσεων, τα βραχυπρόθεσμα έργα υποδομής, η υγεία, η ενεργειακή απόδοση, η εκπαίδευση και το περιβάλλον, θα μπορούσαν να δώσουν στην εταιρική σχέση την αναγκαία ώθηση· υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης της μεταφορικής σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας καθώς και των προτύπων ασφαλείας και προστασίας σε αυτόν τον τομέα· συνιστά περαιτέρω εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών·

7.  επισημαίνει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών για τη δημοκρατική ανάπτυξη της Ουκρανίας και ζητεί, ως εκ τούτου, από τις αρχές να επισπεύσουν την έγκριση του νέου νόμου για τις οργανώσεις των πολιτών με στόχο να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις που διαπιστώνονται στο σημερινό νομικό πλαίσιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις·

8.  εκφράζει επιδοκιμασία για την προτεραιότητα που έδωσε ο νέος πρόεδρος στην καταπολέμηση της διαφθοράς· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Verkhovna Rada να αναβάλει έως το 2011 την έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης κατά της διαφθοράς που καταρτίσθηκε με τη βοήθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για την άσκηση βέτο εκ μέρους του πρώην προέδρου στο νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί τον Πρόεδρο και το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η νομοθετική δέσμη κατά της διαφθοράς θα τεθεί τώρα σε ισχύ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και ότι όλες οι συστάσεις που διατύπωσε η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) στην κοινή έκθεση αξιολόγησης του πρώτου και δεύτερου γύρου θα εφαρμοστούν αμέσως·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Ουκρανίας καθώς και στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου