Procedure : 2010/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0673/2010

Indgivne tekster :

B7-0673/2010

Forhandlinger :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0444

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 128kWORD 73k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.489v01-00
 
B7-0673/2010

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om Ukraine


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Ukraine  
B7‑0673/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine,

–   der henviser til resultaterne af det lokalvalg, der blev afholdt den 31. oktober 2010,

–   der henviser til Europarådets parlamentariske forsamlings resolution 1755 af 5. oktober 2010 om de demokratiske institutioners funktion i Ukraine,

–   der henviser til rapport af 9. september 2010 fra overvågningsudvalget under Europarådets parlamentariske forsamling,

–   der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Ukraine af 16. september 2010,

–   der henviser til erklæringen og henstillingerne fra det 14. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine den 22.-23. marts 2010 i Bruxelles,

–   der henviser til erklæringen og henstillingerne fra det 15. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine den 4.-5. november 2010 i Kiev og Odessa,

–   der henviser til de sidste øjebliks ændringer af den ukrainske valglov, som det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, vedtog i juni 2010, kort før afholdelsen af lokalvalget,

–   der henviser til fælleserklæringen fra topmødet mellem EU og Ukraine den 4. december 2009 i Kiev,

–   der henviser til fælleserklæringen fra topmødet mellem EU og Ukraine den 22. november 2010 i Bruxelles,

–   der henviser til fælleserklæringen om det østlige partnerskab, som blev indført den 7. maj 2009 i Prag,

–   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine, der trådte i kraft den 1. marts 1998, og til de igangværende forhandlinger om den associeringsaftale, som skal afløse partnerskabs- og samarbejdsaftalen,

–   der henviser til det nationale vejledende program for Ukraine for 2011-2013,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Ukraine er et europæisk land af strategisk betydning for EU, og til, at landets størrelse, ressourcer, befolkning og geografiske beliggenhed giver Ukraine en markant position i Europa og gør landet til en regional nøgleaktør,

B.  der henviser til, at Ukraines nyvalgte præsident Viktor Janukovitsj samt det ukrainske parlament (Verkhovna Rada) har bekræftet Ukraines ønske om at tiltræde Den Europæiske Union, og at der allerede er taget vigtige skridt hen imod Europæiske normer, som f.eks. Ukraines tilsagn om at gennemføre europæiske økonomiske og energipolitiske normer (hvilket bl.a. afspejles i tiltrædelsen af energifællesskabet), og endvidere iværksættelsen af det omfattende økonomiske reformprogram, som støttes af IMF,

C. der henviser til, at den ukrainske regering planlægger en omfattende reformplan, og opfordrer til, at Europa-Parlamentets krav i sin beslutning af 25. februar 2010 medtages heri,

D. der henviser til, at Ukraine fik bevilget et standbylån af Den Internationale Valutafond,

E.  der henviser til forlydender om, at demokratiske frihedsrettigheder såsom forsamlings-, ytrings- og mediefriheden er kommet under pres i de seneste måneder,

F.  der henviser til, at der efter præsidentvalgene er foruroligende tegn på en erosion inden for demokrati og pluralisme især med hensyn til behandlingen af visse ngo’er og individuelle klager fra journalister over pres fra deres chefredaktører eller ejere af deres medieforetagender om at dække eller ikke dække visse begivenheder, såvel som øgede og politisk motiverede aktiviteter inden for Ukraines sikkerhedstjeneste og politisk misbrug af administrative ressourcer og ressourcer under retssystemet,

G. der henviser til, at den ukrainske forfatningsdomstols afgørelse af 1. oktober 2010 genetablerer forfatningen fra 1996, og til, at etableringen af et demokratisk, effektivt og vedvarende system med kontrol og balance fortsat bør prioriteres, og at processen til opnåelse heraf bør være åben, inklusiv og tilgængelig for alle politiske partier og aktører i Ukraine,

H. der henviser til, at der blev afholdt lokal- og regionalvalg i Ukraine den 31. oktober 2010, og til, at visse aspekter af den måde, hvorpå disse valg var organiseret, har givet anledning til kritik af, at europæiske normer for åbenhed og retfærdighed ikke var opfyldt,

I.   der henviser til, at ikke alle partier havde tilladelse til at stille op i alle landets provinser og byer,

J.   der henviser til, at en parlamentarisk ad hoc-delegation overvågede procedurerne den 31. oktober,

K. der henviser til, at dagsordenen for det bilaterale samarbejde nåede et skridt videre på det 14. topmøde mellem EU og Ukraine den 22. november 2010 i Bruxelles, idet der blev fastlagt en handlingsplan for lempelse af visumreglerne og undertegnet en protokol til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale, som giver Ukraine mulighed for at deltage i EU-programmer,

L.  der henviser til, at OSCE's repræsentant om mediefrihed den 13. oktober 2010 erklærede, at Ukraine har opnået en høj grad af mediefrihed, men at der skal træffes øjeblikkelige foranstaltninger for at bevare dette resultat, og opfordrede regeringen til at afstå fra ethvert forsøg på at påvirke eller censurere medieindholdet og på den måde overholde de internationale normer for mediefrihed og mediefrihedsforpligtelserne under OSCE,

1.  understreger, at Ukraine har et europæisk perspektiv med stærke historiske, kulturelle og økonomiske bånd til Den Europæiske Union, og at landet er en af EU's vigtigste strategiske partnere i det østlige naboområde, idet det udøver en væsentlig indflydelse på hele kontinentets sikkerhed, stabilitet og velstand; støtter Ukraine fuldt ud på dets vej mod et omfattende økonomisk reformprogram;

2.  udtrykker derfor foruroligelse over det stigende antal forlydender og troværdige indberetninger om, at demokratiske frihedsrettigheder såsom forsamlings-, ytrings- og mediefriheden er kommet under pres i de seneste måneder;

3.  fordømmer lokal- og regionalvalgene som ufri, uretfærdige og udemokratiske;

4.  minder om, at valglovene ensidigt blev ændret kort tid før valget med den velovervejede intention at stille nye partier og partisammenslutninger dårligere, og at ikke alle partier kunne blive registreret i hele landet under deres lovformelige navn umiddelbart inden valget;

5.  minder om, at alle eller næsten alle lokale og territoriale valgkommissioner hovedsageligt var sammensat af medlemmer af det nye regerende parti på nationalt niveau, hvilket i store dele af landet står i skarp kontrast til de respektive lokale resultater af tidligere og tilmed nyligt afholdte valg;

6.  minder om, at lokale myndigheder forsætligt registrerede falske politiske partier i andre etablerede politiske partiers navn eller nægtede at registrere behørigt legitimerede repræsentanter for oppositionspartierne, at det største oppositionsparti, som havde opnået absolut flertal i Kiev, Lviv og andre valgkredse i forbindelse med præsidentvalget i begyndelsen af indeværende år, ikke fik mulighed for at deltage i de lokale valg i Lviv og andre regioner og kommuner, og at de kommunale distriktsråd i Kiev blev afskaffet, så der ikke fandt nogen afstemning sted i hovedstaden;

7.  kritiserer på det kraftigste, at radio- og tv- kanaler i hele landet gav et ulige eller endog helt uafbalanceret billede af meningsspektret i landet;

8.  beklager, at sluterklæringen og henstillingerne fra det 15. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine ikke behandler de utilstrækkelige og manipulerende forberedelser af og afholdelsen af lokal- og regionalvalgene i Ukraine, selv om grundlæggende principper for demokrati og internationale normer for demokratiske valg ikke er blevet overholdt,

9.  opfordrer Det Europæiske Råd til ikke at acceptere forringelsen af de demokratiske normer ved det nyligt afholdte valg og til at kræve en fortløbende udvikling hen imod demokrati, overholdelse af retsstatsprincipperne og gennemsigtighed i regeringens politik;

10. opfordrer myndighederne til i fuldt omfang at efterforske alle påstande om brud på rettigheder og frihedsrettigheder og afhjælpe enhver konstateret krænkelse samt undersøge den ukrainske sikkerhedstjenestes rolle, for så vidt angår indgreb i den demokratiske proces;

11. er foruroliget over den seneste tids udvikling, som kan undergrave friheden og pluralismen i medierne; opfordrer myndighederne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at værne om disse væsentlige elementer i et demokratisk samfund og til at afstå fra ethvert forsøg på direkte eller indirekte at kontrollere indholdet af de nationale mediers nyhedsformidling; understreger det presserende behov for en lovreform på medieområdet og glæder sig derfor over, at der for nylig er fremsat forslag om indførelse af public service radio og tv i Ukraine; glæder sig endvidere over de ukrainske myndigheders offentlige tilsagn om, at der er behov for et lovgrundlag for oprettelse af et public service radio- og tv-selskab, og at det vil ligge klart inden årets udgang; henstiller til myndighederne at sikre, at retssager ikke medfører en selektiv annullering af sendefrekvenser, og tage enhver afgørelse eller udnævnelse, der kan indebære en interessekonflikt, op til revision;

12. opfordrer den ukrainske regering til at tilpasse lovgivningen om mediefrihed til OSCE-standarden;

13. beklager, at valgreglerne vedbliver at være et løbende diskussionsemne, og påpeger, at den lokale valglov har vist sig at være uegnet for Ukraine; henstiller til alle regeringens og oppositionens relevante politiske interessenter at overveje at indføre foranstaltninger for at fremme tilliden til valgprocessen hos dem, der anfægter et resultat, og hos vælgerne; fremhæver rapporten fra OSCE/ODIHR-valgobservatørmissionen, hvori parlamentsvalget i 2007 karakteriseres som værende nogenlunde i overensstemmelse med OSCE's og Europarådets forpligtelser og andre internationale normer for demokratiske valg, og hvori det bekræftes, at valgene blev afholdt i en åben ånd med deltagelse af alle de konkurrerende partier, og understreger, at disse opfyldte mål skal sikres ved fremtidige valg;

14. understreger behovet for at styrke institutionernes troværdighed, stabilitet, uafhængighed og effektivitet ved at sikre demokrati og retsstaten og fremme en konsensusproces for forfatningsreformer baseret på en klar magtadskillelse og effektiv kontrol og balance mellem de statslige institutioner; understreger, at samarbejdet med Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen) er afgørende for en sikring af, at de lovgivningsreformpakker, der for øjeblikket er under udarbejdelse, er i fuldstændig overensstemmelse med de europæiske standarder og værdier; opfordrer alle relevante politiske aktører, herunder regeringen og oppositionen, til at deltage i denne proces, og opfordrer de ukrainske myndigheder til at anmode Venedigkommissionen om en udtalelse om de endelige udgaver af lovforslag;

15. kræver en omfattende og konsekvent retsreform, der sikrer de retslige myndigheders uafhængighed af den udøvende magt og en modstandskraft mod korruption, hvilket sammen med uafhængige medier vil forhindre, at en af de politiske kræfter i Ukraine eventuelt monopoliserer magten;

16. opfordrer indtrængende det ukrainske parlament til at vedtage lovforslaget udarbejdet af Shevchenko om adgang til offentlig information, der er blevet godkendt af Europarådets parlamentariske forsamling, og indføre effektive redskaber til gennemførelsen heraf; er af den opfattelse, at dette yderligere vil bidrage til den anti-korruptionskurs, som den ukrainske præsident og premierminister har forpligtet sig til at fremme;

17. glæder sig over handlingsplanen for en lempelse af visumreglerne for Ukraine, som der blev opnået enighed om på det 14. topmøde mellem EU og Ukraine den 22. november 2010; mener, at denne handlingsplan vil være et nyttigt redskab til fremme af væsentlige reformer på relevante områder, navnlig konsolidering af retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder, og understreger, at disse reformer vil være af afgørende betydning for at opfylde de benchmarks, der er fastsat for lempelse af visumreglerne; opfordrer Kommissionen til at bistå de ukrainske myndigheder i deres bestræbelser på at gennemføre lempelsen af visumreglerne;

18. glæder sig over undertegnelsen af protokollen til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale, som giver Ukraine mulighed for at deltage i EU-programmer inden for erhvervs- og iværksættervirksomhed, energi samt information, kommunikation og teknologi;

19. er foruroliget over tilfældene af vold og intimidering mod journalister og det forhold, at Novy Styl-journalisten Vasil Klimentjev forsvandt den 11. august 2010; har tillid til, at de ukrainske myndigheder vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at afslutte undersøgelserne;

20. er foruroliget over de tiltagende nationalistiske tendenser i Ukraines vestlige regioner, som afspejles i det succesfulde valg for det chauvinistiske nationalistparti "Swoboda", der med en stemmeandel på 20-30 % allerede er blevet en stor lokal aktor i regionen, og bemærker mediernes beretninger om, at dette politiske parti er knyttet til støtter af det nye regerende parti på nationalt niveau;

21. henviser til den makrofinansielle bistand på 500 mio. EUR, som EU tildelte Ukraine i 2010, og glæder sig over EU's tilsagn om at give yderligere støtte gennem en makrofinansiel bistand på 610 mio. EUR; påpeger dog, at enhver finansiel støtte bør være tæt knyttet til fortsættelsen af reformerne, deres overensstemmelse med EU's normer samt til overholdelsen af retsstatsprincippet;

22. opfordrer Kommissionen til at forhandle den vidtgående og brede frihandelsaftale med Ukraine på en måde, så dens bestemmelser kan åbne EU's og Ukraines markeder for gensidig gavnlig handel og samtidig støtte moderniseringen af den ukrainske økonomi;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines præsident, regering og parlament og Europarådets og OSCE’s parlamentariske forsamlinger.

 

Seneste opdatering: 24. november 2010Juridisk meddelelse