Διαδικασία : 2010/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0673/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0673/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0444

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 155kWORD 96k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.489v01-00
 
B7-0673/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την Ουκρανία


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ουκρανία  
B7‑0673/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία,

-    έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών της 31ης Οκτωβρίου 2010,

-    έχοντας υπόψη το από 5 Οκτωβρίου 2010 Ψήφισμα 1755 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ουκρανία,

-    έχοντας υπόψη την εγκριθείσα στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης,

-    έχοντας υπόψη τα από 16 Σεπτεμβρίου 2010 συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την Ουκρανία,

-    έχοντας υπόψη τη Δήλωση και τις Συστάσεις που εξέδωσε η 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που συνήλθε στις 22-23 Μαρτίου 2010 στις Βρυξέλλες,

-    έχοντας υπόψη τη Δήλωση και τις Συστάσεις που εξέδωσε η 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που συνήλθε στις 4-5 Νοεμβρίου 2010 στο Κίεβο και την Οδησσό,

-    έχοντας υπόψη τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον ουκρανικό εκλογικό νόμο που εγκρίθηκε από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) τον Ιούνιο 2010, λίγο πριν τη διενέργεια των τοπικών εκλογών,

-    έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο στις 4 Δεκεμβρίου 2009,

-    έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Νοεμβρίου 2010,

-    έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που εκδόθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

-    έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA) Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ουκρανίας που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998 και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης (ΑΑ) που προορίζεται να αντικαταστήσει την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (PCA),

-    έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη πως η Ουκρανία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα με στρατηγική σπουδαιότητα για την ΕΕ κι ότι το μέγεθός της, οι πόροι της, ο πληθυσμός της και η γεωγραφική της θέση δίνουν στην Ουκρανία μια ξεχωριστή θέση στην Ευρώπη και την καθιστούν σημαντικό περιφερειακό παράγοντα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη πως ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Viktor Yanukovych, όπως και το Ουκρανικό Κοινοβούλιο (Vekhovna Rada) επιβεβαίωσαν την πρόθεση της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα ήδη έκανε κάποια σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως στην περίπτωση της δέσμευσής της υπέρ της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οικονομικών και ενεργειακών προδιαγραφών (έτσι όπως εκφράζεται μεταξύ άλλων και με την ένταξη στην Ενεργειακή Κοινότητα) και υπέρ της έναρξης του προγράμματος γενικής οικονομικής μεταρρύθμισης με τη στήριξη του ΔΝΤ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη πως η Ουκρανική Κυβέρνηση ετοιμάζει ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, και ζητώντας να συμπεριληφθούν σε αυτό τα αιτήματα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε με το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2010,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε υπέρ της Ουκρανίας μια πίστωση standby,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη πως διατυπώθηκαν καταγγελίες ότι οι δημοκρατικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, υπέστησαν πίεση τους τελευταίους μήνες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη πως μετά τις προεδρικές εκλογές αυξάνονται τα ανησυχητικά σημάδια διάβρωσης της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη μεταχείριση ορισμένων ΜΚΟ και τις ατομικές καταγγελίες δημοσιογράφων περί πιέσεων εκ μέρους των συντακτών ή των ιδιοκτητών των δημοσιογραφικών τους οργάνων προκειμένου να καλύπτουν ή να μην καλύπτουν ορισμένες εκδηλώσεις, ενώ επίσης σημειώνεται αυξημένη και πολιτικά κατευθυνόμενη δραστηριοποίηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών καθώς και πολιτική κατάχρηση των πόρων του διοικητικού και του δικαστικού συστήματος,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η από 1η Οκτωβρίου 2010 απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουκρανίας επαναφέρει το Σύνταγμα του 1996· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικού, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος ελέγχων και εξισορροπήσεων πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητα κι ότι πρέπει η σχετική διεργασία να είναι ανοικτή, με τη συμμετοχή όλων, και προσιτή σε όλα τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς συντελεστές της Ουκρανίας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Οκτωβρίου έγιναν τοπικές και περιφερειακές εκλογές στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράστηκαν επικρίσεις ως προς ορισμένες πτυχές του τρόπου οργάνωσης των εκλογών αυτών διότι δεν πληρούνταν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ανοικτών και αμερόληπτων εκλογών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είχε επιτραπεί σε όλα τα κόμματα να παρουσιαστούν σε όλες τις επαρχίες και πόλεις της χώρας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ειδική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρακολούθησε τις εκλογές της 31ης Οκτωβρίου 2010,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 14η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες η ατζέντα της διμερούς συνεργασίας προωθήθηκε περαιτέρω με την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου και την υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου της τρέχουσας Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, με το οποίο επιτρέπεται στην Ουκρανία να συμμετέχει σε προγράμματα της ΕΕ,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2010 ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης δήλωσε πως η Ουκρανία πέτυχε ένα υψηλό επίπεδο ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης αλλά οφείλει να λάβει επείγοντα μέτρα για να το διαφυλάξει, και κάλεσε την Κυβέρνηση να αποφύγει οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού ή λογοκρισίας του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης, και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της υπέρ της εφαρμογής των διεθνών προδιαγραφών περί ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των αντίστοιχων προδιαγραφών του ΟΑΣΕ,

1.  τονίζει πως η Ουκρανία έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση κι ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της ΕΕ στην ανατολική της γειτονία, ασκώντας σημαντική επιρροή στην ασφάλεια, στη σταθερότητα και στην ευημερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου, και υποστηρίζει πλήρως την πορεία της Ουκρανίας προς ένα πρόγραμμα γενικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

2.  εκφράζει συνεπώς τις ανησυχίες του για τις πολλαπλασιαζόμενες καταγγελίες και τις αξιόπιστες αναφορές περί πίεσης που υπέστησαν τους τελευταίους μήνες οι δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

3.  καταδικάζει τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές ως ανελεύθερες, μεροληπτικές και μη δημοκρατικές·

4.  υπενθυμίζει πως η εκλογική νομοθεσία τροποποιήθηκε μονομερώς λίγο πριν τις εκλογές εσκεμμένα για να μειονεκτήσουν τα νέα κόμματα και ομοσπονδίες κομμάτων κι ότι στο διάστημα μέχρι τις εκλογές δεν μπόρεσαν όλα τα κόμματα να εγγραφούν σε ολόκληρη τη χώρα με το νόμιμο τίτλο τους·

5.  υπενθυμίζει πως η σύνθεση όλων ή σχεδόν όλων των τοπικών και περιφερειακών εφορευτικών επιτροπών κυριαρχούνταν από το νέο κυβερνόν σε εθνικό επίπεδο κόμμα, πράγμα που σε μεγάλα τμήματα της χώρας έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα αντίστοιχα τοπικά αποτελέσματα παλαιότερων αλλά ακόμη και των πρόσφατων εκλογών·

6.  υπενθυμίζει πως οι τοπικές αρχές εσκεμμένα ενέγραψαν πλαστά πολιτικά κόμματα υπό τον τίτλο άλλων υπαρκτών πολιτικών κομμάτων ή αρνήθηκαν να εγγράψουν δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης, κι ότι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, που είχε κερδίσει απόλυτες πλειοψηφίες στο Κίεβο, στο Λβοφ και άλλες περιφέρειες κατά τις προεδρικές εκλογές στις αρχές του έτους, δεν έλαβε την άδεια να κατέβει για τις τοπικές εκλογές στο Λβοφ και άλλες περιφέρειες και δήμους, κι ότι τα συμβούλια δημοτικών διαμερισμάτων του Κιέβου καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να μη γίνει ψηφοφορία στην πρωτεύουσα·

7.  επικρίνει έντονα τα πανεθνικής εμβέλειας ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα που μετέφεραν με εσφαλμένο ή ακόμη και με τελείως άνισο τρόπο το φάσμα των απόψεων στη χώρα·

8.  θεωρεί λυπηρό το ότι η τελική δήλωση και οι συστάσεις της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας δεν εξέτασε τον ανεπαρκή και χειραγωγημένο τρόπο προπαρασκευής και διενέργειας των τοπικών και περιφερειακών εκλογών στην Ουκρανία, παρ΄όλο ότι δεν τηρήθηκαν οι θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και οι διεθνείς προδιαγραφές για δημοκρατικές εκλογές·

9.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην αποδεχθεί την οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών προδιαγραφών στις εκλογές αυτές και να επιμείνει υπέρ μιας συνεχούς διεργασίας προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις διαφανείς διαδικασίες στις κυβερνητικές πολιτικές·

10. καλεί τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως όλες τις αναφορές περί παραβιάσεων δικαιωμάτων και ελευθεριών και να επανορθώσουν κάθε παραβίαση που θα διαπιστώσουν καθώς επίσης να διερευνήσουν το ρόλο του SBU (ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας) σε ό,τι αφορά την παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες·

11. ανησυχεί για τις πρόσφατες εξελίξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης· καλεί τις αρχές να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να προστατεύσουν αυτές τις θεμελιώδεις πτυχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας και να αποφύγουν οποιαδήποτε προσπάθεια να ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το περιεχόμενο της ειδησεογραφίας των εθνικών μέσων ενημέρωσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη μιας νομικής μεταρρύθμισης του κλάδου των μέσων ενημέρωσης και γι΄αυτό χαιρετίζει μια πρόσφατη πρόταση περί των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην Ουκρανία· χαιρετίζει επίσης τις δημόσιες διαβεβαιώσεις των Ουκρανικών Αρχών πως απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων κι ότι αυτό πρέπει να έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι δικαστικές διαδικασίες να μην οδηγήσουν σε επιλεκτική ανάκληση ραδιοτηλεοπτικών αδειών και να επανεξετάσουν κάθε απόφαση ή διορισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει κώλυμα συμφέροντος·

12. καλεί την Ουκρανική Κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία περί ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΕ·

13. θεωρεί λυπηρό το ότι ο εκλογικός κανονισμός παραμένει θέμα συζήτησης και επισημαίνει πως η νομοθεσία για τις τοπικές εκλογές αποδείχθηκε αδόκιμη για την Ουκρανία· συνιστά σε όλους τους αρμόδιους φορείς της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης να εξετάσουν μέτρα για την προαγωγή της εμπιστοσύνης των αμφισβητιών και των εκλογέων προς την εκλογική διαδικασία· τονίζει ότι η έκθεση της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών ΟΑΣΕ/ODIHR (Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) χαρακτηρίζει τις βουλευτικές εκλογές του 2007 ως τις πιο ευθυγραμμισμένες με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης και με τις άλλες διεθνείς προδιαγραφές περί δημοκρατικών εκλογών, πράγμα που επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός ανοικτού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τη διενέργεια εκλογών, και τονίζει πως τα επιτεύγματα αυτά πρέπει να κατοχυρωθούν και στις μελλοντικές εκλογές·

14. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της αξιοπιστίας και της σταθερότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των θεσμών μέσω της κατοχύρωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και μέσω της προαγωγής μιας διαδικασίας συναινετικής συνταγματικής μεταρρύθμισης θεμελιωμένης στη σαφή διάκριση των εξουσιών και στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και εξισορροπήσεων μεταξύ κρατικών θεσμών· τονίζει πως η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου (Επιτροπή της Βενετίας) είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι υπό εκπόνηση δέσμες νομοθετικών μεταρρυθμίσεων θα είναι απολύτως σύμφωνες προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αξίες· καλεί όλους τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία· καλεί τις Ουκρανικές Αρχές να ζητήσουν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας για τις τελικές μορφές των νομοσχεδίων·

15. ζητεί μια συνολική και ουσιαστική νομική μεταρρύθμιση που θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών έναντι της εκτελεστικής εξουσίας και θα εγγυηθεί την αντίστασή τους απέναντι στη διαφθορά και, μαζί με τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, θα αποτρέψει κάθε τυχόν μονοπώλιο εξουσίας εκ μέρους οποιασδήποτε πολιτικής δύναμης στην Ουκρανία·

16. καλεί το Ουκρανικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει το νομοσχέδιο "περί πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες" που έχει ετοιμάσει ο βουλευτής κ. Shevchenko, που έχει λάβει την υποστήριξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και να δημιουργήσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή του· πιστεύει ότι θα ενίσχυε περαιτέρω τον αγώνα κατά της διαφθοράς υπέρ του οποίου ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας έχουν δηλώσει τη δέσμευσή τους·

17. χαιρετίζει το Σχέδιο Δράσης για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου με την Ουκρανία που συμφωνήθηκε στη 14η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στις 22 Νοεμβρίου 2010· εκτιμά πως το Σχέδιο Δράσης είναι ένα πρακτικό μέσον για την προώθηση βασικών μεταρρυθμίσεων στους συγκεκριμένους τομείς, και ειδικότερα για την παγίωση του κράτους δικαίου και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών· τονίζει πως οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τις Ουκρανικές Αρχές στις προσπάθειές τους να προχωρήσουν προς την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου·

18. χαιρετίζει την υπογραφή του Πρωτοκόλλου στην τρέχουσα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας το οποίο επιτρέπει στην Ουκρανία να συμμετέχει σε προγράμματα της ΕΕ σε τομείς όπως του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, της ενέργειας και της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας·

19. ανησυχεί από τις περιπτώσεις βίας και εκφοβισμού σε βάρος δημοσιογράφων και από την εξαφάνιση του ρεπόρτερ της Novy Styl, Vasyl Klymentiev, στις 11 Αυγούστου 2010· έχει εμπιστοσύνη πως οι Ουκρανικές Αρχές θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να ολοκληρώσουν την έρευνα·

20. εκφράζει την ανησυχία του από την αύξηση των εθνικιστικών τάσεων στις δυτικές περιφέρειες της Ουκρανίας, όπως απηχεί η εκλογική επιτυχία του σοβινιστικού εθνικιστικού κόμματος "Svoboda" το οποίο, με ποσοστό της τάξης του 20-30%, έχει ήδη καταφέρει να γίνει βασικός τοπικός πρωταγωνιστής στην περιφέρεια· λαμβάνει γνώση των αναφορών στα μέσα ενημέρωσης πως αυτό το πολιτικό κόμμα συνδέεται με υποστηρικτές του νέου κυβερνώντος σε εθνικό επίπεδο κόμματος·

21. λαμβάνει γνώση της μακροοικονομικής υποστήριξης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε η ΕΕ για την Ουκρανία το 2010 και χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της παροχής πρόσθετης βοήθειας μέσω ποσού 610 εκατομμυρίων ευρώ ως μακροοικονομικής υποστήριξης· επισημαίνει όμως ότι κάθε οικονομική υποστήριξη θα πρέπει να έχει ως αυστηρή προϋπόθεση τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, τη συμμόρφωσή τους προς τις προδιαγραφές της ΕΕ, καθώς και το σεβασμό του κράτους δικαίου·

22. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευθεί τη Συνολική και Εκτενή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ουκρανία κατά τρόπο που οι διατάξεις της όχι μόνο να ανοίξουν τις αγορές της ΕΕ και της Ουκρανίας προς αμοιβαία επωφελείς συναλλαγές, αλλά και να στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό της ουκρανικής οικονομίας·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, καθώς και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου