Procedure : 2010/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0674/2010

Indgivne tekster :

B7-0674/2010

Forhandlinger :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0444

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 126kWORD 73k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.490v01-00
 
B7-0674/2010

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om Ukraine


Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Ukraine  
B7‑0674/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine,

–   der henviser til fælleserklæringen fra topmødet mellem EU og Ukraine den 22. november 2010 i Bruxelles,

–   der henviser til sluterklæringen og henstillingerne fra det 15. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine den 4.-5. november 2010 i Kiev og Odessa,

–   der henviser til rapporten fra Europa-Parlamentets medlemmer af Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine om observation af lokal- og regionalvalgene den 31. oktober 2010,

–   der henviser til Europarådets parlamentariske forsamlings resolution 1755(2010) af 5. oktober 2010 om de demokratiske institutioners funktion i Ukraine,

–   der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Ukraine af 16. september 2010,

–   der henviser til rapport af 9. september 2010 fra overvågningsudvalget under Europarådets parlamentariske forsamling,

–   der henviser til den ændrede valglov vedtaget af det ukrainske parlament i august 2010,

–   der henviser til fælleserklæringen om det østlige partnerskab, som blev indført den 7. maj 2009 i Prag,

–   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine, som trådte i kraft den 1. marts 1998, og til de igangværende forhandlinger om den associeringsaftale, der skal afløse partnerskabs- og samarbejdsaftalen,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der understreger, at Ukraine er et europæisk land af strategisk betydning for EU, og at dets størrelse, ressourcer, befolkning og geografiske beliggenhed giver landet en markant position i Europa og gør det til en regional nøgleaktør, og som henviser til, at Ukraines rolle som transitland for energiressourcer er af afgørende betydning for energisikkerheden i Den Europæiske Union,

B.  der henviser til, at både Ukraines præsident Viktor Janukovitsj samt det ukrainske parlament (Verkhovna Rada) har bekræftet Ukraines ønske om at tiltræde Den Europæiske Union,

C. der henviser til forlydender om, at demokratiske frihedsrettigheder såsom forsamlings-, ytrings- og mediefriheden er kommet under pres i de seneste måneder, og at der fortsat hersker en udbredt og systematisk korruption i landet,

D. der henviser til, at der efter præsidentvalgene er stadig flere foruroligende tegn på en erosion inden for demokrati og pluralisme, især med hensyn til behandlingen af visse ngo’er og individuelle klager fra journalister over pres fra deres chefredaktører eller ejere af deres medieforetagender om at dække eller ikke dække visse begivenheder, såvel som øgede og politisk motiverede aktiviteter inden for Ukraines sikkerhedstjeneste samt politisk misbrug af administrative ressourcer og ressourcer under retssystemet,

E.  der henviser til, at OSCE's repræsentant om mediefrihed den 13. oktober 2010 erklærede, at Ukraine har opnået en høj grad af mediefrihed, men at der skal træffes øjeblikkelige foranstaltninger for at bevare dette resultat, og opfordrede den ukrainske regering til at afstå fra ethvert forsøg på at påvirke eller censurere medieindholdet og overholde de internationale normer for mediefrihed og mediefrihedsforpligtelserne under OSCE,

F.  der henviser til, at den ukrainske forfatningsdomstols afgørelse af 1. oktober 2010 genindfører den præsidentielle regeringsform, og til, at etableringen af et demokratisk, effektivt og vedvarende system med kontrol og balance fortsat bør prioriteres, samt at processen til opnåelse heraf bør være åben, inklusiv og tilgængelig for alle politiske partier og aktører i Ukraine,

G. der henviser til, at tilrettelæggelsen og afholdelsen af lokal- og regionalvalgene i Ukraine den 31. oktober 2010 er blevet kritiseret af flere internationale aktører og civilsamfundsorganisationer,

H. der henviser til, at de ukrainske myndigheder har gennemført en række vigtige reformer, herunder en reform af gassektoren, og at Ukraine har undertegnet tiltrædelsesprotokollen til energifællesskabstraktaten,

I.   der henviser til, at dagsordenen for det bilaterale samarbejde nåede et skridt videre på det 14. topmøde mellem EU og Ukraine den 22. november 2010 i Bruxelles, idet der blev fastlagt en handlingsplan for lempelse af visumreglerne og undertegnet en protokol til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale, som giver Ukraine mulighed for at deltage i EU-programmer,

1.  understreger, at Ukraine har stærke historiske, kulturelle og økonomiske bånd til Den Europæiske Union, og at landet er en af Unionens vigtigste strategiske partnere i det østlige naboområde, idet det udøver en væsentlig indflydelse på hele kontinentets sikkerhed, stabilitet og velstand;

2.  påpeger, at relationerne mellem EU og Ukraine er baseret på fælles værdier og en fælles historie, og at EU har anerkendt Ukraines europæiske ambitioner, og glæder sig over dette valg; fastslår, at dybden i relationerne mellem EU og Ukraine vil afhænge af gennemførelsen af reformer og af en yderligere konsolidering af de fælles værdier;

3.  bemærker den seneste forfatningsmæssige udvikling i Ukraine; opfordrer de ukrainske myndigheder til at sikre, at den igangværende forfatningsmæssige reformproces forløber på en mere inklusiv og omfattende måde og i nært samarbejde med Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen) under Europarådet;

4.  understreger, at samarbejdet med Venedigkommissionen er afgørende, hvis det skal sikres, at de lovgivningsreformpakker, der for øjeblikket er under udarbejdelse, er i fuld overensstemmelse med de europæiske normer og værdier; opfordrer alle relevante politiske aktører, herunder regeringen og oppositionen, til at deltage i denne proces;

5.  glæder sig over de vigtige reformer, der er gennemført i Ukraine, især på det økonomiske område; anerkender aftalen indgået med IMF om standbylån til Ukraine baseret på et makroøkonomisk stabilitetsprogram;

6.  er foruroliget over det stigende antal troværdige indberetninger om, at grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder er kommet under pres; opfordrer myndighederne til i fuldt omfang at efterforske alle påstande om brud på rettigheder og frihedsrettigheder, retsforfølge de ansvarlige og afbøde enhver konstateret krænkelse;

7.  henstiller til de ukrainske myndigheder at undersøge de ukrainske sikkerhedstjenesters rolle og formodede engagement i det nationale politiske miljø; mener, at loven om sikkerhedstjenesterne, og især de bestemmelser, der bemyndiger dem til at foretage undersøgelser i normale straffesager, bør tages op til grundig overvejelse med henblik på at bringe dem i fuld overensstemmelse med de europæiske normer; er foruroliget over den interessekonflikt, der består i, at sikkerhedstjenesternes leder, Khoroshkovsky, samtidig er medlem af det øverste retsplejeråd og er en indflydelsesrig forretningsmand i Ukraine, hvis økonomiske besiddelser spiller en ikke ubetydelig rolle i den offentlige sfære;

8.  er nedslået over den markante forværring i respekten for de demokratiske frihedsrettigheder og forpligtelser i Ukraine, der kom til udtryk i forbindelse med lokal- og regionalvalgene den 31. oktober 2010; opfordrer myndighederne til at behandle de mange indberetninger om partiske valgkommissioner, selektiv registrering af kandidater fra de territoriale valgkommissioners side, intimidering af oppositionens kandidater og støtter og utilstrækkelig overvågning af sikkerheden i forbindelse med stemmeafgivningen;

9.  er enig i, at der er behov for at forbedre valgreglerne, og ser positivt på det arbejde, der er udført i samarbejde med eksperter fra EU og OSCE med henblik på at udarbejde et udkast til en ny valglov; understreger, at gennemsigtighed i valgprocessen kræver en klar og utvetydig lovgivningsramme; opfordrer de ukrainske myndigheder til at sikre, at lovgivningsarbejdet afsluttes i god tid inden parlamentsvalget i 2012;

10. glæder sig over handlingsplanen for en lempelse af visumreglerne for Ukraine, som der blev opnået enighed om på det 14. topmøde mellem EU og Ukraine den 22. november 2010; mener, at denne handlingsplan vil være et nyttigt redskab til fremme af væsentlige reformer på relevante områder, og at især konsolidering af retsstaten og respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder vil være af afgørende betydning for at opfylde de benchmarks, der er fastsat for lempelse af visumreglerne på områderne offentlig orden, sikkerhed og eksterne forbindelser; opfordrer Kommissionen til at bistå de ukrainske myndigheder i deres bestræbelser på at gennemføre lempelsen af visumreglerne;

11. glæder sig over undertegnelsen af protokollen til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale, som giver Ukraine mulighed for at deltage i EU-programmer inden for erhvervs- og iværksættervirksomhed, energi samt information, kommunikation og teknologi;

12. glæder sig over de betydelige fremskridt i forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, især aspekterne vedrørende det vidtgående og brede frihandelsområde; bemærker, at afslutningen af forhandlingerne om aftalen vil afhænge af den ukrainske parts evne og vilje til at sikre en lovgivningsmæssig tilnærmelse til EU; advarer mod ethvert tilbageskridt med hensyn til de indgåede forpligtelser som led i forhandlingerne om handel og energi:

13. er foruroliget over forværringen af erhvervsklimaet i Ukraine, der kommer til udtryk i korruption, uigennemsigtige regler på skatte- og toldområdet, manglen på uafhængige domstole og pålidelige retlige rammer, samt over, at oligarkernes interesser spiller en dominerende rolle i flere erhvervssektorer, hvilket forringer chancerne for Ukraine og lægger hindringer i vejen for en intensivering af forretningsforbindelserne mellem EU og Ukraine;

14. er foruroliget over den seneste tids udvikling, som kan undergrave friheden og pluralismen i medierne; opfordrer myndighederne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at værne om disse væsentlige elementer i et demokratisk samfund og til at afstå fra ethvert forsøg på direkte eller indirekte at kontrollere indholdet af de nationale mediers nyhedsformidling; understreger det presserende behov for en lovreform på medieområdet og glæder sig derfor over, at der for nylig er fremsat forslag om indførelse af public service radio og tv i Ukraine; glæder sig over de ukrainske myndigheders offentlige tilsagn om, at det nødvendige lovgrundlag for oprettelse af et public service radio- og tv-selskab vil ligge klart inden årets udgang; henstiller til myndighederne at sikre, at retssager ikke medfører en selektiv annullering af sendefrekvenser, og tage enhver afgørelse eller udnævnelse, der kan indebære en interessekonflikt, op til revision;

15. opfordrer den ukrainske regering til at bringe lovgivningen om mediefrihed på linje med OSCE-standarderne, da en konsekvent adfærd på dette område vil styrke Ukraines kandidatur til posten som OSCE-formand i 2013;

16. henstiller til de ukrainske myndigheder at intensivere bestræbelserne på at bekæmpe korruption og forventer i den forbindelse, at positiv politisk retorik vil blive fulgt op af en beslutsom indsats for at bekæmpe korruption på alle niveauer; er bekymret over, at Verkhovna Rada har vedtaget ændringer til den nye lov om offentlige kontrakter, ifølge hvilke varer, arbejder og tjenesteydelser indkøbt med henblik på afholdelsen af EM-slutrunden i fodbold i 2012 i Ukraine holdes ude fra denne lovs anvendelsesområde:

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines præsident, regering og parlament og Europarådets og OSCE’s parlamentariske forsamlinger.

 

Seneste opdatering: 24. november 2010Juridisk meddelelse