Διαδικασία : 2010/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0681/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0681/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0444

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 146kWORD 91k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0650/2010
23.11.2010
PE450.497v01-00
 
B7-0681/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπρόσωπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την Ουκρανία


Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ουκρανία  
B7‑0681/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που εγκαινιάστηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ - Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο στις 4 Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της δεκάτης πέμπτης συνόδου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2010 στο Κίεβο και στην Οδησσό,

–   έχοντας υπόψη την αποστολή στην Ουκρανία επ'ευκαιρία των τοπικών και περιφερειακών εκλογών της 31ης Οκτωβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998, και τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας Σύνδεσης (ΣΣ), που σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει την ΣΕΣΣ,

–   έχοντας υπόψη την δέκατη τέταρτη σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 15 Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που ενέκρινε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Οκτωβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την Ατζέντα Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας η οποία αντικαθιστά το σχέδιο δράσης και η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας τον Ιούνιο του 2009,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με τη διευκόλυνση για τη χορήγηση θεώρησης διαβατηρίου, η οποία υπεγράφη στις 18 Ιουνίου 2007 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, καθώς και το διάλογο ΕΕ-Ουκρανίας για τις θεωρήσεις διαβατηρίων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2008,

–   έχοντας υπόψη τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον ουκρανικό εκλογικό νόμο που ενέκρινε το ουκρανικό κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) τον Αύγουστο του 2010, αλλαγές που συνάδουν με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, λίγο πριν από τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών,

–   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της ομάδας εργασίας για την πολιτική θεωρήσεων διαβατηρίου μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, της 4ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του αρμοδίου για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Ευρωπαίου Επιτρόπου, κ. Štefan Füle, με θέμα «Ουκρανία: από την κρίση στην ανάπτυξη - οικονομία, επενδύσεις και αγορές», της 13ης Οκτωβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία συνδέεται με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι συγκαταλέγεται στους κύριους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ μεταξύ των ανατολικών ομόρων κρατών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η προσέγγισή της με την ΕΕ μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία ολόκληρης της ηπείρου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κύριους στόχους του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξωτερική πολιτική συγκαταλέγεται η ενίσχυση και η εδραίωση των σχέσεων με την Ουκρανία καθώς και η στερέωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η οποία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών επαφών των ενδιαφερομένων χωρών με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι σε θέση να προσφέρει στην Ουκρανία περαιτέρω τρόπους προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για να πετύχει πρέπει να βασίζεται σε πρακτικά και αξιόπιστα σχέδια και να χρηματοδοτείται επαρκώς,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Οκτωβρίου 2010, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας κατήργησε την αναθεώρηση του Συντάγματος της 8ης Δεκεμβρίου 2004, επικυρώνοντας έτσι το Σύνταγμα του 1996· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτό ανατίθενται στον Πρόεδρο της Ουκρανίας πρόσθετες αρμοδιότητες στον τομέα των σχέσεων ΕΕ – Ουκρανίας και αυξάνει τις ευθύνες του Προέδρου και του Κόμματος των Περιφερειών όσον αφορά την επιτυχή υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία μπορεί να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον εφαρμόσει εκείνες τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που θα παραχωρήσουν περισσότερα προνόμια στις τοπικές αρχές,

1.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΕ όπως κάθε άλλο ευρωπαίο κράτος που ασπάζεται τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Ουκρανία τροποποίησε τον εκλογικό της νόμο μερικούς μήνες πριν την διενέργεια τοπικών και περιφερειακών εκλογών, γεγονός που δεν άφησε χρονικά περιθώρια για την βελτίωση του νόμου και την προπαρασκευή της σωστής, δημοκρατικής διεξαγωγής των εκλογών· παρατηρεί ότι το Batkivshchyna δεν κατόρθωσε να δηλώσει τους υποψηφίους του σε πολλές εκλογικές περιφέρειες και να συμμετάσχει στις εκλογές·

3.  παρατηρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές εκλογές της 31ης Οκτωβρίου, μολονότι γενικά διεξήχθηκαν με τάξη, δεν δημιούργησαν ένα νέο θετικό πρότυπο· επισημαίνει ότι σημειώθηκαν ορισμένα επεισόδια κατά τη διάρκεια των εκλογών αλλά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός τους στα τελικά αποτελέσματα·

4.  εκφράζει τη λύπη του διότι η άρνηση των εκλογικών επιτροπών να κάνουν αποδεκτές τις αιτήσεις εγγραφής των κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν υποβάλει τον δικό του κατάλογο υποψηφίων το Κόμμα των Περιφερειών, έγινε αιτία να κερδίσει το κυβερνών κόμμα τη πρώτη θέση στους καταλόγους του 85% των εκλογικών περιφερειών·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι η εγκατάλειψη της αρχής της απόλυτης πλειοψηφίας υπέρ της συνολικής πλειοψηφίας στις εκλογικές επιτροπές της επικράτειας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία μέλη ενός κόμματος μόνο θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύνολο των εργασιών μιας συγκεκριμένης επιτροπής·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ένα σχέδιο ενιαίου εκλογικού κώδικα έχει κατατεθεί προς έγκριση στο Verkhovna Rada· χαιρετίζει σχετικά την ετοιμότητα του Προέδρου Yanukovych να αντλήσει διδάγματα από τις τοπικές εκλογές και να προωθήσει την έγκριση του εν λόγω εκλογικού κώδικα· επισημαίνει δε ότι η εκλογική μεταρρύθμιση πρέπει να διεξάγεται μέσω διαφανούς και συμμετοχικής διαδικασίας και ότι το αναθεωρημένο εκλογικό σύστημα θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ πολύ καιρό πριν τις κοινοβουλευτικές εκλογές·

7.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου για την Ουκρανία όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 14ης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στις 22 Νοεμβρίου 2010· πιστεύει ότι, προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία και να ενισχυθούν οι προ-ευρωπαϊκές τάσεις στην κοινωνία της Ουκρανίας, η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της να ενθαρρύνει τις επαφές μεταξύ των λαών και την ελευθέρια κυκλοφορίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας· παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μηχανισμούς φιλελευθεροποίησης που να αποβλέπουν στην περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίου και στην καλύτερη λειτουργία των προξενικών γραφείων των κρατών μελών· εκτιμά ότι η ΕΕ οφείλει να συνδράμει ενεργητικά την Ουκρανία στην προσπάθειά της να διευρύνει, να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει τις συνοριακές υποδομές προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες διάβασης των συνόρων ΕΕ-Ουκρανίας·

8.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να καταργήσουν, τόσο για τις εθνικές θεωρήσεις όσο και για τις θεωρήσεις Σένγκεν, τα τέλη έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους ουκρανούς υπηκόους·

9.  χαιρετίζει την υπογραφή του Πρωτοκόλλου περί προσχώρησης της Ουκρανίας στην Ενεργειακή Κοινότητα, με την οποία θα επεκταθεί περαιτέρω η εσωτερική ενεργειακή αγορά της ΕΕ προς την Ανατολική Ευρώπη και θα ενισχυθεί η εν γένει ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· παροτρύνει το Verkhovna Rada να κυρώσει χωρίς χρονοτριβή τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα·

10. χαιρετίζει τον σημαντικότατο ρόλο της Ουκρανίας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η επίσπευση των ρυθμών συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ στον ενεργειακό τομέα και ζητεί να συναφθούν περαιτέρω συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας με στόχο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για αμφότερες τις πλευρές· υπογραμμίζει πόσο απαραίτητη είναι η διαφάνεια όσον αφορά τον εφοδιασμό με αέριο και τα συστήματα διαμετακόμισης· εκφράζει την ανησυχία του διότι το έργο του αγωγού Nord Stream υπονομεύει την αρχή της αλληλεγγύης στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, απευθύνεται άμεσα σε χώρες διαμετακόμισης και ο λόγος κατασκευής του είναι η παράκαμψη της Ουκρανίας·

11. υπογραμμίζει ότι προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει σύγχρονο σύστημα διαμετακόμισης φυσικού αερίου, χρειάζεται διαφανείς, αποτελεσματικές υπηρεσίες διαμετακόμισης ποιότητας βασιζόμενες σε εκσυγχρονισμένο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου· τονίζει τη σημασία της υλοποίησης των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων τόσο της εγχώριας αγοράς της Ουκρανίας όσο και του συστήματος διαμετακόμισης φυσικού αερίου· παροτρύνει τις αρχές της Ουκρανίας να θέσουν σε εφαρμογή νομοθεσία επί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων και της διαρρύθμισης ενός ανεξάρτητου ενεργειακού τομέα προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική και διαφανής ενεργειακή·αγορά· καλεί την Επιτροπή να παράσχει την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια προκειμένου να βελτιωθεί ριζικά η ενεργειακή απόδοση του ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας και προκειμένου να επισπευσθεί η συνεργασία για τη μεταρρύθμιση του τομέα φυσικού αερίου, με στόχο την εναρμόνισή του με τα πρότυπα της ΕΕ·

12. καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να μεριμνήσουν για το σεβασμό του κράτους δικαίου, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της χώρας· εκφράζει την ανησυχία του για τις ολοένα αυξανόμενες καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες δημοκρατικές ελευθερίες όπως η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του τύπου υφίστανται πιέσεις τους τελευταίους μήνες· καλεί τις αρχές της χώρας να διερευνήσουν όλες τις καταγγελίες περί παραβιάσεων δικαίων και ελευθεριών·

13. εκφράζει τη λύπη του διότι από τους δύο ανεξάρτητους τηλεοπτικούς σταθμούς TVi και TV5 αφαιρέθηκαν ορισμένες από τις συχνότητες εκπομπής τους·

14. καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να ερευνήσουν εις βάθος την εξαφάνιση του Vasyl Klymentyev, αρχισυντάκτη εφημερίδας που επικεντρώνεται στη διαφθορά στην περιοχή Kharkiv·

15. ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και την Ουκρανία για την κατάρτιση ειδικών μέτρων εν όψει του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος 2012 προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των κατόχων εισιτηρίων· φρονεί δε ότι η επιτυχής εφαρμογή παρόμοιων μέτρων θα προωθήσει τις επαφές μεταξύ των λαών της Ουκρανίας και της ΕΕ, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τρόπο στην προσέγγιση των δύο πλευρών·

16. χαιρετίζει την ενεργό υποστήριξη της Ουκρανίας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση EURONEST

17. αναμένει από την Ουκρανία ότι θα συνεχίσει στο δρόμο της προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση και καλεί τις ουκρανικές αρχές να συγκροτήσουν ένα κοινό φορέα ή οργανισμό για τον συντονισμό της πολιτικής θέσης της Ουκρανίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα αποτελείται από πολιτικούς προερχόμενους τόσο από τον κυβερνητικό συνασπισμό όσο και από την αντιπολίτευση·

18. συντάσσεται με την άποψη ότι το πρόγραμμα Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να επεκταθεί σε φοιτητές από τις έξι χώρες μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ούτως ώστε να μπορούν φοιτητές από την Ουκρανία να εξοικειωθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της μέσω υποτροφιών και πανεπιστημιακών πρωτοβουλιών που αποβλέπουν σε αμοιβαία συνεργασία και στην προαγωγή του ακαδημαϊκού πνεύματος·

19. προσβλέπει στην έναρξη του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Οικοδόμησης Θεσμών προκειμένου να ενισχυθεί η Ουκρανία στην προσπάθεια μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, ιδίως δε στους τομείς του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, του υγειονομικού και του φυτοϋγειονομικού ελέγχου, της προσαρμογής και του συντονισμού του νομοθετικού προγράμματος στην Ουκρανία·

20. καλεί την Ουκρανία να εντείνει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο "5+2" και να παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να επαναλάβουν τις επίσημες διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη, ολοκληρωμένη και δίκαιη διευθέτηση της διένεξης για την Υπερδνειστερία·

21. απευθύνει έκκληση προς την Ομοσπονδία της Ρωσίας να σεβαστεί πλήρως το δημοκρατικό σύστημα του κράτους της Ουκρανίας

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και τις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ και του ΝΑΤΟ.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου