Postup : 2010/2954(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0682/2010

Předložené texty :

B7-0682/2010

Rozpravy :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 8.11

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0443

NÁVRH USNESENÍ
PDF 138kWORD 81k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0675/2010
23. 11. 2010
PE450.498v01-00
 
B7-0682/2010

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o humanitárních důsledcích situace v Západní Sahaře


Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Cristian Dan Preda za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o humanitárních důsledcích situace v Západní Sahaře  
B7‑0682/2010

Evropský parlament,

–    s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Západní Sahaře,

 

–    s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1920 (2010), která o rok prodloužila mandát mise OSN pro organizaci referenda v Západní Sahaře (MINURSO),

 

–    s ohledem na nominaci Christophera Rosse osobním vyslancem generálního tajemníka OSN pro Západní Saharu,

 

- s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN o situaci v Západní Sahaře předloženou Radě bezpečnosti dne 14. dubna 2008,

 

–    zejména s ohledem na závěry z návštěv delegace ad hoc EP v Západní Sahaře ze září 2006 a z ledna 2009, v nichž byl vysloven požadavek, aby byl mandát mise OSN pro organizaci referenda v Západní Sahaře (MINURSO) pod podmínkou souhlasu všech zúčastněných stran rozšířen tak, aby byla mise oprávněna dohlížet na dodržování lidských práv v Západní Sahaře, a s ohledem na výzvu určenou Komisi, aby prostřednictvím své delegace v Rabatu sledovala situaci v oblasti lidských práv v Západní Sahaře a aby tam pravidelně vysílala mise,

- s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Západní Sahaře, a zejména na své usnesení ze dne 27. října 2005,

 

- s ohledem na prohlášení Evropské unie o 8. zasedání Rady pro přidružení EU-Maroko ze dne 7. prosince 2009, a na společné prohlášení z prvního summitu EU-Maroko ze dne 7. března 2010,

 

- s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, a zejména na článek 2 této dohody,

 

- s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech podepsaný Marockým královstvím,

 

- s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové o Západní Sahaře ze dne 10. listopadu 2010,

 

- s ohledem na jednání z Westchester County (New York), která probíhala v únoru 2010,

 

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že 19. října tohoto roku si několik desítek osob pokojným způsobem postavilo stany v Gdeim Izik (přibližně 12 km od města Al-Ajún) v Západní Sahaře,

B.  vzhledem k tomu, že podle pozorovatelů OSN bylo těchto osob po několika týdnech přibližně 15 000 a že byl zahájen dialog s příslušnými orgány,

C. vzhledem k tomu, že požadavky členů tohoto tábora, které byly výhradně socio-ekonomického rázu a usilovaly o získání sociálního bydlení, o minimální příjem pro chudé rodiny a o nábor mladých absolventů do veřejných orgánů, skončily ve slepé uličce,

D. vzhledem k tomu, že maročtí policisté a další bezpečnostní složky uplatnili při evakuaci tábora Gdeim Izik nepřiměřenou sílu, aniž by však podle pozorovatelů OSN použili střelné zbraně,

E.  vzhledem k závažnosti událostí, k nimž došlo po tomto uzavření tábora v ulicích města Al-Ajún,

F.  vzhledem k tomu, že s hlubokým politováním konstatuje, že je hlášeno mnoho usmrcených, zraněných a pohřešovaných osob, což je situace způsobená všeobecným násilím, a že vyjadřuje svou solidaritu s rodinami obětí,

G. vzhledem k tomu, že několika novinářům a poslancům regionálních a národních parlamentů členských států a Evropského parlamentu byl odepřen přístup do města Al-Ajún a tábora Gdeim Izik a někteří z nich byli dokonce vyhoštěni z Maroka,

H. vzhledem k tomu, že počet usmrcených, zraněných a zadržených osob, který poskytla Fronta Polisario, se výrazně liší od čísel oznámených marockými úřady,

I.   vzhledem k násilné smrti španělského občana Babi Hamday Buyemy, k níž došlo za okolností, které nebyly vyjasněny,

1. vyjadřuje politování nad následky použití síly ze strany marockých úřadů při uzavírání tábora Gdeim Izik;

2. s politováním konstatuje, že prohlášení zúčastněných stran jsou rozporuplná a že se obě strany vzájemně obviňují z uplatnění krajně násilných metod v průběhu uzavírání tábora dne 8. listopadu tohoto roku;

3. žádá všechny strany, aby se při řešení tohoto konfliktu zdržely prohlášení volajících po násilí a uplatňování násilí v jakékoli podobě;

4. konstatuje, že marocké úřady ustavily parlamentní vyšetřovací výbor s cílem plně vyjasnit průběh událostí, které vedly k intervenci marockých orgánům, domnívá se nicméně, že ustavení nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pod vedením OSN by bylo nejvhodnější metodou, jak události vyjasnit;

5. vítá dobrovolnou žádost ministra zahraničních věcí Marockého království, aby jej pozval Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu, který by se kromě toho chtěl seznámit také se stanovisky ostatních aktérů tohoto konfliktu;

6. žádá, aby na místě přítomné síly mise MINURSO poskytly informace o podmínkách, za nichž uzavření tábora proběhlo;

7. navzdory socio-ekonomickému rozvoji, který mohla ve městě Al-Ajún pozorovat komise ad hoc v průběhu své návštěvy dne 27. ledna 2009, nicméně žádá marocké místní úřady, aby – vzhledem k tomu, že daná oblast je přece jen pod průměrnou celostátní úrovní Maroka – vzaly v potaz požadavky týkající se zlepšení socio-ekonomických životních podmínek západosaharské populace, která se domnívá, že jí není poskytována spravedlivá část zisků pocházejících z přírodních zdrojů na jejím území;

8. žádá marocké úřady, aby objasnily okolnosti úmrtí mladého obyvatele Sahary Nadžema al-Džárchího, k němuž došlo dne 24. října před protestním táborem v Al-Ajúnu;

9. odsuzuje věznění a pronásledování obhájců lidských práv na Marokem kontrolovaném území Západní Sahary; žádá, aby se západosaharskými obhájci lidských práv, kteří jsou vězněni v této oblasti nebo v Maroku, bylo zacházeno v souladu s mezinárodními standardy a aby se co nejdříve dočkali spravedlivého soudního procesu;

10. vyzývá Frontu Polisario, aby vysvětlila podmínky zadržování Mustafy Selmy Sídího Mulúda, který je vězněn od 21. září na neznámém místě, a požaduje, aby jej mohli navštívit zástupci mezinárodního společenství;

11. vítá v této souvislosti obnovení neformálních jednání mezi Frontou Polisario a Marokem za přítomnosti zástupců Alžírska, k němuž došlo v pondělí 8. listopadu 2010 v New Yorku, a skutečnost, že tato jednání pokračovala navzdory střetům v Al-Ajúnu; s uspokojením bere na vědomí nové schůzky, které byly při této příležitosti naplánovány na prosinec tohoto roku a na leden roku příštího;

12. vítá úlohu, kterou hrál zvláštní vyslanec OSN pro Západní Saharu Christopher Ross, který tato jednání v New Yorku zorganizoval;

13. vybízí všechny zúčastněné strany, aby si uvědomily, že za daných podmínek nemohou jejich postoje vést k politickému řešení, které by bylo vzájemně přijatelné, a očekává od nich, že učiní krok směrem k druhé straně v zájmu populace Západní Sahary, která již příliš dlouho trpí stávající situací;

14. žádá Marocké království, Frontu Polisario, sousední státy a Evropskou unii, aby plně spolupracovaly s OSN s cílem nalézt spravedlivé a trvalé řešení konfliktu v Západní Sahaře, v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN;

15. domnívá se, že nedávné události ukazují, že je v souladu s doporučeními komise ad hoc nezbytné začlenit do mandátu mise OSN pro organizaci referenda v Západní Sahaře (MINURSO), což je subjekt pověřený sledováním uplatňování příměří podepsaného mezi Marokem a Frontou Polisario v roce 1991 – tedy před téměř 20 lety –, také monitorování dodržování lidských práv;

16. vyjadřuje politování nad tím, že dochází k omezování svobody tisku a práva na svobodný přístup k informacím, které pocítili mnozí evropští novináři, a žádá Marocké království, aby umožnilo novinářům, nezávislým pozorovatelům a humanitárním organizacím na území Západní Sahary svobodný přístup a volný pohyb; vyjadřuje politování nad tím, že byl poslancům, novinářům, sdělovacím prostředkům a nezávislým pozorovatelům marockými úřady zakázán vstup na území Západní Sahary;

 

17. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vysoké představitelce EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Africké unie, marocké vládě a vedení Fronty Polisario.

 

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2010Právní upozornění