Procedura : 2010/2979(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0706/2010

Teksty złożone :

B7-0706/2010

Debaty :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Głosowanie :

PV 16/12/2010 - 6.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0493

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 110kWORD 77k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0705/2010
13.12.2010
PE450.537v01-00
 
B7-0706/2010

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-0657/2010

zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu


w sprawie unijnego sektora hodowli kur niosek: zakazu stosowania klatek w systemie bateryjnym od 2012 r.


George Lyon, Chris Davies w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnego sektora hodowli kur niosek: zakazu stosowania klatek w systemie bateryjnym od 2012 r.  
B7‑0706/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając dyrektywę Rady 1999/74/WE, która weszła w życie z dniem 3 sierpnia 1999 r. i w której wprowadzono zakaz stosowania klatek w systemie bateryjnym w hodowli kur niosek oraz przyznano producentom ponad dwunastoletni okres przejściowy na zmianę systemów hodowli,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji 589/2008/WE ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”),

–   uwzględniając komunikat Komisji z 2008 r. w sprawie różnych systemów chowu kur niosek, w szczególności objętych dyrektywą 1999/74/WE,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie dobrostanu kur niosek (1999/74/WE) zabrania od dnia 1 stycznia 2012 r. hodowli kur niosek w systemach klatek nieulepszonych oraz mając na uwadze, że producenci mieli ponad 12 lat na dostosowanie się do tych przepisów przed upływem tego terminu,

B.  mając na uwadze, że Komisja przyjęła w 2008 r. komunikat w sprawie różnych systemów chowu kur niosek, w szczególności objętych dyrektywą 1999/74/WE, w którym potwierdziła, że decyzja w sprawie wycofania klatek w systemie bateryjnym od dnia 1 stycznia 2012 r. jest uzasadniona oraz że nie jest konieczna żadna zmiana tej dyrektywy; mając na uwadze, że Komisja potwierdziła to stanowisko podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa w dniu 22 lutego 2010 r.,

C. mając na uwadze, że jaja, które nie są produkowane zgodnie z dyrektywą 1999/74/WE, nie mogą być zgodnie z prawem dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej,

D. mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie dokonały transpozycji do prawa krajowego dyrektywy Rady 1999/74/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek, co jednak nie gwarantuje pełnego dostosowania się do wymogów zawartych w tej dyrektywie, w tym wycofania od dnia 1 stycznia 2012 r. stosowania klatek w systemie bateryjnym,

E.  mając na uwadze, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za wprowadzanie proporcjonalnych, skutecznych i odstraszających systemów sankcji, aby zapewnić wdrożenie wspomnianej dyrektywy, natomiast Komisja – jako organ stojący na straży Traktatu – nadzoruje stan jej wdożenia w UE i w razie potrzeby podejmuje kroki,

F.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniami DG AGRI na temat aktualnej sytuacji oraz z szacunkami branżowymi na nadchodzące lata znaczna liczba państw członkowskich oraz 30% producentów jaj prawdopodobnie nie dostosuje się do zakazu stosowania klatek w systemie bateryjnym od dnia 1 stycznia 2012 r.,

G.  mając na uwadze, że w dyrektywie 1999/74/WE nie przewidziano możliwości ewentualnych sankcji, jakie państwa członkowskie mogłyby zastosować względem innych państw członkowskich, które nie wdrożyły w pełni dyrektywy 1999/74/WE do 2012 r.;

H. mając na uwadze, że branża drobiarska i producenci jaj nie otrzymują płatności bezpośrednich w ramach WPR, muszą natomiast stosować się do unijnych norm zdrowia zwierząt i ich dobrostanu, które są jednymi z najbardziej rygorystycznych na świecie,

I.   mając na uwadze, że koszty produkcji ponoszone przez producentów jaj stosujących ulepszone klatki są o 8% wyższe w porównaniu ze stosowaniem zwykłych klatek, a różnica w dochodach jest szacowana na 3 do 4%,

1.  wzywa Komisję do utrzymania zakazu stosowania klatek w systemie bateryjnym od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie dobrostanu kur niosek (1999/74/WE) oraz do zdecydowanego sprzeciwu wobec wszelkich prób uzyskania odroczenia tego terminu podejmowanych przez państwa członkowskie;

2.  podkreśla, że wszelkie przypadki odroczenia zakazu lub odstępstw od niego poważnie zaszkodziłyby dobrostanowi kur niosek, zakłóciłyby funkcjonowaniu rynku i działałyby ze szkodą dla tych producentów, którzy już zainwestowali w systemy bezklatkowe bądź systemy ulepszonych klatek;

3.  wyraża głębokie zaniepokojenie w związku ze znaczną liczbą państw członkowskich i producentów jaj, którzy spóźniają się z pracami prowadzącymi do terminowego zastosowania się do zakazu z początkiem 2012 r.;

4.  jest głęboko rozczarowany w związku z nieprzedstawieniem przez Komisję Europejską planu działania w tej kwestii oraz w związku z niechęcią służb Komisji Europejskiej do dostarczenia stosownych informacji członkom Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego na posiedzeniach w dniach 30 sierpnia 2010 r. i 29 września 2010 r.;

5.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by zorganizować w styczniu 2011 r. spotkanie z głównymi zainteresowanymi stronami i właściwymi władzami w celu dokonania oceny aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania wspomnianej dyrektywy, lecz podkreśla, że starania te są dalece spóźnione;

6.  wzywa Komisję do niezwłocznego zapewnienia przejrzystości i ujawnienia najpóźniej do dnia 1 marca 2011 r., jakie środki Komisja zamierza podjąć, aby zapewnić przestrzeganie przepisów tej dyrektywy;

7.  podkreśla, że środki te powinny przede wszystkim służyć utrzymaniu równych warunków i chronić producentów, którzy zastosują się do zakazu od dnia 1 stycznia 2012 r., przed nieuczciwą konkurencją ze strony producentów z UE, którzy nadal będą bezprawnie stosowali klatki w systemie bateryjnym po tej dacie;

8.  apeluje do Komisji o podjęcie pilnych działań wobec państw członkowskich, aby zagwarantować, że producenci jaj z tych państw zastosują się do zakazu od dnia 1 stycznia 2012 r., oraz by nakłonić te państwa do opracowania planu działania obejmującego sankcje odstraszające służące zaprzestaniu stosowania klatek w systemie bateryjnym na ich terytorium z dniem 1 stycznia 2012 r.;

9.  podkreśla, że jaja, które nie są produkowane zgodnie z dyrektywą 1999/74/WE, nie mogą być zgodnie z prawem dopuszczone do obrotu i handlu wewnątrzwspólnotowego w Unii Europejskiej; wzywa zatem Komisję do podjęcia kroków, aby zapobiec zakłóceniom handlu i uniemożliwić producentom niestosującym się do zakazu prowadzenie wywozu poza terytorium UE;

10. nalega no to, by Komisja nie podejmowała żadnych działań w stosunku do państw członkowskich, które nie zgadzają się na wprowadzanie na rynek ani na przywóz jaj wyprodukowanych niezgodnie z prawem UE;

11. wskazuje, że społeczna odpowiedzialność przetwórców jaj oraz sektora detalicznego nakazuje niestosowanie i niewprowadzanie do obrotu jaj i produktów jajecznych, które nie zostały wyprodukowane zgodnie z dyrektywą 1999/74/WE;

12. podkreśla konieczność podnoszenia świadomości konsumentów na temat tej kwestii oraz tego, w jaki sposób istnienie jaj wyprodukowanych niezgodnie z przepisami odbija się na dobrostanie kur niosek, jak też na temat nieuczciwej konkurencji między rolnikami;

13. zauważa, że jaja powinno się uważać za podstawowy produkt żywnościowy pierwszej potrzeby oraz wskazuje, że nieprzestrzeganie dyrektywy 1999/74/WE może prowadzić do produkowania jaj, które są „nielegalne”, co z kolei wiąże się z ryzykiem niedoboru jaj i znacznym wzrostem cen jaj dla konsumentów;

14. zwraca się do Komisji o nasilenie kontroli wdrażania wspomnianej dyrektywy za pomocą wzmożonych inspekcji prowadzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii;

15. zwraca się do Komisji o przedstawienie wykazu producentów, przetwórców oraz sprzedawców detalicznych jaj i produktów jajecznych, którzy nie stosują się do przepisów dyrektywy 1999/74 od dnia 31 grudnia 2011 r.;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2011Informacja prawna