Postup : 2010/3018(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0025/2011

Predkladané texty :

B7-0025/2011

Rozpravy :

PV 18/01/2011 - 16
CRE 18/01/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 19/01/2011 - 6.12

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0018

NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0023/2011
11.1.2011
PE455.850v01-00
 
B7-0025/2011

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o obnove Haiti rok po zemetrasení


Charles Tannock, Emma McClarkin v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o obnove Haiti rok po zemetrasení  
B7‑0025/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery prípravnej ministerskej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Montreale 25. januára 2010,

–   so zreteľom na rozpravu Európskeho parlamentu o zemetrasení na Haiti s vysokou predstaviteľkou Ashtonovou, ktorá sa konala 19. januára 2010,

–   so zreteľom na závery mimoriadneho zasadnutia Rady pre zahraničné veci, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli 18. januára 2010,

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o zemetrasení na Haiti prijaté 10. februára 2010,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 12. januára postihlo Haiti zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 7,3 a po ňom krajinu zasiahli početné a silné následné otrasy, ktoré spôsobili katastrofálne škody v mestách Port-au-Prince, Jacmel a v ďalších sídlach v regióne, najmä na vládnych zariadeniach, kľúčovej infraštruktúre a v najhustejšie osídlených oblastiach,

B.  keďže pri zemetrasení zomrelo 222 750 ľudí, 1,7 milióna ľudí zostalo bez prístrešia, bolo zničených 60 % nemocníc a 5 000 škôl a zasiahnuté boli 3 milióny ľudí, pričom celkové náklady dosiahli približne 7,8 miliardy USD;

C. keďže členské štáty EÚ sa zaviazali poskytnúť naliehavú pomoc vo výške takmer 201 miliónov EUR a keďže okrem toho finančné prostriedky, ktoré na naliehavú humanitárnu pomoc vyčlenila Európska komisia, predstavovali celkom 120 miliónov EUR,

D. keďže EÚ bola prvým globálnym darcom pomoci pre Haiti a zaviazala sa k sume 1,2 miliardy EUR na pomoc haitskej vláde vo všetkých oblastiach v krátkodobom aj dlhodobom horizonte a keďže EÚ sa zaviazala poskytnúť cca 600 miliónov EUR, čo predstavuje viac ako polovicu prisľúbených finančných prostriedkov; keďže Komisia prisľúbila 522 miliónov EUR a už vyčlenila 330 miliónov EUR,

1.  víta úsilie haitských úradov a občianskej spoločnosti, ako aj úsilie OSN, mimovládnych organizácií a ďalších bilaterálnych darcov vynaložené pri zabezpečovaní pomoci haitskému obyvateľstvu a oceňuje prácu, ktorú za posledný rok vykonali humanitárne organizácie a jednotlivci z celej Únie;

2.  konštatuje, že z hľadiska humanitárnych aspektov situácie došlo k pozitívnemu vývoju v oblastiach, ako je zlučovanie rodín, posudzovanie poškodených stavieb a zabezpečovanie potravín, lekárskej pomoci a núdzového prístrešia a programov čistenia, ako aj čo sa týka pokusov o stimuláciu hospodárstva a vytváranie pracovných miest;

3.  konštatuje, že intervencia EÚ bola zameraná na tri hlavné oblasti v súlade s prioritami haitských orgánov a podľa rozdelenia úloh s členskými štátmi EÚ, a to na infraštruktúru, podporu štátu a núdzové prístrešia;

4.  uznáva, že núdzová pomoc sa musí poskytovať súbežne s programami, ktoré zahŕňajú nepretržité hodnotenie poškodených stavieb a opätovnú výstavbu bezpečnejších domov a zdravotníckych zariadení;

5.  kladie dôraz na ničivé dôsledky nedávnej epidémie cholery a na zvýšenú záťaž, ktorá tým vznikla pre haitské obyvateľstvo a humanitárnych pracovníkov;

6.  poukazuje na to, že po každej humanitárnej kríze je hlavným problémom, najmä v chudobných krajinách, poškodená infraštruktúra; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej hľadať účinné riešenia na sprevádzkovanie základnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť, aby sa základná pomoc (potraviny, voda, lieky a prikrývky) dostala k ľuďom;

7.  naliehavo žiada, aby sa prioritou EÚ stalo zabezpečenie stavebných kapacít s dôrazom na núdzovú zdravotnú starostlivosť, vodu a hygienu, zdravotnícke zariadenia, prístrešia, logistiku, telekomunikácie, vzdelávanie a potraviny;

8.  podporuje úsilie EÚ zvýšiť miestnu produkciu potravín obnovením poškodenej infraštruktúry a sprístupnením potrebného materiálu (osiva, hnojív a nástrojov) malým poľnohospodárom;

9.  žiada Komisiu, aby vynaložila maximálne úsilie o podporu programov typu Práca za peniaze („cash for work“), ktoré sú potrebné na zabezpečenie peňažných prostriedkov pre miestne obyvateľstvo, a aby napomohla opätovné rozbehnutie a fungovanie bankového systému; zdôrazňuje, že činnosť v oblasti obnovy sa musí uskutočňovať na základe konzultácií s obyvateľmi Haiti a za ich účasti;

10. naliehavo žiada Európsku komisiu, aby ďalej rozvíjala svoju anticipačnú politiku a aby mala prostriedky pomoci neustále pripravené na strategických miestach tak, aby sa dodávky z EÚ dali v núdzových situáciách doručiť rýchlejšie, čo prispeje k zrýchleniu reakcie v rozhodujúcich prvých etapách po katastrofe;

11. vyjadruje vážne znepokojenie nad podmienkami zraniteľných skupín obyvateľov a vysídlených osôb, najmä žien a detí; vyzýva EÚ, aby vynaložila maximálne úsilie o zabezpečenie starostlivosti o osirotené, osamelé a odlúčené deti a zabránila ich nevhodnému alebo nezákonnému vyvezeniu z Haiti;

12. zdôrazňuje, že už pred zemetrasením bolo Haiti jednou z najchudobnejších krajín na západnej pologuli, kde uspokojenie základných potrieb veľkej časti obyvateľstva záviselo od zahraničnej pomoci a kde riadne nefungovala infraštruktúra ani sociálne služby, pričom bola oslabená vláda; zdôrazňuje, že práve teraz je čas pomôcť Haiti stať sa hospodársky a politicky silnou a sebestačnou krajinou;

13. naliehavo žiada haitské orgány, aby zabezpečili podmienky pre slobodné a transparentné voľby, a vyzýva obyvateľov Haiti, aby sa pokojným spôsobom zúčastnili na druhom kole volieb;

14. domnieva sa, že stabilita a demokratické fungovanie Haiti sú nevyhnutným predpokladom pre to, aby bolo možné zabezpečiť, že EÚ a medzinárodné spoločenstvo budú spolupracovať s legitímnym partnerom, ktorý je schopný stanoviť prioritné potreby krajiny;

15. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby to využilo ako príležitosť odstrániť raz a navždy základné príčiny chudoby na Haiti a aby pomohlo Haiti dostať sa z tejto katastrofy ako riadne fungujúca demokracia s hospodárstvom, ktoré je schopné uživiť svojich obyvateľov; opätovne vyzýva všetkých členov Parížskeho klubu, aby splnili svoje záväzky z roku 2009 a zrušili medzinárodný dlh Haiti, a žiada všetky ostatné krajiny, aby ich nasledovali;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke EÚ, predsedovi Európskej komisie, prezidentovi a vláde Haiti, zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a núdzovú pomoc a vládam členských štátov.

 

Posledná úprava: 14. januára 2011Právne oznámenie