Eljárás : 2010/2962(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0026/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0026/2011

Viták :

PV 18/01/2011 - 14
CRE 18/01/2011 - 14

Szavazatok :

PV 19/01/2011 - 6.11

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0017

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 115kWORD 70k
12.1.2011
PE455.852v01-00
 
B7-0026/2011

a B7‑0666/2010. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján


a Christoph Klein, német állampolgár által benyújtott 0473/2008. számú petícióról egy versenyjogi eset vonatkozásában a Bizottság intézkedéseinek elmulasztásáról és ennek az érintett vállalkozásra kifejtett káros hatásáról


Peter Jahr, Gerald Häfner a Petíciós Bizottság nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a Christoph Klein, német állampolgár által benyújtott 0473/2008. számú petícióról egy versenyjogi eset vonatkozásában a Bizottság intézkedéseinek elmulasztásáról és ennek az érintett vállalkozásra kifejtett káros hatásáról  
B7‑0026/2011

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Christoph Klein, német állampolgár által benyújtott 0473/2008. számú petícióra egy versenyjogi eset vonatkozásában a Bizottság intézkedéseinek elmulasztásáról és ennek az érintett vállalkozásra kifejtett káros hatásáról (O-0182/2010 – B7-0666/2010),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére és 115. cikkének (1)–(5) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 201. és 202. cikkére,

A. mivel ebben az ügyben az alkalmazandó jogi keret az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv(1), amely kimondja, hogy az I. osztályba tartozó orvostechnikai eszközök gyártói az eszközt kijelölt szervezet vagy hatóság közbeavatkozása nélkül forgalomba hozhatják, és a gyártónak kell bizonyítania, hogy a készülék megfelel az irányelv rendelkezéseinek,

B.  mivel e követelmények teljesítésének biztosítása érdekében a tagállamok kötelesek piacfelügyeletet végezni, és megtenni a szükséges intézkedéseket, amelyek kiterjednek a 8. cikk szerinti védzáradéki eljárásra, valamint a 18. cikk szerinti, a hibásan feltüntetett CE-jelölések esetében alkalmazott intézkedésekre,

C. mivel az érintett gyártó bizonyította az illetékes tagállami hatóságnak, hogy készüléke teljesítette a CE-jelölést viselő, I. osztályba tartozó orvosi készülék és termék piaci forgalmazásához szükséges összes jogi követelményt,

D. mivel amikor egy tagállam megteszi a szükséges ideiglenes intézkedéseket egy készülék forgalomból való kivonására vagy forgalomba hozatalának, illetve üzembe vételének betiltására, illetve korlátozására, illetékes hatóságán keresztül késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot bármely ilyen intézkedéséről, döntése indokolásával együtt,

E.  mivel a német hatóságok 1996 óta hangoztatják biztonsággal kapcsolatos aggodalmaikat a kérdéses készülék (inhalálókészülék) kapcsán, és tájékoztatták erről a Bizottságot védzáradéki eljárás indítása és lefolytatása érdekében, de a Bizottság nem konzultált a gyártóval, és nem hozott döntést az ügyben; továbbá mivel ezért továbbra is függőben van az ügyre vonatkozó határozathozatal, és a petíció benyújtója számára nem áll rendelkezésre jogorvoslati lehetőség,

F.  mivel Szász-Anhalt tartomány hatóságai a készülék értékesítését 1997-ben a bajor hatóságok felszólítására betiltották,

G. mivel a vállalat az értékesítésre vonatkozó 1997. évi első tilalom hatálybalépéséig termékeit jogszerűen árusította, és az illetékes hatóság szerint eleget tett a 93/42/EGK tanácsi irányelv valamennyi rendelkezésének,

H. mivel a gyártó 2003-ban a készüléket új néven forgalomba hozta, a felső-bajorországi hatóságok pedig 2005-ben az orvosi készülékekre vonatkozó német törvény alapján – a Bizottság értesítése nélkül – elrendelték a készülék kivonását a kereskedelemből,

I.   mivel a gyártó 2006-ban tájékoztatta a Bizottságot a második értékesítési tilalomról, azzal a szándékkal, hogy a Bizottság indítson jogsértési eljárást Németország ellen a 93/42/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének megsértése miatt,

J.   mivel a Bizottság szerint az amellett szóló bizonyítékok, hogy az inhalálókészülék megfelel az irányelvben rögzített alapvető követelményeknek, elégtelenek voltak, továbbá úgy döntött, hogy nincs szükség a termék biztonságosságának ismételt vizsgálatára, mert az eset – a 8. cikk helyett – az irányelv 18. cikkének hatálya alá tartozik,

K. mivel a gyártó 2008-ban petícióval fordult az Európai Parlamenthez, amelyben azt állította, hogy a Bizottság az ügy kezelése során megszegte az irányelv szerinti kötelességét, és nem teljesítette a szerződések őreként rá háruló feladatát,

1.  véleménye szerint a Bizottságtól a Petíciós Bizottsághoz érkezett válasz nem ad kielégítő feleletet sem a petíció benyújtója, sem a bizottság tagjai által felvetett kérdésekre, sem pedig a Jogi Bizottság véleményében foglalt kifogásokra;

2.  felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket az 1997-ben a 93/42/EGK irányelv 8. cikkének védzáradéka címén elindított és még mindig függőben lévő eljárás befejezése érdekében;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy adjon sürgős választ a petíció benyújtójának jogosan felvetett kifogásaira, aki 13 éve szenvedi el ezt a tűrhetetlen helyzetet, amelynek következtében jelentős pénzügyi veszteséget halmozott fel, illetve tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a petíció benyújtója érvényesíthesse jogait;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a német szövetségi kormánynak.

 

 

(1)

HL L 169., 1993.7.12., 1. o.

Utolsó frissítés: 2011. január 14.Jogi nyilatkozat