Postup : 2010/2960(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0038/2011

Predkladané texty :

B7-0038/2011

Rozpravy :

OJ 17/01/2011 - 85

Hlasovanie :

PV 19/01/2011 - 6.7

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0013

NÁVRH UZNESENIA
PDF 119kWORD 71k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0029/2011
17.1.2011
PE455.866v01-00
 
B7-0038/2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0670/2010

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o medzinárodnej adopcii v Európskej únii


Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Diana Wallis v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o medzinárodnej adopcii v Európskej únii  
B7‑0038/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 20. novembra 1989, najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (podpísaný v Haagu v roku 1993) a na Európsky dohovor o výkone práv detí z 25. januára 1996 (ETS č. 160),

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o skvalitňovaní legislatívy a spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o adopciu detí (A4–0392/1996),

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2008 o európskej stratégii v oblasti práv dieťaťa (2007/2093(INI)),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže blaho každého dieťaťa má prvoradý význam,

B.  keďže všetky členské štáty EÚ sú signatármi dohovoru z 29. mája 1993 o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach,

C. keďže Dohovor OSN o právach dieťaťa a Haagsky dohovor charakterizujú rodinu ako základnú jednotku spoločnosti, v prevažnej väčšine prípadov ako prirodzené prostredie pre rast a blaho detí a ako primárnu voľbu, pokiaľ ide o starostlivosť o deti,

D. keďže ak nemožno zabezpečiť primárnu starostlivosť o deti v rodine, ako jedna z prirodzených sekundárnych volieb prichádza do úvahy adopcia, pričom umiestnenie dieťaťa do zariadenia inštitucionálnej starostlivosti by malo byť až úplne poslednou voľbou,

E.  keďže názory medzi členskými štátmi sa líšia v otázke zásad, ktorými by sa mala riadiť adopcia detí, ako aj postupy adopcie a jej právne dôsledky,

F.  keďže prijatie spoločných revidovaných zásad a postupov v oblasti adopcie detí by prispelo k zmierneniu problémov spôsobených rozdielmi v právnych predpisoch jednotlivých štátov a zároveň by podporilo záujmy detí, ktoré sú adoptované,

G. keďže problém opustených detí je v Európe čoraz vážnejší a naliehavejší a v záujme riešenia tejto problematiky je dôležité chrániť práva detí, ktoré majú byť adoptované, a to aj na medzinárodnej úrovni, aby sa predišlo tomu, že deti budú nútené žiť v detských domovoch,

H. keďže v platnosti sú dohovory o ochrane detí a rodičovských povinnostiach, a to najmä: Európsky dohovor o osvojení detí z roku 1967, ktorého cieľom je priblížiť právne predpisy členských štátov v prípadoch, keď adopcia zahŕňa presťahovanie dieťaťa z jednej krajiny do druhej, a Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z roku 1993,

I.   keďže po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou: podľa jej článku 24 „deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho“; okrem toho sa v článku 3 Lisabonskej zmluvy uvádza, že ochrana práv dieťaťa je jedným z cieľov Únie,

J.   keďže porušovanie práv detí, násilie na deťoch a obchodovanie s nimi na účely nezákonnej adopcie, prostitúcie, nelegálnej práce, vynúteného manželstva a pouličného žobrania alebo na akékoľvek iné nelegálne účely je v EÚ stále problémom,

K. keďže najlepšie záujmy detí majú prvoradý význam,

1.  žiada, aby sa preskúmala možnosť koordinácie politík a stratégií týkajúcich sa nástroja medzinárodnej adopcie na európskej úrovni, a to v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa, Haagskym dohovorom o medzištátnych osvojeniach a ďalšími medzinárodnými normami s cieľom zlepšiť pomoc v oblasti informačných služieb, prípravy medzinárodnej adopcie, spracúvania žiadostí o medzinárodnú adopciu a služieb poskytovaných po adopcii, pričom treba prihliadať na to, že všetky medzinárodné dohovory o ochrane práv dieťaťa uznávajú právo osirotených alebo opustených detí na rodinu a ochranu;

2.  domnieva sa, že adopcia dieťaťa v krajine jeho pôvodu alebo nájdenie novej rodiny formou medzinárodnej adopcie musí prebehnúť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a že umiestnenie dieťaťa do ústavu by malo byť iba dočasným riešením; zvážiť by sa mala alternatívna rodinná starostlivosť, napr. pestúnska starostlivosť;

3.  naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v spolupráci s Haagskou konferenciou, Radou Európy a organizáciami pre deti vytvorili rámec na zabezpečenie transparentnosti a účinného sledovania rozvoja opustených a adoptovaných detí a aby koordinovali ich činnosti s cieľom predchádzať obchodovaniu s deťmi;

4.  naliehavo žiada členské štáty, aby mimoriadnu pozornosť venovali deťom s osobitnými potrebami, ako sú deti vyžadujúce lekársku starostlivosť a deti so zdravotným postihnutím;

5.  uznáva, že rodné listy pomáhajú chrániť dieťa pred porušovaním jeho práv, ktoré pramení z pochybností o jeho veku alebo totožnosti; domnieva sa, že spoľahlivý systém registrácie narodených detí môže zamedziť nezákonnej adopcii;

6.  vyzýva všetky inštitúcie EÚ a všetky členské štáty, aby sa aktívne podieľali na boji proti nezákonnej adopcii;

7.  vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu v Haagskej konferencii s cieľom vyvíjať na ňu tlak, aby zlepšila, zjednotila a zjednodušila medzinárodnú adopciu, pričom sa musí dodržovať a zabezpečovať ochrana práv detí z tretích krajín;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

Posledná úprava: 20. januára 2011Právne oznámenie