Procedūra : 2011/2514(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0044/2011

Pateikti tekstai :

B7-0044/2011

Debatai :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Balsavimas :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0022

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 137kWORD 86k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0044/2011
12.1.2011
PE455.872v01-00
 
B7-0044/2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Baltarusijoje


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje  
B7‑0044/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje, ypač į 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, kuriuo pratęsiamas ribojamųjų priemonių galiojimas ir jų įšaldymas iki 2011 m. spalio 31 d.,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. spalio 25 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir ESBO parlamentinės asamblėjos 2010 m. gruodžio 20 d. pareiškimą dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje preliminarių rezultatų ir išvadų,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos komunikatą dėl Rytų partnerystės (COM(2008)0823),

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2009 m. kovo 19–20 d. posėdyje paskelbtą deklaraciją dėl Rytų partnerystės ir į 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. lapkričio 21 d. pareiškimą dėl Europos Sąjungos pasirengimo atnaujinti savo santykius su Baltarusija ir jos žmonėmis remiantis Europos kaimynystės politikos (EKP) priemonėmis,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Prahos deklaracijoje, kurią pasirašė ir Baltarusijos vyriausybė, teigiama, kad „Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai susitaria, kad Rytų partnerystė bus grindžiama įsipareigojimais laikytis tarptautinės teisės principų ir pagrindinių vertybių, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms“,

B.  kadangi Taryba 2010 m. spalio 25d. paragino „Baltarusijos valdžios institucijas užtikrinti, kad [prezidento] rinkimai vyktų laikantis demokratiniams rinkimams taikomų tarptautinių normų bei standartų ir Baltarusijos įsipareigojimų ESBO bei JT“,

C. kadangi Taryba dar kartą patvirtino esanti pasirengusi gilinti santykius su Baltarusija atsižvelgdama į Baltarusijos pažangą užtikrinant demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms bei teisinės valstybės principų laikymąsi, ir padėti šaliai siekti šių tikslų. Atsižvelgdama į Baltarusijos pažangą šiose srityse, ji yra pasirengusi imtis veiksmų susitarimais grindžiamiems santykiams su Baltarusija gerinti,

 

D. kadangi Taryba, įvertinusi raidą Baltarusijoje, nusprendė ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams galiojimą pratęsti iki 2011 m. spalio 31 d. ir jų kelionių į ES apribojimų taikymą sustabdyti iki tos pačios datos,

E.  kadangi Baltarusija įsipareigojo atsižvelgti į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (angl. ODIHR) rekomendacijas dėl rinkimų įstatymo pataisų, kad įstatymas atitiktų tarptautinius demokratiškų rinkimų standartus, ir kreiptis į ESBO dėl konsultacijos dėl siūlomų pakeitimų, kadangi Baltarusijos nacionalinė asamblėja neseniai pritarė rinkimų kodekso reformai prieš tai nepasikonsultavusi su ESBO,

F.  kadangi, remiantis ESBO PA ir ESBO / ODIHR pareiškimu dėl preliminarių pastebėjimų ir išvadų dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje, „prezidento rinkimai parodė, kad Baltarusijoje vis dar turi nemažai nuveikti vykdydama savo įsipareigojimus ESBO, nors kai kurie konkretūs patobulinimai buvo padaryti. Rinkimų naktį buvo sulaikyti dauguma kandidatų į prezidentus, šimtai aktyvistų, žurnalistų ir pilietinės visuomenės atstovų. "

G. kadangi ES vyriausioji įgaliotinė, Europos Parlamento pirmininkas ir JT Generalinis Sekretorius pasmerkė griežtus policijos 2010 m. gruodžio 19 d. vykusiai demonstracijai taikytus veiksmus ir tolesnes teisėsaugos tarnybų priemones prieš demokratinę opoziciją, laisvą žiniasklaidą ir pilietinės visuomenės aktyvistus,

1.  pabrėžia, kad preliminariose ESBO PA išvadose ir ESBO / ODIHR pareiškime pažymimi šie dalykai: „Nors bendras balsavimo procesas įvertintas gerai, tačiau skaičiuojant balsus jis labai pablogėjo ir buvo trukdoma veiksmams, kuriais siekta jį pagerinti. (...) Skaičiavimas didžia dalimi vyko neskaidriai, dažniausiai tyliai ir tai sumažino jo patikimumą. Daugeliu atvejų stebėtojų veikla buvo varžoma ir jiems nebuvo sudarytos tikros galimybės stebėti balsavimą. Kai kuriais atvejais Teritorinę balsavimo komisiją (TBK) pasiekė kitokie balsavimo rezultatų skaičiai, negu tie, kurie buvo užfiksuoti balsavimo punktų protokoluose,

2.  šiame kontekste ragina Baltarusijos valdžios institucijas pakartoti prezidento rinkimus;

3.  smerkia brutalios policijos ir KGB tarnybų jėgos panaudojimą prieš protestuotojus rinkimų dieną, ypač piktinasi brutaliu išpuoliu prieš U. Niakliajev, nes abiem atvejais šiurkščiai pažeisti pagrindiniai demokratiniai principai, kaip antai susirinkimo laisvė ir saviraiškos laisvė, taip pat žmogaus teisės;

4.  smerkia Baltarusijos valdžios institucijas dėl to, kad sulaikytiesiems neužtikrino galimybės nevaržomai gauti teisinę ir visų pirma medicininę pagalbą;

5.  smerkia septynių iš devynių kandidatų į prezidentus ir daugiau kaip 700 taikių protestuotojų areštą ir sulaikymą;

6.  yra susirūpinęs dėl baudžiamųjų bylų, kurias Baltarusijos valdžios institucijos iškėlė beveik visiems kandidatams į prezidentus, demokratinės opozicijos lyderiams (Anatol Liebiedzka ir Pavel Seviarynets), taip pat daugybei pilietinės visuomenės aktyvistų, žurnalistų, mokytojų ir studentų, ir dėl kurių gali būti priimti sprendimai įkalinti 15 metų;

7.  smerkia po rinkimų dienos vykusį pilietinės visuomenės aktyvistų persekiojimą ir priekabiavimą prie jų, įskaitant masines privačių butų, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų biurų kratas, pašalinimą iš universitetų ir darbo vietų;

8.  reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus rinkimų dieną ir vėliau sulaikytus asmenis, taip pat organizacijos „Amnesty International“ pripažintą sąžinės kalinį (Mikalay Autukhovich);

9.  apgailestauja dėl Baltarusijos valdžios institucijų sprendimo nutraukti ESBO biuro Baltarusijoje misiją ir ragina Baltarusijos valdžios institucijas atšaukti šį sprendimą nedelsiant ir vėl atidaryti biurą;

10. smerkia daugelio pagrindinių interneto svetainių, įskaitant tinklinius kanalus ir opozicijos svetaines, blokavimą rinkimų Baltarusijoje dieną; pabrėžia, kad dabartiniai žiniasklaidą reglamentuojantys teisės aktai Baltarusijoje neatitinka tarptautinių standartų, ir todėl ragina Baltarusijos valdžios institucijas juos persvarstyti ir keisti;

11. ragina Tarybą, Komisiją ir ES vyriausiąją įgaliotinę persvarstyti ES politiką, įskaitant ekonominius ryšius, Baltarusijos atžvilgiu; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti tinkamą paramą pilietinei visuomenei, reikėtų perorientuoti EKP kursą ir nacionalinę pagalbą Baltarusijai; primena Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės veiksmingo taikymo svarbą;

12. šiame kontekste ragina Tarybą, Komisiją ir ES vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares remti demokratiją Baltarusijoje gerokai padidinant finansinę pagalbą nepriklausomai žiniasklaidai (įskaitant televiziją „Belsat“, radijo stotis „Europos radijas Baltarusijai“ ir „Radio Racyja“ ir kt.) ir pilietinės visuomenės organizacijoms, teikti didesnį skaičių stipendijų studentams iš Baltarusijos, nukentėjusiems už savo pilietinę veiklą ir išmestiems iš universitetų, ir prisidėti prie „Solidarumo su Baltarusija“ donorų konferencijos Varšuvoje (2011.02.02) ir po jos vyksiančios konferencijos Vilniuje;

13. griežtai ragina Komisiją tęsti ir padidinti finansinę pagalbą Vilniuje (Lietuva) įkurtam Europos humanitariniam universitetui (EHU), kuris pasirengęs priimti iš Baltarusijos universitetų po smurto protrūkių, kilusių pasibaigus 2010 m. gruodžio 19–20 d. prezidento rinkimams Baltarusijoje, pašalintus studentus;

14. ragina Europos Komisiją parengti NVO, kurias dėl politinių priežasčių atsisakyta įregistruoti Baltarusijoje, registracijos sistemą siekiant suteikti joms galimybę turėti naudos iš ES įgyvendinamų programų; Dėl poreikio stiprinti pilietinę visuomenę Baltarusijoje, Baltarusijos NVO dalyvavimas Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forume turėtų būti tęsiamas;

15. ragina Europos Komisiją sustabdyti vykstantį bendradarbiavimą ir atšaukti savo pagalbą, teikiamą valstybinei Baltarusijos žiniasklaidai;

16. skatina Europos Komisiją imtis iniciatyvos siekiant išanalizuoti specialios paramos, skirtos tiesioginei finansinei ir techninei paramai pilietinei visuomenei, nepriklausomai žiniasklaidai ir demokratinėms politinėms organizacijoms Baltarusijoje, priemonių parengimo galimybes;

17. ragina Tarybą, Komisiją ir ES vyriausiąją įgaliotinę nedelsiant atnaujinti vizų išdavimo Baltarusijos valstybės pareigūnams, teisėsaugos ir saugumo pareigūnams, kurie gali būti laikomi atsakingais už balsų klastojimą ir brutalų persekiojimą po rinkimų, taip pat opozicijos narių areštus, draudimą ir finansinio turto įšaldymą (sankcijos turėtų galioti trumpiausiai tol, kol visi politiniai kaliniai ir sulaikytieji būtų paleisti ir kaltinimai jiems būtų panaikinti); palankiai vertiną gerą Lenkijos vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo, kurie savo ruožtu nustatė kelionių apribojimus Minsko režimo atstovams, pavyzdį ir tuo pačiu metu numatytą paprastesnį Baltarusijos piliečių patekimą į Europos Sąjungą

18. ragina visas demokratines Europos ir pasaulio valstybes, pavyzdžiui Šveicariją ir Norvegiją, taikyti panašias sankcijas Baltarusijos režimo atstovams; reiškia nusivylimą dėl Rusijos Federacijos Prezidento 2010 m. gruodžio 20 d. pareiškimo;

19. ragina Komisiją, Tarybą ir ES vyriausiąją įgaliotinę, įšaldyti visą makrofinansinę pagalbą, teikiamą TVF paskolomis, ir skolinimo operacijas, vykdomas per EIB ir ERPB programas;

20. ragina Komisiją, Tarybą ir ES vyriausiąją įgaliotinę sustabdyti Baltarusijos dalyvavimą Rytų partnerystės veikloje, kol Baltarusijoje įvyks tikri pokyčiai, pradedant nuo besąlygiško visų politinės opozicijos narių išlaisvinimo;

21. ragina Komisiją, Tarybą, ES vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares apriboti kontaktus su Baltarusijos valdžios institucijomis iki absoliutaus minimumo;

22. ragina Komisiją, Tarybą ir ES vyriausiąją įgaliotinę įšaldyti „BELTETH Eksport“ ir kitų ginklus Baltarusijai eksportuojančių įmonių turtą;

23. ragina Komisiją, Tarybą ir ES vyriausiąją įgaliotinę intensyviau dirbti rengiant derybų gaires dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų (neįtraukiant diplomatinių pasų), siekiant gerinti žmonių tarpusavio ryšius;

24. siūlo Europos Sąjungos tarptautiniams partneriams priimti bendrąją poziciją ir laikytis panašios strategijos Baltarusijos režimo atžvilgiu;

25. mano, kad Baltarusijoje, kol toje šalyje yra politinių kalinių, neturėtų būti rengiami sporto renginiai, pvz., Pasaulio ledo ritulio 2014 m. čempionatas;

26. ragina Europos Sąjungos partneres suvienyti pastangas ir įsteigti tarptautinę komisiją, kuri atliktų objektyvų ir išsamų 2010 m. gruodžio 19–20 d. įvykių tyrimą;

27. remia Baltarusijos opozicijos prašymą įsteigti biurą Baltarusijos demokratinės opozicijos ir pilietinės visuomenės politiniam atstovavimui Briuselyje; pabrėžia, kad tinkamą finansinę paramą biurui turėtų skirti ES bendruomenė ir jo partneriai;

28. pabrėžia, kad Baltarusija yra laukiama Europos šeimoje, jeigu šioje šalyje bus laikomasi teisinės valstybės principų, gerbiama demokratija ir žmogaus teisės;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Baltarusijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybos ir ESBO parlamentinėms asamblėjoms.

 

 

Atnaujinta: 2011 m. sausio 19 d.Teisinis pranešimas