Procedūra : 2011/2514(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0053/2011

Pateikti tekstai :

B7-0053/2011

Debatai :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Balsavimas :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
CRE 16/02/2012 - 8.5

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0022

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 131kWORD 80k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0044/2011
17.1.2011
PE455.881v01-00
 
B7-0053/2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Baltarusijoje


Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski, Tadeusz Cymański ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje  
B7‑0053/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl politinės padėties Baltarusijoje,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos komunikatą dėl Rytų partnerystės (COM(2008)0823),

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2009 m. kovo 19–20 d. posėdyje paskelbtą deklaraciją dėl Rytų partnerystės ir į 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje pateiktą pareiškimą dėl Rytų partnerystės,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 13 d. partnerystės su Rytų šalimis užsienio reikalų ministrų susitikimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 17 d. 2897-ojo išorės santykių tarybos posėdžio, 2009 m. lapkričio 17 d. 2974-ojo išorės santykių tarybos posėdžio ir Užsienio reikalų tarybos 2010 m. spalio 25 d. 3041-ojo posėdžio išvadas dėl Baltarusijos;

–   atsižvelgdamas į ES ir Baltarusijos dialogą žmogaus teisių klausimais,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi visuotinai pripažįstama, jog A. Lukašenkos režimas yra neteisėtas demokratijos požiūriu, nes jis nuolat priešinasi reikalavimui surengti laisvus ir teisingus prezidento ir parlamento rinkimus, ir kad tai yra paskutinis diktatūros režimas Europoje,

B.  kadangi paskutiniai prezidento rinkimai Baltarusijoje vyko 2010 m. gruodžio 19 d.,

C. kadangi, remiantis įvairių nepriklausomų tyrimų duomenimis, įskaitant tą, kurį atliko televizijos kanalas „Belsat“, A. Lukašenka gavo apie 30–45 proc. balsų, tuo tarpu oficialiais duomenimis parama jam siekė 80 proc.,

D. kadangi, remiantis oficialių Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) stebėtojų pateikta informacija, rinkimų procedūros neužtikrino skaidrumo ir balsų skaičiavimo atskaitomybės, nors per rinkimų kampaniją buvo pastebėta teigiamų pokyčių, pvz., opozicijos kandidatams buvo suteikta daugiau galimybių pasinaudoti žiniasklaidos priemonėmis,

E.  kadangi iš pirminių EPBO stebėtojų misijos išvadų matyti, kad rinkimai Baltarusijoje neatitiko tarptautiniu mastu pripažintų demokratijos standartų,

F.  kadangi ES valstybės narės, ypač Lenkija, Vokietija ir Švedija, taip pat baronienė C. Ashton, Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu su JAV valstybės sekretore Hillary Clinton 2010 m. gruodžio 23 d. paskelbtame bendrame pareiškime pasmerkė Baltarusijos valdžios institucijų veiksmus po prezidento rinkimų,

G. kadangi policija išvaikė taikios demonstracijos dalyvius, protestavusius prieš neseniai vykusių prezidento rinkimų Baltarusijoje rezultatus,

H. kadangi vienas iš prezidento A. Lukašenkos oponentų neseniai vykusiuose prezidento rinkimuose Vladimir Neklyaev buvo policijos žiauriai sumuštas ir uždarytas į kalėjimą, kuriame jis vis dar laikomas kartu su kitais trimis kandidatais į prezidentus, be to, jiems nesuteikiama galimybė pasinaudoti medicinos paslaugomis,

I.   kadangi septyni kandidatai į prezidentus ir daugiau kaip dvidešimt opozicijos lyderių buvo apkaltinti antivyriausybinių demonstracijų organizavimu ir masinių neramumų kurstymu,

J.   kadangi Baltarusijos valdžios įstaigos vykdo kratas opozicijos lyderių ir žurnalistų, taip pat organizacijos „Chartija 97“, kurios įkūrėjas 2010 m. rugsėjo 3 d. buvo rastas negyvas, narių namuose,

K. kadangi bendrųjų pilietinių ir demokratinių žmogaus teisių padėtis Baltarusijoje ir toliau nepatenkinama, nepaisant to, kad praeityje pastebėta tam tikrų teigiamų pokyčių, pvz., 2008 m. buvo išlaisvinti visi politiniai kaliniai,

L.  kadangi 2009 m. lapkričio 2 d. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad santykiai su Europos Sąjunga, kuri yra galinga ir stipri partnerė, yra vienas iš pagrindinių veiksnių siekiant užtikrinti Baltarusijos nepriklausomybę ir suverenumą, taip pat ekonomikos, mokslo ir technologijų plėtrą,

1.  smerkia Baltarusijos Respublikoje neseniai įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus prieš pilietinės visuomenės narius, nepriklausomą žiniasklaidą ir opozicijos lyderius, ypač prieš prezidento A. Lukašenkos oponentus neseniai vykusiuose prezidento rinkimuose;

2.  ragina Baltarusijos vyriausybę nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius, kurie buvo uždaryti į kalėjimą dėl priežasčių, susijusių su neseniai vykusiais prezidento rinkimais, įskaitant keturis kandidatus į prezidentus, kurie yra įkalinti: Andrei Sannikov, Ales Mikhalevich, Mikola Statkevich ir Vladimir Neklyaev, taip pat daugybę kitų asmenų, kurie buvo areštuoti dėl to, kad siekė pasinaudoti teise pareikšti savo politinę nuomonę;

3.  ragina Baltarusijos vyriausybę atšaukti namų areštą, de facto taikomą daugeliui kitų politinių kalinių, įskaitant Baltarusijos krikščionių demokratų partijos kandidatą į prezidentus Vitalį Rhymasheuskį;

4.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas atšaukti visus kaltinimus, kurie kandidatams į prezidentus ir opozicijos lyderiams buvo pateikti dėl priežasčių, susijusių su neseniai vykusiais prezidento rinkimais;

5.  ragina sudaryti ir nusiųsti į Baltarusiją ES stebėjimo misiją, kuri išnagrinėtų esamą politinę padėtį ir pateiktų ataskaitą Europos Parlamentui;

6.  ragina Baltarusijos vyriausybę patvirtinti, kad ji pasirengusi sukurti palankias sąlygas vaisingam ES ir Baltarusijos bendradarbiavimui;

7.  ragina Baltarusijos vyriausybę nedelsiant nustoti vykdyti tikrų ir tariamų politinių oponentų persekiojimą ir tardymus bei iš esmės pagerinti sąlygas pilietinei visuomenei, nepriklausomai žiniasklaidai ir Baltarusijoje veikiančiai politinei opozicijai;

8.  tikisi, kad Baltarusijos Konstitucinis Teismas dėl užfiksuotų pažeidimų panaikins rinkimų rezultatus, o Baltarusijos vyriausybė leis surengti pakartotinius 2010 m. prezidento rinkimus, per kuriuos bus laikomasi ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių tarnybos (angl. ODIHR) patvirtintų standartų, taip pat kad jos teritorijoje bus leidžiama vykdyti ilgalaikę visapusišką ES rinkimų stebėjimo misiją, kurios stebėjimo rezultatai būtų pripažįstami tarptautiniu mastu ir kuri padėtų atkurti Baltarusijos Prezidento institucijos demokratinį teisėtumą, kaip 2011 m. sausio 10 d. pareikalavo septynios opozicijos partijos;

9.  prašo atnaujinti ir pratęsti ES sankcijas Baltarusijos valdžios atstovams, kurios buvo laikinai sustabdytos 2008 m.;

10. mano, kad ES turėtų pateikti veiksmų planą, kuriame būtų nurodytos griežtos sąlygos ir sankcijos, visų pirma vizų režimo atnaujinimas, kurios palaipsniui būtų taikomos tol, kol bus išlaisvinti visi sulaikytieji ir areštuotieji, o kaltinimai jiems panaikinti. Jei Baltarusijos valdžios institucijos laiku nesiims spręsti šių problemų, bus taikomos naujos, griežtesnės priemonės, pvz., diplomatinės ir ekonominės sankcijos;

11. ragina Tarybą, Komisiją ir visą tarptautinę demokratinę bendruomenę išplėsti paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei ir politinei opozicijai, visų pirma supaprastinant vizų išdavimo tvarką asmenims, kurie dėl savo veiklos kaip opozicijos lyderiai neteko darbo ir galimybės studijuoti;

12. reikalauja supaprastinti ir pagerinti prieigą prie ES fondų Baltarusijos organizacijoms: ir toms, kurias Baltarusijos valdžios institucijos užregistravo, ir toms, kurias uždraudė;

13. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares teikti finansinę paramą nepriklausomai žiniasklaidai, pvz., televizijos kanalui „Belsat“ radijo stočiai „Radio Rajca“ arba Europos radijo kanalui, transliuojančiam Baltarusijai; taip pat smerkia tai, kad iš Europos Komisijos lėšų buvo finansuojamos programos, kurias transliuoja Baltarusijos nacionalinė televizija;

14. rekomenduoja Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms panašios pozicijos besilaikančioms šalims persvarstyti savo ekonominių santykių su Baltarusija klausimą; atsižvelgdamas į tai, rekomenduoja ES verslo bendruomenei persvarstyti sąlygas, kurios sudaro bendradarbiavimo su Baltarusijos verslo bendrovėmis ir įmonėmis pagrindą;

15. teikia didelę reikšmę politinių, pilietinių ir žmogaus teisių liberalizavimui ir teisinės valstybės stiprinimui Baltarusijoje ir pabrėžia, kad jei toliau bus vykdomi žmogaus teisių pažeidimai, labai pablogės ES ir Baltarusijos santykiai ir vėl bus pradėtos taikyti politinės ir ekonominės sankcijos;

16. ragina Baltarusijos vyriausybę suteikti opozicijos lyderiams leidimą dalyvauti projekto „Euronest“ veikloje;

17. ragina Baltarusijos ir tarptautines valdžios institucijas deramai ištirti organizacijos „Chartija 97“ įkūrėjo ir kandidato į prezidentus Andrejaus Sannikovo patarėjo Olego Bebenino, kurio kūnas buvo rastas 2010 m. rugsėjo 3 d., mirties aplinkybes;

18. pakartoja, kad Europos Sąjunga pasirengusi atnaujinti bendradarbiavimą su Baltarusija pagal EKP veiksmų planą, jei Baltarusijos vyriausybė besąlygiškai rems demokratines vertybes ir gerbs pagrindines žmogaus teises. Tai ji turės padaryti nustatydama aiškius kriterijus;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) sekretoriatui bei Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.

Atnaujinta: 2011 m. sausio 19 d.Teisinis pranešimas