Procedūra : 2011/2514(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0057/2011

Pateikti tekstai :

B7-0057/2011

Debatai :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Balsavimas :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0022

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 126kWORD 83k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0044/2011
17.1.2011
PE455.885v01-00
 
B7-0057/2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Baltarusijoje


Rebecca Hams, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje  
B7‑0057/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje, ypač į 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, kuriuo ir ribojamųjų priemonių galiojimas, ir įšaldymas pratęsiamas iki 2011 m. spalio 31 d.,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. spalio 25 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (DIŽTB) ir ESBO parlamentinės asamblėjos 2010 m. gruodžio 20 d. pareiškimą dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje preliminarių rezultatų ir išvadų,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos komunikatą dėl Rytų partnerystės (COM(2008)0823),

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2009 m. kovo 19–20 d. posėdyje paskelbtą deklaraciją dėl Rytų partnerystės ir į 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. lapkričio 21 d. pareiškimą dėl Europos Sąjungos pasirengimo atnaujinti savo santykius su Baltarusija ir jos žmonėmis remiantis Europos kaimynystės politikos (EKP) priemonėmis,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Taryba savo 2009 m. lapkričio 17 d. išvadose pripažino, jog atsivėrė naujos galimybės ES ir Baltarusijos dialogui ir glaudesniam bendradarbiavimui siekiant tikros pažangos demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms srityse, ir patvirtino esanti pasirengusi stiprinti Europos Sąjungos santykius su Baltarusija, jei ši darys pažangą demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės kūrimo srityse, ir padėti jai siekti šių tikslų,

B.  kadangi Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo Rytų partnerystės klausimu deklaracijoje dar kartą patvirtinami įsipareigojimai, taip pat ir Baltarusijos, laikytis tarptautinės teisės principų ir pripažinti pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms,

C. kadangi Baltarusija įsipareigojo atsižvelgti į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių tarnybos rekomendacijas dėl rinkimų įstatymo pataisų, kad įstatymas atitiktų tarptautinius demokratiškų rinkimų standartus, ir kreiptis į ESBO dėl konsultacijos dėl siūlomų pakeitimų, taip pat kadangi Baltarusijos nacionalinė asamblėja neseniai pritarė rinkimų kodekso reformai prieš tai nepasikonsultavusi su ESBO,

D. kadangi Taryba pasirengusi toliau stiprinti santykius su Baltarusija ir netgi pagerinti jos statusą pagal susitarimus, jei Baltarusijoje bus padaryta akivaizdi pažanga pagarbos žmogaus teisėms, teisinės valstybės ir rinkimų eigos srityse,

E.  kadangi Taryba, įvertinusi pastaruosius įvykius Baltarusijoje, nusprendė pratęsti ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, įskaitant A. Lukašenką, galiojimą iki 2011 m. spalio 31 d., bet tam pačiam laikotarpiui laikinai sustabdyti šių kelionių į ES apribojimų taikymą,

F.  kadangi, remiantis ESBO PA ir ESBO / DIŽTB pareiškimu dėl preliminarių pastebėjimų ir išvadų dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje, „prezidento rinkimai parodė, kad Baltarusija vis dar turi nemažai nuveikti vykdydama savo įsipareigojimus ESBO, nors kai kurie konkretūs patobulinimai buvo padaryti. Rinkimų naktį sulaikyta dauguma kandidatų į prezidentus, šimtai aktyvistų, žurnalistų ir pilietinės visuomenės atstovų“,

G. kadangi reaguodama į šiuos preliminarius rezultatus Baltarusijos vyriausybė paprašė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos palikti šalį, sakydama, kad ši organizacija jau įvykdė savo įpareigojimus ir kad jos daugiau nereikia; kadangi formalus ESBO biuro uždarymas numatytas 2011 m. kovo 31 d.,

H. kadangi Europos Parlamento pirmininkas, ES vyriausioji įgaliotinė ir JT Generalinis Sekretorius pasmerkė griežtus policijos veiksmus, taikytus per 2010 m. gruodžio 19 d. vykusią demonstraciją, ir represines teisėsaugos pareigūnų priemones prieš demokratinę opoziciją, laisvą žiniasklaidą ir pilietinės visuomenės aktyvistus,

I.   kadangi Baltarusijos režimas laiko areštuotuosius protestuotojus ir opozicijos kandidatus nusikaltėliais, o ne politiniais kaliniais, taigi jiems gali būti nepagrįstai taikomos didžiausios bausmės,

J.   kadangi protestuotojams, politinės opozicijos atstovams arba jų šeimoms atstovaujantiems advokatams kilo grėsmė, kad jie praras savo licencijas ir (arba) jiems bus atimta teisė dirbti advokatais,

K. kadangi po šių dramatiškų įvykių ES valstybės narės vėl nebuvo vieningos, taigi teikė Minskui prieštaringą informaciją, kad santykiai gali būti tęsiami kaip įprasta,

1.  griežtai smerkia brutalų persekiojimą, kurį vykdė policijos pajėgos ir KGB tarnybos protestuotojų atžvilgiu rinkimų dieną, ir po šių įvykių organizuotus masinius areštus, taip pat reiškia savo solidarumą su šio smurto aukomis; mano, kad tai yra akivaizdus pagrindinių demokratijos principų, kaip antai susirinkimų laisvė ir žodžio laisvė, taip pat žmogaus teisių pažeidimas;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl baudžiamųjų bylų, kurias Baltarusijos valdžios institucijos iškėlė beveik visiems kandidatams į prezidentus, demokratinės opozicijos lyderiams, taip pat daugybei pilietinės visuomenės aktyvistų, žurnalistų, mokytojų ir studentų, dėl kurių gali būti priimti nuosprendžiai įkalinti 15 metų; ragina atlikti nepriklausomą ir nešališką tarptautinį šių įvykių tyrimą;

3.  reikalauja besąlygiškai išlaisvinti visus demonstrantus, kurie vis dar sulaikyti, ir ragina nedelsiant panaikinti jiems kaltinimus ir nutraukti baudžiamąsias bylas; taip pat ragina Baltarusijos valdžios institucijas sulaikytiesiems užtikrinti nevaržomą galimybę susisiekti su artimaisiais, gauti teisinę pagalbą ir medicininę priežiūrą;

4.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti įvairų priekabiavimą prie pilietinės visuomenės aktyvistų, jų bauginimą ir grasinimus, įskaitant masines privačių butų, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų biurų kratas ir įvairios medžiagos konfiskaciją, taip pat pašalinimą iš universitetų ir darbo vietų;

5.  ragina vyriausybę Minske persvarstyti savo sprendimą nepratęsti ESBO biuro Baltarusijoje misijos ir ragina Baltarusijos valdžios institucijas atnaujinti bendradarbiavimą su šia organizacija siekiant pasirengti pakartotiniams prezidento rinkimams;

6.  ragina Tarybą, Komisiją ir ES vyriausiąją įgaliotinę persvarstyti ES politiką Baltarusijos atžvilgiu; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti režimo izoliaciją ir kartu tinkamą didesnę paramą pilietinei visuomenei reikėtų perorientuoti EKP kursą ir nacionalinę pagalbą Baltarusijai; primena Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės veiksmingo taikymo svarbą; ragina Tarybą apsvarstyti Baltarusijos dalyvavimo Rytų partnerystės veikloje vykstant Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui Budapešte laikiną sustabdymą, jei nebus tikrų pokyčių;

7.  mano, kad ES turėtų pateikti veiksmų planą, kuriame būtų nurodytos griežtos sąlygos ir sankcijos, visų pirma draudimo išduoti vizas atnaujinimas, kurios palaipsniui būtų taikomos tol, kol bus išlaisvinti visi sulaikytieji ir areštuotieji, o kaltinimai jiems panaikinti; pabrėžia, kad, jei Baltarusijos valdžios institucijos laiku nesiims spręsti šių problemų, bus taikomos naujos, griežtesnės priemonės, pvz., diplomatinės ir ekonominės sankcijos;

8.  atsižvelgdamas į tai, ragina Tarybą, Komisiją, ES vyriausiąją įgaliotinę nedelsiant atnaujinti vizų išdavimo aukštiems Baltarusijos valdžios pareigūnams draudimą ir taip pat jį taikyti valstybės pareigūnams, teisėsaugos ir saugumo pareigūnams, kurie gali būti laikomi atsakingais už balsų klastojimą ir brutalų opozicijos narių persekiojimą ir jų areštą po rinkimų, draudimą ir įšaldyti jų finansinį turtą; pabrėžia, kad sankcijos turėtų galioti tol, kol visi politiniai kaliniai ir sulaikytieji bus paleisti ir bus persvarstytas sprendimas uždaryti ESBO biurą;

9.  tikisi, kad ES valstybės narės nesilpnins ES veiksmų dvišalėmis iniciatyvomis su Baltarusijos režimu, kurios kenktų Europos užsienio politikos patikimumui ir veiksmingumui;

10. ragina Tarybą, Komisiją, ES vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares remti demokratiją Baltarusijoje gerokai padidinant finansinę paramą nepriklausomai žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės organizacijoms ir Baltarusijos studentams skiriant daugiau stipendijų;

11. pritaria iniciatyvai Varšuvoje ir Vilniuje organizuoti paramos teikėjų konferenciją „Solidarumas su Baltarusija“ ir tikisi, kad Europos Sąjungos indėlis bus vienas iš didžiausių; pabrėžia, kad reikia numatyti specialias paramos priemones, skirtas sulaikytiems žmonėms, jų šeimoms ir asmenims, kuriems Baltarusijoje taikomos represinės priemonės;

12. griežtai ragina Komisiją padidinti finansinę paramą Vilniuje (Lietuva) įkurtam Europos humanitariniam universitetui (EHU), kuris pasirengęs priimti iš Baltarusijos universitetų po smurto protrūkių pasibaigus prezidento rinkimams Baltarusijoje pašalintus studentus;

13. mano, kad Baltarusijoje, kol šioje šalyje yra politinių kalinių, neturėtų būti rengiami sporto renginiai, pvz., Pasaulio ledo ritulio 2014 m. čempionatas, ir ragina tarptautines sporto organizacijas laikinai sustabdyti Baltarusijos dalyvavimą tarptautiniuose sporto renginiuose iki bus paleisti visi politiniai kaliniai;

14. ragina Tarybą apsvarstyti ekonominių sankcijų Baltarusijos valstybinėms įmonėms taikymo, kol bus besąlygiškai išlaisvinti visi politiniai kaliniai, klausimą; rekomenduoja ES valstybėms narėms ir kitoms panašios pozicijos besilaikančioms šalims persvarstyti savo ekonominių santykių su Baltarusija klausimą ir, atsižvelgdamas į tai, rekomenduoja ES verslo bendruomenei persvarstyti sąlygas, kurios sudaro bendradarbiavimo su Baltarusijos verslo bendrovėmis ir įmonėmis pagrindą; taip pat ragina valstybes nares vengti lengvinti ir skatinti Europos bendrovių verslą Baltarusijoje;

15. ragina Tarybą ir Komisiją paspartinti derybas su Baltarusija dėl vizų režimo supaprastinimo siekiant stiprinti žmonių tarpusavio ryšius ir parodyti realų ES norą atverti savo duris Baltarusijai;

16. apgailestauja dėl to, kad Rusijos Federacija pripažino rinkimus ir vykdomas represijas apibūdino kaip vidaus reikalą; atkreipia dėmesį į kaimyninių Baltarusijos šalių ir Europos Sąjungos vaidmenį normalizuojant padėtį ir skatinant nedelsiant besąlygiškai išlaisvinti visus politinius kalinius;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Baltarusijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybos ir ESBO parlamentinėms asamblėjoms.

 

Atnaujinta: 2011 m. sausio 19 d.Teisinis pranešimas