Procedura : 2011/2514(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0057/2011

Teksty złożone :

B7-0057/2011

Debaty :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Głosowanie :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0022

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 84k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0044/2011
17.1.2011
PE455.885v01-00
 
B7-0057/2011

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Białorusi


Rebecca Hams, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi  
B7‑0057/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji na Białorusi, szczególnie rezolucję z dnia 17 grudnia 2009 r.,

–   uwzględniając decyzję Rady 2010/639/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, która przedłuża stosowanie środków ograniczających i zawieszenie ich stosowania do 31 października 2011 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 25 października 2010 r.,

–   uwzględniając oświadczenie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wstępnych ustaleń i wniosków z wyborów prezydenckich na Białorusi przedstawione przez Biuro OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE/ODIHR) oraz Zgromadzenie Parlamentarne OBWE,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie Partnerstwa Wschodniego (COM(2008)0823),

–   uwzględniając deklarację w sprawie Partnerstwa Wschodniego wydaną przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 19-20 marca 2009 r. oraz wspólną deklarację ze szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Pradze w dniu 7 maja 2009 r.,

–   uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 21 listopada 2006 r. o gotowości Unii Europejskiej do wznowienia stosunków z Białorusią i ludnością białoruską w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w swoich konkluzjach z dnia 17 listopada 2009 r. Rada dostrzegła pojawienie się nowych możliwości dialogu i pogłębionej współpracy między UE a Białorusią z myślą o wspieraniu rzeczywistych postępów na drodze do demokracji i przestrzegania praw człowieka, a także potwierdziła swoją gotowość do pogłębienia stosunków z Białorusią w zależności od dalszych postępów na drodze ku demokracji, przestrzeganiu praw człowieka i praworządności, oraz do wspierania Białorusi w realizacji tych celów,

B.  mając na uwadze, że w praskiej deklaracji ze szczytu Partnerstwa Wschodniego potwierdzono zobowiązanie, między innymi Białorusi, do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, takich jak demokracja, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności,

C. mając na uwadze, że Białoruś zobowiązała się rozważyć zalecenia OBWE i jej Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) dotyczące zmian w prawie wyborczym w celu dostosowania go do międzynarodowych norm demokratycznych wyborów, a także konsultować proponowane zmiany z OBWE oraz mając na uwadze, że Zgromadzenie Narodowe Białorusi zatwierdziło reformę ordynacji wyborczej bez wcześniejszej konsultacji z OBWE,

D. mając na uwadze, że Rada była gotowa dalej zacieśniać stosunki z Białorusią, a nawet podnieść jej status umowny w przypadku poczynienia na Białorusi wymiernych postępów w dziedzinie poszanowania praw człowieka i praworządności oraz w odniesieniu do przebiegu wyborów,

E.  mając na uwadze, że po ocenie rozwoju sytuacji na Białorusi Rada podjęła decyzję o przedłużeniu stosowania środków ograniczających wobec niektórych urzędników białoruskich, w tym wobec prezydenta Łukaszenki, i jednoczesnym zawieszeniu stosowania tych ograniczeń w podróżowaniu do UE do 31 października 2011 r.,

F.  mając na uwadze, że według oświadczenia w sprawie wstępnych ustaleń i wniosków z wyborów prezydenckich na Białorusi przedstawionego przez Zgromadzenie Parlamentarne OBWE i OBWE/ODIHR „wybory prezydenckie wykazały, że mimo pewnych konkretnych zmian na lepsze Białoruś musi pokonać jeszcze długą drogę, aby sprostać swoim zobowiązaniom wobec OBWE; noc wyborczą zakłóciły aresztowania większości kandydatów na prezydenta oraz setek działaczy, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego”,

G. mając na uwadze, że w reakcji na te wstępne ustalenia rząd Białorusi zwrócił się do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o opuszczenie kraju, twierdząc, że organizacja wypełniła swoje zadania i nie jest dłużej potrzebna, mając na uwadze, że techniczne zamknięcie biura OBWE zaplanowano na dzień 31 marca 2011 r.,

H. mając na uwadze, że rozpędzenie przez policję demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r. oraz represyjne działania funkcjonariuszy organów ścigania wobec działaczy opozycji demokratycznej, wolnych mediów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego zostały zdecydowanie potępione przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wysoką przedstawiciel UE oraz sekretarza generalnego ONZ,

I.   mając na uwadze, że reżim białoruski uważa aresztowanych demonstrantów i kandydatów opozycyjnych za przestępców, a nie więźniów politycznych, a w związku z tym grożą im nieuzasadnione najwyższe kary,

J.   mając na uwadze, że adwokatom reprezentującym demonstrantów, opozycję polityczną lub ich rodziny grozi utrata licencji lub wykluczenie,

K. mając na uwadze, że po tych dramatycznych wydarzeniach państwom członkowskim UE ponownie nie udało się przemówić jednym głosem, co spowodowało wysyłanie sprzecznych sygnałów do Mińska sugerujących, że stosunki mogą pozostać bez zmian,

1.  zdecydowanie potępia brutalne represje ze strony sił policyjnych i służb KGB wobec demonstrantów w dniu wyborów oraz masowe aresztowania, jakie nastąpiły po tych wydarzeniach, i wyraża solidarność z ofiarami takiej przemocy; uważa to za jawne pogwałcenie podstawowych zasad demokratycznych, takich jak wolność zgromadzeń i wolność wyrażania poglądów, a także pogwałcenie praw człowieka;

2.  wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu postępowań karnych wytoczonych przez władze białoruskie przeciwko prawie wszystkim kandydatom na prezydenta, przywódcom opozycji demokratycznej, a także wielu działaczom społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzom, nauczycielom i studentom, które mogą zakończyć się wyrokami do 15 lat pozbawienia wolności; wzywa do przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego międzynarodowego dochodzenia w sprawie tych zajść;

3.  żąda bezwarunkowego zwolnienia wszystkich demonstrantów, którzy są nadal przetrzymywani, i wzywa do natychmiastowego umorzenia zarzutów i postępowania karnego wobec nich; jednocześnie wzywa władze Białorusi do zagwarantowania zatrzymanym nieograniczonego kontaktu z krewnymi, dostępu do pomocy prawnej i opieki medycznej;

4.  wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zaprzestania wszelkich form prześladowań, zastraszania lub gróźb wobec działaczy społeczeństwa obywatelskiego, w tym nalotów, rewizji i konfiskaty materiałów w prywatnych mieszkaniach, placówkach niezależnych mediów i biurach organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także wydalania z uczelni wyższych i pozbawiania pracy;

5.  wzywa rząd w Mińsku do ponownego rozważenia decyzji o nieprzedłużaniu misji biura OBWE na Białorusi i nalega na władze Białorusi, aby wznowiły współpracę z tą organizacją z myślą o utorowaniu drogi do powtórnych wyborów prezydenckich;

6.  wzywa Radę, Komisję i wysoką przedstawiciel UE do dokonania przeglądu polityki UE wobec Białorusi; podkreśla, że kierunek europejskiej polityki sąsiedztwa i krajowej pomocy dla Białorusi powinien ulec zmianie, aby spowodować izolację reżimu, a jednocześnie zapewnić odpowiednio zwiększone wsparcie społeczeństwa obywatelskiego; ponownie wskazuje na znaczenie skutecznego korzystania z europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka; wzywa Radę, aby w przypadku braku rzeczywistych zmian rozpatrzyła na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Budapeszcie możliwość zawieszenia udziału Białorusi w działalności Partnerstwa Wschodniego;

7.  uważa, że w oparciu o ścisłą zasadę warunkowości UE powinna ustanowić plan stopniowo wprowadzanych sankcji, począwszy od przywrócenia zakazu wydawania wiz, dopóki wszyscy zatrzymani i aresztowani nie zostaną zwolnieni i oczyszczeni z zarzutów; wskazuje, że brak szybkich działań w tym zakresie ze strony władz białoruskich powinien spowodować wprowadzenie nowych, bardziej rygorystycznych środków, np. sankcji dyplomatycznych i ekonomicznych;

8.  wzywa w związku z tym Radę, Komisję i wysoką przedstawiciel UE do natychmiastowego ponownego wprowadzenia zakazu wydawania wiz białoruskim urzędnikom wysokiego szczebla, rozszerzając go na urzędników państwowych, sędziów i funkcjonariuszy bezpieczeństwa, których można obciążyć odpowiedzialnością za fałszowanie głosów i brutalne represje po wyborach oraz aresztowania członków opozycji, a także wzywa do zamrożenia ich aktywów; podkreśla, że sankcje powinny pozostawać w mocy, dopóki wszyscy więźniowie polityczni i zatrzymani nie zostaną zwolnieni, a decyzja o zamknięciu biura OBWE nie zostanie ponownie rozpatrzona;

9.  oczekuje, że państwa członkowskie UE nie będą osłabiać działań UE przez podejmowanie z reżimem białoruskim dwustronnych inicjatyw, które podważają wiarygodność i skuteczność europejskiej polityki zagranicznej;

10. nalega na Radę, Komisję i wysoką przedstawiciel UE oraz na państwa członkowskie, aby wspierały demokrację na Białorusi poprzez zwiększenie pomocy finansowej dla niezależnych mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie liczby stypendiów przyznawanych studentom z Białorusi;

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę zorganizowania w Warszawie i Wilnie konferencji darczyńców pod hasłem solidarności z Białorusią i oczekuje, że Unia Europejska będzie jednym z głównych uczestników; podkreśla, że potrzebne są specjalne środki wsparcia dla osób zatrzymanych, ich rodzin i osób zagrożonych represjami na Białorusi;

12. zdecydowanie wzywa Komisję do zwiększenia wsparcia finansowego dla Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego (EHU) działającego w Wilnie (Litwa), który jest skłonny przyjąć studentów wydalonych z uczelni białoruskich w następstwie brutalnej rozprawy z demonstrantami po wyborach prezydenckich;

13. wyraża pogląd, że wydarzenia sportowe, takie jak Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie w 2014 r., nie powinny odbywać się na Białorusi, dopóki w kraju tym będą więźniowie polityczni, oraz apeluje do międzynarodowych organizacji sportowych o zawieszenie udziału Białorusi w międzynarodowych wydarzeniach sportowych do czasu zwolnienia wszystkich więźniów politycznych;

14. wzywa Radę, aby rozważyła wprowadzenie ostrych i ukierunkowanych sankcji gospodarczych wobec białoruskich przedsiębiorstw państwowych do czasu bezwarunkowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych; zaleca państwom członkowskim UE i innym krajom zajmującym podobne stanowisko dokonanie przeglądu ich stosunków gospodarczych z Białorusią i wzywa w związku z tym europejską społeczność przedsiębiorców do ponownego przeanalizowania warunków, na jakich opiera się ich współpraca z przedsiębiorstwami i firmami białoruskimi; apeluje jednocześnie do państw członkowskich, aby powstrzymały się od ułatwiania i wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorstw europejskich na Białorusi;

15. wzywa Radę i Komisję do przyspieszenia negocjacji z Białorusią w sprawie umowy o ułatwieniach wizowych w celu zacieśnienia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich i wykazania rzeczywistej woli UE otwarcia drzwi przed Białorusią;

16. wyraża ubolewanie z powodu stanowiska Federacji Rosyjskiej, która uznała wybory, a trwające represje określiła jako „sprawę wewnętrzną”; podkreśla istotną rolę sąsiadów Białorusi i Unii Europejskiej w normalizowaniu sytuacji i zachęcaniu do natychmiastowego bezwarunkowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Białorusi, a także Zgromadzeniom Parlamentarnym Rady Europy i OBWE.

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2011Informacja prawna