Procedure : 2011/2517(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0079/2011

Indgivne tekster :

B7-0079/2011

Forhandlinger :

PV 02/02/2011 - 15
CRE 02/02/2011 - 15

Afstemninger :

PV 03/02/2011 - 8.10

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0038

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 117kWORD 69k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0078/2011
24.1.2011
PE455.908v01-00
 
B7-0079/2011

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om situationen i Maghreb-landene og navnlig i Tunesien


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser, Michael Gahler for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Maghreb-landene og navnlig i Tunesien  
B7‑0079/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem EU og Tunesien(1),

–   der henviser til handlingsplanen EU-Tunesien,

–   der henviser til erklæringen fra Associeringsrådet EU-Tunesien af 11. maj 2010,

–   der henviser til fælleserklæringerne af 10. januar 2011 og 17. januar 2011(2) fra den højtstående repræsentant/næstformand Catherine Ashton og medlem af Kommissionen med ansvar for udvidelse Štefan Füle (3),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der i december 2010 startede en spontan social og politisk protestbevægelse i Tunesien, som oprindeligt grundede i arbejdsløshed, prisstigninger og sociale forhold, men som bredte sig og eskalerede i januar 2011; dette førte i weekenden den 8. og 9. januar til voldelige sammenstød med en række dræbte og tvang præsident Ben Ali til at gå i eksil den 14. januar,

B.  der henviser til, at formanden for Deputeretkammeret er trådt til som overgangspræsident, mens den hidtidige premierminister har dannet en overgangsregering,

C. der henviser til, at der forventes frie og demokratiske præsident- og parlamentsvalg i Tunesien i løbet af det næste halvår,

D. der henviser til, at Tunesien og EU har været knyttet til hinanden siden 1998 gennem associeringsaftalen, hvori artikel 2 bestemmer, at de kontraherende parters interne og eksterne politikker skal bygge på respekt for menneskerettighederne og de demokratiske principper,

E.  der henviser til, at EU og Tunesien er ved at udarbejde en handlingsplan for perioden 2011-2016, og at EU har overvejet at styrke sine forbindelser med Tunesien ved at give landet privilegeret status,

F.  der henviser til, at andre lande i regionen har oplevet en række protester i de seneste uger fra januar 2011, hvilket allerede har ført til adskillige dræbte og sårede,

1.  bekræfter sin solidaritet med Tunesien og de øvrige lande og befolkninger i regionen og giver udtryk for sin medfølelse med familie og venner til ofrene for de voldelige sammenstød; understreger, at det fortsat vil støtte disse lande på deres vej mod demokrati, stabilitet og sikkerhed;

2.  opfordrer de tunesiske myndigheder til at udvise tilbageholdenhed og genoprette lov og orden og til at løse de alvorlige samfundsmæssige og økonomiske problemer; opfordrer alle involverede parter til øjeblikkeligt at bringe enhver voldelig adfærd til ophør i landet;

3.  opfordrer den tunesiske overgangsregering til at sikre en uafhængig undersøgelse af dødsfaldene og den overdrevne magtanvendelse i løbet af de seneste uger og af korruptionen med efterfølgende retsforfølgelse af de ansvarlige;

4.  opfordrer den tunesiske overgangsregering til at sikre gennemførelsen af en virkelig demokratisk valgprocedure;

5.  glæder sig over overgangsregeringens løfte om at ophæve forbuddet mod politiske partier og om at give amnesti til alle politiske fanger; opfordrer regeringen til at opfylde disse løfter hurtigst muligt; understreger imidlertid, at det tunesiske folks dybtfølte ønske om demokrati ikke må kapres af ekstremistiske og radikale bevægelser;

6.  glæder sig over udviklingen i retning af mere udtryks- og forsamlingsfrihed og mediepluralisme samt et klart ønske hos overgangsregeringen om at skabe grundlag for flere politiske partier og uafhængige ikke-statslige organisationer; mener, at dette viser, at tingene går i den rigtige retning, og opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at afspejle disse nye udviklingstendenser i handlingsplanen for EU-Tunesien for perioden 2011-2016 og i forhandlingerne om at give Tunesien privilegeret status;

7.  opfordrer Kommissionen til at anvende sine finansinstrumenter (stabilitetsinstrumentet, ENPI og EIDHR) til at bistå landet med at forberede og gennemføre valgproceduren og med at skabe en fredelig og demokratisk overgang; understreger nødvendigheden af at styrke oppositionen, så den kan deltage i det politiske liv, navnlig her forud for de kommende valg;

8.  understreger, at det er fast besluttet på at bidrage til den fredelige overgang til frie demokratiske valg ved at udsende en ad hoc-valgobservationsdelegation;

9.  opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden til at understøtte den kommende valgprocedure ved at udsende en valgobservationsdelegation;

10. opfordrer myndighederne i landet til at sikre respekten for ytrings- og forsamlingsfriheden og er bekymret over den måde, som demonstrationer er blevet undertrykt på; opfordrer regeringen til at give ikke-statslige organisationer og navnlig menneskerettighedsorganisationer ret til at arbejde i landet;

11. mener, at bekæmpelse af korruption og styrkelse af det retsstatslige principper i landene i regionen er en forudsætning for at opfylde befolkningens forventninger og for at tiltrække udenlandske investeringer;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne regeringer og parlamenter, Republikken Tunesiens overgangsregering og Middelhavsunions institutioner og medlemsstater.

 

 

(1)

   EUT L 97, 30.3.1998, s. 2.

(2)

    Fælleserklæring af 10. januar 2011 fra EU's højtstående repræsentant Catherine Ashton og kommissionsmedlem Stefan Füle om situationen i Tunesien, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/12&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

(3)

   Fælleserklæring af 17. januar 2011 fra EU's højtstående repræsentant Catherine Ashton og kommissionsmedlem Stefan Füle om situationen i Tunesien, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118873.pdf

 

Seneste opdatering: 28. januar 2011Juridisk meddelelse