Postup : 2011/2517(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0079/2011

Predkladané texty :

B7-0079/2011

Rozpravy :

PV 02/02/2011 - 15
CRE 02/02/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 03/02/2011 - 8.10

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0038

NÁVRH UZNESENIA
PDF 123kWORD 75k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0078/2011
24.1.2011
PE455.908v01-00
 
B7-0079/2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Magrebe, najmä v Tunisku


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Ernst Strasser, Michael Gahler v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Magrebe, najmä v Tunisku  
B7‑0079/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na euro-stredozemskú dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Tuniskom(1),

–   so zreteľom na akčný plán Európskej únie a Tuniska,

–   so zreteľom na vyhlásenie Asociačnej rady EÚ – Tunisko z 11. mája 2010,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej a európskeho komisára pre rozšírenie a susedskú politiku Štefana Füleho z 10. januára(2) a zo 17. januára 2011(3),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže spontánne sociálne a politické protesty v Tunisku, ktoré začali v decembri 2010, sa najprv sústredili na nezamestnanosť, zvyšovanie cien a sociálne podmienky a v januári 2011 sa začali rozširovať, od víkendu 8. – 9. januára vyvrcholili násilnými zrážkami s viacerými obeťami a 14. januára prinútili prezidenta Bina Alího k úteku do exilu,

B.  keďže predseda poslaneckej snemovne prevzal dočasne prezidentskú funkciu a úradujúci predseda vlády zostavil dočasnú vládu,

C. keďže sa očakáva, že počas nasledujúcich šiestich mesiacov sa v Tunisku uskutočnia slobodné a demokratické prezidentské a parlamentné voľby,

D. keďže Tunisko a EÚ od roku 1998 spája dohoda o pridružení a článok 2 tejto dohody ustanovuje, že vnútorná a zahraničná politika zmluvných strán sa musí riadiť dodržiavaním ľudských práv a zásad demokracie,

E.  keďže Tunisko a EÚ v súčasnosti vypracúvajú akčný plán na roky 2011 – 2016 a EÚ uvažuje o posilnení vzťahov s Tuniskom tým, že by mu udelila pokročilý štatút,

F.  keďže ostatné krajiny v regióne boli v predchádzajúcich týždňoch začínajúc januárom 2011 svedkom početných protestov, ktoré mali za následok niekoľko mŕtvych a zranených,

1.  opäť potvrdzuje svoju solidaritu s Tuniskom a s ostatnými krajinami v regióne a ich obyvateľmi a vyjadruje sústrasť rodinám a priateľom obetí násilných zrážok; zdôrazňuje, že je naďalej odhodlaný podporovať tieto krajiny na ich ceste k demokracii, stabilite a bezpečnosti;

2.  vyzýva tuniské orgány, aby postupovali zdržanlivo, obnovili právo a poriadok a zaoberali sa vážnymi sociálno-ekonomickými problémami; vyzýva všetkých zúčastnených aktérov, aby okamžite zastavili ďalšie násilie v krajine;

3.  vyzýva dočasnú vládu Tuniska, aby zabezpečila nezávislé vyšetrovanie tak prípadov smrti a neprimeraného použitia násilia počas predchádzajúcich týždňov, ako aj korupcie a následné postavenie zodpovedných osôb pred spravodlivosť;

4.  vyzýva dočasnú vládu Tuniska, aby zaručila organizáciu skutočne demokratického volebného procesu;

5.  víta prísľub dočasnej vlády o zrušení zákazu politických strán a udelení amnestie všetkým politickým väzňom; vyzýva vládu, aby tieto sľuby čo najskôr splnila; zdôrazňuje však, že úprimné volanie tuniského ľudu po demokracii nesmú zneužiť extrémisti a radikálne hnutia;

6.  víta trend smerujúci k väčšej slobode slova, združovania sa a k pluralite médií, ako aj jasné želanie dočasnej vlády umožniť pluralitu politických strán a nezávislých mimovládnych organizácií; domnieva sa, že tieto prvky smerujú správnou cestou; vyzýva preto Komisiu a Radu, aby zohľadnili aktuálne udalosti v akčnom pláne EÚ – Tunisko na roky 2011 – 2016 a v rokovaniach o pokročilom štatúte Tuniska;

7.  vyzýva Komisiu, aby využila svoje finančné nástroje (nástroj stability, nástroj európskeho susedstva a partnerstva (NESP) a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (ENDĽP)) na pomoc krajine pri príprave a organizovaní volebného procesu a zabezpečení pokojného a demokratického prechodu; zdôrazňuje potrebu posilniť opozíciu, aby sa mohla zúčastňovať na politickom živote, najmä vzhľadom na nadchádzajúce voľby;

8.  zdôrazňuje svoje odhodlanie prispieť k mierovému prechodu k slobodným demokratickým voľbám vyslaním ad hoc pozorovateľskej delegácie;

9.  vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčku Komisie, aby podporila nadchádzajúci volebný proces vyslaním volebnej pozorovateľskej misie;

10. vyzýva orgány krajín, aby zabezpečili dodržiavanie slobody prejavu a združovania sa, a vyjadruje znepokojenie nad spôsobom, ktorým boli demonštrácie potlačené; žiada vládu, aby umožnila MVO a najmä združeniam obhajujúcim ľudské práva pracovať v krajine;

11. domnieva sa, že boj proti korupcii a posilnenie právneho štátu v krajinách regiónu je kľúčovým kritériom umožňujúcim odpovedať na očakávania obyvateľov regiónu, ako aj na prilákanie zahraničných investícií;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, dočasnej vláde Tuniskej republiky a inštitúciám a členským štátom Únie pre Stredozemie.

(1)

   Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 2.

(2)

    Spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie Catherine Ashtonovej a komisára Štefana Füleho k situácii v Tunisku z 10. januára 2011,http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/12&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

(3)

    Spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie Catherine Ashtonovej a komisára Štefana Füleho k situácii v Tunisku zo 17. januára 2011,http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118873.pdf

 

Posledná úprava: 28. januára 2011Právne oznámenie