Процедура : 2010/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0090/2011

Внесени текстове :

B7-0090/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2011 - 8.12
CRE 03/02/2011 - 8.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0040

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 112kWORD 51k
27.1.2011
PE455.919v01-00
 
B7-0090/2011

внесено съгласно член 77 от Правилника за дейността


относно приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година


Véronique Mathieu от името на комисията по бюджетен контрол

Предложение за решение на Европейския парламент относно приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година  
B7‑0090/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид отчетите на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година, в съответствие с информацията, предоставена в окончателните финансови отчети на СЕПОЛ за 2009 година от 5 юли 2010 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Колежа(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид своето решение от 5 май 2010 г. (2) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2008 година, както и отговорите на директора на Европейския полицейски колеж,

–   като взе предвид своето решение от 7 октомври 2010 г. (3), с което отказва освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на директора на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година;

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ) (5), и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(6), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник и по-специално член 5, параграф 2, буква б, първа алинея от това приложение,

1.  приключва сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския полицейски колеж, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 

(1)

ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 124.

(2)

ОВ L 252, 25.9.2010 г., стр. 232.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2010)0348.

(4)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.

(6)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

Последно осъвременяване: 27 януари 2011 г.Правна информация