Procedura : 2010/3013(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0098/2011

Teksty złożone :

B7-0098/2011

Debaty :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Głosowanie :

PV 17/02/2011 - 6.8
CRE 17/02/2011 - 6.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0068

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 185kWORD 117k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0097/2011
9.2.2011
PE459.630v01-00
 
B7-0098/2011

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie strategii UE 2020


Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras, Artur Zasada w imieniu grupy politycznej PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE 2020  
B7‑0098/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji w sprawie sztandarowych inicjatyw strategii UE 2020,

–   uwzględniając nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej z dnia 11 lutego 2010 r.,

–   uwzględniając zainicjowane przez Komisję konsultacje publiczne w sprawie strategii UE 2020 i ich wyniki (SEC(2010)116),

–   uwzględniając przeprowadzoną przez Komisję ocenę strategii lizbońskiej (SEC(2010)114),

–   uwzględniając dokument Rady Europejskiej zatytułowany „Siedem etapów realizacji europejskiej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia”,

–   uwzględniając swoja rezolucję z czerwca 2010 r. w sprawie sztandarowych inicjatyw strategii UE 2020;

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Europa musi priorytetowo potraktować środki stymulujące wzrost i tworzenie miejsc pracy,

B.  mając na uwadze, że każda strategia długoterminowa musi być połączona z konkretnymi działaniami, by odpowiadała na bieżące obawy obywateli europejskich, a także mając na uwadze, że strategia UE 2020 powinna służyć naszemu głównemu celowi, jakim jest wzrost gospodarczy i zatrudnienie,

C. mając na uwadze, że strategia lizbońska odniosła tylko częściowy sukces z powodu słabej struktury zarządzania i niskiego poczucia odpowiedzialności ze strony państw członkowskich,

D. mając na uwadze, że dokończenie tworzenia jednolitego rynku to nie tylko środek do realizacji celów strategii, ale cel sam w sobie, a także mając na uwadze, że do osiągnięcia tego celu prowadzi Akt o jednolitym rynku,

E.  mając na uwadze, że transgraniczny handel usługami, a także towarami utrudnia dziś fragmentacja rynków i przepisów krajowych wynikająca z niskiego poziomu ujednolicenia, a także mając na uwadze konieczność uwolnienia potencjału rynku UE, liczącego 500 milionów konsumentów,

 

Zarządzanie strategią UE 2020

 

1.   zdecydowanie wzywa Radę do przestrzegania metody wspólnotowej i by w tym celu lepiej kierowała pakietem zarządzania gospodarczego i strategią UE 2020;

2.   z obawą spogląda na stosunkowo słabe zarządzanie strategią UE 2020; w związku z tym wzywa do udoskonalenia metody wspólnotowej i do włączenia europejskiego semestru do pakietu zarządzania legislacyjnego; obawia się, że w przeciwnym wypadku strategię może czekać ten sam los, co strategię lizbońską, zwłaszcza w odniesieniu do głównych celów;

3.   wzywa Radę i Komisję, by lepiej zapewniały demokratyczną legitymację strategii UE 2020 i by oprócz Parlamentu Europejskiego zaangażowały parlamenty krajowe, partnerów społecznych oraz władze regionalne i lokalne we wspieranie polityki przywracania zatrudnienia i wzrostu; ubolewa w związku z tym nad ograniczonymi postępami i polityką komunikacji w kwestii projektów krajowych programów reform;

4.   wzywa Komisję do wyjaśnienia budżetowych aspektów sztandarowych inicjatyw, gdyż te priorytetowe plany działań przenikają wszystkie dziedziny polityki finansowane z budżetu UE; jest zdania, że nowe wieloletnie ramy finansowe dają okazję do nadania decydującego impulsu priorytetom określonym w strategii UE 2020;

5.   uważa, że ulepszone ramy zarządzania gospodarczego powinny opierać się na kilku wzajemnie powiązanych i spójnych działaniach politycznych na rzecz zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia; uważa, że pakt stabilności i wzrostu oraz pełne ramy zarządzania gospodarczego powinny wspierać strategię UE 2020 i być z nią zgodne;

6.   jest zdania, że jednolity rynek to kamień milowy na drodze ku integracji europejskiej, i wyraża opinię, że nowy impuls do jego tworzenia powinien odegrać kluczową rolę w realizacji celów strategii UE 2020;

7.   jest zdania, że zdecydowana i dobrze finansowana polityka spójności, obejmująca wszystkie regiony europejskie, powinna być kluczowym elementem uzupełniającym strategię UE 2020; wyraża opinię, że polityka ta, wraz z jej podejściem horyzontalnym, to warunek osiągnięcia celów strategii UE 2020 oraz spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej;

8.   jest przekonany, że przy odpowiednich ramach polityki i wystarczających zasobach budżetowych rolnictwo i leśnictwo mogą odegrać ważną rolę w ogólnej europejskiej strategii ożywienia gospodarczego, przyczyniając się jednocześnie do bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie, chroniąc krajobraz terenów wiejskich, które zajmują 90% terytorium UE, gwarantując korzyści środowiskowe i zapewniając istotny wkład w poszukiwanie alternatywnych źródeł energii;

9.   proponuje państwom członkowskim opracowanie „terytorialnego paktu w sprawie udziału władz lokalnych i regionalnych w strategii UE 2020” jako elementu zarządzania strategią, by zachęcić regiony i miasta do wniesienia odpowiedniego wkładu w powodzenie realizacji celów strategii i by wzbudzić w nich poczucie odpowiedzialności, przy równoczesnym zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego w ten proces;

10.  popiera stanowisko przyjęte przez Komisję w rocznej wizji wzrostu gospodarczego; uważa, że reformy strukturalne będą kluczowe dla przywrócenia konkurencyjności w tych państwach członkowskich, które obecnie zostały w tyle; z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie w tworzenie wyważonych budżetów i ograniczenia łącznego zadłużenia do poziomu poniżej 60% PKB; popiera wysiłki na rzecz zapewnienia tym państwom członkowskim dostępu do rynków kapitałowych, by uzyskały one środki płynne na czas przeprowadzania reform strukturalnych; wzywa z naciskiem do naprawienia nierównowagi strukturalnej;

 

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w tej kwestii Komisja przywiązuje duże znaczenie do jednolitego rynku; podkreśla konieczność stworzenia otoczenia sprzyjającego trwałemu wzrostowi, by przezwyciężyć kryzys gospodarczy, zwłaszcza w przypadku MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw; apeluje, by na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej przeprowadzono debatę na temat stanu ożywiania jednolitego rynku, czemu powinien towarzyszyć proces monitorowania pozwalający na ocenę realizacji celów pośrednich i wyników jednolitego rynku oraz wyzwań z zakresu wzrostu i tworzenia miejsc pracy;

 

12. zauważa, że roczna wizja wzrostu gospodarczego i ramy europejskiego semestru powinny umożliwiać synergię z istniejącymi narzędziami, a zarazem nie naruszać praw przyznanych Parlamentowi Europejskiemu w traktacie, zwłaszcza jeśli chodzi o ogólne wytyczne polityki gospodarczej i wytyczne polityki zatrudnienia państw członkowskich;

 

13. jest rozczarowany strategią komunikacji dotyczącą projektów krajowych programów reform, która raczej utrudnia ocenę postępów w realizacji głównych celów;

 

 

Sztandarowe inicjatywy

 

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przedstawiła już wszystkie komunikaty w sprawie sztandarowych inicjatyw, wzywa ją do sformułowania konkretnych wniosków legislacyjnych, które będą się składać na sztandarowe inicjatywy;

 

Inicjatywa „innowacyjność”

 

15. z zadowoleniem przyjmuje strategiczne podejście przyjęte przez Komisję w kwestii „innowacyjnej UE”, by podjąć ważne wyzwania społeczne, dotyczące np. energii i bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatu, zdrowia i starzenia się ludności; podkreśla jednak, że niezwykle potrzebne są postępy w konkretnych sprawach, by usunąć przeszkody dla innowacyjności i pobudzać zaangażowanie sektora prywatnego;

16. przypomina Komisji i państwom członkowskim, że innowacyjność można stymulować tylko w odpowiednich ramach prawnych i przy minimalnych kosztach biurokratycznych, zwłaszcza dla MŚP; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza udoskonalić ramowe warunki innowacyjności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu do praw własności intelektualnej, i w tym kontekście wzywa Komisję do: i) przedłożenia, niezwłocznie po uzyskaniu zgody na ściślejszą współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitej ochrony patentowej, wniosków niezbędnych do jej wdrożenia; ii) przedstawienia wniosków legislacyjnych niezbędnych do unowocześnienia obecnych ramowych przepisów dotyczących praw autorskich, zwłaszcza w kwestii zbiorowego zarządzania prawami i utworów osieroconych;

17. jest zdania, że zakres programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji jest niewystarczający i obejmuje zbyt wąski wachlarza zagadnień; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by w kolejnych wieloletnich ramach finansowych umożliwiły rozszerzenie zakresu i lepsze finansowanie programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji;

18. podkreśla potrzebę rozszerzania, stymulowania i zapewnienia środków finansowych na badania, innowacyjność i rozwój w UE przez znaczny wzrost wydatków na badania po 2013 r.; zaznacza z naciskiem, że należy zapewnić lepszy dostęp MŚP do ósmego programu ramowego badań naukowych i do programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji przez odpowiednie przeformułowanie i uproszczenie tych programów; apeluje, by zmienione rozporządzenie finansowe sprzyjało składaniu wniosków przez MŚP; podkreśla istotny wkład ramowego programu badań w walkę ze zmianami klimatu;

19. podkreśla, że innowacyjne przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, potrzebują lepszego dostępu do kapitałowych i quasi-kapitałowych instrumentów finansowych, czego rynek jeszcze nie oferuje; zwraca się do Komisji, by w następnej edycji programów położyła większy nacisk na instrumenty finansowania typu mezzanine i wspierała je za pomocą funduszy i mechanizmów opartych na podziale ryzyka;

20. przypomina, że w celu polegającym na przeznaczaniu na badania 3% PKB 2% ma pochodzić wydatków prywatnych, a 1% z wydatków publicznych; zauważa, że wciąż jeszcze występują szczególne niedostatki w sferze prywatnych wydatków na badania; zauważa, że niedostatki te, a także niewykorzystany europejski potencjał innowacyjności można przezwyciężyć tylko dzięki dostosowaniu otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw;

21. podkreśla potencjał dźwigni finansowej, jaką może być budżet UE; potencjał ten należy dalej wykorzystywać do wspierania działalności badawczo-rozwojowej w UE; zaznacza ważny wkład funduszy strukturalnych w stymulowanie badań, rozwoju i innowacyjności na szczeblu krajowym i regionalnym; kładzie nacisk na tworzenie synergii między środkami z funduszy strukturalnych a finansowaniem z ramowego programu badań;

22. z zadowoleniem przyjmuje planowany przez Komisję przegląd systemu znaków handlowych w UE, przypomina swoją rezolucję z dnia 22 września 2010 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (2009/2178(INI)) i wzywa Komisję, by zaproponowała środki umożliwiające skuteczne egzekwowanie tych praw i przedstawiła kompleksową strategię w tej dziedzinie;

 

Inicjatywa „Mobilna młodzież”

 

23. podkreśla ważny wkład programów wieloletnich, np. programu uczenia się przez całe życie, w tworzenie tożsamości europejskiej i przygotowywanie młodych Europejczyków do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy;

 

24. wzywa Komisję, by nie przenosiła środków z istniejących programów na rzecz mobilności i młodzieży, np. z programów uczenia się przez całe życie (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtwig), programu „Młodzież w działaniu” i programu Marie Curie, na kluczowe działania inicjatywy „Mobilna młodzież”, ale by rozszerzyła istniejące programy, zwiększając poziom finansowania; uważa, że będzie to ważny wkład w walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi i w osiąganie poziomu 75% zatrudnienia;

 

25. wzywa państwa członkowskie do współpracy na rzecz lepszej porównywalności programów szkół i wyższych uczelni oraz większej normalizacji edukacji europejskiej, by ułatwić konkurencyjność i poprawić mobilność w UE, a także wskazuje na znaczenie lepszego uznawania tytułów naukowych i dyplomów w Europie;

 

Inicjatywa „Agenda cyfrowa”

 

26. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący decyzji w sprawie utworzenia pierwszego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego; uważa go za niezbędny krok w tworzeniu rynku wewnętrznego łączności elektronicznej i w sprzyjaniu skuteczniejszemu zarządzaniu widmem w całej Europie, co umożliwi nam realizację celów strategii UE 2020; wzywa wszystkie strony do jak najszybszego urzeczywistnienia pierwszej polityki widma radiowego;

27. podkreśla konieczność dalszych wysiłków o dokończenie tworzenia i o otwarcie konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego w Europie; zauważa jednak, że swobodny przepływ usług cyfrowych utrudnia dziś jeszcze fragmentacja przepisów na szczeblu krajowym, i w związku z tym wzywa wszystkie strony do rzeczywistego wdrożenia nowych ram prawnych, stymulowania rynku usług cyfrowych i rozwoju swobodnego przepływu treści i wiedzy, czyli „piątej swobody”;

28. wyraża opinię, że ze względu na postępujące starzenie się ludności oraz rosnącą presję na finanse publiczne i wydajność w sektorze prywatnym Unia Europejska powinna w swojej strategii długoterminowej przyjąć politykę zdecydowanego propagowania zasady zapobiegania (w kwestii praktyk medycznych, a także w formie zachęcania do zdrowszego stylu życia) i wprowadzania usług typu e-zdrowie;

 

Inicjatywa „Polityka przemysłowa w dobie globalizacji”

29. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji; uważa, że kompleksowa polityka przemysłowa UE powinna zmierzać do utrzymania i rozwijania silnej, konkurencyjnej i zróżnicowanej bazy przemysłowej w Europie; jest zdania, że polityka taka powinna obejmować cały przemysł, a jej głównym celem powinno być stworzenie właściwych warunków ramowych, podczas gdy wybór spośród poszczególnych możliwości technologicznych powinien nadal należeć do przedsiębiorstw; podkreśla, że konkurencyjny przemysł w Europie wymaga konkurencji i wolnego handlu, które pozwolą europejskim przedsiębiorstwom wyrosnąć na światowych liderów;

 

30. z zadowoleniem przyjmuje w szczególności zapowiedź Komisji, że będzie jednoznacznie i dogłębnie sprawdzać nowe prawodawstwo z punktu widzenia konkurencyjności, i apeluje do państw członkowskich, by zrobiły to samo na szczeblu krajowym; domaga się, by Komisja rozpoczęła kontrolę funkcjonowania przepisów, oceniając ex post skumulowany wpływ aktów prawnych; ponownie stwierdza, że są to zasadnicze elementy inteligentnej regulacji, które należy wdrożyć jak najszybciej;

 

31. wyraża rozczarowanie, że dwa lata po przyjęciu programu Small Business Act Komisja nie podejmuje konkretnych działań i inicjatyw; wzywa Komisję i Radę do wspierania otoczenia regulacyjnego bardziej przyjaznego MŚP przez rygorystyczne stosowanie testu MŚP; systematyczne i niezależne oceny wpływu wszelkich wniosków dotyczących polityki powinny być wymagane na wszystkich szczeblach politycznych;

 

32. wskazuje na nadrzędną rolę infrastruktury w gospodarce przemysłowej; w związku z tym wzywa do przyznania w kolejnym okresie wieloletnich ram finansowych wystarczających zasobów finansowych na sieci transeuropejskie, zwłaszcza na transport i energię, jako wsparcie projektów wnoszących europejską wartość dodaną, których nie może sfinansować rynek; w związku z tym wnosi o zbadanie możliwości, jakie dają obligacje projektowe w przypadku ważnych europejskich przedsięwzięć infrastrukturalnych z pełnym udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego; wskazuje na duże znaczenie programu Galileo jako ważnego europejskiego przedsięwzięcia infrastrukturalnego;

33. apeluje, by skuteczna europejska strategia surowcowa prowadziła do uruchamiania konkretnych inicjatyw zapewniających optymalne wykorzystanie i lepszy dostęp do surowców w UE i poza nią, zwłaszcza w przypadku surowców kluczowych, dzięki uczciwym umowom handlowym i strategicznemu partnerstwu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza zwalczać spekulacje towarowymi instrumentami pochodnymi; przestrzega, że szerokie podejście do strategii surowcowej UE nie powinno „rozmyć” jej poszczególnych filarów;

Inicjatywa „Europa wydajnie korzystająca z zasobów”

 

34. podkreśla pilną potrzebę modernizacji i podniesienia standardu europejskiej infrastruktury energetycznej, tworzenia inteligentnych sieci i wzajemnych połączeń, niezbędnych do utworzenia wewnętrznego rynku energii, podniesienia bezpieczeństwa dostaw oraz osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych; uważa, że największą przeszkodą dla nowej infrastruktury, zwłaszcza sieci, jest nie tylko brak finansowania, ale również długi proces uzyskiwania zezwoleń, w związku z czym apeluje do Komisji i państw członkowskich o niezwłoczne podjęcie działań i przyspieszenie procedur wydawania zezwoleń; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje wnioski przedłożone przez Komisję w pakiecie infrastruktury energetycznej;

35. apeluje o przejście na gospodarkę racjonalnie wykorzystującą zasoby i niskoemisyjną oraz o wzrost gospodarczy niezwiązany z wykorzystaniem zasobów i energii, przy mniejszej emisji CO2, większym bezpieczeństwie dostaw energii i niższym zużyciu zasobów; proponuje, by przejście to dokonało się dzięki polityce przemysłowej zwiększającej konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, zmniejszającej nadmierne uzależnienie od paliw kopalnych i umożliwiającej przedsiębiorstwom z UE pozostanie liderami w niezbędnych dziedzinach technologii, w tym w postaci większego poziomu innowacyjności oraz działalności badawczo-rozwojowej;

 

36. wzywa Komisję do kontynuowania postępowań przeciwko państwom członkowskim, które nadal nie wdrożyły drugiego pakietu liberalizacji energetyki, i wnosi o wysokie grzywny dla tych państw członkowskich; przypomina państwom członkowskim, że trzeci pakiet należy wdrożyć do końca marca 2011 r.;

 

37. wzywa Komisję, by przedstawiła realistyczne wizje koszyka energetycznego do roku 2050 i później, z uwzględnieniem potencjału syntezy jądrowej; uważa, że należy zapewnić wystarczające finansowanie, by wypełnić porozumienia międzynarodowe zawarte przez UE;

38. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne wyniki międzynarodowej konferencji na temat klimatu, która odbyła się w Cancun, a która stanowi kolejny ważny krok na drodze do opracowania w RPA kompleksowych i prawnie wiążących ram prawnych w dziedzinie klimatu na okres po 2012 r.; potwierdza, że jest gotów wzmóc europejskie wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2020 r., jeżeli pozwolą na to panujące warunki; przypomina, że porozumienie z Cancun to postęp w procesie negocjacyjnym, ale nie postęp co do istoty sprawy;

39. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich nie osiągnięto wystarczających postępów na drodze do realizacji celu polegającego na zwiększeniu wydajności energetycznej o 20% do 2020 r.; przypomina, że pełne zaangażowanie państw członkowskich w realizację ustalanych przez nie same celów ma kluczowe znaczenie dla pełnego wykorzystania potencjału polityki podnoszenia wydajności energetycznej; apeluje do państw członkowskich o więcej ambicji i opowiada się za silną rolą Komisji w formie zatwierdzania krajowych planów działań z zakresu wydajności energetycznej;

 

40. podkreśla, że polityka transportu musi być „inteligentna, trwała i integracyjna”, zgodnie z przyjętą przez Parlament w dniu 6 lipca 2010 r. rezolucją o strategicznym znaczeniu, dotyczącą zrównoważonej przyszłości transportu; apeluje w związku z tym o przyjęcie programu w zakresie badań i technologii w sektorze transportu, w którym priorytet należy nadać wyeliminowaniu lub przynajmniej ograniczeniu emisji CO2 we wszystkich środkach transportu, poprawie przejrzystości łańcucha dostaw oraz bezpieczeństwie i pewności transportu, a także poprawie zarządzania ruchem; oczekuje, że sektor transportu zapewni rynkowi UE utrzymanie statusu wysoko wyspecjalizowanego obszaru produkcyjnej;

 

41. podkreśla strategiczne znaczenie wydajnego sektora rolnego i zaznacza, że bezpieczeństwo żywnościowe musi być pierwszym priorytetem wspólnej polityki rolnej;

 

Inicjatywa „Umiejętności i zatrudnienie”

 

42. podkreśla, że tylko dzięki rozwijaniu kształcenia i umiejętności można zmniejszyć bezrobocie i ubóstwo oraz zwiększyć wskaźnik zatrudnienia; zaznacza decydującą rolę MŚP na tym polu i wzywa do tworzenia otoczenia regulacyjnego przyjaznego przedsiębiorcom, a zwłaszcza do ułatwiania prowadzenia działalności MŚP;

 

43. przypomina Komisji i państwom członkowskim, że jednolity rynek to gwarancja miejsc pracy w Europie, a także kluczowe przedsięwzięcie i właściwość Unii Europejskiej;

 

44. dostrzega pilną potrzebę priorytetowych działań w ramach Aktu o jednolitym rynku, które należy przyjąć przed 31 grudnia 2012 r. (20. rocznica powstania rynku wewnętrznego) i w stosownym czasie przenieść do prawa krajowego;

 

45. wzywa państwa członkowskie do rozszerzenia i pełnego wdrożenia dyrektywy usługowej; wnosi również o wszczęcie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko państwom członkowskim, które nie wdrożyły jeszcze w pełni dyrektywy usługowej i innych przepisów dotyczących jednolitego rynku; zaleca przeprowadzenie przeglądu dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego w celu ułatwienia handlu transgranicznego; wzywa Komisję do zapewnienia MŚP możliwości działania w całej Europie przez danie im szerszego dostępu dzięki wzajemnemu uznawaniu i ograniczeniu biurokracji;

 

46. podkreśla znaczenie zapewnienia młodym ludziom zatrudnienia wysokiej jakości poprzez rozwijanie zintegrowanych strategii elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) w celu zwiększenia elastyczności rynku pracy i bezpieczeństwa zatrudnienia, a także poprzez zachęcanie i ułatwianie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i rozwijanie jej poprzez odpowiednie kształcenie, szkolenie, staże zawodowe i programy mentorskie;

 

47. wzywa do pełnego otwarcia rynku w sektorze transportu kolejowego przez wdrożenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego z naciskiem na bazową sieć kolejową, liberalizację przewozów kabotażowych, wydajną współmodalność, wspólny europejski system rezerwacji i lepsze egzekwowanie praw pasażerów; wzywa do przyspieszenia tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, poprawy kontroli ruchu lotniczego i podniesienia bezpieczeństwa w lotnictwie przez zwiększenie uprawnień EASA, a także szybkie wdrożenie projektu SESAR przez zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji etapu wdrażania systemu SESAR;

 

48. ponownie apeluje do Komisji o przedstawienie oczekiwanego od lipca 2006 r. wniosku legislacyjnego dotyczącego 14. dyrektywy w sprawie prawa spółek, która wprowadzi środki koordynacji ustawodawstwa państw członkowskich w celu ułatwienia transgranicznego przenoszenia siedzib spółek; podkreśla znaczenie uproszczenia prawa spółek dla wspierania wzrostu i przedsiębiorczości na jednolitym rynku oraz kontroli stosowania w państwach członkowskich wszelkich środków politycznych wprowadzonych w tej dziedzinie;

 

49. zwraca się do Komisji o bardziej zdecydowane propagowanie przedsiębiorczości i mobilności wśród młodych Europejczyków, np. przez podnoszenie poziomu mobilności w praktykach zawodowych w programie Erasmus oraz intensyfikację inicjatywy „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by wspierały lepsze uwzględnianie przedsiębiorczości w programach szkolnych;

 

Inicjatywa „Platforma walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy spójności społecznej i terytorialnej”

 

50. oczekuje, że UE i państwa członkowskie zadziałają teraz szybko, by wywiązać się ze zobowiązań do podniesienia poziomu zatrudnienia, poprawy umiejętności, tworzenia możliwości zatrudnienia i stymulowania integracji społecznej;

 

51. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz wspierania innowacyjności społecznej za pomocą funduszu społecznego, ale uważa, że nie należy zapominać o głównym zadaniu funduszu społecznego, jakim jest podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz upowszechnianie gospodarki opartej na wiedzy na wszystkich szczeblach zatrudnienia i we wszystkich sektorach;

 

52. podkreśla, że obszary wiejskie wymagają szczególnej uwagi ze względu na stosunkowo wysoki poziom ubóstwa na tych obszarach we wszystkich państwach członkowskich oraz na brak alternatyw gospodarczych na tych obszarach; popiera wszelkie inicjatywy mające na celu wspieranie młodych rolników, gdyż jest to sposób na zwalczanie ubóstwa na obszarach wiejskich;

 

53. podkreśla, że mobilność na rynku pracy w UE będzie miała w nadchodzących latach istotne znaczenie dla tworzenia miejsc pracy oraz dla wzrostu gospodarczego; uważa w związku z tym, że należy znieść przeszkody dla mobilności wewnętrznej i transgranicznej;

 

54. wzywa państwa członkowskie do angażowania się w zwalczanie ubóstwa dzieci przez właściwe środki, by dzieci nie napotykały przeszkód w rozwoju osobistym i nie znajdowały się w gorszej sytuacji na progu życia zawodowego ze względu na przeszkody w ich rozwoju spowodowane ubóstwem;

 

55. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2011Informacja prawna