Procedură : 2011/2515(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0108/2011

Texte depuse :

B7-0108/2011

Dezbateri :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Voturi :

PV 17/02/2011 - 6.6

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0066

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 124kWORD 76k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0101/2011
9.2.2011
PE459.640v01-00
 
B7-0108/2011

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la statul de drept în Rusia


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Joachim Zeller în numele Grupului PPE

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la statul de drept în Rusia  
B7‑0108/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rapoartele şi rezoluţiile sale anterioare referitoare la Rusia şi la relaţiile UE-Rusia, în special, Rezoluţia sa din 17 septembrie 2009 referitoare la asasinarea unor activişti pentru drepturile omului din Rusia şi Rezoluţiile sale din 17 iunie 2010 referitoare la concluziile summitului UE-Rusia,

–   având în vedere actualul Acord de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte (APC), şi negocierile în curs privind un nou acord UE-Rusia,

–   având în vedere consultările privind drepturile omului dintre UE şi Rusia,

–   având în vedere Parteneriatul pentru modernizare lansat cu ocazia summitului UE-Rusia din mai 2010 de la Rostov-pe-Don şi angajamentul exprimat de conducerea rusă în ceea ce priveşte statul de drept ca bază fundamentală pentru modernizarea Rusiei,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană se angajează în continuare să intensifice şi să dezvolte şi mai mult relaţiile dintre UE şi Rusia în conformitate cu principiile înscrise în Parteneriatul pentru modernizare pe baza unui angajament profund faţă de principiile democratice, respectarea drepturilor fundamentale şi a drepturilor omului, precum şi a statului de drept;

B.  întrucât, în calitatea sa de stat membru al Consiliului Europei şi al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi de semnatară a declaraţiilor ONU, Rusia s-a angajat să apere şi să promoveze drepturile omului, libertăţile fundamentale şi statul de drept;

C. întrucât cea de-a doua hotărâre judecătorească privindu-i pe Mihail Hodorkovski şi pe Platon Lebedev de la 27 decembrie 2010 în cel de-al doilea proces referitor la activele societăţii Yukos a fost criticată de comunitatea internaţională, iar verdictul procesului a fost condamnat, deoarece a fost motivat politic;

D. întrucât Boris Nemţov şi circa 70 de alte persoane au fost arestate la 31 decembrie 2010 în Moscova, în urma unei demonstraţii a opoziţiei;

E.  întrucât cazurile cu vizibilitate mare enunţate anterior sunt doar cele mai bine cunoscute cazuri în afara Rusiei şi arată eşecul sistematic al statului rus de a impune respectarea statului de drept şi de a face dreptate cetăţenilor săi;

F.  întrucât măsurile coercitive ale Rusiei au fost criticate adesea pentru că sunt brutale şi opresive;

G. întrucât asupra jurnaliştilor independenţi, activiştilor societăţii civile, avocaţilor şi apărătorilor drepturilor omului din regiune s-au proferat adesea ameninţări şi s-au comis acte de violenţă,

1.  îşi reafirmă convingerea că Rusia rămâne unul dintre cei mai importanţi parteneri ai Uniunii Europene în menţinerea securităţii şi stabilităţii mondiale, iar cooperarea UE-Rusia ar trebui intensificată; prin urmare, îşi reiterează angajamentul de coopera cu Rusia pentru abordarea provocărilor comune din domenii esenţiale, cum ar fi combaterea terorismului, politica energetică, guvernanţa economică globală şi neproliferarea armelor;

2.  invită UE şi Rusia să intensifice negocierile privind un nou acord de parteneriat şi cooperare obligatoriu din punct de vedere juridic şi cuprinzător şi îşi reafirmă sprijinul puternic pentru un acord care să includă domeniile democraţiei, statului de drept, respectării drepturilor omului şi ale drepturilor fundamentale; subliniază importanţa asigurării unei funcţionări eficiente a puterii judecătoreşti şi a consolidării combaterii corupţiei;

3.  solicită Consiliului şi Comisiei să continue iniţiativele comune cu guvernul rus menite să consolideze securitatea şi stabilitatea în lume şi, în special, în vecinătatea comună şi să realizeze o soluţionare paşnică, în conformitate cu dreptul internaţional, a conflictelor din Nagorno Karabah şi Transnistria şi a conflictului cu Georgia;

4.  condamnă ferm atacul terorist de la aeroportul din Domodedovo şi îşi exprimă condoleanţele statului rus şi, în special, familiilor victimelor atacurilor teroriste; speră că autorităţile ruse vor răspunde acestui atac pe căi legale şi cu măsură şi vor permite sistemului judiciar rus să îşi desfăşoare activitatea liber şi independent pentru a pune sub acuzare şi a condamna persoanele responsabile de atac;

5.  îşi exprimă îngrijorarea cu privire la numărul sporit al cazurilor de încălcare a drepturilor omului în Rusia, inclusiv a dreptului la întruniri paşnice, şi subliniază importanţa unui dialog permanent cu privire la drepturile omului în cadrul consultărilor UE-Rusia în domeniul drepturilor omului, focalizat pe măsurile întreprinse de autorităţile ruse pentru a garanta siguranţa apărătorilor drepturilor omului;

6.  subliniază importanţa fundamentală a independenţei puterii judecătoreşti şi a dreptului fiecărui cetăţean la un proces echitabil; reaminteşte, în acest context, că statul de drept este unul dintre obiectivele Parteneriatului pentru modernizare;

7.  reaminteşte, în acest context, că unul dintre principiile fundamentale ale dreptului internaţional este dreptul oricărei persoane de a nu fi judecată de două ori pentru aceeaşi infracţiune sau o infracţiune similară;

8.  critică verdictul de deturnare de fonduri privindu-i pe Mihail Hordorkovski şi asociatul său, Platon Lebedev, dat la 30 decembrie, de către tribunalul moscovit al districtului Hamovniki, ca având o motivaţie politică; condamnă orice intervenţie politică în cadrul procesului;

9.  invită Comisia să prezinte de urgenţă Parlamentului o evaluare privind compatibilitatea măsurilor judiciare luate împotriva societăţii Yukos şi a directorilor săi cu cerinţele care se impun Rusiei în ceea ce priveşte ambiţia acesteia de a deveni membru cu drepturi depline al OMC;

10. atrage, în special, atenţia asupra situaţiei din Caucazul de Nord unde continuă execuţiile extrajudiciare şi dispariţiile; îndeamnă autorităţile ruse să protejeze apărătorii drepturilor omului, avocaţii şi ziariştii din Caucazul de Nord şi să le asigure o protecţie adecvată; doreşte ca autorităţile ruse să acorde o atenţie specială necesităţii urgente de a consolida statul de drept şi respectarea drepturilor fundamentale în Caucazul de Nord;

11. subliniază că Rusia, în calitatea sa de membră a Consiliului Europei a aderat pe deplin la respectarea standardelor europene în materie de democraţie, drepturi fundamentale şi drepturi ale omului şi stat de drept, precum şi la executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului; îşi reiterează apelul adresat autorităţilor ruse să respecte şi să amelioreze punerea în aplicare a hotărârilor CEDO;

12. invită autorităţile judiciare ruse să aducă în faţa justiţiei persoanele responsabile de hărţuirea şi intimidarea jurnaliştilor, a avocaţilor şi a apărătorilor drepturilor omului;

13. invită Consiliul şi Comisia să ofere Rusiei asistenţă concretă şi cunoştinţe specializate pentru a consolida independenţa puterii judecătoreşti şi a organelor de poliţie şi a îmbunătăţi capacitatea sistemului judiciar de a rezista la presiunea politică şi economică; subliniază voinţa de a contribui la crearea unui astfel de program de sprijin judiciar şi la educarea şi instruirea personalului forţelor de poliţie, a procurorilor şi a judecătorilor;

14. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, guvernului şi parlamentului Federaţiei Ruse, Consiliului Europei şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

Ultima actualizare: 11 februarie 2011Notă juridică