Procedure : 2011/2538(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0115/2011

Indgivne tekster :

B7-0115/2011

Forhandlinger :

PV 16/02/2011 - 11
CRE 16/02/2011 - 11

Afstemninger :

PV 17/02/2011 - 6.11
CRE 17/02/2011 - 6.11

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0071

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 141kWORD 79k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0114/2011
9.2.2011
PE459.647v01-00
 
B7-0115/2011

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om stigende fødevarepriser


José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith, Bas Eickhout, Jill Evans, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om stigende fødevarepriser  
B7‑0115/2011

Europa-Parlamentet,

 der henviser til FAO’s advarsel af 3. februar 2011 om stigende fødevarepriser på globalt plan,

 der henviser til sin beslutning af 26. marts 2009 om fødevarepriser i Europa, der drejer sig om konsekvenserne af de stigende fødevarepriser for et tilstrækkeligt udbud af fødevarer i udviklingslandene,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2009 ”En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa” (KOM(2009)0591),

 der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om rimelige indkomster for landbrugere: En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa (2009/2237),

 der henviser til de otte henstillinger til G20, som blev offentliggjort af FN’s særlige rapportør om retten til mad, Olivier De Schutter,

 der henviser til henstillingerne fra FN's Landbrugspanel, IAASTD, om globale strategier for fødevaresikkerhed, som iværksættes og gennemføres med støtte fra Verdensbanken, UNDP og FAO,

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at fødevareindekset fra FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) er steget for syvende måned i træk og har nået sit højeste niveau, siden indekset blev stillet tilbage i 1990; der henviser til, at prisen på vigtige basisfødevarer er steget voldsomt og er tæt på deres rekordniveau fra 2008, hvilket har ført til social og politisk uro i mange lande, såsom Tunesien og Egypten og andre lande i Mellemøsten, der er afhængige af import af hvede,

B. der henviser til, at FAO har anslået, at antallet af underernærede mennesker i verden nåede op på 925 millioner i 2010, og at stigende fødevarepriser i kombination med en voksende befolkning og uforudsigelige forsyningsproblemer vil føre til, at dette tal stiger; der henviser til, at 29 lande verden over står over for fødevareproblemer og har behov for ekstern fødevarebistand,

OPSUMMERING AF FAKTORER

C. der henviser til, at de nuværende prishop skyldes en række forsyningschok som følge af ekstreme vejrforhold, såsom oversvømmelser og tørke, der i stigende grad forårsages af klimaforandringer, spekulation i føderåvarer, den stigende efterspørgsel efter fødevarer fra voksende befolkninger, øget produktion af agrobrændstoffer, afhængighed af fødevareimport på grund af konflikter eller fejlslagne fødevaresikkerhedspolitikker, hyppigere anvendelse af korn som husdyrfoder for at opfylde den stigende efterspørgsel efter kød i vækstøkonomierne, et stigende antal fattige i udviklingslandenes byområder, som er afhængige af fortrinsvis importerede fødevarer,

SPEKULATION I LANDBRUGSVARER

D. der henviser til, at prisvolatiliteten for landbrugsvarer er steget betydeligt til dels på grund af ”rent finansielle institutioners” øgede "finansialisering" og spekulation i råvarer; der henviser til, at institutionelle investorer øgede deres investeringer på råvaremarkederne fra 13 mia. EUR i 2003 til mellem 170 og 205 mia. i 2008; der henviser til, at tilgangen af ”lange” positioner på råvarer, herunder den betydelige stigning i over the counter-transaktioner især gennem ”Exchange Trade Funds” (ETF) (investeringsfonde, der handles på børser), puster råvarepriserne kunstigt op, afkobler prisdynamikken fra de bagvedliggende fundamentale økonomiske fakta, som f.eks. historiske oversigter over ratioen ”lagre i forhold til forbrug”, og forvrider de normale funktionsmåder på futures-markederne,

E. der henviser til, at spekulation spillede en væsentlig rolle i fødevarekrisen i 2008; der henviser til, at spekulation i føderåvarer også er en konsekvens af øgede mængder og finansiel sammenhæng med andre råvaremarkeder og øgede risici på derivatmarkederne; der henviser til, at visse fysiske markedsaktører i EU og derivatprodukter af råvarer ikke er overvåget eller reguleret, idet de nyder godt af undtagelser og smuthuller i forbindelse med MiFID‑ (markeder for finansielle instrumenter) og MAD‑ (markedsmisbrug) direktiverne,

IKKE-BÆREDYGTIG AFHÆNGIGHED AF FOSSILE BRÆNDSTOFFER OG KONKURRENCE MELLEM FØDEVARER OG BRÆNDSTOF

F. der henviser til, at fødevarepriserne i stigende grad hænger sammen med priserne på brændstof på grund af energiintensive produktionssystemer, der er afhængige af kunstgødning, pesticider, forarbejdede foderstoffer og transport over lange afstande; der henviser til, at priserne på disse input stiger i takt med priserne på fossile brændstoffer; der henviser til, at den samlede produktion af ethanol blev mere end fordoblet i EU fra 2007 til 2009,

G. der henviser til, at produktionen af agrobrændstof forårsager konflikter over, hvorvidt der skal dyrkes fødevarer eller brændstof på landbrugsarealerne; der henviser til, at den øgede anvendelse af landbrugsråstoffer til husdyrfoder og agrobrændstofproduktion i lyset af den globale finansielle krise har tilskyndet til en spekulation i landbrugsråstoffer, som hurtigst muligt skal tackles og kontrolleres på globalt plan,

WTO OG IMF, SALGSAFGRØDER ELLER PRODUKTION TIL LOKALBEFOLKNINGEN

H. der henviser til, at Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og Verdenshandelsorganisationen i løbet af de seneste årtier har fremmet liberalisering af handelen og strukturreformer inden for landbruget i udviklingslandene, som har pålagt mange lande en dominerende model med eksportorienterede stordriftslandbrug med salgsafgrøder på bekostning af bæredygtig lokal fødevareproduktion og lokale fødevaremarkeder, hvilket har svækket økonomien i landdistrikterne og udviklingslandenes fødevaresikkerhed,

RINGE INVESTERING I LANDBRUGSFAGLIG OPLYSNING

I. der henviser til, at den andel af udviklingsbistanden, der går til landbrug og udvikling af landdistrikterne, er faldet drastisk i løbet af de seneste tre årtier; der henviser til, at investering i bæredygtige fødevaresystemer i udviklingslandene er faldet på grund af et prioriteringsskift i retning af eksportorienteret produktion, som yderligere har svækket den lokale kapacitet til at producere og distribuere en tilstrækkelig mængde fødevarer til rimelige priser,

LANDBRUGERE, DER BLIVER HÆGTET AF, OG SPILD AF FØDEVARER

J. der henviser til, at den andel af landbrugernes indkomst, der hidrører fra fødevareforsyningskæden, er faldet betydeligt i modsætning til fabrikanterne og detailhandlerne, der har haft konstant stigende fortjenester; der henviser til, at forbrugerpriserne er steget, og endvidere henviser til, at mindst 30 % af alle fødevarer, der produceres på verdensplan, går til spilde forskellige steder i fødevarekæden,

SYSTEMER MED KORN SOM FODER I MODSÆTNING TIL SYSTEMER MED GRÆS SOM FODER, FODERAFHÆNGIGHED

K. der henviser til, at den dominerende model med input-intensiv kødproduktion baseret på, at der fodres med korn, og dertil hørende strukturelle overskud i væsentlig grad har bidraget til den aktuelle krise i den europæiske husdyrsektor, som afspejler den store afhængighed af dyrefoderimport i modsætning til mere bæredygtige kødproduktionssystemer, som er baseret på lave omkostninger og på, at der fodres med græs; der henviser til, at konsekvenserne af ikke-bæredygtig anvendelse af vand, jord og biodiversitet i kombination med de stigende virkninger af klimaforandringerne vil bidrage til øgede spændinger på landbrugsmarkederne og stigende fødevarepriser,

SAMMENBRUD AF UDVIKLINGSLANDENES LANDBRUGSSYSTEMER

L. der henviser til, at eksportstøtte og fødevarebistand, særlig fra USA og EU, i årtier har været ansvarlig for ødelæggelsen af subsistensproduktionen og de små landbrug i udviklingslandene og har efterladt millioner af familier uden jord og uden tilstrækkelig adgang til mad,

M. der henviser til, at konsekvenserne i udviklingslandene af dumping, dyrkning af salgsafgrøder og eksportorienteret produktion, manglende investering i landbrugsfaglig oplysning og konsulenttjenester, som har ført til dårlig forvaltning af jord og vand og overgræsning, samt ekstreme vejrforhold, der i stigende grad forbindes med klimaforandringer, alle bidrager til, at landbrugssystemerne bryder sammen; der henviser til, at øget migration fra land til by og voksende befolkninger i bekymrende grad er afhængige af importerede fødevarer og er stadigt mere sårbare over for prishop,

KLIMAFORANDRINGER OG GLOBALE FØDEVARELAGRE

N. der henviser til, at virkningerne af klimaforandringer, såsom tørke og pludselige voldsomme oversvømmelser, som det var tilfældet i Australien, Pakistan og Rusland, ødelægger de forventede mønstre i fødevareproduktionen, begrænser udbuddet af fødevarer og fremprovokerer fødevareprishop,

O. der henviser til, at de globale fødevarelagre, skønt de ikke er helt så lave som i 2008, stadig befinder sig på et historisk lavt niveau, der ikke giver mulighed for midlertidigt at afbøde de prishop, der opstår, og ikke giver importafhængige lande mulighed for at forsyne deres befolkninger med en tilstrækkelig mængde fødevarer i perioder, hvor der er mangel,

LAND GRABBING

P. der henviser til, at store stykker jord, navnlig i Afrika, er blevet opkøbt af ikke-afrikanske virksomheder, ofte uden samtykke fra dem, der bor på og opdyrker jorden; der henviser til, at denne jord ikke altid benyttes til fødevareproduktion, men kan anvendes til produktion af eksportråvarer, såsom tømmer; der henviser til, at en sådan udvikling uden en tilstrækkelig retlig ramme udgør en trussel for de afrikanske landes fødevareproduktionspotentiale,

EU SOM DONOR OG FORHANDLER INDEN FOR INTERNATIONAL HANDEL

Q. der henviser til, at EU’s stemme som bistandsdonor og vigtig handelspartner i forbindelse med bilaterale og multilaterale forhandlinger har den fornødne vægt og bør bruges ansvarligt, bl.a. gennem anvendelse af instrumenter, som fremmer socialt retfærdige og miljømæssigt forsvarlige handelsregler, f.eks. begrebet kvalificeret markedsadgang, som Europa-Parlamentet har foreslået,

KRAV

RETFÆRDIG HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage en forbedret handels‑ og udviklingsstrategi, der giver udviklingslandene mulighed for i tilstrækkeligt omfang at beskytte deres indenlandske fødevaremarkeder og vælge deres egne politikker til at øge potentialet for fødevareproduktion og støtte deres smålandbrugere;

2. fastholder, at direkte og indirekte eksportsubsidier, som har ødelagt de lokale fødevaresikkerhedssystemer i mange udviklingslande, skal afskaffes i lighed med toldeskaleringsmekanismer for forarbejdede varer, der importeres fra udviklingslande (som har tvunget disse lande til at øge eksporten af råvarer på bekostning af en velafbalanceret politik for fødevaresikkerhed/fødevareeksport);

BEDRE UDVIKLINGSBISTAND

3. opfordrer til en væsentlig forhøjelse af den mængde af udviklingsbistand, der går til landbrug, og til investering i undervisning, bedre konsulenttjenester og decentral forskning i landbrug for udviklingslande, således at landbrugerne kan blive udstyret med bæredygtige teknikker til mere effektiv produktion, samtidig med at de beskytter deres miljø og sikrer fødevaresikkerhed på lang sigt, med offentlig støtte, såsom adgang til kredit og såsæd;

4. opfordrer indtrængende medlemsstaternes regeringer til at bibeholde og forbedre deres pengeoverførselsprogrammer, bl.a. mikrokreditter, samt andre politikker for sociale sikkerhedsnet med henblik på at sikre, at de fattige har adgang til fødevarer under kriser; kræver, at regeringer og institutioner i den industrialiserede verden yder tilstrækkelig hjælp i denne henseende;

ÅBENHED OG FORANSTALTNINGER TIL MODVIRKNING AF SPEKULATION

5. opfordrer Kommissionen til at indføre langt større åbenhed omkring prisdannelsen i fødevarekæden gennem obligatorisk indberetning og et observationsorgan for fødevarepriser og margener for at afsløre ineffektivitet i prisdannelsen; opfordrer Kommissionen til også at øge åbenheden omkring aktierne i transnationale virksomheder, der har med fødevarer at gøre;

6. opfordrer EU til at presse på for at få oprettet et uafhængigt globalt reguleringsorgan, der kan tilvejebringe åbenhed omkring fødevaremarkeder og handel og fastsætte regler for futures og optionsbørser for fødevarer og gennemføre strenge reguleringsforanstaltninger imod spekulation i føderåvarer, som f.eks. begrænsninger på varepositioner, og begrænsninger på handel med føderåvarer i form af derivater til investorer, der har direkte forbindelse med landbrugsmarkeder;

7. opfordrer Kommissionen til at forelægge omfattende forslag med henblik på at oprette og styrke europæiske råvarebørsmyndigheder for spot- og derivattransaktioner for at begrænse og hindre den slags spekulation ved at sikre, at alle derivattransaktioner i forbindelse med føderåvarer involverer mindst én producent og én forbruger; opfordrer endvidere Kommissionen til at øge gennemsigtigheden ved hjælp af omfattende bestemmelser om indberetnings‑ og registreringskrav for markedsaktørerne for så vidt angår transaktioner og positioner samt ad hoc-regler for markedsmisbrug for fysiske markeder; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens forslag om at regulere over-the-counter-derivater, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge ambitiøse forslag, særlig inden for rammerne af revisionen af MiFID;

STRATEGISKE FØDEVARELAGRE OG FORANSTALTNINGER MOD FØDEVARESPILD

8. opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod et målrettet globalt system af fødevarelagre (både nødhjælpslagre til mindskelse af sult og regionale lagre til at regulere forsyningen i perioder med prishop); finder, at disse lagre bør forvaltes på de mest hensigtsmæssige niveauer, bl.a. af lokale, regionale og nationale myndigheder og et koordinerende organ under ledelse af FAO og i fuldt omfang bygge på de erfaringer, der er indhøstet af FAO og FN's verdensfødevareprogram (WFP);

9. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at aflægge beretning til Parlamentet om, hvordan dette bedst kan sikres; opfordrer endvidere Kommissionen til at gå forrest i arbejdet med at advokere for indførelsen af et sådant målrettet globalt system af fødevarelagre i forbindelse med multilaterale og bilaterale handelsforhandlinger; opfordrer EU og de nationale regeringer til at igangsætte kampagner og sørge for strukturelle ændringer for at minimere fødevarespild;

FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF KLIMAFORANDRINGER

10. opfordrer til hurtig gennemførelse af beslutningerne fra København og Cancun om at begrænse den globale temperaturstigning til 2 grader celsius, mens de industrialiserede lande skal begrænse deres emissioner med 30-40 % senest i 2020 og 80-95 % senest i 2050;

11. mener, at industrielle landbrugsmetoder i udviklingslandene vil medføre miljøskadelige praksisser, som på lang sigt vil ødelægge deres potentiale for fødevareproduktion; foreslår, at undervisning bør fokusere på tilpasning til klimaforandringer og god naturplejepraksis, såsom forvaltning af jord og vand, for at forhindre tab af landbrugsjord på grund af jorderosion eller tilsaltning i overensstemmelse med konklusionerne fra FN's Landbrugspanel, IAASTD;

BÆREDYGTIGHEDSKRITERIER

12. kræver, at bæredygtighedskriterierne for agrobrændstoffer revideres for at modvirke ændringer i arealanvendelsen fra fødevarer til brændstoffer; opfordrer nationale regeringer i hele verden til at reducere deres subsidier til ethanol og biogas; opfordrer indtrængende Kommissionen til i sine fremtidige handlingsprogrammer at inkludere anbefalingerne om global fødevareforsyning fra FN’s Landbrugspanel (IAASTD) og FN's rapport om agroindustrien og retten til mad; opfordrer Kommissionen til at indføre en nødmekanisme, der forbyder brugen af korn til energiproduktion i EU og indfører importstop for agrobrændstoffer, der er fremstillet af sådanne afgrøder, når det globale prisniveau på korn kommer over en bestemt grænse;

13. støtter udviklingen af lokale fødevarenetværk og direkte producent-til-forbruger-salg for at bidrage til at afkoble fødevarepriserne fra de stigende brændstofpriser og dermed påvirke langdistancetransport af fødevarer; tror på, at mere bæredygtige og lokale landbrugsmetoder også vil mindske omkostningerne til input i form af kunstgødning og foder; opfordrer Kommissionen til i WTO at foreslå et initiativ til at evaluere stabiliseringen af fødevarepriserne og andre værktøjer til udbudsstyring; opfordrer EIB til at undersøge mulighederne for straks at oprette en garantifond til støtte for nationale mikrokreditordninger og risikostyringsinstrumenter, som er indrettet efter de lokale fødevareproducenters behov, særlig i de fattigste udviklingslande;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

Seneste opdatering: 11. februar 2011Juridisk meddelelse