Procedură : 2011/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0120/2011

Texte depuse :

B7-0120/2011

Dezbateri :

OJ 16/02/2011 - 108

Voturi :

PV 17/02/2011 - 6.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0064

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 127kWORD 83k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0120/2011
10.2.2011
PE459.652v01-00
 
B7-0120/2011

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Egipt


Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Michael Gahler, Alf Svensson în numele Grupului PPE

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la Egipt  
B7‑0120/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la Egipt,

–   având în vedere politica UE privind drepturile omului şi democratizarea în ţările terţe, adoptată de Consiliu în decembrie 2005,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 16 februarie 2006 privind clauza referitoare la drepturile omului şi la democraţie în acordurile încheiate de Uniunea Europeană,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 decembrie 2006 intitulată „Consolidarea politicii europene de vecinătate” (COM(2006)0726),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2009: raport privind progresele înregistrate de Egipt” (COM(2010)0207 - SEC(2010)0517),

–   având în vedere Acordul de asociere încheiat în 2004 între Uniunea Europeană şi Egipt, precum şi planul de acţiune convenit în 2007,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 14 mai 2010 referitoare la politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului,

–   având în vedere Declaraţia Consiliului European din 4 februarie 2011 referitoare la Egipt şi la regiune,

–   având în vedere declaraţiile făcute la 4 februarie 2011 de Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, referitoare la situaţia din Egipt şi la ziariştii şi apărătorii drepturilor omului din Egipt,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât, în cadrul demonstraţiilor care au avut loc recent în diverse ţări arabe din Africa de Nord şi din Orientul Mijlociu, s-au solicitat reforme politice, economice şi sociale, iar o populaţia s-a exprimat cu hotărâre în favoarea libertăţii, a democraţiei şi a unor condiţii mai bune de trai pentru cetăţeni;

B.  întrucât, începând cu 25 ianuarie, protestele paşnice desfăşurate împotriva regimului egiptean au fost reprimate cu violenţă de către poliţie, care a folosit gaze lacrimogene, tunuri de apă, gloanţe de cauciuc, precum şi gloanţe de război, provocând moartea a sute de persoane;

C. întrucât după aceste evenimente poliţia s-a retras, dar a lăsat cartierele în voia sorţii, pentru a da frâu liber furturilor şi jafurilor şi pentru a demonstra că singura alegere posibilă este între poliţie şi haos, şi întrucât s-a permis unor răufăcători şi bande care îl sprijină pe Preşedintele Mubarak să intre în contact cu demonstranţii, lucru care a dus la noi morţi şi răniţi;

D. întrucât pentru a se răspunde la solicitările populare referitoare la libertate şi justiţie socială în Egipt este nevoie să aibă loc un dialog serios şi deschis, cu participarea tuturor forţelor politice care respectă democraţia, precum şi să se asigure respectarea statului de drept şi a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

E.  întrucât discuţiile începute de guvern cu grupurile de opoziţie sunt un pas în direcţia potrivită, dar până acum nu au reuşit să asigure un dialog politic naţional bazat pe incluziune deplină;

F.  întrucât, în concluziile sale din 31 ianuarie 2011, Consiliul a confirmat angajamentul UE de a se alătura, pe baza unui parteneriat, procesului de transformare a Egiptului, mobilizând, reînnoind şi adaptând instrumentele existente pentru sprijinirea reformelor politice, economice şi sociale, precum şi că Uniunea Europeană este pregătită să susţină poporul egiptean în acest proces de transformare, ţinând seama de evoluţiile viitoare;

G. întrucât Uniunea Europeană mai trebuie să depună eforturi pentru a dezvolta o politică externă adevărată, care să fie coerentă şi eficientă cu privire la partenerii săi şi prin care să vorbească cu o singură voce puternică; repetă cererea sa de a sprijini în mod sistematic clauzele referitoare la drepturile omului din acordurile de asociere printr-un mecanism de punere în aplicare a acestor clauze; având în vedere, în acest context, de revizia necesară în curs a politicii de vecinătate;

H. întrucât Egiptul este un partener-cheie în lumea arabă, atât pentru Israel, cât şi pentru Uniunea Europeană, şi întrucât joacă un rol activ şi crucial de sprijinire a procesului de pace din Orientul Mijlociu şi a reconcilierii inter-palestiniene,

1.  îşi exprimă solidaritatea cu poporul egiptean şi sprijinul pentru aspiraţiile democratice legitime; condamnă ferm violenţa şi folosirea disproporţionată a forţei împotriva protestatarilor şi regretă profund faptul că aceasta a dus la pierderea unui număr considerabil de vieţi omeneşti şi la un număr ridicat de răniţi; transmite condoleanţe familiilor victimelor; solicită efectuarea unei anchete independente a incidentelor care au condus la morţi, răniţi şi încarcerări, precum şi punerea sub acuzare a responsabililor;

2.  solicită autorităţilor egiptene să pună capăt oricăror alte acţiuni violente; subliniază că violenţa nu este o soluţie pentru niciuna dintre problemele evidenţiate în cadrul protestelor poporului egiptean; reaminteşte autorităţilor egiptene şi forţelor de securitate obligaţia de a garanta siguranţa tuturor cetăţenilor şi a proprietăţilor acestora, precum şi de a proteja patrimoniul cultural;

3.  solicită autorităţilor egiptene să răspundă rapid la numeroasele solicitări de reforme democratice, să ridice starea de urgenţă, să redeschidă fără întârziere toate reţelele de comunicaţii, inclusiv internetul şi să respecte pe deplin libertatea de informare, de expresie şi de asociere; condamnă acţiunile de intimidare şi agresiune îndreptate împotriva ziariştilor, a mass-media străine şi a apărătorilor drepturilor omului; solicită eliberarea imediată a tuturor protestatarilor paşnici, a ziariştilor şi a apărătorilor drepturilor omului;

4.  solicită autorităţilor egiptene să garanteze o tranziţie paşnică, inclusiv prin crearea condiţiilor necesare pentru existenţa unor alegeri libere şi corecte, permiţând tuturor forţelor democratice să ia parte la acestea; solicită, în acest context, să aibă loc un dialog politic adevărat la nivel naţional cu privire la reformă, incluzând toţi actorii-cheie din domeniul politic şi din societatea civilă, pentru a-i asigura legitimitatea şi pentru a asigura sprijinul populaţiei;

5.  solicită UE şi statelor sale membre să sprijine în mod activ o tranziţie rapidă spre un Egipt caracterizat prin pace, pluralism şi dreptate; îndeamnă autorităţile egiptene curente să nu se opună unei astfel de tranziţii;

6.  îşi exprimă sprijinul ferm faţă de reformele care au drept obiective democraţia, statul de drept şi justiţia socială; subliniază importanţa consolidării bune guvernanţe, a luptei împotriva corupţiei, a independenţei sistemului judiciar şi a respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în Egipt, în special a libertăţii de conştiinţă, a libertăţii religioase, a libertăţii de gândire, a libertăţii de exprimare, a libertăţii de asociere şi a libertăţii presei şi mass-media, a drepturilor femeilor şi a protecţiei minorităţilor;

7.  ia act de anunţul guvernului egiptean referitor la crearea a trei comisii însărcinate cu modificarea Constituţiei, punerea în aplicare a acordurilor încheiate în urma dialogului naţional şi investigarea ciocnirilor care au avut loc în timpul protestelor, precum şi transmiterea rezultatelor către procurorul general; cu toate acestea, subliniază că este foarte important ca lucrările comisiilor să se desfăşoare cu maximum de transparenţă şi de o manieră cât se poate de incluzivă, pentru a se ajunge la un consens naţional cu privire la calea de urmat;

8.  solicită, în plus, autorităţilor egiptene să accelereze considerabil reformele economice şi sociale, dat fiind că libertatea, dezvoltarea economică şi un nivel de trai mai ridicat sunt esenţiale pentru stabilitatea politică şi socială a ţării;

9.  solicită acordarea de către UE a unui sprijin semnificativ şi eficient pentru transformările democratice, precum şi pentru dezvoltarea economică şi socială din Egipt, precum şi din alte zone învecinate din sud, prin mobilizarea, revizuirea şi adaptarea instrumentelor UE existente menite să contribuie la reformele politice, economice şi sociale; solicită Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate să folosească mai intens Instrumentul european pentru democraţie și drepturile omului;

10. solicită UE, statelor membre, partidelor şi fundaţiilor să ajute opoziţia democratică şi organizaţiile societăţii civile să se organizeze mai bine pentru a putea participa pe deplin la tranziţia spre democraţie;

11. subliniază faptul că evenimentele din Egipt şi din alte ţări din regiune evidenţiază din nou nevoia urgentă de a dezvolta politici şi instrumente mai ambiţioase şi mai eficiente pentru a încuraja şi sprijini reformele politice, economice şi sociale din vecinătatea sudică a UE; subliniază faptul că revizuirea strategică a Politicii europene de vecinătate trebuie să reflecte evoluţiile actuale din regiune şi trebuie să propună metode noi şi îmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor şi aspiraţiilor popoarelor;

12. repetă solicitarea sa ca Uniunea Europeană să-şi revizuiască politica de sprijinire a democraţiei şi a drepturilor omului pentru a crea un mecanism de punere în aplicare a clauzei referitoare la drepturile omului în toate acordurile încheiate cu ţările terţe; insistă asupra faptului că politica de vecinătate trebuie să acorde prioritate criteriilor legate de independenţa puterii judiciare, respectarea libertăţilor fundamentale, a pluralismului şi a libertăţii presei, precum şi de lupta împotriva corupţiei; solicită o mai bună coordonare cu celelalte politici ale Uniunii referitoare la aceste ţări;

13. solicită Uniunii pentru Mediterana să analizeze evenimentele recente şi să acţioneze de o manieră urgentă pentru a face propuneri referitoare la cea mai bună modalitate de promovare a democraţiei şi a drepturilor omului în statele sale membre şi în regiune şi la posibilele reforme care să aibă drept obiectiv consolidarea şi eficientizarea propriului său rol;

14. consideră că buna guvernanţă, lupta împotriva corupţiei şi consolidarea statului de drept în ţările terţe sunt criterii fundamentale atât pentru a satisface aşteptările populaţiei, cât şi pentru a atrage investiţii din exterior; subliniază nevoia de a desfăşura investigaţii în cazul persoanelor suspectate de corupţie şi de a aduce în faţa legii toate persoanele responsabile;

15. recunoaşte rolul crucial jucat de Egipt în lumea arabă şi în procesul de pace din Orientul Mijlociu şi importanţa acordului de pace cu Israel; în acest context, îndeamnă Egiptul să îşi asume şi să joace în continuare un rol activ şi constructiv de mediator în toate eforturile care vizează instaurarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu, în special în ceea ce priveşte conflictul israelo-palestinian şi reconcilierea palestiniană;

16. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Adunării parlamentare a Uniunii pentru Mediterana, precum şi guvernului şi parlamentului Egiptului.

Ultima actualizare: 14 februarie 2011Notă juridică